BỘ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 240.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích240.8 Kb.
#718BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 7422/BGDĐT-KHTC


V/v Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: - Các đại học, học viện;

- Các trường đại học, trường cao đẳng
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2011-2012. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:

1. Về nội dung công khai.

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết mỗi ngành học theo một biểu mẫu.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2010 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có).b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo mẫu biểu 22.

Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo mẫu biểu 23.

c) Công khai tài chính:

Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).(Các mẫu biểu công khai xem phụ lục gửi đính kèm công văn)

2. Về hình thức công khai.

Các trường thực hiện công khai trên website của trường và công khai tại trường.3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các trường gửi thông tin công khai theo mẫu Biểu tổng hợp gửi kèm theo công văn này (không gửi toàn bộ nội dung thực hiện công khai của trường) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội, và gửi file mềm về địa chỉ Email: vthuong@moet.edu.vnVuKHTC@moet.edu.vn. Thời hạn gửi trước ngày 30/11/2011. Điện thoại liên hệ: (04) 38694075./.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận: Đã kí

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu VT, Vụ KHTCBùi Văn Ga

PHỤ LỤC

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)(Tên cơ sở giáo dục)


Biểu mẫu 20

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG B¸O

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

Ngành …………………………………………………………….


STT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ


(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)


Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng


TT

Nội dung
Khóa học/

Năm


tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập họcSố

sinh viên

tốt nghiệp


Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


Loại

xuất


sắc

Loại giỏi

Loại

khá


I

Đại học chính quy


a

Chương trình

đại trà..

Ngành…


..

...


b

Chương trình

tiên tiến


Ngành…
...


c

Chương trình

giảng dạy bằngtiếng Anh
Ngành…
...


d

Chương trình …
Ngành…

...


II

Cao đẳng chính quy


a

Chương trình

đại trà

Ngành…
...


b

Chương trình …
Ngành…III

Sau đại học
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2011-2012

STT

Nội dung


Đơn vị

tính


Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

 

II

Diện tích sàn xây dựng
 

1

Giảng đ­ường
 
Số phòng

phòng

 
Tổng diện tích

m2
2

Phòng học máy tính
 
Số phòng

phòng

 
Tổng diện tích

m2
3

Phòng học ngoại ngữ
 
Số phòng

phòngTổng diện tích

m2
4

Thư­ viện

m2

 

5

Phòng thí nghiệm
 
Số phòng

phòngTổng diện tích

m2
6

Xư­ởng thực tập, thực hành


Số phòng

phòngTổng diện tích

m2
7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý


Số phòng

phòngTổng diện tích

m2

 

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2
9

Diện tích khác:


Diện tích hội trường

m2Diện tích nhà văn hóa

m2

 
Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

 
Diện tích bể bơi

m2

 
Diện tích sân vận động

m2

 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng sốGiáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác
1

2

(3+4+5+6+7+8)3

4

5

6

7

8
Tổng số


1

Khoa…
2

Bộ môn

….


3

Viện, trung tâm...
Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)(Tên cơ sở giáo dục)

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2011-2012Đơn vị

Số lượng

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm
1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Đại học4

Cao đẳngII

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm
1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Đại học4

Cao đẳng...

...III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011-2012

Triệu đồng/năm
1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Đại học4

Cao đẳngIV

Tổng thu năm 2010

Tỷ đồng
1

Từ Ngân sách2

Từ học phí, lệ phí3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ4

Từ nguồn khác.


(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2011-2012

(Kèm theo công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Hình thức công khai:…………………………………………………………- Địa chỉ website:………………………………………………………………

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành
2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành
3

Diện tích đất của trường

Ha
4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2
4.1

Diện tích phòng học các loại

-
4.2

Diện tích thư viện

-
4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-
4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-
5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2
6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người
6.1

Giáo sư

-
6.2

Phó giáo sư

-
6.3

TSKH, tiến sỹ

-
6.4

Thạc sỹ

-
6.5

Cử nhân

-
7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người
7.1

Nghiên cứu sinh

-
7.2

Học viên cao học

-
7.3

Đại học

-
7.4

Cao đẳng

-
7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-
8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%
9

Mức học phí hệ chính quy năm 2011-2012:

Tr. đồng/năm
9.1

Tiến sỹ

-
9.2

Thạc sỹ

-
9.3

Đại học

-
9.4

Cao đẳng

-
10

Tổng thu năm 2010

Tỷ đồng
10.1

Từ ngân sách

-
10.2

Từ học phí, lệ phí

-
10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-
10.4

Từ nguồn khác

-
Ghi chú: Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.

....., ngày......tháng......năm 2011

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên và đóng )tải về 240.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương