Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 60.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích60.93 Kb.
#18668

Bé X©y dùng

--------


céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 23 /2004/Q§-BXD

----------

Hµ néi, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2004


QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng Bé X©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 321 : 2004 "S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i "
bé tr­ëng Bé X©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.

- C¨n cø Biªn b¶n ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn " S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i ".

- XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr­ëng ViÖn VËt liÖu X©y dùng t¹i c«ng v¨n sè 298 / VLXD-KHKT ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2004 vµ Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam :

TCXDVN 321: 2004 " S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i ".§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o

§iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr­ëng ViÖn VËt liÖu X©y dùng vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

Bé tr­ëng bé x©y dùng

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3

- VP ChÝnh Phñ

- C«ng b¸o ®· ký

- Bé T­ ph¸p

- Vô Ph¸p chÕ

- L­u VP&Vô KHCN

NguyÔn Hång Qu©n

TCxdVN Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam


TCXDvn221 : 2004S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i

Paint for construction - Classification
Hµ néi - 2004
TCXDVN … 2004

Lêi nãi ®Çu

TCXDVN 321 : 2004" S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i " quy ®Þnh c¸ch ph©n lo¹i s¬n dïng ®Ó trang trÝ, b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu vµ bÒ mÆt c«ng tr×nh x©y dùng, ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy th¸ng n¨m 2004.Tiªu chuÈn X©y dùng viÖt nam TCXDvn 321 : 2004

XuÊt b¶n lÇn 1
S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i

Paint for construction - Classification

1. Ph¹m vi ¸p dôngTiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸ch ph©n lo¹i s¬n dïng ®Ó trang trÝ, b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu vµ bÒ mÆt c«ng tr×nh x©y dùng.

2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

2.1. S¬n x©y dùng

Lµ vËt liÖu ë d¹ng láng, hå hay bét. Khi phñ lªn bÒ mÆt nÒn cÇn s¬n (G¹ch, v÷a, bª t«ng, gç hoÆc kim lo¹i) t¹o ra mµng r¾n b¸m ch¾c trªn bÒ mÆt ®ã, cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ, trang trÝ vµ cã c¸c tÝnh chÊt riªng theo yªu cÇu.

2.1. ChÊt t¹o mµngLµ chÊt kÕt dÝnh (nguyªn liÖu chÝnh cña s¬n) cã c¸c tÝnh chÊt vËt lý vµ ho¸ häc mang l¹i cho s¬n nh÷ng tÝnh chÊt c¬ lý ho¸ ®Æc tr­ng.

3. Ph©n lo¹i

Tuú theo môc ®Ých sö dông, b¶n chÊt ho¸ häc vµ m«i tr­êng ph©n t¸n cña chÊt t¹o mµng, s¬n x©y dùng ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau:


    1. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông

Theo môc ®Ých sö dông, s¬n ®­îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau:

  1. S¬n trang trÝ:

Gåm cã : Néi thÊt vµ ngo¹i thÊt.

  1. S¬n b¶o vÖ:

Gåm cã: Chèng thÊm, chèng rØ, chèng ¨n mßn, chèng hµ, chÞu va ®Ëp vµ mµi mßn….

3.2. Ph©n lo¹i theo chÊt t¹o mµng

Theo chÊt t¹o mµng, s¬n ®­îc ph©n thµnh c¸c hÖ qui ®Þnh ë b¶ng1:TCXDvn321 : 2004

B¶ng 1- C¸c lo¹i hÖ s¬n

Gèc chÊt t¹o mµng

C¸c hÖ s¬n

1. V« c¬

1.1. HÖ s¬n v«i

1.2. HÖ s¬n silicat

1.3. HÖ s¬n xi m¨ng

2. H÷u c¬

2.1. HÖ s¬n dÇu

2.2. HÖ s¬n hæ ph¸ch, c¸nh kiÕn vµ tïng h­¬ng

2.3. HÖ s¬n bi tum

2.5. HÖ s¬n nitr«xenlul«

2.5. HÖ s¬n cao su

2.6. HÖ s¬n fenolfocmal®ehýt

2.7. HÖ s¬n alkýt

2.8. HÖ s¬n amin

2.9. HÖ s¬n epoxy

2.10. HÖ s¬n polyeste

2.11. HÖ s¬n polyuretan

2.12. HÖ s¬n vinyl

2.13. HÖ s¬n acrylic

2.14. HÖ s¬n clovinyl

2.15. HÖ s¬n silicon

Chó thÝch - Cã thÓ tham kh¶o quan hÖ gi÷a hÖ s¬n vµ tÝnh n¨ng sö dông t¹i phô lôc A

TCXDvn 321 : 2004

    1. Ph©n lo¹i theo m«i tr­êng ph©n t¸n

Theo m«i tr­êng ph©n t¸n cña chÊt t¹o mµng, s¬n ®­îc ph©n thµnh c¸c hÖ sau:

a) HÖ s¬n dung m«i:

- Ph©n t¸n hoÆc hoµ tan trong n­íc.

- Ph©n t¸n hoÆc hoµ tan trong dung m«i h÷u c¬.

b) HÖ s¬n kh«ng dung m«i:

- Ph©n t¸n trong bét.

- Tù ph©n t¸n(ChÊt kÕt dÝnh kh«ng hoµ tan hoÆc ph©n t¸n trong n­íc vµ trong dung m«i h÷u c¬. (vÝ dô: nhùa láng).


TCXDVN 321 : 2004

Phô lôc A
(Tham kh¶o)
Quan hÖ gi÷a hÖ s¬n vµ tÝnh n¨ng sö dông
Gèc chÊt

T¹o mµng

C¸c hÖ s¬n

TÝnh n¨ng sö dông

BÒ mÆt sö dông

1.V« c¬

1.1.. HÖ s¬n v«i

Trang trÝ vµ chèng rªu mèc

G¹ch, v÷a vµ bª t«ng

Trong vµ ngoµi nhµ1,.2. HÖ s¬n silicat

Trang trÝ vµ chèng rªu mèc

V÷a vµ bª t«ng

Trong vµ ngoµi nhµ1.3. HÖ s¬n xi m¨ng

Chèng thÊm

V÷a vµ bª t«ng

Ngoµi nhµ vµ m¸i


2. H÷u c¬2.1. HÖ s¬n dÇu

ChÞu khÝ hËu, chÞu n­íc vµ kiÒm tèt

Gç, kim lo¹i

Chñ yÕu dïng trong nhµ2.2. HÖ s¬n hæ ph¸ch, c¸nh kiÕn vµ tïng h­¬ng

Mµng s¬n cøng, bãng, chÞu khÝ hËu tèt

Gç, kim lo¹i

Chñ yÕu dïng trong nhµ2.3. HÖ s¬n bi tum

ChÞu n­íc, bÒn ho¸ häc tèt, chÞu a xÝt, kiÒm, c¸ch ®iÖn tèt.

V÷a, bª t«ng, gang thÐp vµ kim lo¹i. ®Æc biÖt chèng thÊm cho t­êng ngoµi, m¸i, c«ng tr×nh ngÇm vµ khu vÖ sinh

2.4. HÖ s¬n nitr«xenlul«

Mµng s¬n kh« nhanh, cøng, bãng, chÞu mµi mßn tèt, bÒn, chèng Èm ­ít tèt vµ chÞu ¨n mßn ho¸ häc. Dïng cho c¶ b¶o vÖ vµ trang trÝ

Kim lo¹i, gç, gç d¸n, v¸n Ðp…

Cã thÓ dïng c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi
2.5. HÖ s¬n cao su

ChÞu n­íc,chÞu ¨n mßn ho¸ häc, c¸ch ®iÖn tèt, chèng gØ, vµ chÞu mµi mßn tèt.

Kim lo¹i, v÷a, bª t«ng

Cã thÓ dïng c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi

( C¸c cÊu kiÖn nhµ x­ëng, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc x©y dùng, s©n thÓ thao, ®­êng bé vµ ®­êng b¨ng…)


2.6. HÖ s¬n fenolfocmal®ehýt

BÒn cøng, chèng Èm ­ít tèt, chÞu n­íc biÓn, chÞu khÝ hËu, chÞu axÝt, kiÒm vµ c¸ch ®iÖn tèt. §Æc biÖt dïng lµm líp s¬n lãt chèng gØ tèt cho kim lo¹i.

Kim lo¹i vµ gç

Dïng ®­îc c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêiTCXDVN 321 : 2004

Quan hÖ gi÷a hÖ s¬n vµ tÝnh n¨ng sö dông (tiÕp theo)
Gèc chÊt

T¹o mµng

C¸c hÖ s¬n

TÝnh n¨ng sö dông

BÒ mÆt sö dông
2.7. HÖ s¬n alkýt

Mµng s¬n bãng, bÒn khÝ hËu, chÞu nhiÖt . Dïng cho c¶ trang trÝ vµ b¶o vÖ

Kim lo¹i vµ gç

Dïng ®­îc c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi2.8. HÖ s¬n amin

Bãng, chÞu nhiÖt, chÞu khÝ hËu,ChÞu ¨n mßn ho¸ häc, chÞu n­íc vµ chÞu dÇu , dung m«i vµ c¸ch ®iÖn tèt

Chñ yÕu cho kim lo¹i

Dïng ®­îc c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi(2.9. HÖ s¬n epoxy

§é cøng cao, bÒn ho¸ häc, chÞu mµi mßn, chÞu uèn va ®Ëp tèt , chÞu n­íc , a xÝt , kiÒm. §¨c biÖt dïng ®Ó chèng gØ tèt.Môc ®Ých chÝnh lµ b¶o vÖ

Gang thÐp, kim lo¹i, v÷a vµ bª t«ng

Dïng chñ yÕu trong nhµ2.10. HÖ s¬n polyeste

BÒn nhiÖt, chÞu mµi mßn, va ®Ëp vµ c¸ch ®iÖn tèt . Môc ®Ých chÝnh lµ b¶o vÖ

Chñ yÕu lµ kim lo¹i,

2.11. HÖ s¬n polyuretan

Bãng ®Ñp, cøng, ®µn håi, chÞu ma s¸t, va ®Ëp.BÒn n­íc, bÒn thêi tiÕt, bÒn tia tö ngo¹i. BÒn ho¸ chÊt, ®Æc biÖt trong m«i tr­êng ho¸ chÊt vµ m«i tr­êng n­íc bÓn. Môc ®Ých chÝnh lµ b¶o vÖ

Kim lo¹i vµ gç

Dïng cho c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi2.12. HÖ s¬n vinyl

Chèng ¨n mßn ho¸ häc

Chñ yÕu lµ kim lo¹i

2.13. HÖ s¬n acrylic

BÒn khÝ hËu, bÒn nhiÖt, chÞu ¨n mßn hãa häc. Dïng cho c¶ trang trÝ vµ b¶o vÖ

G¹ch, v÷a vµ bª t«ng

Dïng cho c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi2.14. HÖ s¬n clovinyl

BÒn khÝ hËu, chÞu ¨n mßn ho¸ häc, chÞu n­íc vµ chÞu dÇu. Chñ yÕu dïng cho b¶o vÖ

Chñ yÕu lµ kim lo¹i

2.15. HÖ s¬n silicon

Chèng n­íc , chèng Èm, chÞu ¨n mßn ho¸ häc, bÒn khÝ hËu vµ chÞu nhiÖt tèt - Chñ yÕu dïng cho b¶o vÖ.

V÷a, bª t«ng, kim lo¹i

Phô lôc A (kÕt thóc)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 60.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương