Hçn hîp bª t«ng nÆng Ph­¬ng ph¸p vebe x¸c ®Þnh ®é cøng Heavyweight concrete compounds Vebe test Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö ®é cøng cña hçn hîp bª ttải về 22.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích22.61 Kb.
#13631

Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3107 : 1993


Nhãm H

Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph­¬ng ph¸p vebe x¸c ®Þnh ®é cøng

Heavyweight concrete compounds - Vebe test

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng nÆng b»ng nhít kÕ vebe.

§é cøng cña hçn hîp bª t«ng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng thêi gian ®Ó ®Çm ph¼ng, chÆt mét khèi hçn hîp bª t«ng h×nh nãn côt sau khi t¹o h×nh trong nhít kÕ Vebe.

Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi

40mm.
1. ThiÕt bÞ thö

Nhít kÕ Vebe (h×nh l); Bµn rung;

Thanh thÐp trßn, tr¬n ®­êng kÝnh 16mm, dµi 600mm, hai ®Çu móp trßn;

§ång hå bÊm gi©y;

1.1. Nhít kÕ Vebe ®­îc lµm b»ng thÐp gåm mét thïng h×nh trô ®¸y kÝn (A) , bªn trong

®Æt mét c«n t¹o h×nh hçn hîp bª t«ng (B) , vµ mét phÔu ®æ hçn hîp (D). Trªn thïng

cã mét ®Üa mica ph¼ng (C). §Üa nµy cã thÓ tr­ît tù do theo ph­¬ng th¼ng ®øng nhê thanh tr­ît (J) g¾n víi mét tay ®ì (N). Tay ®ì (N) tr­ît hoÆc gi÷ cè ®Þnh b»ng vÝt h·m (F) trong èng (M) b¾t cè ®Þnh víi ®Õ bµn rung (K).

Tæng khèi l­îng ®Üa mica, thanh tr­ît vµ ®Öm thÐp (P) dïng ®Ó c¨n chØnh khèi l­îng b»ng 2750  50.

1.2. Bµn rung víi nhít kÕ khi ch­a cã hçn hîp ph¶i ®¶m b¶o cã ®é rung víi tÇn sè

2900  l00 vßng phót vµ biªn ®é 0,5  0,0l. Bµn rung cÇn cã bé phËn ®Ó kÑp chÆt nhít kÕ. Khi bé phËn nµy cã cÊu t¹o theo nguyªn t¾c ®iÖn tõ th× thanh tr­ît (J) vµ

®Öm thÐp (P) ph¶i ®­îc thay b»ng vËt liÖu kh«ng nhiÔm tõ.
2. LÊy mÉu

LÊy vµ chuÈn bÞ mÉu hçn hîp bª t«ng ®Ó thö theo TCVN 3105 : 1993. ThÓ tÝch hçn hîp thö cÇn lÊy kh¶ng 8 lÝt.


3. TiÕn hµnh thö

3.1. VÖ sinh dông cô, dïng giÎ ­ít lau c¸c phÇn thiÕt bÞ ph¶i tiÕp xóc víi hçn hîp bª t«ng trong qu¸ tr×nh thö.

3.2. KÑp chÆt thïng h×nh trô (A) cña nhít kÕ lªn mÆt bµn rung (G), më vÝt h·m (F) xoay

®Üa mica (C) ra ngoµi. §Æt c«n (B) vµo thïng, ®Þnh vÞ c«n (B) b»ng vßng gi÷ vµ ®Æt phÔu (D) lªn miÖng c«n.

1

TTTCXDVN – TX


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3107 : 1993
3.3. §æ, chäc h«n hîp bª t«ng trong c«n (B) råi th¸o c«n khái khèi hçn hîp võa t¹o h×nh

nh­ c¸c ®iÒu 3.4, 3.5 TCVN 3106 : 1993.

3.4. Më vÝt (F) xoay tay ®ì (N) vµ ®Üa mica (C) lªn phÝa trªn khèi hçn hîp vµo vÞ trÝ t©m

®Üa trïng víi t©m thïng råi siÕt vÝt (F) h·m chÆt tay ®ì.

3.5. Tõ tõ më vÝt (Q) h¹ ®Üa xuèng mÆt trªn cña khèi hçn hîp, ®äc gi¸ trÞ ®é sôt cña hçn hîp theo v¹ch kh¾c ë thanh tr­ît. Sau ®ã ®ång thêi bËt ®Çm rung vµ bÊm ®ång hå gi©y. Theo dâi sù lón dÇn c¶ khèi hçn hîp vµ ®Üa mica. TiÕn hµnh cho tíi khi thÊy hå

xi m¨ng võa phñ kÝn mÆt d­íi cña ®Üa mica th× t¾t ®ång hå vµ ngõng rung. Ghi l¹i thêi gian ®o ®­îc.


4. TÝnh kÕt qu¶

4.1. §é cøng cña hçn hîp bª t«ng ®­îc tÝnh b»ng gi©y chÝnh x¸c tíi l gi©y lµ thêi gian ®o

®­îc ë môc 3.5 tiªu chuÈn nµy.

4.2. NÕu thêi gian ®o ®­îc nhá h¬n 5 gi©y hoÆc lín h¬n 30 gi©y, hçn hîp bª t«ng ®­îc coi lµ kh«ng thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh ®é cøng theo ph­¬ng ph¸p Vebe.


5. Biªn b¶n thö.

Trong biªn b¶n thö ghi râ :

- N¬i lÊy mÉu;

- Ngµy giê lÊy mÉu v¹ thö mÉu;

- §é cøng Vebe tÝnh b»ng gi©y;

- §é sôt cña hçn hîp (nÕu cã);

- Ch÷ ký cña ng­êi thö.

2

TTTCXDVN – TX


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3107 : 1993

1. ThiÕt bÞ thö

Phô lôc
X¸c ®Þnh ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng b»ng ph­¬ng ph¸p Skramtaev

Khu«n h×nh nãn côt vµ phÔu ®æ hçn hîp (h×nh 2);

Khu«n h×nh lËp ph­¬ng kÝch th­íc trong 200 x 200 x 200mm; Bµn rung (theo ®iÒu l.2 cña tiªu chuÈn nµy);

Thanh thÐp trßn tr¬n ®­êng kÝnh 16mm, dµi 600mm, hai ®Çu móp trßn;

§ång hå bÊm gi©y.
2. TiÕn hµnh thö

LÊy mÉu, chuÈn bÞ mÉu vµ c¸c dông cô thö theo c¸c ®iÒu 2 vµ 3.1 cña tiªu chuÈn nµy. KÑp chÆt khu«n lËp ph­¬ng lªn bµn rung, ®Æt c«n vµo khu«n vµ phÔu miÖng c«n. §æ chäc hçn hîp bª t«ng trong c«n råi nhÊc c«n khái hçn hîp võa t¹o h×nh theo chØ dÉn ë c¸c ®iÒu 3.4 - 3.5 TCVN 3106 : 1993. Sau ®ã ®ång thêi bËt ®Çm rung vµ bÊm ®ång hå gi©y. TiÕn hµnh rung cho tíi khi hçn hîp bª t«ng san ®Çy c¸c gãc vµ t¹o thµnh mÆt ph¼ng trong khu«n th× t¾t ®ång hå vµ ®Çm rung. Ghi l¹i thêi gian ®o ®­îc.

TiÕn hµnh thö hai lÇn theo ®iÒu 3.6 cña tiªu chuÈn nµy cho mçi hçn hîp bª t«ng.
3. TÝnh kÕt qu¶ thö

Thêi gian ®· ®o ®­îc nh©n víi hÖ sè 0,7 ®Ó tÝnh chuyÓn vÒ kÕt qu¶ thö theo nhít kÕ Vebe chÝnh lµ ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng.KÕt qu¶ thö ®­îc ghi thµnh biªn b¶n nh­ môc 5 TCVN 3107 : 1993.3

TTTCXDVN – TX
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 22.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương