Bộ lao đỘng thưƠng binhtải về 6.71 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/57
Chuyển đổi dữ liệu01.08.2022
Kích6.71 Mb.
#52776
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
VanBanGoc TT 12 2020 BLĐTBXHBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
VÀ XàHỘI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 12/2020/TT-BLĐTBXH 
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020 
 
THÔNG TƯ 
Ban hành quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm,
thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề:
Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
 
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy 
định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ 
trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật 
máy lạnh và điều hòa không khí. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy định cơ sở vật chất trong 
thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, 
gồm: 
1. Quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ngành, nghề Cắt gọt kim loại tại Phụ lục 01. 
2. Quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào 
tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ngành, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hòa không khí tại Phụ lục 02. 
 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021. 

tải về 6.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương