Nhóm h kết cấu gạch đá quy phạm thi công và nghiệm thutải về 142.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích142.95 Kb.

TIÊU CHUẩN việt nam tcvn 4085 - 1985


Nhóm H
Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công và nghiệm thu

Masonry structures - Codes for construction,check and acceptance
Quy phạm này đ−ợc áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây dựng bằng gạch đá (bao gốm: gạch đá nung, gạch xỉ, gạch silicát, các loại gạch không nung, đá đẽo, đá hộc và bê tông đá hộc) trong xây dựng cơ bản.


 1. Quy định chung
  1. Thi công các kết cấu gạch đá, ngoài những quy định của quy phạm này cần phải tuân theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của nhà n−ớc có liên quan: TCVN 4459: 1987, "H−ớng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng"
  1. Mốc cao cơ bản của xây nhà và công trình phải tiến hành đ−ợc xác định theo mốc cao độ cố định. Cho phép xác định mốc cao độ cơ bản do các mốc có sẵn ở những nhà và công trình lân cận hoặc các mốc đặc biệt khác nếu các mốc này có đủ cơ sở tin cậy.
  1. Vật liệu và sản phẩm sử dụng để xây dựng các kết cấu gạch đá phải tuân theo đúng các quy định trong các tiêu chuẩn Nhà n−ớc hiện hành.
 1. Công tác chuẩn bị và các yêu cầu khi thi công kết cấu gạch đá


Mặt bằng và nền móng


  1. Sau khi mặt bằng đã đ−ợc chuẩn bị xong, phải tiên hành xác định trục nhà và công trình, xác định tim móng và đ−ờng mép hố móng theo bản vẽ thi công. Trên mặt bằng, độ sai lệch các kích th−ớc theo chiều dài, chiều rồng nhà và công trình đ−ợc quy định nh− Không v−ợt quá 10mm khi các kích th−ớc này tới 10m Không v−ợt quá 30mm khi các kích th−ớc này tới 100m và lớn hơn: Với các kích th−ớc chung gian khác, độ sai lệch cho phép lấy theo nội quy.
  1. Công tác xác định các mốc cao độ, trục nhà và công trình phải đ−ợc kiểm tra, nghiệm thu và lập thành biên bản. Sau khi đ−ợc bàn giao và trong quá trình thi công, đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ các mốc cao độ và các cọc tìm đúng kích th−ớc và vị trí.
  1. Tr−ớc khi xây móng, đáy và thành hồ móng phải đ−ợc kiểm tra và bảo vệ. N−ớc, rác phải dọn sạch. Khi đất móng nhão chảy hoặc có hiện t−ợng sấu khác th−ờng phải báo cho thiết kế xử lí.
  1. Sau khi xây song móng, t−ờng móng và các cột của tầng hầm, phải kiểm tra trục các kết cấu của tầng thứ nhất. Độ sai lệch do xê dịch trục các kết cấu không đ−ợc v−ợt quá những trị số cho phép trong tiêu chuẩn đánh giá chất l−ợng công trình và trong bảng 1 của quy phạm này.
  1. Những móng mới đặt sát hoặc gần móng công trình cũ, các khe lún và khe co giãn phải thi công theo chỉ dẫn riêng của thiết kế.
Bảng 1


Chú thích:

1) Phải kiểm tra nền bằng nivô
2) Sai lệch cho phép so với kích th−ớc thiết kế phải đ−ợc điều chỉnh lại khi xây tiếp.
3) Xê dịch trục của kết cấu (trong phạm vi cho phép) phải đ−ợc hiệu chỉnh dần ở các tầng.  1. Khi các hố móng gần nhau có chiều sâu chân móng khác nhau, phải đào thành bậc chuyển từ chiều sâu này sang chiều sâu khác. Tỉ số giữa chiều cao và chiều rộng bậc phải tuân theo các quy định sau:Với đất sét hoặc á sét: không lớn hơn 1:1, chiều cao bậc không lớn hơn 1m:

Với đất cát hoặc á cát: không lớn hơn 1:2, chiều cao không lớn hơn 0,6m.

  1. Việc thi công hố móng phải tuân theo đúng những quy định của quy phạm này và quy phạm thi công và nghiệm thu: "công tác đất".Vật liệu


  1. Các loại cát dùng cho vữa xây, vữa trát phải đáp ứng các yêu cầu quy định theo. TCVN 1770: 1975: "Cát xây dựng -yêu cầu kĩ thuật".Kích th−ớc lớn nhất của hạt cát không v−ợt quá:

2,5mm - đối với khối xây bằng gạch và đá đẽo;

5mm - đối với khối xây đá hộc.  1. Cát đen chỉ dùng cho vữa mác thấp. Không dúng cát đen cho khối xây d−ới mực n−ớc ngầm và trong n−ớc ăn mòn.  2. Cát biển, cát lấy ở vùng n−ớc mặn tuyệt đối không dùng trong khối xây có cốt thép.  3. Vôi dùng để sản xuất vữa xây, vữa trát phải đáp ứng các yêu cầu quy định TCVN 2231: 1977 "vôi xây dựng đóng rắn trong không khí" việc bảo quản và tôi vôi phải tuân theo các quy định về kĩ thuật an toàn trong xây dựng.  4. Xi măng cung cấp cho công tr−ờng phải đảm bảo chất l−ợng quy định của nhà máy sản xuất và có giấy chứng nhận chất l−ợng của tổ chức kiểm tra chất l−ợng sản phẩm (KCS).  5. Xi măng dùng cho vữa xây gạch đá phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong các tiêu chuẩn nhà nước hiện hành về xi măng.

  6. Các loại xi măng đặc biệt nh− xi măng chịu sun-phát, xi măng chịu axit. vv... chỉ dùng khi có yêu cầu của thiết kế.  7. Các loại xi măng khác nhau, hoặc cùng mác nhng do nhiều nhà máy khác nhau sản xuất không nên để chung lẫn lộn.  8. Các loại gạch xây phải đảm bảo yêu cầu về c−ờng độ, quy cách và tiêu chuẩn kĩ thuật nh− quy định trong các tiêu chuẩn nhà n−ớc hiện hành về gạch xây.Các loại gạch đá lát, ốp phải đảm bảo màu sắc theo yêu cầu của thiết kế và phải đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật (c−ờng độ, độ thấm n−ớc, độ chịu mài mòn.vv...).

Nếu không đạt yêu cầu thì phải loại bỏ.

  1. Các loại gạch cung cấp cho công tr−ờng đều phải có giấy chứng nhận và quy cách và chất l−ợng gạch do bộ phân KCS của xí nghiệp sản xuất cấp.  2. Bãi chứa vật liệu trong công tr−ờng phải bố chí hợp lí, làm rãnh thoát n−ớc, có rác bẩn phải dọn sạch hoặc lót một lớp gạch, hoặc đầm chặt đất. Quanh đống cát dùng gỗ vàn hoặc xếp gạch làm thành chắn cho cát không bị trôi khi ma, chiều cao thành ít nhất là 0,3m. Không đổ đống các vật liệu rời lẫn lôn với Gạch đá xếp đống phải đảm bảo kĩ thuật an toàn, không đ−ợc để mọc rêu, mốc, bẩn.
  1. Quy cách và chất l−ợng các loại vật liệu khác đ−ợc dùng trong xây dựng công trình gạch đá phải tuân theo quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm nhà n−ớc hiện hành có liên quan.


Vữa xây dựng


  1. Vữa dùng trong khối xây gạch đá phải có mác và chỉ tiêu kĩ thuật thoả mãn yêu cầu thiết kế và yêu cầu của quy phạm này cũng nh− các quy định trong tiêu chuẩn "h−ớng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dung ”.
  1. Trong nhà máy và trạm trộn vữa, phải kiểm tra chất l−ợng vữa theo từng đợt, khi giao nhận có ghi biên bản. Mỗi đợt giao nhận vữa phải có văn bản chỉ dẫn: Loại vữa, mác và độ dẻo của vữa, ngày, giờ, thàng sản xuất, mác và lợi xi măng sử dụng.  2. Vữa xây dựng sản xuất bằng chất kết dính vô cơ dùng cho các kết cấu gạch đá bao gồm các loại: Vữa vôi, vữa xi măng, vữa xi măng vôi, vữa dùng cho công tác trát th−ờng, trát đặc biệt (trang chí, chống thấm, chống cháy, chịu axit), vữa lát, ốp.  3. Vật liệu để sản xuất (chất kết dính, cột liệu) phải đảm bảo yêu cầu và tiêu chuẩn kĩ thuật, đồng thời phải tuân theo các quy định ở điều 3.8 và 2.12 của quy phạm này.N−ớc dùng để trộn vữa không đ−ợc chứa tạp chất có hại làm cản trở quá trình đông cứng của chất kết dính.

Khi dùng n−ớc ngầm tại chỗ hoặc n−ớc của hệ thống cấp n−ớc kĩ thuật để trộn vữa, phải phân tích bằng thí nghiệm, nếu lấy n−ớc trong hệ thống cấp n−ớc sinh hoạt -không cần phải kiểm tra.

  1. Các loại chất kết dính dùng để sản xuất vữa xây cho các kết cấu d−ới nền đất có n−ớc xâm thực, phải tuân theo chỉ dẫn của thiết kế.Khi xây gạch đá ở d−ới mực n−ớc ngầm hoặc trong đất ẩm bão hoà n−ớc, phải dùng vữa đông cứng trong  1. Hỗn hợp vừa khô do nhà máy sản xuất phải có bản chỉ dẫn thành phần và mác vữa đạt đ−ợc sau khi trộn vữa. Khi vận chuyển hỗn hợp vữa khô, cần bảo quản tránh ẩm ớt, bay, rơi, và bị bẩn.  2. Khi sản xuất vữa xây dựng phải đảm bảo:
 • Sai lệch khi đo lờng phối liệu so với thành phần vữa không lớn hơn 1% đối với n−ớc và xi măng, đối với không lớn hơn 5%;
 • Mác vữa theo yêu cầu của thiết kế;
 • Độ dẻo của vữa(theo độ sụt của côn tiêu chuẩn) phải theo đúng quy định của thiết kế;
 • Độ đồng đều theo thành phần và màu sắc;
 • Khả năng giữ n−ớc cao. Để nâng cao độ dẻo và khả năng giữ n−ớc của vữa, trong thành phần của vữa cho thêm các chất phụ gia dẻo theo chỉ dẫn của thí nghiệm và chỉ dẫn cuả thiết kế.
  1. Thời gian trộn vữa bằng máy từ lúc đổ xong cột liệu vào máy trộn không đ−ợc nhỏ hơn 2 phút. Thời gian trộn vữa bằng tay kể từ lúc bắt đầu trộn không đ−ợc nhỏ hơn 3 phút. Trong quá trình trộn bằng máy, hoặc bằng tay, không đ−ợc đổ thêm vật liệu vào cối vữa.
  1. Vữa đã trộn phải dùng hết tr−ớc lúc bắt đầu đông cứng, không dùng vữa đá đông cứng, vữa đã bị khô. Nếu vữa đã bị phân tầng,tr−ớc khi dùng phải trộn lại cần thận tại chỗ thi công.
  1. Khi thi công trong mùa hè, mùa khô, mùa gió tây, phải đảm bảo đủ độ ẩm cho vữa đông cứng bằng cách: nhúng n−ớc gạch đá tr−ớc khi xây và dùng vữa có độ deo cao.không đổ vữa ra nắng, tránh mất n−ớc nhanh, khi trời ma phải che vữa cẩn thận.
  1. Vôi tôi dùng để sản xuất vữa không đ−ợc có những cục sống. Khi tôi vôi không để vôi bị khô cứng và bị bẩn. Vôi tôi xong ít nhất 7 ngày mới đ−ợc dùng. Vôi tôi bằng máy có thể dùng đ−ợc ngay.
  1. Nên tận dụng các thiết bị vận chuyển cơ giới, máy bơm vữa, xe cải tiến dùng vận chuyển vữa, tránh cho vữa khỏi bị phân tầng và bị bẩn vì các tạp chất khác.  2. Chất l−ợng vữa phải đ−ợc kiểm tra bằng thí nghiệm mẫu lấy ngay tại chỗ sản xuất vữa. Độ dẻo của vữa phải đ−ợc kiểm tra trong quá trình sản xuất và ngay trên hiện tr−ờng số liệu và kết quả thí nghiệm phải ghi trong sổ nhật kí công trình  3. Việc xác định liều l−ợng pha trộn vữa để bảo đảm mác vữa phải tiến hành tr−ớc khi bắt đầu xây và trong quá trình thi công khối xây.Khi thay đồi vật liệu (chất kết dính, cốt liệu, phụ gia), thay đổi thành phần và mác vữa phải thí nghiệm kiểm tra vữa. khi không thay đổi vật liệu thành phần và mác vữa thì kiểm tra vữa theo quy định của tiêu chuẩn "vữa và hỗn hợp vữa xây dựng -ph−ơng pháp thử cơ lí".  1. Công tác ván khuôn và dàn giáo trong thi công khối xây gạch đá phải đ−ợc thực hiện theo quy định của các quy phạm nhà n−ớc hiện hành về ván khuân và dàn giáo.

  2. Các loại dàn giáo phải đảm bảo ổn định, bền vững, chịu đ−ợc tác dụng do ng−ời do đặt vật liệu gạch đá có di chuyển các thúng vữa trên dàn giáo khi xây. Dàn giáo không đ−ợc gây chở ngại cho quá trình xây dựng, tháo lắp phải dễ dàng, di chuyển không cồng kềnh khó khăn.  3. Không đ−ợc dùng các loại dàn giáo chống, dựa vào t−ờng đang xây, không bắc ván lên t−ờng mới xây, dàn giáo phải cách t−ờng đang xây ít nhất là 0,05m. khi chọn dùng các loại dàn giáo, phải tính toán kinh tế, kĩ thuật.  4. Việc dựng lắp dàn giáo, ván khuân phải tiến hành theo chỉ dẫn cảu thiết kế thi công trong quá trình sử dụng phải th−ờng xuyên kiểm tra độ bền vững và độ ổn định đúng yêu cầu kĩ thuật an toàn.Các yêu cầu khi thi công kết cấu gạch đá


  1. Gạch đá khi vận chuyển đến phải xếp gọn không đ−ợc chất đống. Không đ−ợc đổ thẳng xuống đất. Khi vận chuyển vữa đến chỗ xây không đổ xuống đất, phải có tấm lót để đựng vữa.  2. Hố vôi phải bố chí gần đ−ờng vân chuyển, gần nơi có n−ớc, gần nơi trộn vữa và tránh cản trở thi công. Đáy hố phải lót lớp gạch, thành hố phải xây gạch hoặc lót ván cao hơn mặt đất ít nhất 0,1m. Quanh hố phải có rãnh thoát n−ớc và hàng rào bảo hiểm.Bề mặt lớp vôi tôi phải có một lớp n−ớc dầy 0,2m hay lớn hơn, hoặc phủ một lớp cát luôn luôn ẩm dầy ít nhất 0,2m.  1. Chênh lệch độ cao giữa các phần kề nhau của khối xây móng không đ−ợc lớn hơn 1,2m.  2. Phải thi công các kết cấu gạch đá theo đúng thiết kế.Trong quá trình xây, phải chừa sắn các lỗ, rãnh đ−ờng ống n−ớc, đường thông hơi, chỗ có trang trí, những chỗ có công tác lắp đặt sau này.Những chỗ không quy định thì không đ−ợc để các lỗ rống làm yếu kết cấu gạch đá.  1. Để liên kết các khung của sổ và cửa đi vào t−ờng, trong quá trình xây cần đặt sẵn các miếng gỗ tác kê có ngâm tẩm chống mối mọt hoặc các biện pháp liên kết khác theo đúng chỉ dẫn của thiết kế.  2. Trong quá trình thi công các kết cấu gạch đá, không đ−ợc tự ý đổi thiết kế. Nếu phát hiện có sai sót trong thiết kế hoặc gặp những hiện t−ợng bất th−ờng nh: Cát chảy, n−ớc ngầm mạnh.vv... Phải báo ngay cho cơ quan chủ quản và cơ quan thiết kế để kịp thời giải quyết. Nếu nền đất nơi xây dựng không phù hợp với nền đất thiết kế thì cơ quan thiết kế phải quy định lại chiều sâu chôn móng và kích th−ớc móng.  3. Khi thi công khối xây bằng những blốc lớn, phải đảm bảo những trình tự sau:
 • Lấy dấu trục móng, đánh dấu đ−ờng mép móng, định vị góc và những chố ghép nối;
 • -Đặt blốc góc và các blốc làm mốc;
 • Lấy dấu vị trí blốc ở từng hàng;
 • Xây blốc theo đ−ờng ngắm.

  1. Khi xây xong mỗi hàng blốc, phải kiểm tra độ ngang, bằng cách đo độ cao các hàng đã xây.
  1. Khi xây chân t−ờng, chân cột của nhà, chỉ đ−ợc dùng gạch sét đặc không đ−ợc phép dùng gạch
  1. Độ ngang bằng của hàng, độ thẳng đứng của mặt bên và các góc trong khối xây gạch đá phải đ−ợc kiểm tra ít nhất 2 lần trong một đoạn cao từ 0,5m đến 0,6m, nếu phát hiện độ nghiêng phải sửa ngay.
  1. Chỗ giao nhau, chỗ nối tiếp của khối xây t−ờng phải xây đồng thời, khi tạm ngừng xây phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh.
  1. ở những đoạn thi công gần nhau hoặc giao nhau giữa t−ờng ngoài và t−ờng trong, độ chênh lệch và độ cao không đ−ợc v−ợt quá chiều cao của 1 tầng.
  1. Trong khối xây có ô văng lắp ghép hoặc đổ tại chỗ, phải chờ bê tông đủ cờng độ và khối xây bên trên lanh tô đủ độ cao đối trọng, đủ cờng độ mới đ−ợc tháo gỡ vàn khuôn, thanh chống.
  1. Chỉ sau khi xây xong những kếtcấu chịu lực của tầng d−ới mới đ−ợc xây các kết cấu ở tầng trên tiếp
  1. Cứ xây xong một tầng thì phải kiển tra độ ngang bằng, đứng của khối xây (không kể những lần kiểm tra giữa chừng).
  1. Không đ−ợc va chạm mạnh, không đ−ợc vận chuyển, đặt vật liệu, tựa dụng cụ và đị lại trực tiếp trên khối xây đang thi công, khối xây còn mới. Nếu xây tiếp trên các khối xây cũ, phải cạo hết rêu mốc, rữa sạch và tới n−ớc lên khối xây cũ, rồi mới trải vữa để xây khối xây mới.
  1. Trong quá trình xây, nếu phát hiện vết nứt phải báo ngay cho cơ quan chủ quản và thiết kế để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lí, đồng thời phải làm mốc để theo dõi sự phát triển của vết nứt.
  1. Khi xây xong ống khói, ống thông hơi, các mạch phải đầy vữa, bề mặt bên trong ống khói, phải vét vữa cẩn thận miết phẳng, nhẵn.


Khối xây đá hộc và bê tông đá hộc


  1. Tr−ớc khi xây, đáy hố móng phải đ−ợc dọn sạch, sửa phẳng, hàng đầu tiên và những hàng đấ chuẩn, những chỗ góc và những chỗ chuyển tiếp móng, cần chọn viên đá lớn, phẳng đáy để xây. những viên đá sứt vỡ nên xây ở phía trong khối xây đá hộc, nhng phải dùng đá nhỏ chèn vào chỗ gẫy.  2. Khi xây móng, phải đạt đá hộc thành từng hàng rào cao 0,3m khi xây t−ờng -mỗi hàng cao 0,25m.Trong mỗi hàng đá xây đều phải có hàng đá câu chặt, tạo hệ giằng theo các yêu cầu d−ới đây:

Mỗi mét vuông trên bề mặt đứng của t−ờng phải có ít nhất một hòn đá câu dài 0,40m;Khi xây t−ờng đá dầy không lớn hơn 0,40m phải đặt mỗi mét vuông 3 hòn đá câu suốt cả chân t−ờng.

  1. Khi xây cột, trụ, phải đặt hộc thành từng hàng cao 0,25m. cần chọn những viên đá dài, dày mình, không nên dùng đá vát cạnh, đá mỏng. Phải bố trí các viên đá nặt có chân cắm sâu vào khối xây.Khi xây t−ờng giao nhau, trong từng hàng phải bố trí các viên đá câu chặt các đầu t−ờng với nhau. Không xây theo kiểu dựng nghiêng trong các khối xây móng, t−ờng, cột, trụ. Phải kèm đệm chặt các khe mạch rỗng bên trong khuôn xây bằng vữa và đá nhỏ. Không xây trùng mạch ở mặt ngoài cũng nh− bên trong khối xây. không đ−ợc đặt đá tiếp xúc với nhau mà không đệm vữa.  1. Khi xây đá hộc không thành hàng (đá hộc thô), ngoài những yêu cầu nh− đối với đá hộc xây thành lớp, phải tuân theo những quy định sau đây:
 • Chiều dầy các mạch vữa không lớn hơn 20mm và phải đầu nhau; các mạch xây ngang dọc không đ−ợc tập trung vào thành một điểm nút, không phải những mạch chéo kéo dài, những mạch đứng song song, mạch chéo chữ thập, mạch vữa lồi lõm;
 • Đá lớn nhỏ phải phân phối đều trong khối xây. không chèn đá vụn vào các mạch vữa ngoài mặt khối
  1. Khi xây đá đẽo, chiều dầy mạch không lớn hơn 15mm, mặt ngoài phải phẳng nhẵn ở các góc phải xây kiểu trồng cũi lợn bằng các viên đá dài, rộng ít nhất là 0,30m. khi đặt phải chú ý cho thớ dọc viên đá tương đối thẳng góc với phơng chịu lực.Mạch vữa đứng cần đ−ợc nhồi chặt vữa bằng bay hay thanh thép 10. Mạch xây phải theo đúng sơ đồ thiết kế.  1. Không xây móng đá ở nơi đất lún. đá quả dừa( cuội tròn nhẵn) chỉ dùng xây móng nhà không lớn hơn 2 tầng.Bề mặt t−ờng phô ra ngoài yêu cầu phải phẳng, nhẵn.  1. Lớp ốp gạch (hoặc đá) của khối xây đá hộc cần phải làm cùng lúc với khối xây. Cách từ 4 đến 6 hàng gạch dọc phải giằng bằng hàng gạch ngang; hàng gạch ngang này phải trùng với mạch ngang của khối t−ờng xây đá hộc.  2. Khi thi công, độ chênh lệch chiều cao giữa những phần t−ờng kề nhau không đ−ợc lớn hơn 12m. Chiều cao của t−ờng (bằng đá hộc hay bê tông đá hộc) khi tạm ngừng trong giai đoạn thi công không đ−ợc lớn hơn 1,2m.Tr−ờng hợp riêng (do điều kiện thi công tạo ra) có thể tăng chiều cao ngừng tới 4m nhưng cần phải có biện pháp bảo đảm độ ổn định và quá trình liền khối của khối xây.  1. Tr−ớc khi ngừng xây, phải nhét đầy vữa và chèn đá nhỏ vào các khe rỗng bên trong hàng đá xây trên cùng. Khi xây tiếp, phải trải vữa trên bề mặt hàng này.Trong mùa hè, mùa khô, mùa gió tây,khi ngừng tạm thời thì phải tới n−ớc cho khối xây đá hộc và bê tông đá hộc luôn luôn ẩm. Tr−ớc khi tiếp tục thi công, trên bề mặt của hàng đá hộc và bê tông đá hộc phải dọn sạch rác bẩn và tới n−ớc.  1. Khi thi công khối xây bê tông đá hộc, việc chế tạo hỗn hợp bê tông, dựng lắp và tháo dỡ ván khuôn, việc kiểm tra chất l−ợng bê tông phải thoả mãn cá yêu cầu của quy phạm thi công và nghiệm thu: "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối".

  2. Khối xây bê tông đá hộc là hỗn hợp của bê tông và đá hộc. Thể tích đá hộc trong bê tông chiếm khoảng 1/2thể tích khối xây.Trong khối xây bê tông đá hộc, hỗn hợp bê tông đ−ợc rải theo từng lớp ngang dọc dày không lớn hơn 0,2m. đá hộc đ−ợc độn liên tục thành hàng vào lớp bê tông đó cho ngập quá nửa chiều dày đá và khoảng cách giữa các hàng từ 4 đến 6mm. Kích th−ớc của viên đá không đ−ợc lớn hơn 1/3 chiều dày của kết cấu. Không đ−ợc thả đá vào hỗn hợp bê tông đã bắt đầu dính kết.


  1. Khối xây bê tông đá hộc đ−ợc đầm rung từng lớp, hỗn hợp bê tông phải có độ sụt từ 5 đến 7mm. Khi khối l−ợng công tác nhỏ, cho phép không đầm rung mà dùng đầm tay, nh−ng bê tông phải có độ sụt từ 8 đến 12mm.
  1. Khi thành hố móng thẳng đứng và vững chắc, cho phép sử dụng thành hố móng thay cho ván khuôn để thi công bê tông đá hộc.
  1. Chỉ đ−ợc ngừng thi công sau khi đã độn xong đá hộc vào lớp bê tông và đầm chặt. Nếu xây tiếp phải dọn sạch rác bẩn và tới n−ớc bề mặt lớp bê tông đá hộc cũ rồi mới bắt đầu rải hỗn hợp bê tông.
  1. Việc bảo d−ỡng khối xây đá hộc và bê tông đá hộc trong vùng khí hậu nóng, khô và trong mùa gió tây cũng phải tiến hành giống nh− bảo d−ỡng cho các kết cấu bê tông toàn khối.


4. Khối xây gạch
Phần chung


  1. Khối xâydựng phải đản bảo những nguyên tắc kĩ thuật thi công sau:Ngang - bằng; đứng- thẳng; mặt phẳng; góc- vuông; mạch không trùng; thành một khối đặc chắc.  1. Vữa xây dựng phải có cường độ đạt yêu cầu thiết kế và có độ dẻo theo độ sụt của côn tiêu chuẩn nh− sau : • Đối với t−ờng và cột gạch; từ 9 đến 13mm;
 • Đối với lanh tô xây vỉa; từ 5 đến 6mm;
 • Đối với các khối xây khác bằng gạch; từ 9 đến 13mm;
 • Khi xây dựng trong mùa hè hanh khô, gió tây cũng nh− xây dựng các kết cấu cột, t−ờng gạch phải chịu tải trọng lớn, yeu cầu mạch vữa phải no và có độ sụt 0,14m.phần t−ờng mới xây phải đ−ợc che đậy cẩn thận, tránh ma nắng và phải tới n−ớc th−ờng xuyên.
  1. Kiểu cách xây và các hàng gạch giằng trong khối xây phải làm theo yêu cầu của thiết kế. Kiểu xây th−ờng dùng trong khối xây là một dọc - một ngang hoặc ba dọc - một ngang.
  1. Trong khối xây gạch, chiều dày trung bình của mạch vữa ngang là 12mm. Chiều dày từng mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm. Chiều dày trung bình của mạch vữa đứng là 10mm, chiều dày từng mạch vữa đứng không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm. Các mạch vữa đứng phải so le nhau ít nhất 50mm.
  1. Tất cả các mạch vữa ngang, dọc, đứng trong khối xây lanh tô, mảng t−ờng cạnh cửa, cột phải đầy vữa (trừ khối xây mạch lõm).

Trong khối xây mạch lõn, chiều sâu không chát vữa của mạch phía mặt ngoài đ−ợc quy định nh− sau:

Không lớn hơn 15mm - đối với t−ờng;Không lớn hơn 10mm - đối với cột.  1. Phải dùng những viên gạch nguyên đã chọn lọc để xây t−ờng chịu lực, các mảng t−ờng cạnh cửa và cột. Gạch vỡ đôi khi đ−ợc dùng ở những chỗ tải trọng nhỏ nh− t−ờng bao che, t−ờng ngăn, t−ờng d−ới cửa Cấm không đ−ợc dùng gạch vỡ, gạch ngói vụn để chèn, đệm vào giữa khối xây chịu lực.
  1. Cho phép dùng cốt thép đặt tr−ớc trong t−ờng chính và cột để giằng các t−ờng, móng (1/2 và một viên gạch) với t−ờng chính và cột, khi các kết cấu này xây không đồng thời.
  1. Trong khối xây, các hàng gạch đặt ngang phải là những viên gạch nguyên. Không phụ thuộc vào kiểu xây, các hàng gạch ngang này phải bảo đảm:
 • Xây ở hàng đầu tiên(d−ới cùng) và hàng sau hết(trên cùng) ;
 • Xây ở cao trình đỉnh cột, t−ờng v.v.;
 • Xây trong các bộ phận nhô ra của kết cấu khối xây(mái đua, gờ, đai).Ngoài ra phải đặt gạch ngang nguyên d−ới đầu các dầm, dàn, xà gồ, tấm sàn, ban công và các kết cấu lắp đặt khác.
  1. Phải xây mặt đứng phía ngoài của t−ờng không trát, không ốp bằng những viên gạch nguyên đặc chắc, có lựa chọn màu sắc, góc cạnh đều đặn. Chiều dày các mạch vữa phải theo đúng thiết kế.
  1. Sai số trong mặt cắt ngang của các gối tựa d−ới xà gồ, vỉ kèo, các dầm cầu trục và các kết cấu chịu lực khác theo bất kì một h−ớng nào so với vị trí thiết kế phải nhỏ hơn hoặc bằng 10mm.
  1. Khi ngừng thi công do ma bão, phai che kín trên khối xây cho khỏi bị ướt.


Khối xây lanh tô


  1. Các loại lanh tô đều phải xây bằng gạch nguyên, lựa chọn kĩ.Lanh tô xây bằng phải dùng vữa có mác chỉ dẫn trong thiết kế nhng không nhỏ hơn 25. Chiều cao lanh tô xây bằng phải tơng đơng với chiều cao của 5 hoặc 6 hàng gạch xây, hai đầu ăn sâu vào mảng t−ờng hai bên cửa ít nhất 0,2m kể từ mép cứng. D−ới hàng gạch cuối cùng của lanh tô, phải đặt một lớp vữa cốt thép. Số l−ợng thanh thép đặt theo thiết kế nhưng không ít hơn 3 thanh. Những thanh cốt thép tròn dùng cho lanh tô phải có đ−ờng kính không nhỏ hơn 6mm, hai đầu thép ăn sâu vào hai bên t−ờng ít nhất 0,25m và có uốn móc.  2. Lanh tô xây vỉa phải có gạch vữa hình nêm đặc, đầu d−ới mạch có chiều dày ít nhất 5mm, đầu trên không dày hơn 25mm. Lanh tô phải xây đồng thời từ hai đầu dồn vào giữa, viên gạch khoá phải nằm chính giữa lanh tô (trục chính giữa lanh tô chia đôi viên gạch khoá).
   Chỉ cho phép dùng lanh tô xây bằng khi cửa có nhịp 1,2m và xây vỉa khi nhịp trên khi nhịp trên 2m nếu nhà và công trình không chịu chấn động hoặc không bị lún không đều.
  1. Mạch ngừng thi công đối với lanh tô xây cuốn nhịp lớn dợc phép bố trí cách hai đầu của lanh tô một cung chắn góc ở tâm 300. Phần vành cung chắn còn lại phải xây hết trong các đợt tiếp theo.Vữa xây lanh tô cuốn phải theo yêu cầu của thiết kế.  1. Gạch và mạch vữa trong lanh tô xây vỉa và xây cuốn phải cùng h−ớng vào tâm của vòm cuốn. Cấm đặt gạch xây theo kiểu xỉa tiền.Nếu chiều rộng phần t−ờng gữa các lanh tô nhỏ hơn 1m tì phải xây t−ờng bằng vữa cùng mác với vữa lanh tô và không nhỏ hơn mác 25.  1. Thời hạn giữ lanh tô trên ván khuôn không nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 2.


Bảng 2  1. Phần đua ra của mỗi hàng gạch trong khối xây mái đua cho phép không lớn hơn 1/3 chiều dài viên gạch. Toàn bộ phận đua ra của mái đua gạch không có cốt thép cho phép không lớn hơn 1/2chiều dày Mái đua ra lớn hơn 1/2chiều đày t−ờng, phải đ−ợc xây bằng gạch có cốt thép, bê tông cốt thép hoặc cấu kiện lắp ghép và phải neo chặt vào khối xây.
  1. Khối xây mái đua có phần đua ra lớn hơn 1/2chiều dày t−ờng nhà, khối xây t−ờng v−ợt mái có chiều cao lớn hơn 3 lần chiều dày t−ờng nhà và lớn hơn 3 lần chiều đày của chính nó, thì đều phải xây bằng vữa có mác không nhỏ hơn 25.
  1. Mái đua có neo trong t−ờng chỉ đ−ợc xây sau khi t−ờng có đủ c−ờng độ thiết kế. Nếu cần sớm hơn thì phải gia cố tạm thời, đảm bảo cho khối xây mái đua và t−ờng ổn định. Trong mọi tr−ờng hợp, đều phải chống giữ tạm đến khi mái đua và t−ờng đạt cờng độ yêu cầu
  1. T−ờng xây chèn kín trong các nhà khung phải liên kết với cột khung bằng các giằng thép theo chỉ dẫn của thiết kế và liên kết vào các dầm dọc của khung.T−ờng chèn khung dày không lớn hơn 22cm có thể xây bằng gạch có lỗ rỗng.  1. Trong khối xây t−ờng bằng gạch có lỗ rỗng, những đ−ờng gờ, mái đua, t−ờng v−ợt mái, t−ờng phòng hoả và các phần t−ờng yêu cầu miết mạch ngoài phải xây bằng gạch đặc.

  2. Việc trang trí mặt chính nhà bằng lớp ốp có thể làm đồng thời khi xây t−ờng. Các tấm ốp, chi tiết ốp cần phải đ−ợc phân loại và lựa chọn tr−ớc theo đúng kích th−ớc và mầu sắc quy định trong thiết kế


Khối xây gạch cốt thép


  1. Trong khối xây gạch có các l−ới cốt thép ngang, chiều dày của mạch vữa phải lớn hơn tổng đ−ờng kính các thanh thép đan nhau ít nhất là 4mm và đồng thời vẫn đảm bảo độ dày trung bình đã quy định trong khối xây.

Khối xây cột và t−ờng cách cửa phải dùng các l−ới cốt thép ngang đan chữ nhật hoặc uốn chữ chi, buộc kĩ hoặc hàn chặt. Khoảng cách giữa các thanh trong l−ới không nhỏ hơn 3mm và không lớn hơn 12mm. đ−ờng kính cốt thép trong l−ới không nhỏ hơn 3mm, không lớn hơn 8mm. Khi cốt thép có đ−ờng kính lớn hơn 5mm thì đ−ợc làm l−ới chữ chi.
  1. Không đ−ợc đặt các thanh thép rời để thay thế các l−ới cốt thép buộc hoặc hàn trong khối xây.Khi gia công và thi công phải chú ý cho các đầu thanh cốt thép nhô ra khỏi mặt ngoài khối xây khoảng từ 2 đến 3mm để tiện kiểm tra.  1. L−ới cốt thép ngang chữ nhật hoặc chữ chi đặt vào khối xây theo chỉ dẫn của thiết kế và không thưa quá 5 hàng gạch.L−ới chữ chi phải đặt sao cho các thanh thép của hai l−ới trong hai hàng khối xây kế tiếp nhau có h−ớng thẳng góc với nhau.  1. Đ−ờng kính của thanh cốt dọc không nhỏ hơn 8mm, cốt đai từ 3 đén 6mm. Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt đai không lớn hơn 5mm.Cốt dọc phải nối với nhau bằng liên kết hàm. nếu không hàn, các thanh phải uốn móc và nối buộc dây thép, đoạn nói dài 20d ( d đ−ờng kính thanh thép).

Các đầu thanh cốt thép chịu kéo phải uốn móc và hàn các thanh để neo vào lớp bê tông hoặc vữa.

  1. Chiều dầy lớp bảo vệ (kể từ cạnh ngoài của cốt thép chịu lực) bằng vữa xi măng trong kết cấu gạch cốt thép không đ−ợc nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 3.Bảng 3

5. Khối xây vòm, vỏ mỏng


  1. Khối xây vòm (kể cả khối xây lang tô cuốn) và vỏ phải dùng gạch đá có kích th−ớc tiêu chuẩn. Có thể sử dụng vữa xi măng hoặc vữa hỗn hợp để xây vòm, vỏ...

  2. Đối với khối xây vòm, vỏ mỏng hình trụ, vỏ mỏng cong hai chiều ván khuôn phải có kết cấu sao cho khi dỡ đ−ợc đều nhau. Cột chống giữ ván khuông phải đ−ợc đặt trên cái nên gỗ hay hộp các khô hoặc ding cột thép ống có chân chồng điêù chỉnh đ−ợc.  3. Sai lệch kính th−ớc ván khuôn vỏ mỏng cong hai chiều so với thiết kế không lớn hơn các trị số quy định sau: Đối với trị số độ võng tại điểm bất kì: 1/200 trị số độ võng của vỏ; độ xê dịch ván khuôn ở tiết diện giữa so với mặt phẳng đứng: 1/200 trị số độ võng của vỏ; đối với chiều rộng nhịp vỏ: 10mm.Những trị số này không dùng cho ván khuôn di động của vỏ lượn sóng.  1. Tr−ớc khi xây phải dựa vào cỡ gạch đá có mà chia tr−ớc lên ván khuôn (từ đỉnh xuống chân) và điêù chỉnh cho chẵn viên gạch.Gạch đá dùng cho khối xây vòm và vỏ mỏng phải đ−ợc ngâm n−ớc kĩ tr−ớc khi xây. gạch có vết nứt, vỡ, cong vênh đều phải đổi.  1. Vật liệu xây chỉ đ−ợc xếp dàn đều trên đỉnh khuôn vòm cuốn. Nếu không xếp đ−ợcthì phải làm dàn giáo riêng để đặt vật liệu. Phải tránh những va chạm mạnh làm méo, lệch ván khuôn. chỉ nên đặt gạch đều 4 phía trên ván khuôn vỏ mỏng cong hai chiều.  2. Trong khối xây vòm, vỏ,... chỉ nên dùng vữa xi măng pooc -lăng, không đ−ợc dùng vữa xi măng poóc- lăng xỉ và xi măng poóc-lăng pu-dơ-lan cũng nh− các loại xi măng khác đông cứng chậm, ở nhiệt độ thấp.  3. Sau khi xây song phần t−ờng đỡ chân vòm, vỏ móng nếu nhiệt độ không khí cao hơn 10OC, thì ít nhất 7 ngày mới đ−ợc xây vòm và vỏ móng. Nếu nhiệt độ từ 5 đến 10OC thời hạn trên kéo dài 1,5 lần. Nếu từ 1 đến 5OC thì kéo dài 5 lần.Nếu chân vòm là bê tông cốt thép lắp ghép có đặt dây kéo khối xây vòm có thể bắt đầu ngay sau khi xây xong phần đỡ chân vòm và tr−ớc cả lúc tháo dỡ ván khuôn.  1. Việc căng dây kéo trong các vòm và vỏ mỏng hình trụ vỏ mỏng cong hai chiều phải làm ngay sau khi xây xong khối xây đó và tr−ớc lúc tháo dỡ ván khuôn.  2. Việc tháo dỡ ván khuôn phải làm nhẹ nhàng theo trình tự đối với trên toàn diện vòm, vỏ mỏng. Tr−ớc hết tháo nên hoặc hộp các điều chỉnh chân chống hạ toàn bộ ván khuôn xuống từ 0,1 đến 0,15m. Sau khi kiểm trá không thấy các hiện t−ợng nứt vỡ, sụp đổ mới đ−ợc tháo dỡ hẳn ván khuôn.  3. Đối với vỏ mỏng cong hai chiều có diện tích nỗ chiếm tới 1/4 chiều rộng vỏ thì trình tự tháo dỡ ván khuôn phải theo chỉ dẫn của thiết kế.  4. Sau khi tháo ván khuôn vỏ mỏng cong hai chiều, vỏ mỏng hình trụ, mới cho phép xây các t−ờng v−ợt đầu hồi.  5. Sau khi xây xong vỏ mỏng hình trụ, vỏ mỏng cong hai chiều và chỗ tiếp giáp giữa các nhịp của lượn sóng, thời hạn giữ ván khuôn phải đảm bảo:

Không nhỏ hơn 7 ngày khi nhiệt độ không khí cao hơn 10OC;

Khi nhiệt độ thấp hơn thời hạn tăng nh− quy định ở điều 5.7 của quy phạm này.  1. Khi xây vỏ mỏng hình trụ, vỏ mỏng cong hai chiều và vòm, phải xây đồng thời từ hai chân dồn vào giữa. Các mạch vữa phải đều về chiều dầy và độ đặc. Nếu khối xây dùng vữa xi măng thì phải bảo d−ỡng (tới ẩm và che nắng) trong 3 ngày đầu sau khi xây xong.Khối xây vòm nhịp lớn hơn 2m phải theo các quy định của điều 4.13, 4.14, 4.15, 4.16. của quy phạm này.  1. Bề mặt trên của khối xây vỏ mỏng phải trát bằng vữa xi măng. trước khi trát cần tưới nuớc thường xuyên lên mặt khối xây.
  1. Thời hạn cho phép bắt đầu chất tải trọng lên mặt vỏ mỏng hình trụ và vỏ mỏng cong hai chiều đ−ợc quy định nh− sau:Nếu nhiệt độ không khí lớn hơn 100C: 7 ngày;

Nếu nhiệt độ không khí nhỏ hơn 100C: Thời hạn trên đ−ợc tăng theo quy định ở điều 5.7 của quy phạm

Khi chất tải trọng len mặt vỏ mỏng và vòm sớm hơn thời hạn cho phép thì phải giữ nguyên ván khuôn, giáo chống. Không đ−ợc xây các lớp cách nhiệt và lớp mái gây tải trọng tức thời về một phía của vỏ mỏng và và vòm. 1. Những yêu cầu bổ sung cho thi công các kết cấu gạch đá trông vùng động đất.
  1. Khi thi công các khối xây gạch đá trong vùng động đất, cần phải đặc biệt chú ý đảm bảo độ bám dính giữa gạch đá và vữa.Tr−ớc khi xây gạch đá phải rửa sạch bụi và bùn. Sau khi ngừng, nếu tiếp tục thi công phải tưới n−ớc lên hàng gạch đá trên cùng của khối xây.

Gạch đá loại nhẹ ( khối l−ợng thể tích nhỏ hơ 1.800kg/m3)tr−ớc khi xây phải nhúng n−ớc kĩ và phải đặc biệt chú ý khi thi công trong mùa khô hanh, mùa hè, mùa gió tây.

Gạch nung bằng đất sét, đá thiên nhiên nhẹ rỗng, có tính háo n−ớc cao, tr−ớc khi xây phải ngâm n−ớc ít
nhất là một phút.  1. Vữa xây phải dùng loại vữa dẻo (có phụ gia), độ sụt của vữa phải đảm bảo nh− sau:

Từ 6 đến 8mm-đối với khối xây đá nặng( khối l−ợng thể tích lớn hơn 1.800kg/m3);

Từ 12 đến 14mm đối với khối xây gạch và đá nhẹ. Các mạch vữa đứng, ngang phải đầy vữa;

Khi nhiệt độ không khí ban ngày ở nơi xây dựng là 250C và lớn hơn, phải trộn vữa trong nhà hoặc chỗ râm mát.

Khối xây mới làm xong phải đ−ợc bảo d−ỡng bằng cách tưới n−ớc 3 ngày một lần trong thời gian 3 ngày  1. Sau khi động đất hay bão lớn, các khối xây đang làm phải đ−ợc xem xét cẩn thận nếu có hiện t−ợng xấu (nứt nghiêng.vv...) phải báo ngay cho thiết kế để kịp thời xử lý.
7. Trát, lát, ốp.


  1. Những quy định của chơng này chỉ áp dụng cho công tác trát, lát ốp thông th−ờng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Việc trát lát ốp đặc biệt( chống thấm chống ăn mòn...) phải tiến hành theo những quy phạm riêng.


Trát


  1. Tr−ớc khi trát, bề mặt công trìh phải đ−ợc làm sạch( cọ hết rêu, vết dầu, bi tum, bụi bẩn) và tới n−ớc cho ẩm. Nếu bề mặt là kim loại thì phải tẩy hết gỉ.Khi mặt vữa trát dày hơn 8mm, phải trát làm nhiều lớp. Chiều dày mỗi lớp không nhỏ hơn 5mm và không dày hơn 8mm. Chiều dày mặt vữa trát không đ−ợc quá 20mm. Các lớp trát đều phải phẳng khi lớp tr−ớc đã se mặt mới trát lớp sau, nếu lớp tr−ớc đã khô quá thì phải tới n−ớc cho ẩm.  1. Phải kiểm tra độ bám dính của vữa bằng cách gõ nhẹ trên mặt trát, tất cả những chỗ bộp đều phải trát lại bằng cách phá rộng chỗ đó ra, miết chặt mép vữa xung quanh, để cho se mặt mới trát sửa lại.  2. Mặt t−ờng sau khi trát không đ−ợc có khe nứt, gồ ghề, nẻ chân chim hoặc dữa chảy. phải chù ý chỗ lát d−ới dạng cửa sổ, gờ cửa, chân t−ờng, chân lò, bếp, chỗ lắp thiết bị vệ sinh và chỗ dễ bị bỏ sót.  3. Các cạnh cột, gờ cửa, t−ờng phải thẳng, sắc cạnh; các góc vuông phải đ−ợc kiểm tra bằng th−ớc vuông.Các gờ bệ cửa sổ phải thằng hàng với nhau. Mặt trên bệ cửa sổ phải có độ dốc theo thiết kế và lớp vữa chát ăn sâu vào d−ới khung cửa sổ ít nhất 10mm.  1. Đối với trần panen hoặc các tấm cấu kiện đúc sẵn, tr−ớc khi trát phải dùng bàn trải thép đánh sạch giấy lót khuôn, dầu bôi trơn, bụi bẩn.Nếu mặt bê tông quá nhẵm phải đánh sờm, vẩy n−ớc cho ẩm.

Chiều dày lớp trát phải đảm bảo từ 10 đến 15mm, nếu trát dầy hơn phải có l−ới thép và các biện pháp chống rơi vữa.

  1. Các mặt không đủ độ nhám nh− mặt bê tông (đổ trong ván khuôn thép), mặt kim loại, gỗ bào, gỗ dán, tr−ớc khi trát phảit gia công bằng cách khía cạnh, hoạc phun cát để đảm bảo cho vữa bám chắc vào mặt kết cấu. Phải trát thử một vài chỗ để xác định độ bám dính. Tr−ớc khi trát những chỗ nối giữa các bộ phận gỗ với kết cấu gạch đá phải bọc một lớp l−ới thép hoặc cuộn dây thép hay băng nhám mặt gỗ để vừa dễ bám.
  1. Khi tạo mặt trát gai có thể dùng thúng phun để phun vữa lỏng vào mặt t−ờng hoặc dùng chổi vẩy. đối với mặt trát nhám (mặt tịt) hạt lớn thì phun vẩy nhiều lần lớp tr−ớc khô se mới vẩy tiếp lớp sau. Các hạt phải bám đều lên t−ờng.
  1. Mặt trát sỏi đ−ợc trát bằng vữa có lẫn sỏi hoặc đá dong cỡ hạt từ 6 đến 12mm. Sau khi trát vữa 12giờ thì đánh lớp vữa ngoài cho trơ mặt đá.
  1. Việc trát granitô (trát mài) phải tiến hành nh− sau; sau khi trát mặt đá 24giờ thỉ bắt đầu mài (mài thô, mài mịn). Mài mịn đ−ợc bắt đầu không sớm hơn 2 ngày, sau khi đã mài thô. Khi mài phải thấm ớt mặt trát, mài từ trên xuống d−ới cho đến khi mặt nhẵn bóng. Mặt mài phải đ−ợc rửa sạch, xoa đều dầu thông và đánh xi bóng.
  1. Đối với trát granitô (trát rửa), sau khi trát mặt đá một giờ thì tiến hành rửa. Mặt trát cần đ−ợc bảo quản cẩn thận cho đến khi thật khô.
  1. Đối với granitin (trát băm), sau khi trát mặt đá 6 ngày thì dùng búa gai để băm. phải đập búa đều tay và vuông góc với mặt trát, băm hết lớp xi măng màu cho đến khi mặt đá nhô ra đều.


Lát


  1. Công tác lát chỉ đ−ợc bắt đầu sau khi đã hoàn thành và làm sạchbề mặt đ−ợc lát. Gạch lát phải đ−ợc nhúng n−ớc kĩ tr−ớc khi lát, xếp theo đúng loại, màu sắc và hình hoa. Gạch lát không đ−ợc nứt, vênh, gẫy góc, không có các khuyết tật khác trên mặt. Các viên gạch bị chặt bớt thì cạnh chặt phải thẵng, gạch vỡ nên dùng để lát gạch rối.  2. Mặt lát phải phẳng, không đ−ợc gồ ghề và th−ờng xuyên kiểm tra bằng nivô, th−ớc dài 2m. khe hở giữa mặt lát và th−ớc kiểm tra không đ−ợc lớn hơn 3mm. độ dốc và chiều dốc mặt lát phải theo đúng thiết kế. Phải kiểm tra chiều dốc thoát n−ớc bằng cách đổ n−ớc thử hoặc thả cho năn hòn bị thép đ−ờng kính 10mm nếu có vũng đọng thì phải lát lại.  3. Phải kiểm tra độ đặc và liên kết giữa gạch látvà cấu kiện sàn ở d−ới bằng cách gõ lên tất cả gạch lát, nếu chỗ nào bị bộp phải bóc lên lát lại.  4. Chiều dày lớp vữa xi măng lót không đ−ợc lớn hơn 15mm. Chiều dày lớp bitum chống ẩm (nếu có) không lớn hơn 3mm. Mạch giữa các viên gạch không lớn hơn 1mm. Mạch đ−ợc chèn đầy bằng hồ xi măng lỏng. Khi chưa chèn mặch, không đ−ợc đi lại hoặc va chạm làm bong lớp gạch lát.Khoảng cách giữa các mặt lát với nhauvà giữa mặt lát với chân t−ờng phải lát gạch rối.
Mạch hở giữa mặt lát với gờ chân t−ờng phải chèn đầy vữa xi măng.  1. Mặt lắt phải đảm bảo các yêu cầu về độ phẳng, độ dốc, độ dính kết với mặt nền lát. chiều dày lớp vữa lát, chiều dày mặt vữa màu sắc, hình dáng trang chí đều phải làm đúng thiết kế.  2. Vật liệu ốp phải phẳng, nhẵn, không cong vênh, nứt nẻ, sứt góc cạnh, không có vết x−ớc, ố bẩn hoặc thủng, cạnh phải thẳng, sắc, góc phải vuông.Phải chống gỉ cho các chi tiết kết cấu théo tiếp xúc với mặt ốp và các chi tiết thép giữ mặt ốp. Các chi tiết leo giữ (đinh, chốt, móc) phải mạ kẽm hoặc bằng thép không gỉ. để giữ các tấm ốp bằng đá thiên nhiên (cẩm thạch, garanit) nên dùng các chi tiết liên kết bằng đồng thau, mạ đồng hoặc thép không gỉ.

Khi thi công không đ−ợc gây ố bẩn trên mặt ốp, hết sức tránh va đập, làm hỏng mặt ốp.

  1. Vữa xi măng để miết mạch giữa các tấm ốp phải đúng màu sắc thiết kế hoặc cùng mầu với tấm ốp.


ốp đá thiên nhiên


  1. Phải dùng các dụng cụ riêng để nâng các tấm ốp, không đ−ợc dùng dây cấp thép để buộc. Tr−ớc khi ốp phải rửa mặt sau của tấm ốp để vữa bám dính tốt. Khe hở giữa mặt kết cấu và tấm ốp phải đổi đầy vữa và đổ thành nhiều lớp để tránh xê dịch tấm ốp.
  1. Đối với tấm ốp mặt không bóng, chiều rộngmặt vữa ốp không lớn hơn 2mm. đối với tấm ốp mặt bòng thì mạch ghép phải thật khít và đ−ợc mài bóng cho chìm mặt hoặc cẩn mạch bằng chì lá mỏng hoặc các vật liệu khác do thiết kế quy định.

Phải ốp mặt t−ờng trong phòng tr−ớc khi lát sàn. sau khi ốp xong phải rửa và lau sạch mặt ốp. đối với t−ờng ốp bằng đá mặt bóng, phải dùng n−ớc bóng rửa kĩ rồi lấy giẻ khô lau sạch.


Độ chênh của các cạnh giữa các tấm ốp với nhau, hoặc giữa các cạnh tấm ốp với cạnh chi tiết kiến trúc không đ−ợc lớn hơn 0,5mm.
ốp gạch men, gạch gốm


  1. Tr−ớc khi ốp phải đặt xong hệ thống và đ−ờng dây điện khuất. Kết cấu đ−ợc ốp phải chắc, tr−ớc khi ốp phải tẩy sạch các vết vữa dính, vết dầu, vết bẩn trên bề mặt. Nếu mặt ốp có chỗ gồ ghề trên 15mm và nghiêng lệch so với phương thẳng đứng trên 15mm thì phải sả bằng vữa xi măng. Mặt t−ờng trát và mặt bê tông tr−ớc khi ốp phải đánh xờm, mặt vữa trát chỗ ốp không đ−ợc lớn hơn 5cm và không lớn hơn chiều rộng của viên gạch ốp.  2. Gạch ốp không đ−ợc cong, vênh, bẩn, ố, mờ men. Các góc cạnh ốp phải đều, các cạnh phải thẳn sắc. Tr−ớc khi ốp phải rửa sạch gạch ốp.Vữa để ốp phải dùng cát rửa sạch và xi măng pooc lăng mác không nhỏ hơn 300, mác vữa phải theo đúng yêu cầu thiết kế. Chiều dày lớp vữa lót từ 6 đến 10mm, chiều dày mặt ốp không đ−ợc lớn hơn 2mm và chèn đầy xi măng lỏng.  1. Sau khi ốp, mặt ốp phải đạt những yêu cầu sau:Gạch ốp đúng kiểu cách kích th−ớc, màu sắc, các mặt ốp phải ngang bằng, thẳng đứng, sai lệch không quá 1mm trên 1m dài;Lớp vữa d−ới gạch ốp phải đặc (kiểm tra băng cách gõ lên các viên gạch ốp, các viên bộp phải gỡ ra ốp lại)

Khi miết mạch xong phải cọ sạch mặt ốp, không để lại vết vữa;

Vết sứt mẻ ở cạnh gạch ốp không đ−ợc lớn hơn 1mm;

Khi kiểm tra bằng th−ớc dài một mét khe hở giữa th−ớc và mặt ốp không đ−ợc lớn hơn 2mm.Kiểm tra và nghiệm thu


  1. Khi kiểm tra và nghiệm thu công tác trát, lát, ốp cần phải căn cứ theo các quy định của quy phạm này, đồng thời phải tuân theo các quy định của quy phạm "nghiệm thu các công trình xây dựng". "Tiêu chuẩn đánh giá chất l−ợng công trình".
 1. Nghiệm thu các kết cấu gạch đá
  1. Việc nghiệm thu công tác thi công kết cấu gạch đá phải tiến hành tr−ớc khi trát bề mặt. Công tác nghiệm thu phải căn cứ theo các tài liệu và các tiêu chuẩn, quy phạm sau:
 • Thiết kế nhà và công trình;

 • Bản vẽ thi công nhà và công tình;
 • Nhật kí công trình;
 • Các tài liệu về địa chất nền, móng;
 • Biên bản thí nghiệm vữa và các loại vật liệu;
 • Tiêu chuẩn đánh giá chất l−ợng công trình;
 • Quy phạm thi công và nghiệm thu các kết cấu gạch đá;
 • Nghiệm thu các công trình xây dựng.
  1. Công tác nghiệm thu phải tiến hành:-Kiểm tra mức độ hoàn thành công tác thi công theo yêu cầu của thiết kế, và các tài liệu liên quan -Lập biên bản ghi rõ các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa và đánh giá chất l−ợng công tác thi công.
  1. Khi nghiệm thu công tác thi công các kết cáu gạch đá, phải kiểm tra những việc sau:
 • Bảo đảm các nguyên tắc xây ở các mặt đứng, mặt ngang, các góc của khối xây (mạch không trùng, chiều dày, độ đặc của mạch, độ thẳng đứng và nằm ngang, độ phẳng và thẳng góc vv...) ;
 • Chiều dày và độ đặc của các mạch vữa liên kết, vị trí các hàng gạch giằng;
 • Việc đặt đúng và đủ các bộ phận giằng neo;
 • Việc thi công chính xác các khe lún, khe co giãn;-Việc thi công đúng các đ−ờng ống thông hơi, ống dẫn khói,vị trí các lỗ chừa sẵn để đặt đ−ờng ống, đ−ờng dây sau này; • Chất l−ợng mặt t−ờng đ−ợc ốp bằng đá ốp hoặc các loại gạch ốp khác; • Kích th−ớc của khối xây; • Đặt và gia công cốt thép;
 • Các tài liệu xác định mác vậtliệu, bán thành phảm và sản phẩm đ−ợc sử dụng.

Đối với t−ờng xây gạch không ttrát phải đảm bảo: Mặt ngoài các t−ờng phải có màu sắc đồng đều, yêu cầu về mạch xây và miết mạch, các đ−ờng nét trang trí phải theo đúng thiết kế.
  1. Những kết cấu và bộ phận công trình sẽ bị các kết cấu và bộ phận công trình làm sau che khuất, phải đ−ợc kiểm tra và nghiệm thu tr−ớc khi thi công các kết cấu và bộ phạn công trình làm sau. Biên bản nghiệm thu các phần khuất này phải do ban quản lí công trình và tổ chức nhận thần thi công lập.
  1. Công tác thi công những phàn khuất sau đây cần lập biên bản nghiệm thu:-Chất l−ợng và trạng thái đất nền, chiều sâu chôn móng, kích th−ớc móng, chất l−ợng khối xây móng, công tác chống thấm ở móng và t−ờng tầng hầm;
 • Khe lún và khe co dãn;

 • Các lớp cách li trong khối xây;
 • Việc đặt cột thép, các chi tiết bằng thép trong khối xây và các biện pháp chống gỉ;
 • Các chi tiết ngầm, neo cố định ô văng, ban công, sênô;-Gối tựa của giàn dầm, bản lên t−ờng, cột và các tấm đệm d−ới đầu dầm, việc neo giữ những kết cấu thép và chống mối mọt cho các kết cấu gỗ đặt trên t−ờng, cột; • Công tác lắp dựng và sai lệch cho phép;
 • Các phần khuất khác.
  1. Chất l−ợng của vật liệu, các bán thành phẩm và thành phẩm chế tạo tại nhà máy, khi nghiệm thu phải căn cớ vào lí lịch sản xuất của nhà máy. chất l−ợng vữa và bê tông sản xuất tại công tr−ờng thì căn cứ và kết quả thí nghiệm mẫu lấy tại hiện tr−ờng.Việc nghiệm thu vật liệu phải lập thành biên bản, những vật liệu không hợp lệ phải loại bỏ và xử lí ngay.  1. Việc nghiệm thu các bộ phậnđặc biệt của kết cấu, bể chứa, tqờng tầng ngầm, vòm hay vỏ mỏng phải lập thành các biên bản riêng.  2. Độ sai lệch so với thiết kế về các mặt: kích th−ớc, vị trí đặt và độ xê dịch trong các kết cấu gạch đá không đ−ợc lớn hơn trị số ghi trong; "tiêu chuẩn đánh giá chất l−ợng công trình", và các trị số ghi trong bảng 4.Độ sai lệch của trục kết cấu và sailệch cao độ theo chiều cao của tầng, phải đ−ợc điều chỉnh lại ở tầng tiếp theo.

Nếu sai lệch thực tế ở các kết cấu gạch đá lớn hơn quy định ở bảng 4 thì việc tiếp tục thi công phải do cơ quan thiết kế quy định.Sai lệch vi trí gối tựa d−ới dầm và dầm cầu chạy trong mặt bằng so với vị trí thiết kế không đ−ợc lớn hơn: ~ndlong -> KTTC
KTTC -> Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công và nghiệm thu
KTTC -> Móng cọc thiết diện nhỏ Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
KTTC -> Nhà cao tầng Thi công cọc khoan nhồi High rise building Guide for construction of bored piles
KTTC -> Nhóm h công tác hoàn thiện trong xây dựng -thi công nghiệm thu
KTTC -> Cọc khoan nhồi Yêu cầu về chất l−ợng thi công Boder piles. Requirements for quality of construction Nguyên tắc chung
KTTC -> Bộ xây dựng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Số 14 / 2003/ QĐ-bxd độc lập Tự do Hạnh phúc
KTTC -> Độc lập Tự do H
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương