CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.85 Kb.
#544CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TT-ĐH-NDN

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2015TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG


  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

  • Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

  • Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, chi tiết như sau:


* Với tình hình kết quả SXKD năm 2014 thực hiện vượt mức kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ của Công ty, đồng thời đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư năm 2015 cũng như cân đối dòng tiền cho sự phát triển bền vững. Hội đồng quản trị NDN kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện phương án như sau:
- Chi cổ tức: 15% mệnh giá bằng tiền mặt (thay vì 10% như KH)
HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2015.
Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Quang Trungtải về 8.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương