BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1192/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.02 Kb.
#4776

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 1192/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Việt-Nhật tại Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 66/VPCP-HTQT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc công tác chuyển bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế, Hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật chủ trì phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức “Lễ hội mùa Xuân Việt-Nhật” 2013.

- Thời gian: Ngày 20 và ngày 21 tháng 4 năm 2013

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Triển lãm Giảng Võ).

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Hợp tác quốc tế chịu chi phí triển lãm ảnh (thiết kế, in phóng ảnh khổ lớn, tiêu đề ảnh, khung ảnh, chân giá...); công tác lễ tân; âm thanh, ánh sáng, sân khấu tại Lễ hội, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Hợp tác quốc tế.­- Hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật chịu các chi phí tổ chức Lễ hội, chương trình nghệ thuật, thuê địa điểm tổ chức cho các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội và các chi phí khác có liên quan trích từ nguồn kinh phí của Hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác do Hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật vận động.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội giao lưu Văn hóa Việt-Nhật, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Sở VHTTDL Hà Nội;

  • Lưu: VT, HTQT


KT.BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Vương Duy Biêntải về 13.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương