TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­tải về 10.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.18 Kb.
#557

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

_______­­­­_________________________

Số: /XHNV-KHTC

V/v Rà soát Kế hoạch hoạt động và

Dự toán ngân sách năm 2016CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2016
Kính gửi: Các đơn vị
Căn cứ Công văn số 448/ĐHQG-KHTC ngày 16 tháng 3 năm 2016 của ĐHQG-HCM về việc Rà soát Kế hoạch hoạt động 2016 và Dự toán ngân sách 2016;

Căn cứ Dự thảo Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-XHNV-KHTC ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc giao Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-XHNV-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc Kế hoạch thu chi và giao kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp năm học 2015-2016,

Nhà trường yêu cầu các đơn vị rà soát các nội dung Kế hoạch hoạt động 2016 và Dự toán ngân sách 2016 của đơn vị theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm của ĐHQG-HCM.

Biểu mẫu của ĐHQG-HCM sẽ được phòng KH-TC cung cấp đến các đơn vị thông qua website: www.hcmussh.edu.vn -> Phòng ban -> Phòng Kế hoạch và Tài chính -> Biểu mẫu.

Các đơn vị gửi báo cáo kèm file về Phòng Kế hoạch-Tài chính để tổng hợp và gửi ĐHQG-HCM trước ngày 25/3/2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo)

- Lưu: HC-TH, KH-TC.HIỆU TRƯỞNG


tải về 10.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương