Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường CĐn cơ điện Hà Nội; Phòng Đào tạoChuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích9 Kb.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGHỀ ĐÀO TẠO
Kính gửi: - Thầy Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện Hà Nội;

- Phòng Đào tạo.

Tên em là: ........................................................ Mã số HS-SV:.............................

Sinh ngày: ............................ Nơi sinh: ...........................................................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................

Hiện nay, Em đang học hệ Cao đẳng nghề (Trung cấp nghề) nghề:.................................

Khoá: ….….. Niên khóa: ………......

Em xin được chuyển sang học hệ Cao đẳng nghề (Trung cấp nghề) nghề: .....................

Khoá: ………. Niên khóa:….. ...........

Học tại cơ sở ......…. của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.

Lí do:................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Em xin cam đoan thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ quy chế và các quy định của nhà trường. Kính đề nghị Nhà trường quan tâm xem xét.Em xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 20……...

Người làm đơnHIỆU TRƯỞNG


PHÒNG ĐÀO TẠO

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương