TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văNtải về 9.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích9.84 Kb.
#17016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số: /QĐ-XHNV-QLKH-DACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 201


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ … Hội thảo

__________________________________________________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Căn cứ vào Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Tp.HCM, quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu Trưởng các trường thành viên;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Quản lý Khoa học – Dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ …. cho Hội thảo “tên hội thảo” tổ chức ngày …. tại … do Khoa … tổ chức như sau:


  • Đơn vị cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH …

  • Giá trị cung cấp: 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)

  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày hoặc quy định cụ thể trong hợp đồng

Điều 2. Phòng Quản lý Khoa học – Dự án phối hợp với Khoa ……….chịu trách nhiệm thương thảo hợp đồng và thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng Phòng, Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;- Nơi lưu: HC-TH, QLKH-DA, KH-TC.

tải về 9.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương