Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe)tải về 247.51 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích247.51 Kb.
  1   2   3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 01Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH theo TT số 36/2010/TT-BCA

ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA………..….ngày ............... tháng. ............... năm……….


GIẤY BÁO

BÁN, CHO, TẶNG, ĐIỀU CHUYỂN XE
Kính gửi:.............(1)..................................................................................................................................................................................
Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe):..................................................................................................................................................................

Địa chỉ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Có chiếc xe:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biển số: ............................................................................................................... Nhãn hiệu: ...............................................................................................................................

Loại xe: ................................................................................................................. Màu sơn: ................................................................................................................................... Số máy: ................................................................................................................. Số khung: .................................................................................................................................

Chiếc xe trên được bán, cho, tặng, điều chuyển xe cho:

Chủ xe (chủ mới)..................................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Số CMND; Hộ chiếu (nếu là cá nhân)...................................... cấp ngày .......... /.......... /................Nơi cấp………………

Kể từ ngày …….tháng………..năm ……………Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Vậy xin thông báo cho …………………(1)……………………………………………………được biết để người mua xe làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe theo quy định.

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan))(1): Tên cơ quan đăng kýCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 02

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA

ngày 12 tháng 10 năm 2010 của BCA
GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

A. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe (Owner’s full name): ...........................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ (Address): .............................................................................................................................................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport):.............................. cấp ngày.......... /........ /.......... tại ..................................

Điện thoại(phone number).............................................. Loại tài sản (ô tô/car, xe máy/motorcar):.......................................

Nhãn hiệu (Brand): ...................................................................... Số loại(Model code): ......................................................................................................

Loại xe (Type): .................................................................................... Màu sơn(color): ........................................................................................................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ............................ Dung tích(Capacity): .....................................................................cm3

Số máy (Engine N0): ................................................................. Số khung(Chassis N0): ..............................................................................................

Lý Do:Cấp, đổi lại đăng ký, biển số(Reason:issue, exchange, number plates,registation)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I swear on the content declaration is correct and complely responsible before law for the vehicle documents in the file).


.............................., ngày (date)............ tháng ............ năm .................

CHỦ XE (Owner’s full name)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(Sinature, write full name……)B. PHẦN KIỂM TRA XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE:

BIỂN SỐ CŨ: ........................................................ BIỂN SỐ MỚI: ..................................................................Đăng ký mới Đổi, cấp lại đăng ký, biển số Đăng ký sang tên, di chuyển

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN)

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung
Kích thước bao: Dài ....................................................... m; Rộng .................................................. m; Cao .................................................... m

Tự trọng: ............................................................................................. kg; Kích cỡ lốp: ........................................................................................................................

Tải trọng: -Hàng hoá: ............................................................ kg; Trọng lượng kéo theo: ..................................................... kg;

Kích thước thùng: ........................................................................... mm Chiều dài cơ sở..................................................................................mm;

Số chỗ: ngồi ......................................... ,đứng ............................................................ ,nằm ..................................................................... ;

THỐNG KÊ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ XETT

LOẠI CHỨNG TỪ


CƠ QUAN CẤP

SỐ CHỨNG TỪ

NGÀY CẤP

1

2

3

4

...(2)... .............................., ngày............ tháng ............ năm ..................

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Đội trưởng;

ở CA cấp Huyện ghi Đội trưởng;

(2) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng;

ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA, quận, huyện, thị xã, TP.CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(Ký, ghi rõ họ tên)

…(1)…


(Ký tên và đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 03

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA

Ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an
GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN

(Certificate moving vehicle title transfer)
XE (Vehicle): ...................................................................................BIỂN SỐ (Number Plate): .....................................................................................

1- Tên chủ xe (Owner’s full name):...............................................................................................................................................

2- Địa chỉ (Address): .........................................................................................................................................................................................................

3- Số CMND(Identity Card N0): ..............................................cấp ngày ......../ ......../.............tại..................................

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ...................................................................... Số loại (Model code): ..........................................................

Loại xe (Type): .................................................................................... Màu sơn (Color): ...........................................................................

Số máy (Engine No): ................................................................. Số khung (Chassis No): ...................................................

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners)...............................................................................................................................................................................................................................................................................

6- Địa chỉ (Address)……….…………………………………………………………………………..............................

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer):.....................................................................................................................................................................................................................................................

8- Kèm theo giấy này có (attached documents) ................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer) .

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1) …………………………………………………………………………...........................................

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

(Ký, ghi rõ họ tên)


. . . . . ., ngày ..…. tháng …..năm ……..

CHỦ XE


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)
(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(1) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…

ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện...

(2) ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng,

ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện, thị xã, TP.CÔNG AN TỈNH ……………………….

PHÒNG CSGT
GIẤY CẤP PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT XE ……………………….….

Họ tên người xin cấp:

Địa chỉ:

Số CMND (Hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế

………………cấp ngày….…../………../…………. tại

Phù hiệu có giá trị từ ngày….…../………../………….đến ngày….…../………../………..

Số Phù hiệu:..................................................................................... ngày cấp: ….…../………../………….

Người được cấp Cán bộ làm thủ tục cấp(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Phần cuống lưu tại cơ quan cấp

1 (số trang)


Mẫu số 04

BH kèm theo TT

số 36/2010/TT-BCA

ngày 12/10/2010

của Bộ Công an

PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT

Control badge

Biển số xe (N0Plate):....................................................

102010

Số (N0):.............................ngày cấp(date of issue): / /2010

Có giá trị từ ngày (valid from the date of)......../........ /.........

đến ngày (to the date of) .............. /............./.................9 cm


100 mm
Ghi chú:

1. Kích thước của Phù hiệu: 100 mm x 100 mm

2. Biển số xe: ghi biển số đăng ký xe (Ví dụ: 74LB - 0017)

3. Chữ số 10: là tháng; chữ số 2010 là năm cấp Phù hiệu kiểm soát

4. Từ ngày...đến ngày…: Ghi thời hạn được phép hoạt động trong nội địa

5. Số:…..ngày cấp: / /2010: Số …:ghi theo số thứ tự cấp Phù hiệu trong năm.

6. Màu sắc của Phù hiệu: nền trắng, chữ và số màu đen.

7.Đóng dấu treo của cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát vào giữa hàng chữ “Phù hiệu kiểm soát”.

S
Mẫu số 05

BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCAngày 12/10/2010 của Bộ Công an
Ổ THEO DÕI


Xe ô tô khu kinh tế - Thương mại đặc biệt tạm nhập, tái xuất


STT

Tên
chủ phương tiện


Biển số xe

Được phép tạm nhập, tái xuất

Phù hiu kim soát
(số; ngày, tháng cấp)

CBCS làm thủ tục cấp phù hiệu (ký tên)

Ghi chú

Tờ khai phương tiện giao thông vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất
(số; ngày, tháng cấp của cơ quan Hải quan)

Ngày, tháng tạm nhập

Ngày, tháng tái xuất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 06

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA

ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an

GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Declaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio

XE (vehicle): ………………………………… BIỂN SỐ (license plate): ………………………………………………


Tên chủ xe (Owner’s full name): :

Địa chỉ (Address):

............................................................................................................................... Điện thoại (phone number): .......................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card No/Passport):.............................. cấp ngày.......... /........ /.......... tại


............................................................

Đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số (Proposal for revoking certificate of licensen plate registration) : ......................................................................................................................

Nhãn hiệu (Brand): ...................................................................... Số loại (Model code): ................................................................................

Loại xe (Type): .................................................................................... Màu sơn (color): ..................................................................................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ............................ Dung tích(Capacity): ................................ .............cm3

Số máy (Engine No): ................................................................. Số khung (Chassis No): ..........................................................................

Lý do thu hồi(Reson for rovoke):

Kèm theo giấy này có (Accompanied with this paper): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị (Proposal):(1) ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of licensen plate registration and Certificate of revoked license plate registration)...................................................................................................................

.
..................., ngày (date) ............ tháng .......... năm .................

CHỦ XE (Owner’s full name)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(1) Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS;

ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông;

ở CA cấp huyện ghi CA quận, huyện, thị xã, TP.


............... (1) .................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số 07

............... (2) .................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA

ngày 12/10/2010 của Bộ Công an

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Rovoked certificate of license plate registration

XE (Vehicle): ………………………………… BIỂN SỐ (License plate): ………………………………………………


Theo đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của: (3) ………………………………………………

(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… chứng nhận:

Tên chủ xe (Owner’s full name):

Địa chỉ (Address):

............................................................................................................................... Điện thoại (phone number): .......................................................................

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport):.............................. cấp ngày.......... /........ /.......... tại


............................................................

Đã thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of license plate registration): ......................................................... đăng ký ngày (Date registration)......................................................................Xe có đặc điểm dưới đây (vehicle of particular)

Nhãn hiệu (Brand): ...................................................................... Số loại (Model code): ...................................................................................

Loại xe (Type): .................................................................................... Màu sơn(color): ......................................................................................................

Năm sản xuất (Year of manufacture): ............................ Dung tích(Capacity): ......................................... ........cm3

Số máy (Engine N0): ................................................................. Số khung (Chassis N0): ...........................................................................

Đã thu lại biển số xe (license plate was revoked); chứng nhận đăng ký xe (Registration Certificate)

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không có giá trị để đăng ký xe

(Certificate of license plate registration, license plate is not valid for vehicle registration).

Khi nhượng, bán xe chủ xe phải đến cơ quan (5) …………………………………………………………….………………… đang quản lý xe này để rút hồ sơ gốc làm thủ tục sang tên, đổi chủ. (In case vehicle owner wants to sell the vehicle, come to vehicle managing agencise to withdram original documents to change the owner’s name)

Giấy chứng nhận này lập thành 02 bản (This certificate is mede into two coipes)

- 01 bản lưu giữ tại cơ quan (one kept at the agency)(6) ……………………………………………………………………………………………………..…………………

- 01 bản giao cho chủ phương tiện (one handed to the owner)
................., ngày (date) ............ tháng .......... năm .................

…………… (7) ……………(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )


(1) ở Bộ ghi Bộ Công an; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi CA tỉnh, TP;

(2) ở Bộ ghi Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS;

ở Tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng Cảnh sát giao thông ;

ở CA cấp huyện ghi CA quận, huyện, thị xã, TP.

(3) Ghi tên chủ xe trong đăng ký xe;

(4)(5)(6) ở Bộ ghi Cục CSGT ĐB-ĐS; ở tỉnh, Tp trực thuộc TW ghi Phòng CSGT;

ở CA cấp huyện ghi CA quận, huyện, thị xã, TP.

(7) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng;

ở CA cấp huyện ghi Trưởng CA quận, huyện, thị xã, TP;
Mẫu số 08

BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA

ngày12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, XE MÁY

1. Mặt trước

100 mm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

..................... (1) .....................

..................... (2) .....................

..................... (3) .....................

..................... (4) .....................


CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE

MÔ TÔ, XE MÁY

Motorbike Registration CertificateSố (Number):

Mẫu số 08 BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an
: UserFiles -> file -> VanBan
VanBan -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
VanBan -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phỏt huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
VanBan -> QuyếT ĐỊnh số 252/2005/QĐ-ttg, ngàY 12 tháng 10 NĂM 2005 CỦa thủ TƯỚng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồN, TÔn tạo và phát huy giá trị khu di tíCH
VanBan -> QuyếT ĐỊnh số 64/2006/QĐ-bvhtt, ngàY 04 tháng 8 NĂM 2006 CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc ban hành quy chế TỔ chức và hoạT ĐỘng của cục di sản văn hóA
VanBan -> PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔ
VanBan -> VIỆt nam trúng cử nhiệm kỳ 4 NĂm tạI Ủy ban liên chính phủ CÔng ưỚc unesco 2003


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương