QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëngtải về 121.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích121.09 Kb.

QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng


Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Sè 106/2001/Q§-BNN , ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001

VÒ viÖc Ban hµnh Tiªu chuÈn c©y gièng c©y ¨n qu¶

--------------------------------

 

Bé Tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

 

-         C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n;-         C¨n cø nghÞ ®Þnh 86/CP ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ “Quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng hµng ho¸”;

-         C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 135/Q§-BNN-KHCN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ban hµnh ngµy 1/10/1999 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh;

-         XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr­ëng vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ CLSP,

 

QuyÕt §Þnh

 

          §iÒu 1. Nay ban hµnh c¸c Tiªu chuÈn c©y gièng c©y ¨n qu¶ sau:          1. C©y gièng xoµi                     10TCN 473-2001

          2. C©y gièng ch«m ch«m                  10TCN 474-2001

          3. C©y gièng m¨ng côt             10TCN 475-2001

          4. C©y gièng nh·n Nam           10TCN 476-2001

          5. C©y gièng sÇu riªng             10TCN 477-2001

 

          §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký 

          §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ vµ CLSP, ViÖn tr­ëng ViÖn C©y ¨n qu¶ miÒn Nam, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

 

KT. Bé tr­ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Thø tr­ëng Bïi B¸ Bæng: §· ký

 

  

   Bé N«ng nghiÖp vµ                                   Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


  Ph¸t triÓn n«ng th«n                                        §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc                                                           ------------------                                               ------------------------------------

 

         Tiªu chuÈn ngµnh :10 TCN 473-2001                                 C©y Gièng xoµi

                                     The planting  materials of  mango

 

(Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè:  106 /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001) 

1. Ph¹m vi ¸p dông:Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c©y gièng xoµi (Mangifera indica L.) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p  ghÐp ë c¸c tØnh phÝa  Nam.

 

2. Qui ®Þnh chung:

            .2.1-  Gièng s¶n xuÊt: gåm c¸c gièng n»m trong danh môc c©y gièng ®· ®­îc Bé  N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc hãa.

2.2- VËt liÖu nh©n gièng gåm:

- Cµnh ghÐp, m¾t ghÐp dïng nh©n gièng ph¶i thu thËp trªn v­ên  c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¸c c¬ quan  chøc n¨ng x¸c nhËn.

            - Gèc ghÐp: lµ c©y v« tÝnh cña gièng xoµi C¸t, xoµi Thanh ca, xoµi B­ëi (xoµi ba mïa m­a), xoµi Ch©u h¹ng vâ, xoµi Canh n«ng,.....

            2.3- C©y ®Çu dßng: lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng, mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i  so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

            2.4- C©y gièng xoµi ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

            2.5- C¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng xoµi ®· ®­îc kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn. 

 

3. Yªu cÇu kü thuËt:

            3.1- C©y gièng ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh víi yªu cÇu h×nh th¸i nh­ sau:

                  3.1.1- Gèc ghÐp vµ bé rÔ:

- Gèc ghÐp  ph¶i cã th©n vµ cæ rÔ th¼ng, vá kh«ng bÞ th­¬ng tæn ®Õn phÇn gç.

- MÆt c¾t th©n gèc ghÐp (lóc xuÊt v­ên) n»m ngay phÝa trªn cµnh ghÐp, cã quÐt s¬n hoÆc c¸c chÊt t­¬ng tù, kh«ng bÞ dËp, sïi..(phô lôc 1).

- §­êng kÝnh (®o phÝa d­íi vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm) tõ 1,2-1,7 cm.

- VÞ trÝ ghÐp: c¸ch mÆt trªn gi¸ thÓ cña bÇu ­¬m tõ 22-23 cm.

            - VÕt ghÐp: ®· liÒn vµ tiÕp hîp tèt.

- Bé rÔ ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu rÔ t¬, rÔ cäc kh«ng cong vÑo.

            3.1.2- Th©n, cµnh, l¸:

           - Th©n c©y th¼ng vµ v÷ng ch¾c.

- Sè cµnh: ch­a ph©n cµnh .

- Sè tÇng l¸ (c¬i l¸): cã 2 hoÆc trªn 2 tÇng l¸.

- C¸c l¸ ngän ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

- ChiÒu cao c©y gièng (tõ  mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi) tõ 60-80 cm.

- §­êng kÝnh  gèc (®o phÝa trªn vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm): tõ 1,0 cm trë lªn.

3..2- §é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

- C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi ghi trªn nh·n, hîp ®ång.

- Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng (môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 5% sè l­îng  c©y.

- C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang c¸c lo¹i dÞch h¹i chÝnh: Th¸n th­, phÊn tr¾ng, nhÖn, rÖp s¸p (Scale) ...

- Tuæi xuÊt v­ên: 4-5 th¸ng sau khi ghÐp.

3.3- Qui c¸ch bÇu ­¬m:

            - BÇu ­¬m ph¶i cã mµu ®en, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

- §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ 14 - 15 cm, vµ  30-32 cm.

- Sè lç tho¸t n­íc tõ 20- 30 lç/ bÇu, ®­êng kÝnh lç 0,6-0,8 cm.

          - ChÊt nÒn ph¶i ®Çy bÇu ­¬m.

4- Ghi nh·n: Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm  c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu.  Ngoµi ra cÇn ghi thªm: tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn  c¬ quan  hoÆc c¸ nh©n  kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng … 

 

5. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

C¸c chØ tiªu kiÓm tra c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên:

           - §¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

           - KiÓm tra  m¾t ghÐp, cµnh ghÐp  thu trªn v­ên c©y ®Çu dßng.

           - Thêi gian kiÓm tra: khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc3.

 

6.  B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

           - C©y xoµi  gièng ®­îc ®Æt  trùc tiÕp d­íi ¸nh n¾ng tõ 15-30 ngµy tr­íc khi xuÊt b¸n.

           - Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y xoµi gièng ph¶i xÕp ®øng hoÆc nghiªng, nh­ng kh«ng qu¸ 30o vµ tæng chiÒu cao c¸c bÇu ­¬m xÕp chång lªn nhau kh«ng v­ît h¬n 1/2 chiÒu cao c©y gièng.

           - Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.

 

                                                 

KT.Bé Tr­ëng Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n

         Thø tr­ëng

Bïi B¸ Bæng §· ký

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


     Bé N«ng nghiÖp vµ               Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

   ph¸t triÓn n«ng th«n                   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


   -------------------------                           -------------------------

 

      Tiªu  chuÈn  ngµnh: 10 TCN 474-2001                       C©y Gièng ch«m ch«m

 

                                The planting  materials of  rambutan(Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè:  106     /Q§ /BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001)

 

1.     Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c©y gièng ch«m ch«m (Nephelium lappaceum L.) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p  ghÐp ë c¸c tØnh phÝa Nam.

 

2.  Qui ®Þnh chung:

             2.1- Gièng s¶n xuÊt: gåm c¸c gièng n»m trong danh môc c©y gièng ®· ®­îc Bé  N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc hãa.  

 2..2- VËt liÖu nh©n gièng:

   - Cµnh ghÐp, m¾t ghÐp: dïng nh©n gièng ph¶i thu thËp trªn v­ên  c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¸c c¬ quan  chøc n¨ng x¸c nhËn.

   - Gèc ghÐp: gèc ghÐp cho  c©y ch«m ch«m lµ c©y nh©n tõ h¹t cña c¸c gièng ch«m ch«m th­¬ng phÈm trªn thÞ tr­êng.

             2.3- C©y ®Çu dßng: lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng, mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i häc so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

             2.4- C©y ch«m ch«m ®ùc lµ c©y ch«m ch«m chØ cã hoa ®ùc (chiÕm 10% tæng sè c©y ch«m ch«m  cña  v­ên ­¬m).

             2.5- C©y gièng ch«m ch«m ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

             2.6- C¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng ch«m ch«m ®· ®­îc kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn.

 

3. Yªu cÇu kü thuËt:

            3.1- C©y gièng ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh víi yªu cÇu h×nh th¸i c©y gièng nh­ sau:

                  3.1.1- Gèc ghÐp vµ bé rÔ:

   - Gèc ghÐp  ph¶i cã th©n vµ cæ rÔ th¼ng, vá kh«ng bÞ th­¬ng tæn ®Õn phÇn gç.

   - MÆt c¾t th©n gèc ghÐp (lóc xuÊt v­ên) n»m ngay phÝa trªn ch©n cña cµnh gièng, cã quÐt s¬n hoÆc c¸c chÊt t­¬ng tù, kh«ng bÞ dËp, sïi..(phô lôc 1).

   - §­êng kÝnh (®o phÝa d­íi vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm) tõ  0,8-1,3 cm.

   - VÞ trÝ ghÐp: c¸ch bÇu ­¬m mÆt (chÊt nÒn) tõ 15-20 cm.

   - VÕt ghÐp: ®· liÒn vµ tiÕp hîp tèt.

   - Bé rÔ ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu rÔ t¬, rÔ cäc kh«ng cong vÑo .

            3.1.2- Th©n, cµnh, l¸:

   - Th©n c©y th¼ng vµ v÷ng ch¾c.

   - Sè cµnh: ch­a ph©n cµnh.

   - Sè l¸ kÐp: tõ 10 l¸ kÐp trë lªn.

   - C¸c l¸ ngän ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

   - ChiÒu cao c©y gièng (tõ  mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi) tõ 60 cm trë lªn.

   - §­êng kÝnh gèc (®o phÝa trªn vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm):tõ 0,8 cm trë lªn.

3..2- §é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

   - C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi ghi trªn nh·n, hîp ®ång.

   - Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng (môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 5% sè l­îng c©y.

   - C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang c¸c lo¹i dÞch h¹i chÝnh: Th¸n th­, phÊn tr¾ng, nhÖn, rÖp s¸p (mealy bug) ...

   - Tuæi xuÊt v­ên: 4-5 th¸ng sau khi ghÐp.

3.3- Qui c¸ch bÇu ­¬m:

   - BÇu ­¬m ph¶i cã mµu ®en, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

   - §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ 14 - 15 cm vµ  30-32 cm.

   - Sè lç tho¸t n­íc tõ 20- 30 lç/ bÇu, ®­êng kÝnh lç 0,6-0,8 cm.

   - Gi¸ thÓ ph¶i ®Çy bÇu ­¬m.

3.4. Ghi nh·n: Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm  c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh theo Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu.  Ngoµi ra cÇn ghi thªm: tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn  c¬ quan  hoÆc c¸ nh©n  kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng … 

 4. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

C¸c chØ tiªu kiÓm ®Þnh c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên:

   - §¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

   - KiÓm tra  m¾t ghÐp, cµnh ghÐp  thu trªn v­ên c©y ®Çu dßng.

   - Thêi gian kiÓm ®Þnh: khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 

5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

   - C©y ch«m ch«m  ®­îc b¶o qu¶n d­íi bãng che (d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

   - Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y ch«m ch«m gièng ph¶i xÕp ®øng hoÆc nghiªng, nh­ng kh«ng qu¸ 30o vµ c¸c bÇu ­¬m xÕp chång lªn nhau kh«ng v­ît qu¸ 2 líp.

   - Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.

                       

 

 

KT.Bé tr­ëng  Bé N«ng NghiÖp vµ PtntThø tr­ëng

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Bé N«ng nghiÖp vµ                              Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namph¸t triÓn n«ng th«n                                  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

   -------------------------                                        -------------------------

 

Tiªu  chuÈn  ngµnh: 10 TCN 475-2001

C©y  Gièng m¨ng côt

      The planting materials of  mangosteen

(Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè:  106   /Q§/BNN-KHCN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy  12    th¸ng  11    n¨m 2001)

 

1.     Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c©y gièng m¨ng côt (Garcinia mangostana L.) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p  gieo h¹t ë miÒn Nam.

 

2. Qui ®Þnh chung:

            2.1-  Gièng s¶n xuÊt: ë c¸c vïng sinh th¸i nhiÖt ®íi phï hîp víi sinh tr­ëng cña m¨ng côt, ng­êi ta t×m thÊy m¨ng côt chØ cã  mét  gièng duy nhÊt.

2..2- VËt liÖu gièng - H¹t dïng lµm gièng thu trªn c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¬ quan chøc n¨ng x¸c nhËn.

- H¹t ph¶i t¸ch tõ tr¸i ®· chÝn ®Çy ®ñ, cã träng l­îng qu¶ tõ 80 g trë lªn, träng l­îng mçi h¹t ph¶i tõ 1,0 g trë lªn.

            2.3- C©y ®Çu dßng: lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng, mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i häc so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

            2. 4. C©y gièng m¨ng côt ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät

            2.5- C¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng m¨ng côt ®· ®­îc kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn. 

 

3.Yªu cÇu kü thuËt:

3.1- C©y gièng ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh víi yªu cÇu h×nh th¸i c©y gièng nh­ sau:

3.1.1- Gèc  vµ bé rÔ:

  - Cæ rÔ th¼ng, vá kh«ng bÞ tæn th­¬ng ®Õn phÇn gç.

  - §­êng kÝnh (®o t¹i n¬i c¸ch mÆt nÒn bÇu ­¬m 2 cm) tõ 0,6 cm trë lªn.

  - Bé rÔ ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu rÔ thø cÊp. RÔ cäc kh«ng cong vÑo.

3.1.2- Th©n, cµnh, l¸:

  - Th©n c©y th¼ng vµ v÷ng ch¾c.

  - Sè cµnh: cã tõ 1 cÆp nh¸nh ngang trë lªn.

  - Sè l¸: cã 12 cÆp l¸ tr­ëng thµnh trë lªn.

  - C¸c l¸ ngän ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

  - ChiÒu cao c©y gièng (tõ  mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi) tõ 70 cm trë lªn.

3..2-§é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

  - C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi ghi trªn nh·n, hîp ®ång.

  - Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng (môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 5% sè l­îng c©y.

  - C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang triÖu chøng ch¶y nhùa vµng trªn th©n.

  - Tuæi xuÊt v­ên: trªn 2 n¨m tõ khi gieo h¹t.

3.3- Qui c¸ch bÇu ­¬m:

  - BÇu ­¬m ph¶i cã mµu ®en, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

  - §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ 16 - 17 cm, vµ  40-45 cm.

  - Sè lç tho¸t n­íc tõ 20- 30 læ/ bÇu, ®­êng kÝnh læ 0,6-0,8 cm.

  - Gi¸ thÓ ph¶i ®Çy bÇu ­¬m. 

3.4. Ghi nh·n: Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm  c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i theo Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu.  Ngoµi ra cÇn ghi thªm: tªn c©y ®Çu dßng,  tªn  c¬ quan  hoÆc c¸ nh©n  kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng … 

 

4. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

    C¸c chØ tiªu kiÓm tra c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên:

   - §¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

   - Thêi gian kiÓm tra: khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 

5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

   - C©y gièng  m¨ng  côt ®­îc b¶o  qu¶n d­íi bãng che(d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

   -Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y gièng m¨ng côt  kh«ng ®­îc xÕp chång lªn nhau qu¸ 2 líp.

   - Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.

 

 

KT. Bé tr­ëng Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 

Thø Tr­ëng

Bïi B¸ Bæng §· ký

 

  

 

  

 

  Bé N«ng nghiÖp vµ                              Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  ph¸t triÓn n«ng th«n                                  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

   -------------------------                                        -------------------------

 

Tiªu  chuÈn  ngµnh: 10 TCN 476-2001

C©y  Gièng Nh·n Nam

                                      The planting materials of  longan

(Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 106   /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2001)

 

1.Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c©y gièng nh·n (Dimocarpus Longan Lour.) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p  ghÐp vµ chiÕt ë miÒn Nam.2. Qui ®Þnh chung:

            .2.1-  Gièng s¶n xuÊt: gåm c¸c gièng ®­îc Bé  N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc hãa

2..2- VËt liÖu nh©n gièng: 

- Cµnh ghÐp, m¾t ghÐp: dïng nh©n gièng ph¶i thu thËp trªn v­ên  c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¸c c¬ quan  chøc n¨ng x¸c nhËn.

            - Gèc ghÐp: (®èi víi c©y ghÐp): lµ c©y chiÕt cµnh hoÆc c©y nh©n tõ h¹t cña c¸c gièng nh·n tiªu da bß, tiªu l¸ dµi, tiªu l¸ bÇu.

            2.3- C©y ®Çu dßng: lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng,  mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i häc so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

            2. 4. C©y gièng nh·n ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät

            2.5- C¸c c¸ thÓ, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng  nh·n ®· ®­îc kiÓm ®Þnh vµ s¹ch s©u, bÖnh3-Yªu cÇu kü thuËt:

            3.1- C©y gièng ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh víi yªu cÇu h×nh th¸i c©y gièng nh­ sau:

                 

                 

            C¸c chØ tiªu                           Lo¹i h×nh c©y gièng

            C©y ghÐp

            C©y chiÕt

             

            -Gèc ghÐp

 

-§­êng kÝnh (®o n¬i c¸ch Mæt gi¸ thÓ bÇu ­¬m 8-10 cm)-VÞ trÞ ghÐp

 

-VÕt ghÐp-Bé rÔ

             

            -Th©n th¼ng, vá kh«ng bÞ th­¬ng tæn ®Õn phÇn gç.

             -             1,0 - 1,2 cm

             

             

            -C¸ch mÆt bÇu ­¬m 10-20 cm

            -§· liÒn vµ tiÕp hîp tèt

            -Ph¸t triÓn ®Òu vµ tèt, cã nhiÒu rÔ t¬, kh«ng cã nh÷ng khèi sÇn to n¬i khoanh vá ®Ó bã bÇu (lóc  chiÕt cµnh).

 


 

                       -

 

                       -                       -

 

                                       -

-Ph¸t triÓn ®Òu vµ tèt, cã nhiÒu rÔ t¬, kh«ng cã nh÷ng khèi sÇn to n¬i khoanh vá ®Ó bã bÇu (lóc chiÕt cµnh).             

            -Th©n c©y

            -Sè cµnh

             

            -Sè ®ît léc míi sinh ra sau ghÐp hoÆc chiÕt.

            -Sè l¸ trªn th©n chÝnh

             

            -T×nh tr¹ng l¸             

            -Th¼ng, v÷ng ch¾c

            -2 hoÆc h¬n 2 cµnh

             

            - 1-2 ®ît léc.

 

            -HiÖn diÖn ®Çy ®ñ tõ vÞ trÝ 1/2 chiÒu cao c©y ®Õn ngän.            -L¸ ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

     

    -Th¼ng, v÷ng ch¾c

    -Ch­a  ph©n cµnh hoÆc cã h¬n 2 cµnh.

    - 1-2 ®ît léc.

 

-HiÖn diÖn ®Çy ®ñ tõ vÞ trÝ 1/2 chiÒu cao c©y ®Õn ngän.-L¸ ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

            +ChiÒu cao c©y gièng (®o tõ mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi hoÆc ®Õn n¬i th©n chÝnh bÞ c¾t ngän.

            -Tõ 80 cm trë lªn

-Tõ 60 cm trë lªn

            +§­êng kÝnh  gèc

            -Tõ 1,0 -  1,2 cm (®o c¸ch vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm vÒ phÝa trªn)

            -Tõ 0,8 cm trë lªn (®o c¸ch mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m 10 cm)

 

3..2-§é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

            -C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi  (trªn nh·n hiÖu, hîp ®ång).

            -Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng(môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 3-5% sè l­îng c©y.

            -C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang bÖnh th¸n th­

            -Tuæi xuÊt v­ên:C©y ghÐp : tõ 4 th¸ng sau ghÐp hoÆc h¬n

                                       C©y chiÕt: tõ 3 th¸ng sau chiÕt hoÆc h¬n

3.3-Qui c¸ch bÇu ­¬m:

                        - BÇu ­¬m : Ph¶i cã mµu ®en mÆt trong, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

- §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ :

 + §èi víi c©y chiÕt cµnh hoÆc c©y ghÐp cã gèc ghÐp lµ c©y chiÕt cµnh : 14-16 cm  vµ 20-22 cm.

+ §èi víi c©y ghÐp cã gèc ghÐp lµ c©y nh©n tõ h¹t : 14-15 cm vµ 30-32 cm.

-Sè lç tho¸t n­íc :

+ BÇu ­¬m  c©y chiÕt:10 lç/ bÇu, ®­êng kÝnh lç  tõ  0,6-0,8 cm.

+ BÇu ­¬m c©y h¹t: 20-30 lç/bÇu, ®­êng kÝnh lç tõ 0,6-0,8 cm.

-         ChÊt nÒn ph¶i ®Çy bÇu ­¬m

 3-4. Ghi nh·n: Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm  c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu.  Ngoµi ra cÇn ghi thªm: tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn  c¬ quan  hoÆc c¸ nh©n  kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng … 

 

 4. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

          C¸c chØ tiªu kiÓm ®Þnh c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên:

          -§¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

          -KiÓm ®Þnh m¾t ghÐp, cµnh ghÐp  thu trªn v­ên c©y ®Çu dßng.

          -Thêi gian kiÓm ®Þnh: khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 

5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

                        -C©y nh·n ®Æt  trùc tiÕp d­íi ¸nh n¾ng  tr­íc khi  b¸n kho¶ng 15-20 ngµy.

                        -Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y  gièng nh·n kh«ng ®­îc xÕp qu¸ 4 líp bÇu ­¬m chång lªn nhau. NÕu gèc ghÐp lµ c©y h¹t kh«ng ®­îc xÕp chång qu¸ 3 líp bÇu ­¬m.Tr¸nh n¾ng,  giã vµ ph¶i th«ng tho¸ng  khi ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn dõng  nghØ. 

 

KT. Bé tr­ëng  Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«nThø tr­ëng

Bïi B¸ Bæng §· ký
: VANBAN
VANBAN -> CHỦ TỊch nưỚC
VANBAN -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VANBAN -> Sè: 90/2003/Q§-ub
VANBAN -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
VANBAN -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VANBAN -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
VANBAN -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
VANBAN -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
VANBAN -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương