CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố HỒ chí minhtải về 49.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích49.57 Kb.
#18087

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 98/KH-LĐLĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

(30/4/1975 - 30/4/2015)
Căn cứ Kết luận số 208-KL/TU ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 4060/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động với những nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:

- Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội; thành phố ta vinh dự là nơi kết thúc thắng lợi của chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu. Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) là một sự kiện trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; các hoạt động cần khơi dậy lòng tự hào trong công nhân, viên chức, lao động về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành trọn vẹn độc lập, thống nhất đất nước; về tinh thần năng động, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Vận động công nhân, viên chức, lao động ra sức thi đua lao động sản xuất và học tập; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, học tập; trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; có ý chí vươn lên để trở thành nhà quản lý giỏi, những người thợ Cả trong việc đào tạo tay nghề cho lớp thợ trẻ của thành phố.

- Tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Các hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn tuyệt đối; thật sự là ngày hội của công nhân, viên chức, lao động, được đông đảo công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng tham gia; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động


II. Nội dung hoạt động:

Công đoàn các cấp và các đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, vận dụng sáng tạo những nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước với những nội dung cụ thể sau:1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động đề cương tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào về ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc gắn với quá trình 40 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố và đất nước; phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành).

- Bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”, nhân dân Thành phố luôn năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới đất nước và đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của Vùng và cả nước, chủ động hội nhập thế giới, xây dựng mối quan hệ bình đẳng trong hợp tác với các nước và ngày càng nâng cao uy tín, vị thế của thành phố, của đất nước trên trường quốc tế, luôn thực hiện chính sách đối ngoại với phương châm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.

- Tuyên truyền sâu rộng thành quả xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh 40 năm qua trên tất cả các lĩnh vực; phản ảnh kịp thời các hoạt động thi đua lao động sản xuất, học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức, lao động, khơi dậy niềm tự hào và động viên công nhân, viên chức, lao động thành phố nêu cao ý chí quyết tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng vì thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển về mọi mặt - thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.2. Tổ chức phong trào thi đua:

- Triển khai phong trào “Vì người thợ” trọng tâm là đợt thi đua “90 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2014”; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. Nội dung thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phong trào học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác vận động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng thành phố “Văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

- Tổ chức tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới trong công nhân, viên chức, lao động; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp.

3. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở:

Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tổ chức đợt cao điểm “30 tháng 4” về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở.

Bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước.

4. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần công nhân, viên chức, lao động; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa:

- Quan tâm thăm hỏi, tổ chức gặp gỡ cán bộ công vận, cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, cán bộ công đoàn đương nhiệm, đoàn viên công đoàn tích cực hoạt động công đoàn nay có hoàn cảnh khó khăn.

- Tập trung xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở; đẩy mạnh hoạt động tương trợ nội bộ, chương trình cải thiện nhà ở cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; phối hợp Quỹ CEP để giúp đỡ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động có điều kiện tự tạo việc làm, tăng thu nhập.

- Tổ chức những hoạt động thiết thực như: vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Vì người nghèo”, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ; tham gia hiến máu nhân đạo; khuyến khích các cấp công đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình cán bộ công vận, công đoàn đã hy sinh có hoàn cảnh khó khăn tại căn cứ kháng chiến cũ.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động; đồng thời vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia tốt các hoạt động do LĐLĐ Thành phố tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước.

III. Tổ chức thực hiện:

1- Đối với Liên đoàn Lao động Thành phố:

1.1- Giao Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố tham mưu Thường trực - Ban Thường vụ thực hiện các nội dung:

- Tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố trong 40 năm (30/4/1975-30/4/2015) tại nhà triển lãm Cung Văn hóa Lao động thành phố, nhà Văn hóa Lao động quận, huyện (có kế hoạch riêng).

- Triển khai Cuộc thi do thành phố phát động nhằm tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử, truyền thống của Chiến dịch Hồ Chí Minh và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tiến hành sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước giàu mạnh, độc lập, tự do theo định hướng xã hội chủ nghĩa (có kế hoạch riêng).

- Phối hợp Đài Truyền hình Thành phố, Cung Văn hóa Lao động Thành phố tổ chức Chương trình “Giờ thứ 9”, với nội dung tuyên truyền về thành tựu 40 năm xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự kiến tổ chức từ tháng 01/2015, chung kết vào tháng 5 năm 2015 (có kế hoạch riêng).

- Tổ chức giải bóng đá mini trong công nhân, viên chức, lao động thành phố chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2015 (có kế hoạch riêng).

- Phối hợp Đài Truyền hình Thành phố, Cung Văn hóa Lao động Thành phố, Hội Âm nhạc Thành phố tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Công nhân Thành phố Anh hùng”.

- Tổ chức đoàn đại biểu công nhân, viên chức, lao động tham gia diễu hành và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn cấp quốc gia tổ chức (có kế hoạch riêng).

- Thông qua Chương trình phát thanh Tạp chí Người lao động, Chương trình “Phát thanh công nhân” và Chương trình truyền hình “Công nhân - Công đoàn” tập trung đưa tin, giới thiệu, phản ánh kịp thời các hoạt động của các cấp công đoàn.1.2- Giao Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố tham mưu Thường trực - Ban Thường vụ thực hiện các nội dung:

- Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong hệ thống công đoàn và công nhân, viên chức, lao động thành phố, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổ chức gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước.

- Tổ chức Hội nghị “Điển hình tiêu biểu” cấp Thành phố nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn (có kế hoạch riêng).

- Phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên dương cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và chủ doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và đóng góp cho tổ chức Công đoàn (có kế hoạch riêng).1.3- Giao Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố tham mưu Thường trực - Ban Thường vụ thực hiện các nội dung:

- Phát động đợt cao điểm thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước.


1.4- Giao Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố tham mưu Thường trực - Ban Thường vụ thực hiện các nội dung:

- Tổ chức hội thi ẩm thực với chủ đề “Hương sắc Tháng 3” nhằm gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2015 - 2016.

- Tổ chức hội thi đan khăn quàng với chủ đề “Ấm lòng chiến sĩ biển đảo” nhằm gửi tặng chiến sĩ đang công tác tại hải đảo.

- Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động; biểu dương, khen thưởng nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm 2010 - 2015.2- Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Căn cứ kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước với phương châm “Trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm”.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, họp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, giao lưu với những cán bộ công vận trực tiếp tham gia thời khắc lịch sử Xuân 1975 để giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

- Tập trung tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác thành lập công đoàn cơ sở, tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

- Đối với Liên đoàn Lao động quận, huyện có Nhà Văn hóa Lao động tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố trong 40 năm (30/4/1975-30/4/2015).

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước.

- Hướng dẫn, phát động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

3- Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện và không toàn diện Liên đoàn Lao động Thành phố:

Căn cứ kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện đặc thù của CNVC-LĐ, lựa chọn các loại hình và thời gian phù hợp để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước nhằm thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia.

- Hướng dẫn, phát động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

Kết thúc đợt hoạt động, các cấp công đoàn báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) ngày 15/5/2015.4- Báo Người Lao động:

Tập trung thực hiện tuyên truyền trước, trong và sau đợt hoạt động trên các phương tiện báo in, báo điện tử bằng các chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang, phóng sự, bài viết, tin… về chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975; đưa tin, giới thiệu, phản ánh kịp thời các hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn.5- Cung Văn hóa Lao động Thành phố:

- Tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố trong 40 năm (30/4/1975 - 30/4/2015).

- Tổ chức giải bóng đá mini trong CNVC-LĐ thành phố chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện đặc thù của công nhân, viên chức, lao động nhằm tạo sân chơi bổ ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động.

Trên đây là kế hoạch kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Căn cứ kế hoạch, các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện để đợt hoạt động thực sự “Trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm”.
Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Đoàn Chủ tịch TLĐ “để b/c”; PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Ban Tuyên giáo TLĐ “để b/c”;

- Thường trực Thành ủy “để b/c”;

- Ban TG, Ban DV Thành ủy “để b/c”; (đã ký)

- Thường trực BTC Lễ TP “để b/c”;

- các Ban Chuyên đề LĐLĐ.TP “để t/h”;

- Các cấp công đoàn “để t/h”;

- Các đơn vị trực thuộc “để t/h”; Nguyễn Văn Khải

- Văn phòng (C,PVP,NCTH);- Lưu VP,TG.

Каталог: Resources -> Docs -> SubDomain -> congdoan
SubDomain -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
SubDomain -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
SubDomain -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SubDomain -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
SubDomain -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN    quy trình quản lý CÔng tác văn thư, LƯu trữ
SubDomain -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
congdoan -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
SubDomain -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNH

tải về 49.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương