Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 7.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích7.12 Kb.
#18937

Bé X©y dùng

--------


céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 16 /2005/Q§-BXD

----------

Hµ néi, ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2005


QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng Bé X©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 334 : 2005 "Quy ph¹m s¬n thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp trong x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp"
bé tr­ëng Bé X©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;

- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt

Nam : TCXDVN 334 : 2005 "Quy ph¹m s¬n thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp trong x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp"


§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o

§iÒu 3. C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

K/T Bé tr­ëng bé x©y dùng Thø tr­ëng

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3

- VP ChÝnh Phñ

- C«ng b¸o §· ký

- Bé T­ ph¸p

- Vô Ph¸p chÕ- L­u VP&Vô KHCN

NguyÔn V¨n Liªn
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 7.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương