Danh mục các công trình công bố NĂM 2010 Các bài báo trên tạp chí quốc tếtải về 84.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích84.24 Kb.
#38719
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ NĂM 2010

  1. Các bài báo trên tạp chí quốc tế

TT

Tên bài báo khoa học

Tên tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

I. Bài báo trên tạp chí quốc tế

1. Tạp chí thuộc danh sách SCIAnthropogenic perturbations of the silicon cycle at the global scale: Key role of the land-ocean transition

Laruelle, G. G., V. Roubeix, A. Sferratore, B. … Q. LE Thi Phuong, … and P. Van Cappellen

Global Biogeochem. Cyc.
ISSN: 0886-6236

23

(GB 4031)1

17

2009Chemical composition of the essential oil of Atalantia roxurghina Hook f

Pham Minh Diep, Le Mai Huong et al

J.of Ess.oil research

V.22
1934-

2010Distribution of Lipids and fatty acids in Zooxanthellae and of the soft coral Sinularia sp

Andrey B.IMBS, Irina M.YAKOVLEVA and Long Q.PHAM

Jour. of Fisheries Science

76
375-380

2010Highly hydroxylated steroids of the starfish Archaster typicus from the Vietnamese waters

Natalia V. Ivanchina, Alla A. Kicha, Trinh T. T. Huong, Anatoly I. Kalinovsky, Pavel S. Dmitrenok, Irrina G. Agafonova, Pham Q. Long, Valentin A. Stonik

Steroids

75
897-904

2010Inhibitors of Osteoclastogenesis from Lawsonia inermis Leaves.

Nguyen Xuan Cuong, Le Mai Huong et al

J. Bioorganic & Medicinal Chemistry letters.

20
4782-4784

2010Mallotus species from Vietnamese moutainous
areas: phytochemistry and pharmacological activities


Nguyen Thi Hong, Q. Tran Hong, G.
Chataigné, N. Nguyen Hoai, B. Dejaegher, C.
Tistaert, T. Nguyen Thi Kim, Y. Vander Heyden, M. Chau Van, J.
Quetin-Leclercq

Phytochemistry Reviews, ISSN 0031-9422

9
217-253

2010Murrayafoline A attenuates the Wnt/β-catenin pathway by promoting the degradation of intracellular β-catenin proteins

Nguyen Manh Cuong, Hyuk Choi, Jungsug Gwak, Munju Cho, Min-Jung Ryu, Jee-Hyun Lee, Young Ho Kim

Biochemical and Biophysical Research Communications (SCI), ISSN 0006-291X

391
915-920

2010New Pyrano-Pyrone from Goniothalamus tamirensis Enhances the proliferation and Differentiation of Osteoblastic MC3T3-E1 cells

Bui Huu Tai, Vu Thi Huyen, Tran Thu Huong, Nguyen Xuan Nhiem, Eun-Mi Choi, Jeong Ah Kim, Pham Quoc Long, Nguyen Manh Cuong, and Young Ho Kim

Chemical & Pharmaceutical Bulletin

58

4

521-525

2010Oleanane-type triterpenoids from Panax stipuleanatus and their anticancer activities,


Nguyen Manh Cuong, Young Ho Kim, Chun Liang, Yan Ding, Huu Tung Nguyen

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letter (SCI),

ISSN 0960 – 894X20
7110-7115

2010Solid waste management associated with the development of the 3R initiatives: Case study in major urban areas of Vietnam.

N.K.Chi, P.Q.Long

J Mater Cycles Waste Manag. (JMCWM)

13

1
2010Total Peroxynitrite Scavenging Capacity of Phenylethanoid and Flavonoid Glycosides from the Flowers of Buddleja officinalis


Bui Huu Tai, Nguyen Manh Cuong, Pham Thuy Linh, Nguyen Huu Tung, Nguyen Xuan Nhiem, Tran Thu Huong, Ngo Thi Anh and Young Ho Kim

C. Rivière, V.Bio. Pharm. Bull. (SCI),

ISSN 0918 – 6158
32


12

1952-1956


2009


2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-ExpandedTwo new asterosaponins, archasterosides A and B, from the Vietnamese starfish Archaster typicus and their anticancer properties

Alla A. Kicha, Natalia V. Ivanchina, Trinh T. T. Huong, Anatoly I. Kalinovsky, Pavel S. Dmitrenok, Sergey N. Fedorov, Sergey A. Dyshlovoy, Pham Q. Long, Valentin A.tonik


Bioorganic & Medicinal Chemistry letters

20
3826-3830

2010Biosynthesis of polyunsaturated fatty acids in zooxanthellae and polyps of soft and hard corals

Imbs A.B., Yakovleva I.M., Latyshev N.A., Pham L.Q

Russian Journal of Marine Biology, Biochemistry, UDK 577.115


2010

Hydrological regime and water budget of the Red River Delta (Northern Vietnam)

Luu Thi Nguyet Minh, Garnier Josette, Billen Gilles, Orange Didier, Némery Julien, LE Thi Phuong Quynh, Tran Hong Thai and Le Lan Anh

Journal of Asian Earth Sciences

(SCIE)


ISSN: 1367-9120

37

219–228

2010Inhibitory Effects of Indirubin Derivatives on the Growth of HL-60 Leukemia Cells

Nguyen Manh Cuong, Bui Huu Tai, Dang Hoang Hoan, Tran Thu Huong, Young Ho Kim,

Natural Product Communications (SCIE), ISSN 1934-578X

5

1

103-106

2010Modeling nutrient transfer in the sub-tropical Red River system (China and Vietnam): implementation of the Seneque/Riverstrahler model.

Le Thi Phuong Quynh, Gilles Billen, Josette Garnier, Théry Sylvain, Ruelland Durand, Nghiem Xuan Anh and Chau Van Minh

Journal of Asian Earth Sciences

(SCIE)


ISSN: 1367-9120

37

259–274

2010Minor asterosaponins archasteroside C from the starfish Archaster typicus

A.A.Kicha, N.V Ivanchina,T.T.T.Huong, A.I. Kalinovsky, P.S. Dmitrenok, P.Q. Long

2010Study on the acetylation and NMR reassignment of indirubin derivatives

Bui Huu Tai, Dang Hoang Hoan, Nguyen Manh Cuong

Natural Product Research

(SCIE), ISSN 1478 - 6419

24

2

99-103

2010Synthesis and anti-osteoporosis potential of two new indirubin-3’-oxime derivatives

Nguyen Manh Cuong, Bui Huu Tai, Dang Hoang Hoan, Pham Quoc Long, Eun Mi Choi, Young Ho Kim

Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry

(SCIE), ISSN 1738-2203


53

1

22-26

2010

3. Tạp chí/Proceedings Quốc tế không thuộc danh sách SCI, nhưng có mã số ISSN hoặc ISBNModelling the effect of human activities on the nutrient transfer in the Red River basin (Vietnam): Present situation and prospective scenarios for the next 50 years

Le Thi Phuong Quynh, Josette Garnier, Gilles Billen and Duong Thi Thuy

Lowland Technology International Journal

ISSN: 1344-965611

2

27-34

20093R development & Solid waste management in Vietnam. Case study in main urban areas

N.K.Chi

Proceedings of the Sixth Asian Pacific Landfill Symposium


26 Oct 2010Improvement of the method for Simultaneous Determination of Indirubin and Indigo by UV-Visible Spectrophotometry

Bui Huu Tai and Nguyen Manh Cuong

Proceedings of the Traditionnal and Alternative medicine: Research and policy Perspectives (NAM S&T CENTRE), ISBN: 81-7035-614-1.


2009

Каталог: docs
docs -> BỘ XÂy dựNG
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
docs -> Liên Hợp Quốc cedaw/C/vnm/CO/6
docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
docs -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TÌm kiếm cứu nạN
docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­

tải về 84.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương