CỤc y tế Số: 405 /cyt v/v: Rút số đăng ký, đình chỉ l­­­­­­ưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc không đạt tiêu chuẩn chất l­­­ượng. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 33.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích33.63 Kb.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC Y TẾ

Số: 405 /CYT

V/v: Rút số đăng ký, đình chỉ l­­­­­­ưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc không đạt tiêu chuẩn chất l­­­ượng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2010

DANH MỤC THUỐC BỘ Y TẾ RÚT SỐ ĐĂNG KÝ, ĐÌNH CHỈ L­­­­­­ƯU HÀNH VÀ THU HỒI TOÀN QUỐC

Kính gửi: - Các bệnh viện, phòng khám đa khoa GTVT;

- Các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT.
1. Danh mục thuốc Bộ Y tế rút số đăng ký


TT

Tên thuốc,

dạng bào chế

Công ty đăng ký, sản xuất

Số đăng ký

Số Quyết định Cục QLD

Hiệu lực thi hành

Lý do rút số đăng ký

Ghi chú

1

Dormicum 7,5mg

Công ty F.Hoffmann-La Roche, Thụy sỹ sản xuất và đăng ký

VN-5531-08

233/QĐ-QLD ngày 12/8/2010

Kể từ ngày ký ban hành

Công ty F.Hoffmann-La Roche có đơn xin rút số đăng ký do thay đổi nhà sản xuất và công ty không tiếp tục bán thuốc này vào thị trường Việt Nam

Thuốc Dormicum được sản xuất trước ngày ký quyết định được lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

2

Amiklin

- Công ty Bristol Myers Squibb SA, địa chỉ: 304, avenue du Docteur Jean BRU, 47000 Agen, Pháp sản xuất

- Công ty Diethelm & Co.,Ltd – Thụy sỹ đăng kýVN-9954-05

234/QĐ-QLD ngày 12/8/2010

Kể từ ngày ký ban hành

Công ty Diethelm & Co.,Ltd có đơn xin rút số đăng ký do thuốc này không được tiếp tục đưa vào thị trường Việt Nam vì lý do thương mại

Thuốc Amiklin được sản xuất trước ngày ký quyết định được lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.


3

Lopril

- Công ty Bristol Myers Squibb SA, địa chỉ: 304, avenue du Docteur Jean BRU, 47000 Agen, Pháp sản xuất

- Công ty Diethelm & Co.,Ltd – Thụy sỹ đăng kýVN-9956-05

234/QĐ-QLD ngày 12/8/2010

Kể từ ngày ký ban hành

Công ty Diethelm & Co.,Ltd có đơn xin rút số đăng ký do thuốc này không được tiếp tục đưa vào thị trường Việt Nam vì lý do thương mại

Thuốc Lopril được sản xuất trước ngày ký quyết định được lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

4

Perfalgan infants and children

- Công ty Bristol Myers Squibb SA, địa chỉ: 304, avenue du Docteur Jean BRU, 47000 Agen, Pháp sản xuất

- Công ty Diethelm & Co.,Ltd – Thụy sỹ đăng kýVN-9437-05

234/QĐ-QLD ngày 12/8/2010

Kể từ ngày ký ban hành

Công ty Diethelm & Co.,Ltd có đơn xin rút số đăng ký do thuốc này không được tiếp tục đưa vào thị trường Việt Nam vì lý do thương mại

Thuốc Perfalgan infants and children được sản xuất trước ngày ký quyết định được lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

5

Efferalgan

- Công ty Bristol Myers Squibb SA, địa chỉ: 304, avenue du Docteur Jean BRU, 47000 Agen, Pháp sản xuất

- Công ty Diethelm & Co.,Ltd – Thụy sỹ đăng kýVN-2665-07

234/QĐ-QLD ngày 12/8/2010

Kể từ ngày ký ban hành

Công ty Diethelm & Co.,Ltd có đơn xin rút số đăng ký do thuốc này không được tiếp tục đưa vào thị trường Việt Nam vì lý do thương mại

Thuốc Efferalgan được sản xuất trước ngày ký quyết định được lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

II. Danh mục thuốc Bộ Y tế đình chỉ lưu hành


TT

Tên thuốc, dạng bào chế

Công ty sản xuất, nhập khẩu

Lô SX, hạn dùng

Số đăng ký


Số công văn

Cục QLD


Lý do thu hồi

Gửi báo cáo

thu hồi

tr­­­­­­ước ngày

1

Intermedic Ciprofloxacin 500mg

(Ciprofloxacin 500mg)

Viên nén


- Công ty Intermedic Company Limited-Korea sản xuất

- Công ty dược phẩm Trung ương 1 nhập khẩu- Lô SX: 191

- HD: 11/8/2012VN-1258-06

10095/QLD-CL ngày 24/8/2010

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan và độ đồng đều khối lượng

23/9/2010

2

Omeprazole 20mg

Viên nang- Công ty Medibios Laboratories Pvt.Ltd sản xuất

- Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 nhập khẩu- Lô SX: M928

- HD: 21/10/2012VN-1639-06

10096/QLD-CL ngày 24/8/2010

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan

23/9/2010
Nơi nhận:

- Như trên ( Qua Website Cục Y tế GTVT );

- Phòng NVYD&TTBYT ;

- L­­­­­ưu: VT.


CỤC TRƯ­­­­­ỞNG
Đã ký
Vũ Văn Triển

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương