CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.28 Kb.
#548CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TT-ĐH-NDN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 1:1, chi tiết như sau:


I. Cơ sở pháp lý và mục đích phát hành, sự cần thiết phát hành cổ phiếu

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/05

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ2. Sự cần thiết phát hành cổ phiếu:

Phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai của công ty.


II. Kế hoạch phát hành cổ phiếu:

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

 • Vốn điều lệ trước khi phát hành: 161.652.720.000 đồng

 • Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.165.272 cổ phiếu

 • Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông

 • Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 16.165.272 cổ phiếu

 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

 • Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 161.652.720.000 đồng

 • Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2015

 • Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành là: 323.305.440.000 đồng

 • Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành: 32.330.544 cổ phiếu

7.2. Phương thức chào bán:.

7.2.1 Phát hành thêm 16.165.272 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

 • Tên cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

 • Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

 • Tổng số cổ phần đang lưu hành

16.165.272 cổ phiếu

 • Số lượng cổ phần phát hành hành dự kiến

16.165.272 cổ phiếu

 • Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng/cổ phần

 • Giá phát hành dự kiến

10.000 đồng/cổ phần

 • Đối tượng chào bán

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

 • Mục đích và phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để:

a/ Cơ cấu lại tài chính công ty: 30 tỷ đồng

b/ Bổ sung vốn lưu động: 30 tỷ đồng

c/ Đầu tư một số dự án mới cho công ty: The Monarchy, 5A Nguyễn Văn Linh, Phan Đăng Lưu … 101,65 tỷ đồng • Tỷ lệ phân phối (1:1)

Cổ đông (có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền) sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền, và cứ 01 quyền sẽ được mua 01 cổ phần. Cổ đông có tên trong danh sách có thể nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua này cho bên thứ ba. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

 • Xử lý thông tin cổ phần không đăng ký mua hết

HĐQT sẽ quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) và quyết định giá bán với điều kiện giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp các nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu trong đợt phát hành thì Công ty sẽ chỉ thực hiện việc tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn góp còn thiếu HĐQT sẽ huy động từ các nguồn vốn khác.

 • Thời gian thực hiện

Năm 2015

 • Lưu ký và niêm yết bổ sung

Sau khi kết thúc đợt chào bán, toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.


- Căn cứ đề xuất mức giá phát hành:

 • Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của NDN tại thời điểm 31/12/2014 là:

Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu = 228.097.672.000 đồng = 14.110 đồng/cổ phần

1 cổ phần Tổng số cổ phần 16.165.272

 • Thị giá cổ phiếu tại ngày 30/01/2015 là 19.600 đồng/ cổ phiếu.

Sau khi so sánh giá trị sổ sách và thị giá trên thị trường HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu và trình ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
7.2.2 Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

 • Tổng số cổ phiếu hiện tại: 16.165.272

 • Số cổ phiếu dự kiến tăng: 16.165.272

 • Tỷ lệ pha loãng: 100%

 • Đánh giá mức độ pha loãng: Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến của đợt phát hành lần này chiếm 100% tổng số cổ phiếu hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm ESP trong năm 2015. Tuy nhiên, do số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, mở rộng quy mô công ty, giảm nợ vay, đầu tư dự án, sẽ làm gia tăng lợi nhuận của công ty trong tương lai.
   1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

 • Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.

 • Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện chào bán cổ phiếu.

 • Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

 • Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

 • Các công việc khác liên quan đến việc phát hành

 • Thông qua việc hoàn tất các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Quang Trung


tải về 29.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương