Kính gửi: Công ty tnhh dksh việt Namtải về 14.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.22 Kb.
#21457

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­___________

_________________________

Số 5274/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 14 tháng 5 năm 2013

V/v hạch toán chi phí hợp lý.

Kính gửi: Công ty TNHH DKSH Việt Nam


Địa chỉ: 23 Đại Lộ Độc Lập, KCN VSIP, TX.Thuận An, Bình Dương

MST: 3700303206

Cục Thuế có nhận công văn số 008/2013 KT ngày 22/04/2013 của Công ty về việc hạch toán chi phí hợp lý .


Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định:

    “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

    b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

 Vậy, trường hợp Công ty có mua phiếu quà tặng để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh dùng trong chương trình để tặng, thưởng cho khách hàng là nhà phân phối đạt doanh số nhất định theo tháng, quý, năm theo chính sách và quy chế bán hàng của Công ty quy định nhằm nâng cao doanh số bán hàng hoá thì:<<

- Đối với phiếu quà tặng do các nhà cung cấp là các siêu thị phát hành là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, không phải là hàng hoá chịu thuế GTGT nên khi các nhà cung cấp bán phiếu quà tặng cho Công ty thì các nhà cung cấp lập chứng từ thu tiền.

Khi kết thúc chương trình thì các nhà cung cấp phải giao lại phiếu quà tặng mà khách hàng đã sử dụng cho Công ty. Phiếu thu tiền mua phiếu quà tặng hợp lệ kèm phiếu khách hàng đã sử dụng do nhà cung cấp giao lại là cơ sở để Công ty hạch toán vào chi phí hợp lý theo quy định tại điểm 2.19 điều 6 thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài Chính.

Trường hợp Công ty tặng phiếu du lịch cho khách hàng để đi du lịch trong và ngoài nước không thuộc khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp nhà phân phối là cá nhân, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế và kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ quà tặng là phiếu quà tặng theo quy định tại điểm 2.8, mục II, phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

   Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện ./.

Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P.TT & HT ;- Lưu HCQT-TV-AC.

(130425/108/46656). Đã ký : Huỳnh Đình Trícong van/04-2012/MT


tải về 14.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương