Ban chỉ ĐẠo phong trào toàn dâN ĐOÀn kết xây dựng đỜi sống văn hóAtải về 52.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích52.61 Kb.

UBND HUYỆN CẨM KHÊ

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA


Số: 1499 /KH-BCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cẩm Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2013KẾ HOẠCH

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

giai đoạn 2013 - 2015


Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BCĐ ngày 12/4/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015; Thực hiện Kế hoạch số 4680/KH-BCĐ ngày 08/11/2013 của Ban Chỉ đạo phong trào cấp tỉnh về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015. Ban Chỉ đạo phong trào huyện Cẩm Khê xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn huyện với nội dung như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

-Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” để văn hóa thực sự là mục tiêu, nền tảng tinh thần và động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

-Tăng cường vai trò, trách nhiệm các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, gắn kết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; xây dựng con người mới có tư tưởng đạo đức, lối sống, nếp sống lành mạnh; xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; xây dựng cơ quan, đơn vị đời sống văn hóa tốt; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

2.Yêu cầu.

-Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đáp ứng yêu cầu Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và phù hợp với các điều kiện cụ thể của địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực.

-Đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện.

II. NHIỆM VỤ.

1. Nhiệm vụ chung.

1.1: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông trực tiếp; gắn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; nhân rộng điển hình tiên tiến để tác động nêu gương; gắn với các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

1.2. Đẩy mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ khu dân cư.

1.3. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản vật thể và phi vật thể; các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu; phục dựng các lễ hội truyền thống, gắn bảo tồn phát huy, giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phát triển văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ, tác phẩm nghệ thuật truyền thống có chất lượng nghệ thuật cao.

1.4. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nếp sống văn minh theo tinh thần Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ; Quyết định số 143/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ. Thực hiện tốt hương ước, quy ước làng, xã và quy chế dân chủ ở cơ sở.

1.5. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện và cơ sở.2. Nhiệm vụ trọng tâm của từng năm.

2.1. Năm 2013.

- Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Vận động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

-Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015.

-Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành thành lập Ban chỉ đạo trên cơ sở hợp nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của UBND huyện; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cơ sở; triển khai các văn bản quản lý, hướng dẫn về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoa” trên địa bàn huyện.

-Kiểm tra đánh giá kết quả bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đề nghị UBND huyện công nhận khu dân cư văn hóa năm 2013 và khen thưởng khu dân cư văn hóa tiêu biểu 3 năm 2011-2013.

2.2. Năm 2014.

-Chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại một số xã điểm xây dựng nông thôn mới về thực hiện tiêu chí “ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

-Tập huấn nghiệp vụ, phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Ban chỉ đạo phong trào huyện, công tác nếp sống văn hóa và gia đình cho Ban chỉ đạo phong trào cấp cơ sở.

-Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đạt chuẩn các danh hiệu văn hóa trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015 .

-Chỉ đạo xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện các nội dung phong trào giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể.

- Nâng cấp Thư viện huyện, trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng Internet để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của độc giả.

- 100% các xã, thị trấn rà soát, bổ sung hương ước, qui ước được Phòng Tư pháp thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

- Phấn đấu 40% số khu dân cư có cổng làng hoặc biển hiệu khu dân cư văn hóa, có trang thiết bị phục vụ hoạt động.

- Tiếp tục tăng cường đôn đốc việc đổi tên khu dân cư trở lại tên gọi truyền thống. Phấn đấu năm 2014 có 05 xã đổi tên khu dân cư. Các xã đã đổi tên duy trì cách dùng tên gọi truyền thống trong sinh hoạt và trong các mối quan hệ liên quan.

- Phấn đấu 100% Khu dân cư có nhà văn hóa; 5% số nhà văn hóa khu dân cư được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

-Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 80 % trở lên; khu dân cư văn hóa đạt từ 75% trở lên.

-Phấn đấu có từ 8 Đài Truyền thanh cơ sở được nâng cấp, đầu tư xây dựng đài FM.-Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVN đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận khu dân cư văn hóa 3 năm 2012-2014.

2.3. Năm 2015.

-Chỉ đạo các xã, thị trấn và phối hợp với các ngành liên quan tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000-2015)

-Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

-Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg này 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Tiếp tục tăng cường đôn đốc việc đổi tên khu dân cư trở lại tên gọi truyền thống. Phấn đấu năm 2015 có 100% các xã đổi tên khu dân cư và duy trì cách dùng tên gọi truyền thống trong sinh hoạt và trong các mối quan hệ liên quan.

- Phấn đấu 100% Nhà văn hóa khu dân cư có các trang thiết bị (tăng âm, loa đài, bàn ghế, phông trang trí .v.v... ) phục vụ sinh hoạt và tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao. Phấn đấu có 10% số nhà văn hóa khu dân cư được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

-Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82 %; khu dân cư văn hóa đạt 80%; cơ quan văn hóa đạt 95%.

-Phấn đấu có từ 5-7 Đài Truyền thanh cơ sở được nâng cấp, đầu tư xây dựng đài FM.

- Đầu tư xây dựng nhà luyện tập, thi đấu đa năng của huyện để phục vụ các hoạt động văn hóa - thể thao.

- Phấn đấu 100 xã, thị trấn có Trung tâm văn hóa, kiêm hội trường xã đạt chuẩn theo các tiêu chí của Bộ VHTTDL.-Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVN đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận khu dân cư văn hóa 3 năm 2013-2015.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền

-Tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tính cần thiết, lợi ích, những tác động lâu dài của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của huyện.

-Phối hợp giữa các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện và địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền cổ động phục vụ có hiệu quả phong trào từ huyện đến cơ sở.

-Tiếp tục quán triệt thực thiện Nghị quyết số 47-NQ/HU ngày 29/11/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở giai đoạn 2011-2015"; Nghị quyết số 18/2011/NQ/HĐND ngày 28/12/2011 về "Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011-2015".2. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

-Đưa mục tiêu thực hiện phong trào hàng năm vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Kế hoạch của chính quyền các cấp để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

-Gắn kết, lồng ghép với việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2013-2015 với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của huyện trong giai đoạn mới.

-Các cấp, các ngành tăng cường phối hợp và thống nhất chủ động chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo để rút kinh nghiệm.3.Tăng cường huy động nguồn lực.

-Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp, đặc biệt là việc hỗ trợ cho xây dựng mô hình điểm và tổng kết thực tiễn.

-Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, dành tỷ lệ ngân sách hợp lý của Nhà nước để hỗ trợ kinh phí cho cơ sở xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đã được phê duyệt theo các quy định của pháp luật.

-Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là việc huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.4. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.

-Đảm bảo kinh phí khen thưởng các mô hình văn hóa theo hướng dẫn chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hình thức khen thưởng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

-Lấy kết quả thực tiễn tổ chức, thực hiện phong trào là tiêu chuẩn quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân, gia đình, tập thể hàng năm.

-Chú trọng khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào, khen thưởng các khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Văn hóa và thông tin.

-Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai sâu rộng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện phong trào trong từng giai đoạn cụ thể.

-Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Phong trào đề ra trên địa bàn huyện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hóa các xã, thị trấn.

-Phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở.

-Chủ trì, phối hợp với UB MTTQ huyện, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện rà soát, kiểm tra, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các khu dân cư văn hóa 3 năm theo quy chế của Ban chỉ đạo.

-Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban chỉ đạo.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

-Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

-Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội, gắn nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, duy trì Phong trào “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền”, chương trình “Giảm nghèo bền vững”, “Quỹ ngày vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”,….

-Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện rà soát, kiểm tra, thẩm định các khu dân cư văn hóa 3 năm theo quy chế của Ban chỉ đạo.3. Liên đoàn Lao động huyện.

-Chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn tổ chức, chỉ đạo triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, “Học tập, lao động sáng tạo”, “ Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, viên chức lao động”. Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.4. Phòng Nội vụ.

Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra, thẩm định, rà soát, trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các Khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục theo quy định. Thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện.5. Phòng Tài chính-Kế hoạch.

-Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định trình UBND huyện cấp kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở.6. Đài Truyền thanh huyện.

- Xây dựng chương trình, dành nhiều thời lượng phát sóng phản ánh, tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên Đài Truyền thanh của huyện. Đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền nội dung, kết quả điển hình về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.7. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

- Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm theo từng năm, từng giai đoạn của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đã được triển khai, nội dung cần gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể, đơn vị.8. UBND các xã, thị trấn.

-Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp cơ sở trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chỉ đạo củng cố tổ chức, kiện toàn Ban Vận động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" hiện có ở khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư làm Trưởng Ban vận động

-Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015 sát với yêu cầu của huyện và phù hợp thực tiễn ở cơ sở.

-Đưa nội dung, các giải pháp tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào chương trình công tác hàng năm của địa phương để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

-Đảm bảo kinh phí chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

-Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa theo tiêu chuẩn quy định.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp mình, hàng năm sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND huyện theo đúng định kỳ./.dg


Nơi nhận:

-Sở VHTTDL;

-TT.HU-HĐND-UBND;

-CT, các PCT UBND huyện;

-Các thành viên BCĐ huyện;

-UBND các xã, thị trấn;-Lưu: VT; VHTT.

TRƯỞNG BAN


(đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đỗ Xuân Sinh
: UserFiles -> File -> quiI
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
quiI -> SỞ VĂn hóA, thể thao và du lịch phòng di sản văn hóA
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương