KÝ hiÖu trong xy dùng Symbolic characters in buildingtải về 168.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích168.44 Kb.
#21527

KÝ hiÖu trong x©y dùng


Symbolic characters in building
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung vÒ cÊu t¹o c¸c kÝ hiÖu ch÷, c¸c kÝ hiÖu cô thÓ vµ c¸c chØ sè kÌm theo c¸c kÝ hiÖu cña c¸c ®¹i l­îng c¬ b¶n dïng trong x©y dùng.


1. Quy ®Þnh chung

1.1. §¹i l­îng x¸c ®Þnh ®­îc kÝ hiÖu b»ng ch÷ c¸i La tinh hoÆc ch÷ c¸i Hy L¹p kh«ng cã chØ sè hoÆc cã chØ sè dïng ®Ó lµm râ thªm c¸c ®Æc tr­ng kh¸c nhau cña ®¹i l­îng ®ã.


1.2. Kh«ng dïng ch÷ “ O “ hoa vµ “o” th­êng cña ch÷ c¸i La tinh trong c¸c kÝ hiÖu . C¸c ch÷ c¸i Hy L¹p ph¶i lÊy theo b¶ng 1.


B¶ng 1 – KÝ hiÖu c¸c ch÷ c¸i Hy L¹p
Ch÷

KÝ hiÖu

Ch÷

KÝ hiÖu
An phaMuy


Bª taNuy


Gama

 

Kxi


§en ta

 

Pi

 
Epxilon§ª taSigma

 
£ taT


Tª taPhi

 
KappaPxi


Lam®a

 

¤mªga

1.3. C¸c kÝ hiÖu ch÷ cña c¸c ®¹i l­îng cÇn thiÕt kh«ng cã trong tiªu chuÈn nµy ®­îc lËp theo nguyªn t¾c nªu trong b¶ng 2.

B¶ng 2


§¹i l­îng

Lo¹i ch÷

Lùc, tÝnh cña lùc víi chiÒu dµi, chiÒu dµi cã sè mò kh¸c ®¬n vÞ.

ChiÒu dµi, tØ sè gi÷a chiÒu dµi víi thêi gian cã sè mò bÊt k×, tØ sè cña øng lùc víi ®¬n vÞ chiÒu dµi hay diÖn tÝch.

C¸c ®¹i l­îng kh«ng cã thø nguyªn .


Ch÷ c¸i Latinh viÕt hoa
Ch÷ c¸i Latinh viÕt th­êng

Ch÷ c¸i Hy L¹p viÕt th­êng


1.4. C¸c chØ sè ®­îc chia ra lo¹i ch÷ vµ lo¹i sè. Lo¹i ch÷ chia ra lo¹i mét, hai vµ ba ch÷.


C¸c chØ sè b»ng sè kÝ hiÖu b»ng ch÷ sè ¶ RËp.
C¸c chØ sè b»ng ch÷, b»ng ch÷ c¸i La tinh.

1.5. C¸c chØ sè b»ng sè dïng ®Ó biªñ thÞ sè thø tù cña kÝ hiÖu.


1.6. C¸c chØ sè mét ch÷ dïng ® kÝ hiÖu c¸c trôc to¹, vÞ trÝ, lo¹i vËt liÖu, tr¹ng th¸i øng suÊt, c¸c t¶i träng t¸c ®éng vµ c¸c ®Æc tr­ng kh¸c.
1.7. C¸c chØ sè hai, ba ch÷ ®­îc dïng trong tr­êng hîp dïng c¸c chØ sè mét ch÷ cã thÓ ch­a râ rµng vµ c¸c chØ sè nµy ®­îc ph©n biÖt víi c¸c chØ sè mét ch÷ b»ng c¸c dÉu phÈy.
1.8. ChØ sè ®Æt ë bªn ph¶i ch÷ vµ ë d­íi. Khi ®¸nh m¸y cho phÐp ®Æt chØ sè ngang dßng víi ch÷.
1.9. NÕu trong tiªu chuÈn nµy thiÕu chØ sè nµo cÇn thiÕt th× ph¶i lËp chØ sè ®ã b»ng ch÷ La Tinh viÕt th­êng.
1.10. NÕu cÇn l­u ý ®Õn phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn hay bé phËn, cho phÐp thªm ®­êng th¼ng ®øng, nÐt ®øt ë bªn ph¶i kÝ hiÖu biÓu thÞ c¸c ®¹i l­îng h×nh häc.
2. KÝ hiÖu c¸c ®¹i l­îng

2.1. C¸c ®¹i l­îng h×nh häc kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau:
ChiÒu dµi, nhÞp, khÈu ®é

l

Kho¶ng c¸ch, kÝch th­íc

a

ChiÒu réng

b

ChiÒu s©u

d

ChiÒu cao

h

ChiÒu dµy

t

B­íc

s

B¸n kÝnh

r

§­êng kÝnh

d

Chu vi

u

ChiÒu dµi ®o¹n ®­êng (cong)

s

§é cong

p

DiÖn tÝch

A

ThÓ tÝch

V

§é dèc

i

M« ®un

M

M« ®un b­íc

B,L

M« ®un chiÒu cao tÇng

H

M« ®un b¸n kÝnh

R

M« ®un ®­êng kÝnh

D


Chó thÝch: NÕu tµi liÖu ®¸nh m¸y cho phÐp thau l b»ng L.

2.2. C¸c ®¹i l­îng c¬ kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau:
Thêi gian

t

VËn tèc (dµi)

v

Gia tèc (dµi)

a

Gia tèc träng tr­êng

g

Gãc quay
VËn tèc gãc
Chu kú dao ®éng

T

Gia tèc gãcTÇn sè dao ®éng

f

TÇn sè quay, sè vßng quay

trong ®¬n vÞ thêi gian

TÇn sè gãcChiÒu dµi sãngKhèi l­îng

m

MËt ®é khèi l­îng riªng

p

M« men qu¸n tÝnh cña khèi l­îng

I

M« men qu¸n tÝnh li t©m

cña khèi l­îngD

M« men tÜnh cña khèi l­îng

S

B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña khèi l­îng

i

Lùc

F

Träng l­îng

G

Träng l­îng riªng,

träng l­îng thÓ tÝch

HÖ sè ma s¸tC«ng

W

N¨ng l­îng

E

C«ng suÊt


P

HÖ sè hiÖu dông


NhiÖt ®é nhiÖt ®éng

T

HÖ sè në dµiNhiÖt ®é

t

HÖ sè në thÓ tÝch
3. ChØ sè

3.1 §èi víi c¸c chØ sè mét ch÷, dïng c¸c kÝ hiÖu sau:


ChÝnh

Phô
ChÝnh

Phô

ChiÒu c¸c trôc

X, Y, Z


Thêi gian

N»m ngang

Ngang

Trong


B¶n c¸nh dÇm

C«ng suÊt

Sè ngµy

§Æc tr­ngTÝnh to¸n

Giíi h¹n, biªn

C¶ b×, th«, nguyªn

x,y,z


t

h

ti

f

pj

k

du

b

-

-

nnng

tr

c-

ng

®ttt

gh

-DiÖn tÝch

ThÓ tÝch


Cùc

Th¼ng ®øng

Däc

Ngoµi


B¶n bông dÇm

Chøc n¨ng cña kÕt cÊu

Trung b×nh

§Þnh møc, tiªu chuÈn

B¶o ®¶møc

v

pv

l

ew

n

mn

g

r-

-

cd

ngb

-

tb®m

d


ChÝnh

Phô
ChÝnh

Phô

Kh«ng b×, tÞnh, thu hÑp

KÐo


Cèt thÐp cã øng lùc

Néi lùc, øng lùc

Giíi h¹n ®µn håi

Giíi h¹n dÎo

Kh«ng khÝ

VËt liÖu


Bª t«ng

Cèt thÐp cøng

T¶i träng th­êng xuyªn

T¶i träng ®Æc biÖt

NhiÖt ®é

Lùc ngang

Lùc øng suÊt tr­íc

Xo¾n


n

t

ps

e

pa

m

ba

g

at

q

pt

-

K

--

®h

dkk

vl

--

-

®b-

-

-x

¸p suÊt, ¸p lùc

NÐn


T¶i träng

Ma s¸t


Giíi h¹n ch¶y

N­íc


Kh«

PhÇn h¹t cøng cña ®Êt

Bª t«ng

Cèt thÐp kh«ng øng lùc

T¶i träng t¹m thêi

T¶i träng giã

Lùc

Lùc däc


M«men

p

c

ff

y

wd

s

bs

vf

n

m-

n

-ms

ch

nk

-

--

-

g-

-

-3.2. §èi víi c¸c chØ sè hai ch÷ vµ ba ch÷ dïng c¸c kÝ hiÖu sau
ChÝnh

Phô
ChÝnh

Phô

Trung b×nh

Kh«ng b×, tÞnh, htu hÑp

Ngoµi


mt

nt

etxtb

-

ngC¶ b×, th«, nguyªn

Trong


br

int


-

tr

ChÝnh

Phô
ChÝnh

Phô

Danh nghÜa ®Þnh møc

TÝnh to¸n

D­íi

Rót gän, quy ®æiHiÖu qu¶

Khai th¸c, sö dông

Tæng

T­¬ng ®èiTíi h¹n

§µn håi


DÎo

T¸c ®éng ®éng ®Êt

Xo¾n


nom

Cat


inf

red


ef

ser


tot

rel


cr

el

pleq

tor


®m

tt

drg

hq

ktt

tg®


th

®h

d®®

x


§¸nh gi¸

trªn


Cùc ®¹i

Quan tr¾c

Cho phÐp

BiÕn thiªn

TuyÖt ®èi

Cùc tiÓu


Giíi h¹n

Giíi h¹n tØ lÖ

NÐn

NhiÖt ®é


est

sup


max

obs


adm

var


abs

min


lim

pr

oedtem

®g

tr

-qt

cp

--

-tl

n

t
Phô lôc


Danh môc kÝ hiÖu theo thø tù ch÷ c¸i

  1. Ch÷ c¸i Latinh viÕt hoa


A – DiÖn tÝch


L - §é chãi
A - §é hót Èm

L - Møc ¸p suÊt ©m
B – M« ®un b­íc

Lp - Møc c«ng suÊt ©m
B - §é cøng cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn

M – M« ®un
C - NhiÖt dung

M – M« men
Cc – HÖ sè nÐn

M – M« men uèn
D – M« ®un ®­êng kÝnh

N – Lùc däc
D – M« men qu¸n tÝnh li t©m cña khèi l­îng

P – C«ng suÊt
D - M« men qu¸n tÝnh li t©m cña tiÕt diÖn

P – Lùc øng suÊt tr­íc
D - §é cøng trô

P – C«ng suÊt ©m
D - §Æc tr­ng qu¸n tÝnh nhiÖt

Q – Lùc ngang, lùc tr­ît
E – N¨ng l­îng

Q – L­u l­îng dßng ch¶y
E – T¸c ®éng ®éng ®Êt

Q – Dßng nhiÖt
E – M« ®un ®µn håi

R – M« ®un b¸n kÝnh
E - §é räi

R – Søc bÒn, søc chèng
F – Lùc

R – Søc bÒn vËt liÖu
F – T¶i träng

R – NhiÖt trë
G – Träng l­îng

S – M«men tÜnh cña khèi l­îng
G – T¶i träng th­êng xuyªn

S – néi lùc, øng lùc
G – M« ®un tr­ît

S – M«men tÜnh cña tiÕt diÖn
H – M«®un chiÒu cao tÇng

S – DiÖn tÝch mÆt c¾t ­ít cña dßng ch¶y
H - §é gi¶m, cét n­íc ¸p lùc

S – HÖ sè hót nhiÖt cña vËt liÖu
I - M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn

Sr – Møc Èm
I – C­êng ®é s¸ng

T – Chu kú dao ®éng
I – C­êng ®é ©m

T – NhiÖt ®é nhiÖt ®éng
IC – ChØ sè sÖt

T – M«men xo¾n
I – ChØ sè ch¶y

T – Thêi gian håi ©m
P – ChØ sè dÎo

V – ThÓ tÝch
L – ChiÒu dµi, nhÞp, khÈu ®é (nÕu lµ b¶n ®¸nh m¸y) (hoÆc I)

V – T¶i träng t¹m thêi
L – M« ®un b­íc

W – T¶i träng giãW – M«men kh¸ng cña tiÕt diÖn


  1. Ch÷ c¸i Latinh viÕt th­ênga- Kho¶ng c¸ch, kÝch th­íc

e- T©m sai (cña lùc)
a- Gia tèc (dµi)

e- HÖ sè rçng
a- HÖ sè dÉn nhiÖt ®é

f- TÇn sè dao ®éng
b- HÖ sè ho¹t tÝnh nhiÖt cña vËt liÖu

f- §é uèn, ®é vång hay ®é vâng
b- ChiÒu réng

g- Gia tèc träng tr­êng
c- Lùc dÝnh ®¬n vÞ cña ®Êt

g- T¶i träng ph©n bè th­êng xuyªn
c- NhiÖt dung riªng

h- ChiÒu cao
c- VËn tèc ©m

i- §é dèc
c- HÖ sè cè kÕt

i- B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña khèi l­îng
d- ChiÒu s©u

i- B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn
d- §­êng kÝnh

i- §é dèc bÒ mÆt tho¸ng cña dßng ch¶y
k- HÖ sè cøng

s- ChiÒu dµi ®o¹n ®­êng (cong)
k- HÖ sè thÊm

s- §é lón (sôt) cña nÒn
k- HÖ sè truyÒn nhiÖt

t- ChiÒu dµy
l- ChiÒu dµi, nhÞp, khÈu ®é (hoÆc L)

t- Thêi gian
m- M«men uèn trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay chiÒu réng

t- NhiÖt ®é
m- HÖ sè l­u l­îng cña ®Ëp trµn

t- M«men xo¾n trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay chiÒu réng
m- Khèi l­îng

u- Chu vi
mv- HÖ sè thay ®æi thÓ tÝch

u- ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña ®iÓm theo ph­¬ng trôc x
n- TÇn sè quay, vßng quay trong ®¬n vÞ thêi gian

v- VËn tèc dßng ch¶y
n- Lùc däc trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay chiÒu réng

v- VËn tèc (dµi)
n- HÖ sè nh¸m

v- T¶i träng ph©n bè t¹m thêi
n- §é rçng

v- ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña ®iÓm theo ph­¬ng trôc y
p- ¸p suÊt, ¸p lùc

x- ChiÒu cao vïng chÞu nÐn cña tiÕt diÖn
p- ¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n­íc

x- ChØ sè thuû lùc cña lßng dÉn
p- ¸p suÊt ©m

z- C¸nh tay ®ßng néi ngÉu lùc
q- Lùc ngang trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hay chiÒu réng

WL- Giíi h¹n ch¶y
q- L­u l­îng riªng cña dßng ch¶y

WP- Giíi h¹n dÎo, giíi h¹n l¨n
q- MËt ®é dßng nhiÖt

- ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña ®iÓm theo ph­¬ng trôc z
r- B¸n kÝnh

- §é Èm cña ®Êt
r- Kho¶ng c¸ch tíi lâi

- M« ®un vËn tèc (®Æc tr­ng vËn tèc)
s- B­íc

- T¶i träng giã ph©n bè.
  1. Ch÷ c¸i Hy L¹p viÕt hoa

 - §é Èm tuyÖt ®èi

 - Quang th«ng

4. Ch÷ c¸i Hy L¹p viÕt th­êng

- Gia tèc giã

- BiÕn d¹ng dµi t­¬ng ®èi
- HÖ sè hót Èm

- HÖ sè co hÑp
- HÖ sè në dµi

- HÖ sè thÊm kh«ng khÝ
- HÖ sè to¶ nhiÖt

- HÖ sè hiÖu dông
- HÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng

- §é nhít ®éng lùc
- HÖ sè në thÓ tÝch

- Gãc quay, gãc xo¾n
- HÖ sè chãi

- ChiÒu dµi sãng
- Träng l­îng riªng, träng l­îng thÓ tÝch

- §é m¶nh, ®é mÒm
- HÖ sè tin cËy, HÖ sè an toµn.

- HÖ sè dÉn nhiÖt
- Gãc tr­ît

- HÖ sè ma s¸t
- ChuyÓn vÞ gãc t­¬ng ®èi

- HÖ sè cèt thÐp
- Gradien vËn tèc

- HÖ sè Po¸t x«ng
- HÖ sè dÔ biÕn d¹ng

- §é nhít ®éng
- HÖ sè thÊm h¬i n­íc

- §é cong
- øng suÊt ph¸p tuyÕn

- MËt ®é khèi l­îng riªng
- Søc c¨ng bÒ mÆt

- HÖ sè ph¶n x¹ ¸nh s¸ng
- øng suÊt tiÕp tuyÕn

- Gãc ma s¸t trong, gãc m¸i tù nhiªn
- HÖ sè xuyªn s¸ng

- HÖ sè vËn tèc ch¶y
- Gãc quay

- §é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ
- HÖ sè uèn däc

- VËn tèc gãc
- Gãc ma s¸t trong cña ®Êt

- TÇn sè gãc
5. ChØ sè mét ch÷

a- Cèt thÐp cøng

i- Bªn trong (hoÆc int)

a- DiÖn tÝch

j- Sè ngµy

a- Kh«ng khÝ

k- §Æc tr­ng

a- T¶i träng ®Æc biÖt

l- Däc

b- Bª t«ng

m- M«men

b- C¶ b×, th«, nguyªn (hoÆc br)

m- Trung b×nh (hoÆc mt)

c- NÐn

n- Chøc n¨ng cña kÕt cÊu

d- Kh«

n- §Þnh møc tiªu chuÈn

d- TÝnh to¸n

n- Lùc däc

e- Giíi h¹n ®µn håi

n- TÞnh, kh«ng b×, thu hÑp (hoÆc nt)

e- Ngoµi (hoÆc ext)

p- ¸p suÊt, ¸p lùc

f- B¶n c¸nh dÇm

p- C«ng suÊt

f- Lùc

p- Cèt thÐp cã øng lùc

f- Ma s¸t

p- Cùc

f- T¶i träng

p- Giíi h¹n dÎo

g- B¶o ®¶m

p- Lùc øng suÊt tr­íc

g- T¶i träng th­êng xuyªn

q- Lùc ngang

h- N»m ngang

r- D­

s- Cèt thÐp kh«ng øng lùc

v- T¶i träng t¹m thêi

s- Néi lùc, øng lùc

v- ThÓ tÝch

s- PhÇn h¹t cøng cña ®Êt

v- Th¼ng ®øng

t- KÐo

x- Ph­¬ng trôc x

t- Ngang

y- Ph­¬ng trôc y

t- NhiÖt ®é (hoÆc tem)

z- Ph­¬ng trôc z

t- Thêi gian

- B¶n bông dÇm

t- Xo¾n (hoÆc tor)

- N­íc

u- Giíi h¹n, biªn

- T¶i träng giã

6. ChØ sè hai vµ ba ch÷

Abs- TuyÖt ®èi


Nom- Danh nghÜa, ®Þnh møc

Br- C¶ b×, th«, nguyªn (hoÆc b)

Nt- TÞnh, kh«ng b×, thu hÑp (hoÆc n)

Cal- TÝnh to¸n

Obs- Quan tr¾c

Cr- Tíi h¹n

Oed- NÐn

Ef- HiÖu qu¶

Pl- DÎo

Eq- T¸c ®éng ®éng ®Êt

Pr- Giíi h¹n tØ lÖ

Est- §¸nh gi¸

Rel- T­¬ng ®èi

Est- Ngoµi (hoÆc e)

Red- Rót gän, quy ®æi

Inf- D­íi

Ser- Cho phÐp

Inf- Trong (hoÆc i)

Sup- Trªn

Lim- Giíi h¹n

Tem- NhiÖt ®é (hoÆc t)

Max- Cùc ®¹i

Tot- Tæng

Min- Cùc tiÓu

Tor- Xo¾n (hoÆc t)

Mt- Trung b×nh (hoÆc m)

Var- BiÕn thiªn


2.3. C¸c ®¹i l­îng trong tÝnh to¸n kÕt cÊu x©y dùng, kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau:

2.3 C¸c ®¹i l­îng tronr tÝnh to¸n kÕt cÊu x©y dùng, kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sauT¶i träng

Søc bÒn, søc chèng

T¶i träng th­êng xuyªn

T¶i träng giã

T¶i täng ph©n bè th­êng xuyªn

T¶i träng giã ph©n bè

Lùc ngang, lùc tr­ît

Lùc däc trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi

hay chiÒu réng

M«men uèn trªn ®¬n vÞ

chiÒu dµi hay chiÒu réng

ChuyÓn vÞ thµnh phÇn cña

®iÓm theo ph­¬ng c¸c trôc

x, y, z, u, v,

Gãc tr­ît

Gãc quay, gãc xo¾n

¸p suÊt ph¸p tuyÕn

M« ®un tr­ît

M«men


M« men xo¾n

§é m¶nh, ®é mÒm

T©m sai (cña lùc)

M«men tÜnh cña tiÕt diÖn

M«men qu¸n tÝnh li t©m

cña tiÕt diÖn

B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn

§é cøng cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn

ChiÒu cao vïng chÞu nÐn

cña tiÐt diÖn

C¸nh tay ®ßn néi ngÉu lùcõc

R

G¦

gQ
n
mv

pG

M

Te

SD

i

B


k

z

Né lùc, øng lùcHÖ sè tin cËy, hÖ sè an toµn

T¶i träng t¹m thêi

T¸c ®éng ®éng ®Êt

T¶i träng ph©n bè t¹m thêi

Lùc däc

Lùc øng suÊt tr­ícLùc ngang trªn ®¬n vÞ chiÒu

dµi chiÒu réng

M«men xo¾n trªn ®¬n vÞ

chiÒu dµi hay chiÒu réng

§é uèn, ®é vång, hay ®é vâng

BiÕn d¹ng dµi t­¬ng ®èi

HÖ sè po¸t x«ng

ChuyÓn vÞ gãc t­¬ng ®èi

Gãc ma s¸t trong, gãc m¸i tù nhiªn

øng suÊt tiÕp tuyÕn

M«®un ®µn håi

Søc bÒn vËt liÖu

M« men uèn

Kho¶ng c¸ch tíi l âi

HÖ sè uèn däc

HÖ sè cøng

M«me qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn

M«men kh¸ng cña tiÕt diÖn

HÖ sè dÔ biÕn d¹ng

§é cøng trô

HÖ sè cèt thÐp


2.4 C¸c ®¹i l­îng c¬ häc chÊt láng kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau§é nhít ®éng lùc

DiÖn tÝch mÆt c¾t ­ít cña

dßng ch¶y

VËn tèc dßng ch¶y

M« ®un vËn tèc

(®Æc tr­ng vËn tèc )

Gradien vËn tèc

L­u l­îng riªmg cña dßng ch¶y

§é dèc bÒ mÆt tho¸ng

cña dßng ch¶y

§é g¶m cét n­íc ¸p lùc

HÖ sè vËn tèc ch¶y

HÖ sè l­u l­îng cña ®Ëp trµn
S

v


q
i


H

m§é nhít ®éngHÖ sè nh¸m

L­u l­îng dßng ch¶y

ChØ sè thuû lùc cña lßng dÉn
HÖ sè thÊm

HÖ sè co hÑp


Søc c¨ng bÒ mÆt

nQ


k

2.5. C¸c ®¹i l­îng c¬ häc ®Êt vµ nÒn mãng c«ng tr×nh, kÝ hiªu b»ng c¸c ch÷ sau:§é rçng

§é Èm cña ®Êt

HÖ sè thay ®æi thÓ tÝch

Giíi h¹n ch¶y

ChØ sè dÎo

ChØ sè sÖt

§é lón (sôt) cña nÒn

Lùc dÝnh ®¬n vÞ cña ®Êtn

mvl

IP

IC

S

cHÖ sè rçngHÖ sè nÐn

Møc Èm


Giíi h¹n l¨n (dÎo)

ChØ sè ch¶y

HÖ sè cè kÕt

Gãc ma s¸t trong cña ®Ête

CC

Sr

wP

IL

CV

2.6. C¸c ®¹i l­îng kÜ thuËt nhiÖt, th«ng giã chiÕu s¸ng, vµ chèng tiÕng ån, kÝ hiÖu b»ng c¸c ch÷ sau:Dßng nhiÖt

NhiÖt dung

HÖ sè dÉn nhiÖt

HÖ sè to¶ nhiÖt

HÖ sè ho¹t tÝnh nhiÖt

cña vËt liÖu

§Æc tr­ng qu¸n tÝnh nhiÖt

HÖ sè ph¶n x¹ ¸nh s¸ng

HÖ sè dÉn nhiÖt ®é

§é Èm tuyÖt ®èi cña kh«ng khÝ

§é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ


Quang th«ng

C­êng ®é s¸ng

HÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng

Møc ¸p suÊt ©m

§é hót ©m

¸p suÊt ©m

HÖ sè hót ©mQ

C
b

DaIL

A

pMËt ®é dßng nhiÖt

NhiÖt dung riªng

NhiÖt trë

HÖ sè truyÒn nhiÖt


HÖ sè hót nhiÖt cña vËt liÖu

HÖ sè chãi

HÖ sè xuyªn s¸ng

HÖ sè thÊm h¬i n­íc


¸p suÊt riªng phÇn cña h¬i n­íc

HÖ sè thÊm kh«ng khÝ

§é räi

§é chãi


C­êng ®é ©m

Møc c«ng suÊt ©m

VËn tèc ©m

C«ng suÊt ©m

Thêi gian håi ©mq

c

Rk
SPE

L

ILP

c

PTКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 168.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương