TI£u chuèN viÖt nam tcvn 5637 -1991 Qu¶n lÝ chÊt l−îng xy l¾p c ng tr×nh xy dùng-Nguyªn t¾c c¬ b¶ntải về 80.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích80.04 Kb.
#13613

TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 5637 -1991Qu¶n lÝ chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng-Nguyªn t¾c c¬ b¶n

Quality management in building and installation building works Basic principles
1. Quy ®Þnh chung


  1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng, kÓ c¶ thêi gian chuÈn bÞ x©y dùng, ®Õn bµn giao c«ng tr×nh ®−a vµo sö dông vµ trong thêi gian b¶o hµnh: nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ vµ yªu cÇu kÜ thuËt.
  1. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng hoÆc söa ch÷a cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c tæ chøc, kÓ c¶ t− nh©n, ®−îc x©y dùng b»ng bÊt k× nguån vèn nµo, ®Òu ph¶i thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l−îng theo tiªu chuÈn nµy.
  1. Khi thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l−îng x©yl¾p c«ng tr×nh ph¶i:
 • B¶o ®¶m sù qu¶n lÝ thèng nhÊt cña Nhµ n−íc vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh.

 • ChÊp hµnh c¸c luËt ph¸p liªn quan vµ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt x©y dùng

 • ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng vµ chÊt l−îng c«ng tr×nh. ViÖc qu¶n lÝ chÊt l−îng ph¶i kÞp thêi, kh¸ch quan, thËn träng, chÝnh x¸c.

 • T«n träng chøc tr¸ch cña c¸c tæ chøc liªn quan trong viÖc qu¶n lÝ chÊt l−îng. KÞp thêi th«ng b¸o ng¨n chÆn c¸c sai ph¹m kÜ thuËt cã nguy c¬ lµm h− háng, gi¶m cÊp c«ng tr×nh hoÆc g©y sù cè nguy hiÓm cho c«ng tr×nh.

 • Thùc hiÖn nghiªm minh chÕ ®é th−ëng ph¹t trong viÖc b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh theo ®iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n.
  1. ViÖc ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p, chÊt l−îng c«ng tr×nh thùc hiÖn theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh hiÖn hµnh. C¸c tæ chøc x©y l¾p cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m chÊt l−îng tõng c«ng t¸c x©y l¾p còng nh− toµn bé c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt.
  1. Tæ chøc nhËn thÇu, tæ chøc giao thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn bµn giao c«ng tr×nh, ®−a vµo sö dông ®óng tiÕn ®é. ChØ ®−îc phÐp bµn giao c«ng tr×nh khi ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c«ng t¸c nghiÖm thu quy ®Þnh theo tiªu chuÈn "NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng" (TCVN 4091 : 1985).


2. HÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l−îng c«ng tr×nh


  1. Tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p, tæ chøc giao thÇu, tæ chøc (hoÆc ®¹i diÖn) thiÕt kÕ phèi hîp thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l−îng trªn hiÖn tr−êng x©y dùng. §©y lµ hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l−îng cÊp c¬ së (sau ®©y gäi lµ cÊp c¬ së). HÖ thèng nµy qu¶n lÝ trùc tiÕp vµ cã t¸c ®éng quan träng ®èi víi chÊt l−îng c«ng tr×nh.
  1. C¸c bé, ngµnh cã nhiÒu c«ng tr×nh quan träng, cã lùc l−îng x©y dùng lín, cÇn tæ chøc c¬ quan chuyÓn tr¸ch qu¶n lÝ chÊt l−îng; C¸c c¬ quan qu¶n lÝ Nhµ n−íc vÒ x©y dùng ë c¸c tØnh, thµnh phè, ®Æc khu thuéc trung −¬ng phèi hîp thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l−îng ë c¸c c«ng tr×nh thuéc Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng. §©y lµ hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l−îng cÊp Ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng (sau ®©y gäi t¾t lµ cÊp Ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng).
  1. C¬ quan ®−îc ChÝnh phñ giao chøc n¨ng thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ n−íc vÒ x©y dùng c¬ b¶n cã tr¸ch nhiÖm thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ n−íc vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh trong toµn ngµnh x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ thèng nhÊt qu¶n lÝ Nhµ n−íc).

3. Néi dung qu¶n lÝ chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp c¬ sá


  1. Tæ chøc nhËn thÇu x©y l¾p cã tr¸ch nhiÖm chñ yÕu b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh x©y dùng. Tuú theo quy m« vµ tÇm quan träng cña c«ng tr×nh, tæ chøc c¸c bé phËn thi c«ng, kiÓm tra gi¸m s¸t phï hîp víi yªu cÇu x©y dùng.
  1. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng cña c¸c tæ chøc nhËn thÇu, bao gåm:
 • Nghiªn cøu kÜ thiÕt kÕ, ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt hoÆc bÊt hîp lÝ, ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cÇn b¶o ®¶m chÊt l−îng.

 • Lµm tèt kh©u chuÈn bÞ thi c«ng. LËp biÖn ph¸p thi c«ng ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc hoÆc bé phËn c«ng tr×nh quan träng vµ phøc t¹p vÒ kÜ thuËt. LËp c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p.

 • T×m nguån cung cÊp vËt liÖu x©y dùng, b¸n thµnh phÈm, cÊu kiÖn b¶o ®¶m tiªu chuÈn chÊt l−îng. Tæ chøc kتm tra thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng theo quy ®Þnh. Kh«ng ®−a vËt liÖu kh«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng vµo c«ng tr×nh.

 • Lùa chän c¸n bé kÜ thuËt, ®éi tr−ëng, c«ng nh©n ®ñ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®−îc giao. Tæ chøc ®Çy ®ñ bé phËn gi¸m s¸t, kiÓm tra kÜ thuËt.

 • Tæ chøc kiÓm tra nghiÖm thu c«ng t¸c x©y l¾p theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn, quy ph¹m thi c«ng, ®Æc biÖt nh÷ng bé phËn khuÊt vµ quan träng. Söa ch÷a nh÷ng sai sãt, sai ph¹m kÜ thuËt mét c¸ch nghiªm tóc.

 • Phèi hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù gi¸m s¸t kÜ thuËt cña ®¹i diÖn thiÕt kÕ vµ bªn giao thÇu.

 • Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng trong qu¸ tr×nh thi c«ng: sè nhËt kÝ c«ng tr×nh, biªn b¶n thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn, b¸n thµnh phÈm x©y dùng, biªn b¶n kiÓm tra, nghiÖm thu hoµn c«ng vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan kh¸c.

 • Tham gia héi ®ång nghiÖm thu c¬ së.

 • Tæ chøc ®iÒu hµnh cã hiÖu lùc c¸c lùc l−îng thi c«ng trªn hiÖn tr−êng, thèng nhÊt qu¶n lÝ chÊt l−îng ®èi víi c¸c bé phËn trùc thuéc. B¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m kÜ thuËt, nh÷ng sù cè ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng c«ng tr×nh.
  1. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng cña tæ chøc giao thÇu bao gåm:
 • Thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña "§iÒu lÖ qu¶n lÝ x©y dùng c¬ b¶n"

 • KiÓm tra hå s¬ thiÕt kÕ dù to¸n tr−íc khi giao cho tæ chøc nhËn thÇu. Tæ chøc giao mÆt b»ng, cäc mèc víi ®Çy ®ñ biªn b¶n vµ b¶n vÏ. B¶o vÖ c¸c cäc mèc chÝnh.

 • Tæ chøc ®ñ c¸n bé kÜ thuËt gi¸m s¸t thi c«ng: hoÆc thuª tæ chøc gi¸m s¸t cã t− c¸ch ph¸p nh©n trong tr−êng hîp kh«ng ®ñ n¨ng lùc.

 • Tr−êng hîp cÇn thiÕt, hîp ®ång víi tæ chøc thiÕt kÕ thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ t¹i hiÖn tr−êng.

 • Th−ßng xuyªn gi¸m s¸t c«ng viÖc thi c«ng x©y l¾p. Tæ chøc nghiÖm thu b»ng v¨n b¶n c¸c c«ng viÖc x©y l¾p quan träng, c¸c bé phËn c«ng tr×nh.

 • B¶o ®¶m nguyªn t¾c vÒ viÖc söa ®æi hoÆc bæ sung thiÐt kÕ.

 • TËp hîp vµ b¶o qu¶n ®Çy ®ñ hå s¬ kÜ thuËt cña c«ng tr×nh bao gåm thiÕt kÕ;

 • Tµi liÖu kiÓm tra nghiÖm thu, c¸c tµi liÖu kÜ thuËt kh¸c. Tæ chøc nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh.

 • B¸o c¸o héi ®ång nghiÖm thu cÊp trªn (nÕu cã) vÒ c¸c tµi liÖu nghiÖm thu c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é nghiÖm thu c«ng tr×nh.

§èi víi c«ng tr×nh lín, quan träng hoÆc t¹i n¬i cã nÒn mãng ®Þa chÊt phøc t¹p, ph¶i theo dâi sù æn ®Þnh cña c«ng tr×nh trong thêi gian thi c«ng còng nh− trong thêi gian b¶o hµnh.

  1. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng cña tæ chøc thiÕt kÕ bao gåm:

 • Giao ®ñ hå s¬ thiÕt kÕ hîp lÖ, b¶o ®¶m tiÕn ®é thiÕt kÕ;

 • Thùc hiÖn gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt kÕ ®Þnh k× hoÆc th−êng xuyªn theo yªu cÇu cña bªn giao thÇu. Gi¸m s¸t viÖc thi c«ng ®óng thiÕt kÕ, xö lÝ kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m so víi thiÕt kÕ;

 • Bæ sung hoÆc söa ®æi nh÷ng chi tiÕt thiÕt kÕ khi cÇn thiÕt;

 • Tham gia Héi ®ång nghiÖm thu c¬ së.
 1. Thanh tra, kiÓm tra, gi¸m ®Þnh chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh ë cÊp ngµnh - ®Þa ph−¬ng vµ cÊp thèng nhÊt qu¶n lÝ nhµ n−íc.
  1. C¸c c¬ quan qu¶n lÝ x©y dùng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ chÊt l−îng c«ng tr×nh nh− sau:
 • Tæ chøc thanh tra ®Þnh k× hµng n¨m hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu toµn diÖn hoÆc mét sè mÆt nhÊt ®Þnh vÒ qu¶n lÝ kÜ thuËt, an toµn lao ®éng, phßng ch¸y, phßng næ, b¶o vÖ m«i tr−êng.

 • Tæ chøc kiÓm tra ®ét xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng, x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc kiÓm tra. KÕt qu¶ kiÓm tra lËp thµnh v¨n b¶n theo mÉu biªn b¶n kiÓm tra (ë Phô lôc 1).

 • KÞp thêi tæ chøc gi¸m ®Þnh nh÷ng sù cè h− háng, cã nguy c¬ g©y thiÖt h¹i cho c«ng tr×nh, trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc sö dông.  1. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh cña cÊp ngµnh -®Þa ph−¬ng vµ cÊp thèng nhÊt qu¶n lÝ chÊt l−îng.
 • Thanh tra, kiÓm tra c¬ quan qu¶n lÝ cÊp d−íi vÒ c¸c mÆt tæ chøc, thùc hiÖn qu¶n lÝ chÊt l−îng.

 • Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh luËt, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p vµ chÊt l−îng c«ng tr×nh.

 • Thanh tra kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt, c¸c quy ®Þnh cã tÝnh chÊt b¾t buéc trong thi c«ng.

 • KiÓm tra, ®¸nh gi¸, chøng nhËn, chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p vµ c«ng tr×nh (phô lôc 2,3,4).

 • Gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, tranh chÊp vÒ chÊt l−îng.

 • Tham gia Héi ®ång nghiÖm thu c¸c cÊp theo quy ®Þnh vÒ tæ chøc Héi ®ång nghiÖm thu.
  1. Tr×nh tù thanh tra, kiÓm tra chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh ®−îc tiÕn hµnh nh− sau:
 • Th«ng b¸o tr−íc 15 ngµy cho ®¬n vÞ ®−îc kiÓm tra biÕt vÒ yªu cÇu, môc tiªu, quy chÕ thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra. Tr−êng hîp kiÓm tra ®ét xuÊt th× kh«ng cÇn b¸o tr−íc.

 • Häp c¸c bªn liªn quan th«ng b¸o yªu cÇu, néi dung, thêi h¹n cña ®ît thanh tra.

 • TiÕn hµnh kiÓm tra c¸c kh©u liªn quan ®Õn chÊt l−îng. TiÕn hµnh gi¸m ®Þnh ®Ó rót ra nh÷ng th«ng sè cÇn thiÕt. §èi chiÕu c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc víi c¸c hå s¬ kÜ thuËt, c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt hiÖn hµnh.

 • Lµm b¸o c¸o thanh tra, kiÓm tra, trong ®ã ®−a ra kÕt luËn. Trong tr−êng hîp cã vÊn ®Ò kÜ thuËt phøc t¹p th× cã thÓ tæ chøc héi th¶o kÜ thuËt ®Ó cã c¨n cø ®−a ra kÕt luËn chÝnh x¸c.

 • Th«ng qua b¸o c¸o kiÓm tra vµ tr×nh duyÖt b¸o c¸o lªn cÊp cã thÈm quyÒn.

 • C«ng bè kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra ®Õn ®¬n vÞ ®−îc kiÓm tra vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan.
  1. B¸o c¸o sù cè kÜ thuËt nghiªm träng hoÆc sôp ®æ c«ng tr×nh. Khi cã sù cè h− háng hoÆc ®· xÈy ra sôp ®æ c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh, ®¬n vÞ thi c«ng vµ Ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh ph¶i b¸o c¸o ngay cho cÊp trªn trùc tiÕp vµ b¸o c¸o cho c¬ quan qu¶n lÝ chÊt l−îng cÊp Ngµnh -®Þa ph−ong. Thêi gian göi b¸o c¸o kh«ng ®−îc chËm h¬n 24 giê kÓ tõ khi xÈy ra sù cè. Sù cè kÜ thuËt ph¶i ®−îc gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng cho tíi khi cã ®¹i diÖn c¬ quan gi¸m ®Þnh cã thÈm quyÒn ®Õn lµm viÖc. Tr−êng hîp cßn cã thÓ xÈy ra nguy hiÓm th× ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p chèng ®ì. Ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa mäi ng−êi ®Õn gÇn n¬i nguy hiÓm. Sù cè kÜ thuËt ph¶i ®−îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo sæ theo mÉu ë phô lôc 7 vµ ®−îc khai b¸o theo mÉu ë phô lôc C¬ quan gi¸m ®Þnh tiÕn hµnh ®iÒu tra sù cè kÜ thuËt vµ lËp biªn b¶n theo mÉu ë phô lôc 6.
  1. Tr−êng hîp sù cè h− háng, sôp ®æ c«ng tr×nh do thiªn tai (®éng ®Êt, b·o lôt), chñ c«ng tr×nh ®−îc tù thu dän, kh¾c phôc hËu qu¶ sau khi ®· ghi chÐp ®Çy ®ñ hoÆc chôp ¶nh hiÖn tr¹ng. Hµng quý, n¨m, c¸c c¬ quan chñ qu¶n ph¶i thèng kª b¸o c¸o nh÷ng sù cè kÜ thuËt cña Ngµnh cho Côc gi¸m ®Þnh thiÕt kÕ vµ x©y dùng Nhµ n−íc theo mÉu ë phô lôc 8.
  1. §èi t−îng gi¸m ®Þnh sù cè kÜ thuËt bao gåm:
 • Nh÷ng h− háng xuÊt hiÖn trªn c¸c bé phËn chÞu lùc chñ yÕu cã nguy c¬ sôp ®æ dÉn ®Õn thiÖt h¹i vÒ ng−êi hoÆc tµi s¶n ®¸ng kÓ;

 • Nh÷ng c«ng tr×nh ®ang sö dông nh÷ng trang thiÕt bÞ vÒ phßng ch¸y, phßng næ, biÖn ph¸p an toµn, b¶o vÖ m«i tr−êng, vÖ sinh c«ng nghiÖp kh«ng cã hoÆc cã ë møc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn, cã nguy c¬ hoÆc ®ang g©y ra thiÖt h¹i cho ng−êi vµ tµi s¶n;

 • Nh÷ng c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh míi bÞ sôp ®æ g©y tai n¹n hoÆc thiÖt h¹i ®¸ng kÓ;

4.7. Tr×nh tù gi¸m ®Þnh chÊt l−îng c«ng tr×nh gåm c¸c b−íc nh− sau:
 • Kh¸m nghiÖm s¬ bé hiÖn tr−êng, thu thËp hå s¬ tµi liÖu gèc;

 • LËp ®Ò c−¬ng kÕ ho¹ch c«ng t¸c, trong ®ã x¸c ®Þnh yªu cÇu môc tiªu, ph¹m vi néi dung gi¸m ®Þnh, nh÷ng chi phÝ vÒ vËt t−, nh©n c«ng, thêi gian cÇn thiÕt. Tr×nh duþÖt ®Ò c−¬ng;

 • LËp Héi ®ång vµ c¸c Ban c«ng t¸c, lµm c¸c thñ tôc ph¸p lÝ cÇn thiÕt;

 • LËp hå s¬ ghi chÐp, vÏ, chôp ¶nh x¸c nhËn hiÖn tr¹ng h− háng vµ sôp ®æ;

 • Nghiªn cøu hå s¬ liªn quan, thu thËp ý kiÕn c¸c nh©n chøng, ph©n tÝch nguyªn nh©n.

 • TiÕn hµnh gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña vËt liÖu, kiÓm to¸n l¹i c¸c tµi liÖu gèc(kh¶o s¸t, thi c«ng, nghiÖm thu, chøng chØ chÊt l−îng).

 • Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh vµ nguyªn nh©n b»ng c¸c héi th¶o kÜ thuËt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan. LËp b¸o c¸o gi¸m ®Þnh;

 • Th«ng qua b¸o c¸o t¹i Héi ®ång gi¸m ®Þnh;

 • C«ng bè kÕt luËn gi¸m ®Þnh vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh;

 • Phóc tra c¸c kÕt luËn gi¸m ®Þnh cña cÊp d−íi khi cã khiÕu n¹i cña bÊt k× ®èi t−îng nµo göi ®Õn.


Phô lôc 1


Tªn c¬ quan

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------oOo----------
Biªn b¶n kiÓm tra
(*) (cÊp ngµnh)

(cÊp Nhµ n−íc)


(VÊn ®Ò hoÆc viÖc kiÓm tra)
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè.....ngµy......th¸ng.......n¨m cña Bé tr−ëng Bé x©y dùng ban hµnh tiªu chuÈn qu¶n lÝ chÊt l−îng x©y l¾p c«ng tr×nh.


 1. C¬ quan chñ tr× kiÓm tra:.....................................................................

Thµnh phÇn §oµn (Tæ ) kiÓm tra (Ghi râ hä tªn, nghÒ nghiÖp, chøc vô).
........................................... Tr−ëng ®oµn (tæ)
........................................... §oµn viªn (tæ viªn)
........................................... §oµn viªn (tæ viªn)
........................................... §oµn viªn (tæ viªn) 1. Néi dung, ph−¬ng ph¸p, thêi gian kiÓm tra:

 2. NhËn xÐt cña ®oµn kiÓm tra:

 3. Yªu cÇu cña §oµn kiÓm tra ®èi víi c¬ së ®−îc kiÓm tra.

 4. ý kiÕn b¶o l−u cña:

 5. Biªn b¶n nµy lµm t¹i .................ngµy........th¸ng.....n¨m.....vµ ®−îc sao thµnh .......b¶n göi c¸c c¬ quan sau ®©y: ............

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®­îc kiÓm tra

( Ký tªn, ghi râ hä, tªn chøc vô)Tr­ëng ®oµn kiÓm tra

( Ký tªn, ghi râ hä tªn)

Phô lôc 2


Tªn c¬ quan

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------oOo----------


GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p c«ng tr×nh
Sè:...........................(CÊp ngµnh, ®Þa ph−¬ng: CÊp Nhµ n−íc)

Tªn c«ng t¸c x©y l¾p:


Thuéc h¹ng môc c«ng tr×nh:
Cña c«ng tr×nh:
Tªn ®¬n vÞ chñ ®Çu t−:
Tªn ®¬n vÞ thi c«ng:
B¶n vÏ thiÕt kÕ sè:
Yªu cÇu kÜ thuËt cña thiÕt kÕ vµ thùc tÕ ®¹t ®−îc theo ph−¬ng ph¸p kiÓm tra:

KÕt luËn:


CÊp chÊt l−îng ®¹t ®−îc............. Theo TCVN sè...........Nguêi trùc tiÕp kiÓm tra

( ký tªn, ghi râ hä, tªn)

.....ngµy.......th¸ng.....n¨m.....

C¬ quan kiÓm tra

(Ký tªn, ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt l­îng)
Phô lôc 3Tªn c¬ quan

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------oOo----------GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng h¹ng môc c«ng tr×nh

Sè:...................................(CÊp ngµnh, ®Þa ph−¬ng: CÊp Nhµ n−íc)


Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh:
Thuéc c«ng tr×nh:
§¬n vÞ chñ ®Çu t−:
§¬n vÞ thi c«ng:
B¶n vÏ thiÕt kÕ sè:
§Æc tr−ng kÜ thuËt cña h¹ng môc c«ng tr×nh, theo thiÕt kÕ vµ thùc tÕ ®¹t ®−îc:
Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra:
Theo c¸c giÊy chøng nhËn chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p (hoÆc biªn b¶n nghiÖm thu) sè.......®Õn sè.....
KÕt luËn:
CÊp chÊt l−îng ®¹t ®−îc.......theo TCVN sè......Nguêi trùc tiÕp kiÓm tra

( ký tªn, ghi râ hä, tªn)

.....ngµy.......th¸ng.....n¨m.....

C¬ quan kiÓm tra

(Ký tªn, ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt l­îng)

Phô lôc 4Tªn c¬ quan

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------oOo----------GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng c«ng tr×nh

Sè:..........................(CÊp ngµnh - ®Þa ph−¬ng:.... CÊp Nhµ n−íc)


Tªn c«ng tr×nh:
ThiÕt kÕ ®−îc duyÖt sè ........ngµy.......th¸ng.......n¨m
Cña c¬ quan:
Chñ nhiÖm ®Ò ¸n thiÕt kÕ:
Chñ ®Çu t−:
§¬n vÞ thi c«ng:
Ngµy khëi c«ng:.....................Ngµy hoµn thµnh:.......
§Æc tr−ng kÜ thuËt cña c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ vµ thùc tÕ ®¹t ®−îc:
Theo ph−¬ng ph¸p kiÓm tra:
Theo giÊy chøng nhËn chÊt l−îng h¹ng môc c«ng tr×nh tõ sè: .....®Õn sè:...
KÕt luËn:
CÊp giÊy chøng nhËn ®¹t ®−îc..........theo TCVN sè..........Nguêi trùc tiÕp kiÓm tra

( ký tªn, ghi râ hä, tªn)

.....ngµy.......th¸ng.....n¨m.....

C¬ quan kiÓm tra

(Ký tªn, ®ãng dÊu kiÓm tra chÊt l­îng)

Phô lôc 5Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------oOo----------

B¶n khai b¸o sù cè kÜ thuËt

1. Ngµy, giê, ®Þa ®iÓm xÈy ra sù cè kÜ thuËt:

2. Tªn c«ng tr−êng, xÝ nghiÖp x©y l¾p, c«ng tr×nh ®ang sö dông cã sù cè kÜ thuËt:

3. S¬ bé diÔn biÕn vµ nguyªn nh©n:

4. Sè ng−êi bÞ tai n¹n: ChÕt:................................. BÞ th−¬ng:.........................

5. Møc ®é ¶nh h−ëng ®Õn sù bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh:


.....ngµy.......th¸ng.....n¨m.....

Thñ tr−ëng c¬ quan

(KÝ tªn, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)Phô lôc 6Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------oOo----------
Biªn b¶n ®iÒu tra sù cè kÜ thuËt x©y dùng

1. Tªn c«ng tr−êng, xÝ nghiÖp xÈy ra sù cè:

2. Tªn c«ng ty, liªn hiÖp x©y dùng, Bé chñ qu¶n:

3. Thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra: (ghi râ hä, tªn, chøc vô, ®¬n vÞ c«ng t¸c cña tõng ng−êi)

4. Sù cè x¶y ra håi ....giê, ngµy.....th¸ng.......n¨m.....N¬i x¶y ra sù cè kÜ thuËt:

DiÔn biÕn cña sù cè kÜ thuËt: Cã g©y tai n¹n hay kh«ng:

5. S¬ bé kÕt luËn nguyªn nh©n cña vô sù cè kÜ thuËt:

6. Tãm t¾t néi dung c«ng viÖc ®oµn ®iÒu tra ®· lµm:

7. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ söa ch÷a sù cè kÜ thuËt:


 • Néi dung biÖn ph¸p:

 • Thêi gian thùc hiÖn vµ hoµn thµnh:

 • §¬n vÞ thùc hiÖn:

 • KÌm theo kÕt luËn cña Héi ®ång gi¸m ®Þnh (nÕu cã)
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

§¬n vÞ thi c«ng – Chñ ®Çu t­Tr­ëng ®oµn kiÓm tra

( Ký tªn, ghi râ hä , tªn)
Phô lôc 7Néi dung sæ ghi sù cè kÜ thuËt cña c«ng tr×nh 1. Tªn ®¬n vÞ qu¶n lÝ sæ:

 2. VÞ trÝ xÈy ra sù cè kÜ thuËt (ghi râ chi tiÕt bé phËn, h¹ng môc c«ng tr×nh):

 3. DiÔn biÕn sù cè kÜ thuËt:

 4. Tai n¹n lao ®éng:

 5. Nguyªn nh©n:

 6. BiÖn ph¸p xö lÝ kÜ thuËt, h×nh thøc xö lÝ kÜ thuËt:

 7. Thêi gian söa ch÷a vµ ngµy hoµn thµnh:Phô lôc 8

Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------oOo----------
BiÓu b¸o c¸o thèng kª sù cè kÜ thuËt x©y dùng
Quý:........
N¨m:........ 1. -C¬ quan thèng kª b¸o c¸o (Bé, ngµnh, ®Þa ph−¬ng)

 2. -C¬ quan nhËn b¸o c¸o: Côc gi¸m ®Þnh thiÕt kÕ vµ x©y dùng Nhµ n−íc:

Nguêi lËp biÓu

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

( KÝ tªn, ghi râ hä, tªn)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 80.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương