QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tà Thiết Hoa Lư huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đoạn 1)tải về 27.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích27.48 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1369/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 09 tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường Tà Thiết - Hoa Lư huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 987/TTr-SKHĐT ngày 23/6/2008, theo Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 20/02/2008 của UBND huyện Lộc Ninh,


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Tà Thiết - Hoa Lư huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đoạn 1) với nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Đường Tà Thiết - Hoa Lư huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lộc Ninh.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Lê Văn Còn.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, phát huy năng lực thông xe; đáp ứng yêu cầu lưu thông trước mắt của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Lộc Ninh và các xã lân cận khi hình thành Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; góp phần ổn định trật tự kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật:

- Các quy trình, tiêu chuẩn áp dụng:

+ Quy trình khảo sát đường ôtô 22 TCN 263 - 2000;

+ Đường ôtô - yêu cầu thiết kế TCVN 4054 - 2005;

+ Quy trình thiết kế áo nền đường 22 TCN 211 - 93;

+ Quy trình thiết kế cầu cống 22 TCN 18 - 79;

+ Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 2001;

+ Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu 22 TCN 304 - 03.

- Quy mô xây dựng:

+ Chiều dài tuyến : 12,997 Km;

+ Cấp đường : Cấp IV;

+ Bề rộng nền đường hạ : 8,5m;

+ Bề rộng mặt đường : 8,0m;

+ Phần xe chạy dự kiến : 5,5m/2 làn xe;

+ Lề đường dự kiến : 2 x 1,25 = 2,5m;

+ Độ dốc ngang mặt đường : 3%;

+ Bán kính cong nằm tối thiểu giới hạn : 60m;

+ Vận tốc thiết kế : 40km/h.

6.2. Các giải pháp thiết kế:

a) Thiết kế nền đường:

- Tại mặt cắt nền đường đắp theo thứ tự từ dưới lên:

+ Nền đắp tự nhiên đầm chặt K ≥ 0,90;

+ Nền đắp đất chọn lọc đầm chặt K ≥ 0,95.

- Tại mặt cắt nền đường đào: Đào nền tự nhiên đến cao độ thiết kế nền đường được đầm chặt K > 0,90.

- Mái dốc taluy:

+ Mái taluy nền đường đào : 1:1,0;

+ Mái taluy nền đường đắp : 1:1,5.

b) Thiết kế mặt đường:

- Trị số tối thiểu đối với mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc = 550daN/cm2;

- Kết cấu mặt đường: Cấp phối sỏi đỏ dày 20cm, k ≥ 0,95.

c) Thiết kế cống ngang đường:

- Tải trọng thiết kế: H10;

- Kết cấu chịu lực bằng BTCT;

- Vị trí bố trí như sau:

+ Cống tròn 1m: Km0+785; Km2+773,26; Km3+138,5; Km3+500; Km3+600; Km8+100; Km8+687,7; Km9+540; Km9+666,5; Km10+720; Km11+380;

+ Cống hộp đôi 2,5 x 2,5m: Km1+053; Km2+200; Km5+614;

+ Cống hộp đôi 1,5 x 1,5m : Km2+626,85; Km2+880; Km3+400; Km3+760; Km3+925; Km6+76,78; Km6+260; Km7+000; Km11+794;

+ Cống tròn D1000: Km12+320.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Lộc Thành và xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

8. Diện tích sử dụng đất: 180.000 m2.

9. Phương án xây dựng: Theo bản vẽ thiết kế thi công.

10. Loại công trình: Đường cấp IV miền núi theo tiêu chuẩn 4054 - 2005.

11. Tổng mức đầu tư: 11.899.697.116 đồng (Mười mt t, tám trăm chín mươi chín triu, sáu trăm chín mươi by ngàn, mt trăm mười sáu đồng).

- Chi phí xây dựng : 6.930.239.648 đồng;

- Chi phí quản lý dự án : 142.901.542 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 921.329.655 đồng;

- Chi phí khác : 479.397.310 đồng;

- Chi phí giải phóng mặt bằng : 2.124.111.408 đồng;

- Chi phí dự phòng : 1.301.717.553 đồng.

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách phân cấp về huyện năm 2008 - 2009.

13. Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án:

- Quý IV năm 2007: Khảo sát, lập dự án đầu tư;

- Quý II năm 2008: Trình duyệt dự án đầu tư;

- Quý III năm 2008: Trình duyệt thiết kế thi công - tổng dự toán;

- Cuối Quý III năm 2008: Tổ chức đấu thầu;

- Quý IV năm 2008: Khởi công xây dựng;

- Quý II năm 2009: Hoàn thành, đưa vào sử dụng.

15. Kế hoạch đấu thầu:

15.1. Gói thầu tư vấn: Được chia thành 03 gói thầu, cụ thể như sau:

a) Chi phí tư vấn khảo sát bước thiết kế thi công và lập thiết kế thi công và dự toán:

- Giá gói thầu: 227.544.176 đồng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm và đơn giá.

b) Lập hồ sơ mời thầu và phân tích lựa chọn nhà thầu:

- Giá gói thầu: 18.434.437 đồng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

c) Tư vấn giám sát thi công xây lắp:

- Giá gói thầu: 164.177.377 đồng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

15.2. Gói thầu xây dựng công trình:

- Tên gói thầu: Xây dựng đường Tà Thiết - Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (đoạn 1);

- Giá gói thầu: 6.930.239.648 đồng;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu : Quý III năm 2008;

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ).Điu 2. UBND huyện Lộc Ninh là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CH TCH

Trương Tấn Thiệu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương