Registration form giấy Ghi Danh Số: Registration Numbertải về 52.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích52.04 Kb.

Đơn Xin Ghi Danh Rửa Tội
BAPTISM REGISTRATION FORM

Giấy Ghi Danh Số: ________________
Registration Number:

Ngày xin ghi danh rửa tội : / /
Date desired for: Month /Date /YearTên trẻ xin rửa tội: ___ _ _______ ________ __ _____________________________ __________
Child’s Name: Christian(Tên Thánh) First (Tên Gọi)              Middle (Tên Đệm)              Last (Tên Họ)

Ngày Sinh: ______________________________________________________________________
Date of Birth:  Month(Tháng) / Date(Ngày) / Year (Năm)

Nơi Sinh: _____________ ________________________________________ _ ________________
Place of Birth: City(Thành Phố)                State (Tiểu Bang) Country(Quốc Gia)   

Tên Cha: ________________________________________________________________________
Father’s Name:               First (Tên Gọi)               Middle (Tên Đệm)              Last (Tên Họ)

Tôn giáo của Cha: ____________ ____ ________________________________________________
Father’s Religion:                      

Tên Mẹ: _________________________________________________________ _________________
Mother’s Name:            First (Tên Gọi)              Middle (Tên Đệm)              Last (Tên Họ)

Tôn giáo của Mẹ: ____________ _____________________________________________________
Mother’s Religion:                                       

Chỗ ở hiện tại: ____________________________________________________________________
Address: City(Thành Phố)                        Zip code

Điện Thoại Nhà: _________________ Đ.T. Di Động ____________________________________
Telephone:    Home                                                          Cell

Email: _________________________________________________________________________


Ông và Bà đã lãnh phép hôn phối ở đâu, tên nhà thờ:
_________________________ ________
In what religion/church were the parents married?

Ộng và Bà đã ghi danh vào cộng đoàn St. Boniface chưa: Yes No
Are you registered at St. Boniface parish?                             

CHA MẸ ĐỠ ĐẦU (Một trong hai ngưòi phải là Công Giáo gương mẫu)
God Parents (at least one must be a devout Catholic)

Tên Cha đỡ đầu: _________________________________________________________
God Father’s Name:        First (Tên Gọi)                Middle (Tên Đệm)             Last (Tên Họ)

Tôn giáo của Cha đỡ đầu: _________________________________________________________
God Father’s Religion:                                      

Tên Me đỡ đầụ: _________________________________________________ _________________
God Mother’s Name:             First (Tên Gọi)                Middle (Tên Đệm)              Last (Tên Họ)

Tôn giáo của Me đỡ đầụ: ___________ ______________________________________________
Mother’s Religion:                                       FOR OFFICE USE ONLY

Date of pre-baptismal Class: ______________________________________________________                

Did they attend pre-baptismal class? _________ Instructors: ___John & Anna Tran ____

Date of Baptism: _________________ Minister of Baptism: ___Rev. Danh Ngoc Trinh_____

Notes: __________________________________________________________________________
St. Boniface Catholic Church

120 N Janss St.


Anaheim, CA 92805

Completed form can be sent to: annatran2008@gmail.com along with a copy of the baby’s birth certificateCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương