Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký ngưỜi phụ thuộc giảm trừ gia cảNHtải về 64.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích64.47 Kb.
#2273

Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ:

[03] Họ và tên cá nhân có thu nhập:...........................................................................


[04] Mã số thuế:

[05] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:..............................................................................................................

[06] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):......................................

...........................................................................................................................................................................................


[07] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:


  1. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND / Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

1

2

3

...

  1. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..Chứng chỉ hành nghề số:............

..…,ngày … tháng … năm ...

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

tải về 64.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương