resources/upload/File/vanban
  CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
  CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
UserFiles/File/VanbanQPPL
  CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
resources/upload/File/vanban
  CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 16/2005/NĐ-cp ngàY 07 tháng 02 NĂM 2005 VỀ quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH
  Quy chế Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nưỚc ngoài trong hoạT ĐỘng xây dựng ở việt nam
uploadfile/file/vanbanpq
  TỈnh ủy phú YÊn số 06-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
resources/upload/File/vanban
  CỦa bộ khoa họC, CÔng nghệ và MÔi trưỜng số 55/2002/tt-bkhcnmt ngàY 23 tháng 7 NĂM 2002
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
  CỦa chính phủ SỐ 27/2003/NĐ-cp ngàY 19 tháng 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 24/2000/NĐ-cp ngàY 31 tháng 7 NĂM 2000 quy đỊnh chi tiết thi hành luậT ĐẦu tư NƯỚc ngoài tại việt nam
  1. Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
website/db_images/ndquang/File/Vanban2005
  CỘng hoà xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
resources/upload/File/vanban
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
  Về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
  CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 12/cp ngàY 26 tháng 1 NĂM 1995 VỀ việc ban hành đIỀu lệ BẢo hiểm xã HỘi chính phủ
UserFiles/file/VanBan/2010
  Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe)
resources/upload/File/vanban
  BỘ TÀi chính số 132 /1999/tt-btc ngàY 15 tháng 11 NĂM 1999 HƯỚng dẫn bán cổ phần cho nhà ĐẦu tư NƯỚc ngoàI
  NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh 1447/1999/QĐ-btm ngàY 10/12/99 VỀ việc ban hành quy chế VỀ thuê MÁy móC, thiết bị CỦa nưỚc ngoàI
  ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
upload/File/vanbanluat
  BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles/File/VanbanQPPL
  CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phỏt huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
uploadfile/file/vanbanpq
  ĐẢng cộng sản việt nam
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/Vanbanmoi/2013/Tiepcongdan
  QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
resources/upload/File/vanban
  V/v uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 85/cp ngàY 17 tháng 12 NĂM 1996 quy đỊnh việc thi hành pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ CỦa các tổ chức trong nưỚC ĐƯỢc nhà NƯỚc giao đẤT, cho thuê ĐẤT
3cms/scripts/fckeditor/web/upload/File/Vanbanmoi/2013/Tiepcongdan
  Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
resources/upload/File/vanban
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 20/2003/tt-blđtbxh ngàY 22 tháng 9 NĂM 2003 HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 39/2003/NĐ-cp ngàY 18/4/2003 CỦa chính phủ VỀ tuyểN lao đỘNG
  Các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài thủ TƯỚng chính phủ
  CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 7-LĐtbxh/tt ngàY 11-4-1995 HƯỚng dẫn thực hiện một số ĐIỀu của bộ luậT lao đỘng ngàY 23-6-1994 VÀ nghị ĐỊnh số 195-cp ngàY 31-12-1994 CỦa chính phủ VỀ thời giờ LÀm việC, thời giờ nghỉ ngơI
  P310 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 nghị ĐỊnh của chính phủ
  Đ Đối với các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; dự án có yêu cầu cơ mật thuộc an ninh, quốc phòng
  THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 12/2005/tt-bxd ngàY 15 tháng 7 NĂM 2005 HƯỚng dẫn một số NỘi dung về quản lý chất lưỢng công trình xây dựng và ĐIỀu kiện năng lực của tổ chứC, CÁ nhân trong hoạT ĐỘng xây dựNG
  Ubnd tỉnh bắc ninh ban quản lý CÁc kcn
  Căn cứ Nghị định số 75 /cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và đầu tư
  CỦa chính phủ SỐ 164/2003/NĐ-cp ngàY 22 tháng 12 NĂM 2003 quy đỊnh chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp chính phủ
UserFiles/File/VanbanQPPL
  QuyếT ĐỊnh số 252/2005/QĐ-ttg, ngàY 12 tháng 10 NĂM 2005 CỦa thủ TƯỚng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồN, TÔn tạo và phát huy giá trị khu di tíCH
resources/upload/File/vanban
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng- thưƠng binh và XÃ HỘi số 07/2003/tt-blđtbxh ngàY 12 tháng 3 NĂM 2003 HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 01/2003/NĐ-cp ngàY 9 tháng 01 NĂM 2003 VỀ việc sửA ĐỔI
uploadfile/file/vanbanpq
  TỈnh ủy phú YÊn số 286-bc/tu đẢng cộng sản việt nam
resources/upload/File/vanban
  I. nguyên tắc chung
  I. LẬP, XÉt duyệt quy hoạch chi tiết và quản lý XÂy dựng khu kcn theo quy hoạCH
FileUpload/File/Vanbanphapquy
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
upload/File/vanbanluat
  BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
FileUpload/File/Vanbanphapquy
  Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc
UserFiles/File/VanbanQPPL
  QuyếT ĐỊnh số 64/2006/QĐ-bvhtt, ngàY 04 tháng 8 NĂM 2006 CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc ban hành quy chế TỔ chức và hoạT ĐỘng của cục di sản văn hóA
UserFiles/file/VanBan/UBND_2009
  PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔ
resources/upload/File/vanban
  Nghị định của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-cp ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-cp ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 41-cp ngàY 6 tháng 7 NĂM 1995 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của bộ luật lao đỘng về KỶ luật lao đỘng và trách nhiệm vật chất chính phủ
  PHẦn I nộp tiền thuê ĐẤT
  Quyết định của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư số 718/2001/QĐ-bkh ngày 07 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm
uploads/file/Vanban/VanbanBHXHVN
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2011
resources/upload/File/vanban
  BỘ TÀi chính số: 81 /1999/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Thông tư Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/tt-btc ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-cp ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (gtgt)
  Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Đấu thầu, thay thế Quy chế Đấu thầu đã ban hành kèm theo Nghị định số 43/cp ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 93/cp ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ
3cms/upload/sonoivu/File/Vanban_luutru
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
resources/upload/File/vanban
  I/ ĐỐi tưỢng áp dụNG
  I. phạm VI áp dụNG
portal/DesktopModules/Website_VanBan/File/VanBan
  VỀ việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chấT 2
Uploads/File/vanban/congvan
  CỤc y tế Số: 405 /cyt v/v: Rút số đăng ký, đình chỉ l­­­­­­ưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc không đạt tiêu chuẩn chất l­­­ượng. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles/File/Vanbanlienquan
  VIỆt nam trúng cử nhiệm kỳ 4 NĂm tạI Ủy ban liên chính phủ CÔng ưỚc unesco 2003
Uploads/File/vanban/congvan
  Stt tên hoá chất
directory UserFiles file  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương