CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tintải về 11.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.26 Kb.
#628
QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2002/QĐ-BVHTT, NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2002

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN VỀ VIỆC THÀNH LẬP

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA THUỘC CỤC BẢO TỒN BẢO TÀNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
-  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH - 10 được Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999;

-  Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - Thông tin;

-  Căn cứ Quyết định số 2523/TC - QĐ ngày 29 tháng 7 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Bảo tồn Bảo tàng;

-  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1 : Thành lập Tạp chí Di sản Văn hóa trực thuộc Cục Bảo tồn Bảo tàng, Bộ Văn hóa - Thông tin.

Tạp chí Di sản Văn hóa là cơ quan ngôn luận của ngành Bảo tồn bảo tàng, hoạt động sự nghiệp, có con dấu riêng để giao dịch và được sử dụng tài khoản của Cục Bảo tồn Bảo tàng.

Trụ sở của Tạp chí Di sản Văn hóa đóng tại Hà Nội.Điều 2 : Tạp chí Di sản Văn hóa có nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thông tin về các lĩnh vực hoạt động của ngành Bảo tồn Bảo tàng.

2. Là diễn đàn trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

3. Giới thiệu những di sản văn hóa Việt Nam và thế giới.

4. Thông tin về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở trong nước và quốc tế.

Điều 3 : Tổ chức hoạt động xuất bản Tạp chí Di sản Văn hóa gồm :

+ Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập;

+ Các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Biên chế của Tạp chí Di sản Văn hóa được cân đối trong tổng biên chế của Cục Bảo tồn Bảo tàng.Điều 4 : Kinh phí hoạt động của Tạp chí Di sản Văn hóa do ngân sách Nhà nước cấp qua kế hoạch ngân sách thường xuyên của Cục Bảo tồn Bảo tàng.

Điều 5 : Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng có trách nhiệm sắp xếp bố trí cán bộ; xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Tạp chí Di sản Văn hóa và đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7 : Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN(Đã ký)
Phạm Quang Nghị
Каталог: UserFiles -> File -> VanbanQPPL
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
File -> TỔng cục thống kê TÀi liệu nghiệp vụ ĐIỀu tra dân số VÀ nhà Ở giữa kỳ thờI ĐIỂM 1/4/2014
VanbanQPPL -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phỏt huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
VanbanQPPL -> QuyếT ĐỊnh số 252/2005/QĐ-ttg, ngàY 12 tháng 10 NĂM 2005 CỦa thủ TƯỚng chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồN, TÔn tạo và phát huy giá trị khu di tíCH
VanbanQPPL -> QuyếT ĐỊnh số 64/2006/QĐ-bvhtt, ngàY 04 tháng 8 NĂM 2006 CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc ban hành quy chế TỔ chức và hoạT ĐỘng của cục di sản văn hóA

tải về 11.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương