BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 48.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích48.61 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục

(Ban hành kèm theo Quyết định số 580 /QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)I. MỤC ĐÍCH

Triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Hiến pháp), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án 1928 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1928 giai đoạn 2013 -2016 (sau đây gọi chung là Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.II. YÊU CẦU

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2015, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi chung là Nghị quyết 29-NQ/TW) và Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA.

2. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2015.

III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tập trung triển khai việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Nghị quyết 29-NQ/TW; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 (Nghị quyết 77/NQ-CP); Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết 88/2014/QH13); Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản hướng dẫn.

2. Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

3. Hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

4. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

a) Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 88/2014/QH13; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Nghị quyết 29-NQ/TW tới cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học;

b) Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

c) Tổ chức những hình thức, biện pháp thích hợp phổ biến rộng rãi về nội dung, thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học hưởng ứng, tham gia có chất lượng cuộc thi;

d) Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA của Trưởng ban Điều hành Đề án 1928;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA; tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

e) Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

g) Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân. Tăng cường chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

h) Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 77/NQ-CP, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng và các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản pháp luật mới về giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học;

b) Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

c) Tổ chức những hình thức, biện pháp thích hợp phổ biến rộng rãi về nội dung, thể lệ, bộ câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học hưởng ứng, tham gia có chất lượng cuộc thi;

d) Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA;

đ) Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo sư phạm; hoàn thành việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy pháp luật tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

e) Bổ sung môn pháp luật đại cương thành môn học bắt buộc và môn pháp luật chuyên ngành phù hợp vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và điểm a khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg;

g) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với Hiến pháp;

h) Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hình thành năng lực và đổi mới việc học, thi, kiểm tra, đánh giá các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên; đổi mới và lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.

3. Nhiệm vụ của các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ

a) Tổ chức triển khai việc lấy ý kiến góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện, hoàn thành trong Quý I/2015;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp: tổ chức triển khai, hưởng ứng, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong ngành giáo dục tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện, hoàn thành trong Quý II/2015;

c) Hoàn thành báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức giảng dạy kiến thức pháp luật cơ bản tại các cơ sở giáo dục đại học không chuyên luật. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình, giáo trình và các tài liệu môn học pháp luật đại cương trong các cơ sở giáo dục đại học không chuyên luật: Vụ Giáo dục đại học chủ trì thực hiện, hoàn thành trong quý II/2015;

d) Hoàn thành báo cáo đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân chưa được đào tạo chuẩn hóa: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì thực hiện, hoàn thành trong Quý III/2015;

đ) Rà soát các nội dung về Hiến pháp trong sách giáo khoa phổ thông để xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại cho phù hợp với nội dung của Hiến pháp; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp phù hợp với các cấp học phổ thông: Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Ban chỉ đạo Chương trình sách giáo khoa sau 2015 thực hiện, hoàn thành trong Quý I/2015.

e) Tổ chức xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, học liệu hỗ trợ việc dạy và học kiến thức pháp luật ở trường trung học cơ sở: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2015;

g) Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 năm 2015 theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành trong Quý IV/2015;

h) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý III/2015;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán: Vụ Giáo dục mầm non chủ trì, thực hiện trong quý III/2015;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán giảng dạy môn pháp luật ở các trường trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, thực hiện trong Quý III/2015;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và triển khai chương trình môn học pháp luật đại cương cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật đại cương của các cơ sở giáo dục đại học: Vụ Giáo dục đại học chủ trì, thực hiện trong Quý III/2015;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục dân tộc: Vụ Giáo dục Dân tộc chủ trì, thực hiện trong Quý III/2015;

- Tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán của các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh: Vụ Giáo dục thường xuyên chủ trì, thực hiện trong Quý IV/2015.

i) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Biên soạn cẩm nang tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên: Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì, hoàn thành trong Quý IV/2015;

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện thường xuyên;

- Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; đĩa văn bản pháp luật về giáo dục, các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp cho các đối tượng: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện thường xuyên;

- Xây dựng chuyên mục, tin, bài phản ánh về tình hình triển khai việc thực hiện Đề án 1928, chú trọng đến việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Báo Giáo dục và Thời đại chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện.

k) Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 1928 tại một số Bộ, ngành, địa phương, một số sở giáo dục và đào tạo và nhà trường; đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2015: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý III, IV/2015.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục IV của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15/12/2015.

2. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.4. Vụ Pháp chế - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này; báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương theo quy định.


  


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Mạnh HùngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương