wp-content/uploads/2013/09
  1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/dtu0101_2010
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-cp ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/01
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/6giaovien_mamnon
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ NỘi vụ
wp-content/uploads/2013/10
  Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hoà BÌNH
wp-content/uploads/2013/01
  Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
UserFiles/Phamdinhtuyen/Thuvien/Tieuchuan/2014
  Danh mục các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam
wp-content/uploads/2013/10
  BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2013/so 34 35
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/news/2013/11/5359
  Trung tâm công tác xã HỘi thanh niên tp tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013 danh sách tình nguyện viêN
qt/tintuc/Documents
  Danh sách những cá nhâN ĐƯỢc cấp chứng chỉ HÀnh nghề luật sư
Data/file/2013/thang01/02
  Dạng 1 : Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số
data/file
  THÔng báo VV Đăng kí hình thức tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2013 Kính gửi: Ban Nữ công Công đoàn bộ phận
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00965C17C20134C01C17PM
  CHƯƠng trình ngàY 1/6 Ổn định
uploads/news/2013_07
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1023
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/08
  CHÍnh phủ Số: /201 /NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_19
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1090
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_09
  BỘ TÀi chính số: 133/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1116
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/01
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1192/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2013/11
  20 tcn 33 – 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế (Trích)
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130504
  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-cp ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 2
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_04
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals/2/2013/so 32 33
  C Ông báO/Số 32 + 33/Ngày 20-8-2013 UỶ ban nhân dâN
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_11
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1238
wp-content/uploads/2013/10
  BIÊn bản số … nghiệm thu công việc xây dựNG
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_12
  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Lists/Vn bn/Attachments/49
  1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần
Uploads/resources/admin/files
  HIẾn chưƠng hội thánh tin lành việt nam
booksv/khaitam/12bailuyentap
  Gigong Exercise Taught By His Holiness HỘ pháP
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/75DEB96F691EA0DD472578B800275056/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh Quyết định 2939/QĐ-ubnd ngày 16/10/2009 của ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/8E940C9843FD1308472576960025F9E0/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bình Phước
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A80C9FEC9FE118B1472578B6002C1EF6/$file
  COÄng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ TÀi chính-bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư BỘ thông tin và truyềN thôNG
Upload/Documents/022014/DMKT_05-2014
  Tt danh mục kỹ thuậT ĐÃ & Đang triên khai
Lists/Registrations/Attachments/147
  TỔng công ty truyền hình cáp việt nam chi nhánh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files/92013
  LỜi chúa là ngọN ĐÈn soi cho con bưỚC, LÀ Ánh sáng chỉ ĐƯỜng con đI
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130313
  Danh sách 132 trường không tổ chức thi năm 2013
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/CCE0D4CAEF1DE23D47257A37000E183C/$file
  TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh mục các văn bản qppl hết hiệu lực do ubnd tỉnh bình phưỚc ban hành giai đOẠN 01/01/1997 ĐẾN 31/12/2011
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/069B072DD3B7BF3047257A37000E65E7/$file
  TỈnh bình phưỚC
uploadfile
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1329/tcdn-gv
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/6giaovien_mamnon
  Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
upload/vanban
  TỈnh cao bằng số: 1330/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban
  Nghị ĐỊnh số 133/HĐbt ngàY 20–4–1991 CỦa hộI ĐỒng bộ trưỞng hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn HỘI ĐỒng bộ trưỞNG
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B8F65F277F3E98CD472576960014CFF1/$file
  Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/EC359E0893EB4F6747257A37000ED28D/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt phương án điều chỉnh và bổ sung tổng thể
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B0FB34A416FCCE2C47257A37000EEC5E/$file
  Kiện toàn Tổ điều phối phát triển tỉnh Bình Phước thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A0E77E612C603ECF47257A37000EFDD8/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 1350/QĐ-ubnd
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/10396AF140CD80B9472576960026EE5B/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường gpmb dự án: Nhà máy Thủy điện Đăk Glun thuộc địa bàn huyện Phước Long
Portals/0/DOCUMENTS
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
qt/tintuc/Lists/ThongTinLuatSu/Attachments/665
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpl
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3948187ED1B08874472576960014D000/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tà Thiết Hoa Lư huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đoạn 1)
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/932265D3E0360992472578C700056ED2/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B533660A86A2D950472578C7000641E4/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/07
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do
UserFiles/File/quiI
  Ban chỉ ĐẠo phong trào toàn dâN ĐOÀn kết xây dựng đỜi sống văn hóA
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/12
  BỘ TÀi chính –––––– Số: 137/2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/09
  CHÍnh phủ Số: /2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/2390c4624363817b47256f96002869c9/843A9E1F084A7CC9472571DB002D63A0/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/CBEA4A39B2C2630C472571DB002DF848/$file
  Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/010A05F52BA7F4E4472576960014D010/$file
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
congbao.nsf/BD9FA29D83E90F1A47257D0400343554/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/43F83E7A8C1FC743472571DB002D20C5/$file
  Số 1396 /QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 15 tháng 8 năm 2006
documents
  TỈnh hoà BÌnh ––––––– Số: 1397/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_25
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_23
  THÔng tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/tt-btc ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1411
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1420/QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Luu_tru
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế TỈnh bình dưƠNG
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế TỈnh bình dưƠNG
wp-content/uploads/2013/10
  Đại diện đơn vị thi công: CÔng ty cp tư VẤn quản lý XÂy dựng cmc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1467
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1477
Portals/2/2013/so 38 39
  C Ông báO/Số 38 + 39/Ngày 15-10-2013 UỶ ban nhân dâN
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130606
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
ctt/vanban
  I. CÁC nhiệm vụ BỘ trưỞng giao trong tuầN: Cục Trồng trọt
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/03
  Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư
Luu_tru
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế TỈnh bình dưƠNG
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_07
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_12
  Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/tt-btc ngày 15/11/2012
Library/doc/1
  Số: 1594/QĐ-bvhttdl
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_29
  BỘ TÀi chính số: 161 /2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1664
wp-content/uploads/downloads/2013/07
  Các bài suy niệm chúa nhậT 15 thưỜng niên c lời Chúa: Đnl. 30, 10-14; Cl. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37 MỤc lụC
adminaspx/filesupload
  TRƯỜng đẠi học thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2013/10
  Nhãm h kõt cÊu thÐp Gia c ng, l¾p r¸p vµ nghiÖm thu
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_05
  BỘ TÀi chính số: 173/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1752
documents/20182/3121102
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 177/2013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_23
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/tt-btc ngày 02/01/2014 của
userfiles/thutuchs/dmbieumau/20135
  MẪu số 17-hsb bảng kê HỒ SƠ Đi chuyểN
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/6/20
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bảo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/12
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-cp ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_25
  BỘ TÀi chính số: 196 /2013/tt-btc
wp-content/uploads/2013/10
  TI£u chuèN xy dùng tcxd 196 1997 Nhµ cao TÇng c ng t¸c thö tÜnh vµ kiÓm tra chÊt l­îng cäc khoan nhåi
  Nhµ cao tÇng Thi c ng cäc khoan nhåi High rise building Guide for construction of bored piles
  Tcvn 198 : 1997 Nhµ cao tÇng ThiÕt kÕ kÕt cÊu bªt ng cèt thÐp toµn khèi
iwtcore/uploads/2013/01
  TỌA ĐÀm thế giới trong gương của Haruki Murakami
wp-content/uploads/2013/10
  Nhãm h tæ chøc thi c ng Organization of construction activities
  Nhãm h kõt cÊu g¹ch ®¸ quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thu
  Nhãm h c ng t¸c ®Êt Quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thu
  Nhãm h h−íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a xy dùng Guidance for mixing and using of building mortars Quy ®Þnh chung
  Nhãm h hö thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhµvµ c ng tr×nh – Quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thu
  TI£u chuèN viÖt nam tcvn 5637 -1991 Qu¶n lÝ chÊt l−îng xy l¾p c ng tr×nh xy dùng-Nguyªn t¾c c¬ b¶n
  Bª t ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c­êng ®é nÐn Heavyweight concrete Method for determinatien of compressive strength Nhãm H
  Hçn hîp bª t ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch Heavyweight concrete compounds Method for determination of density
  Hçn hîp bª t«ng nÆng Ph­¬ng ph¸p vebe x¸c ®Þnh ®é cøng Heavyweight concrete compounds Vebe test Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö ®é cøng cña hçn hîp bª t
file/VB_Phapluat
  BỘ y tế BỘ TÀi chính
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/8/14
  Quyết định số 466/QĐ-bhxh ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế
wp-content/uploads/2013/10
  Bé xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 04 / 2004/ Q§-bxd §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  Nhµ cao tÇng Thi c ng phÇn thn High rise building Guide for construction of the superstruction
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 4
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003
Luu_tru
  CỤc thuế TỈnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/04
  VĂn phòng chính phủ Số: 2070
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  THỦ TƯỚng chính phủ –––––––– Số: 2074
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 2116
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/06
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ-BỘ TÀi chíNH
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/8thoigiancanbo_xa/etglamcnhtx_tu29_01_2013
  BẢo hiểm xã HỘI
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
Hnh nh bn tin/2013-10/Phường 28
  ĐỀ CƯƠng tuyên truyền nhớ LẠi tình cảm của bác hồ DÀnh cho thưƠng binh, liệt sĩ
wp-content/uploads/2013/10
  TI£u chuèN xy dùng ViÖt Nam tcxdvn 293 : 2003 Bé xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
wp-content/uploads/2013/10
  '' Dµn gi¸o C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' Bé tr­ëng bé xy dùng
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
VLVH/HK1_13_14
  Khoa kinh tế quản trị kinh doanh
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/04
  CHÍnh phủ —— Số: /2013/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2013/10
  Tcxdvn 314: 2005 hµn kim lo¹i thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
wp-content/uploads/2013/10
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng bé xy dùng VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn tcxdvn 324: 2004 XI m¨ng xy tr¸t
Portals/2/2013/so 45 46
  HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2014/so 03 04
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 328
wp-content/uploads/2013/10
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  Tcxdvn 345: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 345: 2005
  Tcxdvn 346: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 346: 2005
  Tcxdvn 347: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 347: 2005
vi/images/tintuc/vanban/2013
  CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
DATA/513/DOCUMENT/2015/09
  BỘ NỘi vụ –––– Số: /bc-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 374
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/03
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 383
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 2
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2013 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
filesmgmt/documents
  THÔng tư ban hành danh mục công việc không đƯỢc sử DỤng lao đỘng nữ
data/news/2013/9/31768/file
  ĐƠn xin đỔi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 419
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 429
Library/doc/1
  438/QĐ-bvhttdl hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 quyếT ĐỊnh ban hành Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối với người cao tuổi giai đoạn 2012 2020
uploads/news/2013_01
  Viết tắt Từ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 449
UserFile/Files/VanBanCD
  TẬP ĐOÀN ĐIỆn lực việt nam
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 458/QĐ-bvhttdl
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/04
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 465
Luu_tru
  Kính gửi: Công ty tnhh dksh việt Nam
wp-content/uploads/2013/10
  KÝ hiÖu trong xy dùng Symbolic characters in building
wp-content/uploads/2014/01
  Ban thưỜng vụ TỈnh hội thanh hoá CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 483
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên Số dư đầu kỳ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 516
uploads/news/vbhd
  CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC
Upload/Video
  Chuẩn mực kiểm toán việt nam số 530
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
wp-content/uploads/downloads/2013/07
  Các bài suy niệm chúa nhậT 14 thưỜng niên c lời Chúa: Is 66, 10-14c; Gl 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 MỤc lụC
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130520
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do
Library/doc/1
  Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 3
  Giao Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này
Luu_tru
  Kính gửi: Công ty tnhh forte Grow Medical Việt Nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130524
  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130612
  BỘ TÀi chính số: 73/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=VB1/2012/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 736
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 744/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 773
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 06/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/01
  VĂn phòng chính phủ Số: 835
upload/document
  Ban thi đua-khen thưỞng trung ưƠNG
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 844 /QĐ-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/others/201308
  Danh sách khách sạn 1-5 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Portals/2/2013/tiep nhan/qui 2
  TỈnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded_VGP/nguyenxuanhong/20130608
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 896
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T1
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_07_22
  BỘ TÀi chính số: 94/2013/ tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/doc/1
  Bé V¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2013/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 966
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/4/11
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘi số: 986 /kh-bhxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_01
  Quy đỊnh về chế ĐỘ VÀ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốN ĐẦu tư XÂy dựng cơ BẢn từ ngân sách nhà NƯỚC, VỐn trái phiếu chính phủ
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9902 : 2013 Xuất bản lần 1 CÔng trình thủy lợi yêu cầu thiết kế ĐÊ SÔNG
wp-content/uploads/2013/09
  Câu 1: Phát biểu n瀰 sau đ窕 sai khi n về các loại dao động? A
file/VB_Phapluat
  Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
wp-content/uploads/2013/11
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒng thi công ép tĩnh cọC
Upload/Content/FileAttach
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở CÔng thưƠNG
Uploaded/nguyenvanhuan/2013_08_18
  Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ khai mạc chính thức Robocon châu Á – Thái Bình Dương 2013
tin-tuc/Pictures/SNPAdmin/2013_6_19
  CÔng ty cổ phần cảng cát lái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dambaochatluong
  Khoa kinh tế quản trị kinh doanh
Files
  LIÊN ĐOÀn cầu lông việt nam
Uploaded/dangdinhnam/2013_11_19
  CHÍnh phủ Số: 482
wp-content/uploads/2013/10
  Câu 18 trang 72 Tri Hành
upload/others/201308
  Danh sách khách sạn 1- 5 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
TaiLieu
  BỘ y tế Số: 08 /2013/tt- byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
attachments/article/560
  MỘt số SÂu bệnh hại chính trên cây hoa sa lem và biện pháp phòng trừ I. SÂU hại sâu xám
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/2012/01
  January 31, 2012 Notice to Parents
uploads/co-so-du-lieu/2013_11
  SỞ NÔng nghiệp và ptnt tỉnh quảng trị o0o TÀi liệU ĐÀo tạo nghề KỸ thuật trồng và chăm sóc cây cảNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/11
  DỰ thảO 2 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/ListThongBao/Attachments/11
  Tt tên đề tài, dự án Cơ quan chủ trì
wp-content/uploads/downloads/2013/01
  Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩM
wp-content/uploads/downloads/2013/07
  Các bài suy niệm chúa nhậT 17 thưỜng niên c lời Chúa: St. 18, 20-32; Cl. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13 MỤc lụC
wp-content/uploads/downloads/2013/05
  Các bài suy niệm LỄ hiện xuống – Năm c lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b 12-13; Ga 20,19-23 MỤc lụC
images
  Mẫu Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ
news/wp-content/uploads/2013/12
  THÔng báo kế hoạch học tập học kỳ Spring 2014
iwtcore/uploads/2013/01
  LỄ HỘi tết truyền thống nhật bản oshougatsu 2013 Chương trình kỷ niệm “Năm hữu nghị Nhật – Việt”
0/71/50/03/201309
  Những triết lý về ly cà phê!
EOC/wp-content/uploads
  Participation letter for ell students regarding the online
wp-content/uploads/2013/03
  LỊCh học lớp ielts – tháng 4/2013 phải tuyệT ĐỐi tuân theo mệnh lệnh của cô!
Uploads/File/vanban/congvan
  CỤc y tế Số: 405 /cyt v/v: Rút số đăng ký, đình chỉ l­­­­­­ưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc không đạt tiêu chuẩn chất l­­­ượng. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/thanhtra
  THÔng tư Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật
gallery/27321
  BỘ TÀi chính số: 08/2013/tt-btc
wp-content/uploads/2013/02
  Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Song ngữ & Ngôn ngữ học tâm lí Tây Bắc
upload/XTDL
  Danh sách các cơ SỞ LƯu trú du lịch trêN ĐỊa bàn tỉnh đẮk lắk tháng 01/2013
wp-content/uploads/downloads/2013/02
  CHÚa nhậT 3 MÙa chay c lời Chúa: Xh 3,1-8a. 13-15; 1Cr 10,1 10-12; Lc 13,1-9 MỤc lụC
uploads/co-so-du-lieu/2013_11
  SỞ NÔng nghiệp và ptnt tỉnh quảng trị o0o TÀi liệU ĐÀo tạo nghề KỸ thuật trồng néM
uploads/news/2013_01
  Những phím tắt quan trọng nhất khi dùng máy tính Bạn nên dùng các tổ hợp phím tắt để tăng tốc độ làm việc mà không cần đến con trỏ chuột
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2013/05
  2013/NĐ-cp dự thảo lần 5 Hà Nội, ngày tháng năm 2013 nghị ĐỊNH
Word
  LỊch phụng vụ tháng 12/2013
14.164.48.164=_697344-45_2013_QH13_215836.doc
  LuậT ĐẤT Đai căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương quy đỊnh chung
14.248.121.69=_326082-2013_130_TTLT_BTC_BGDDT.pdf
  Bộ TÀi chính bộ giáo dục và ĐÀo tạO
113.165.94.144=_2490880-Sau_benh_hai_cay_hoa_cam_chuong_9.2013 - BVTV Lâm đồng.doc
  Sâu xám (Agrotis ypsilon sp)
14.179.239.151=_2013473-PHẬT GIÁO VIỆT NAM THẾ KỶ THỨ X.docx
  Tiểu luận giữa học kỳ IV môN: LỊch sử việt nam
27.74.240.48=_713216-LUẬT ĐẤT ĐAI 2013.doc
  Chương quy đỊnh chung
116.96.26.124=_2197105-cuadong2013.pdf
  Khoa hoc Cong nghe Thuy san indd
58.187.228.94=_1085952-WVID2013So_tay_Huong_dan_thiet_ke_va_thuc_hien_FINAL (1).doc
  Sổ tay hưỚng dẫn thiết kế & thực hiện dự ÁN
118.70.131.43=_5596354-ieee std c57.152-2013_Transformer.pdf
  Ủy ban máy biến thế Được tài trợ bởi
171.250.166.229=_6470144-25-qd-byt-03-01-2013.doc
  Thư viện pháp luậT
14.162.144.222=_51210-29-NQ-TW-4-11-2013.doc
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
directory 2013  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương