Nhãm h hö thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhµvµ c ng tr×nh – Quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thutải về 178.21 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích178.21 Kb.
#13558
  1   2

TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVn 4519-1988Nhãm H
HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong nhµvµ c«ng tr×nh –

Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

Indoor water supply and drainage systems – Codes for construction, check and acceptance
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCXD 70 : 1977 "Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu thiÕt bÞ vÖ sinh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dung vµ c«ng nghiÖp".
1. Nguyªn t¾c chung


  1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt m¹ng l−íi cÊp tho¸t n−íc sinh ho¹t, tho¸t n−íc m−a, cÊp n−íc nãng vµ nåi h¬i cÊp nhiÖt ®Ó ®un n−íc nãng vµ nåi h¬i trong c¸c nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ c«ng nghiÖp vµ c¸c c«g tr×nh phô kh¸c.

Khi l¾p ®Æt hÖ thèng tho¸t nhiÖt, cÊp n−íc nãng, nåi h¬i víi nåi ®un n−íc tíi nhiÖt ®é 115OC vµ nåi h¬i víi ¸p suÊt c«ng t¸c cña h¬i lín h¬n 0,7 daN/cm2 cÇn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng tiªu chuÈn x©y dùng vµ qu¶n lÝ an toµn ®−êng èng dÉn h¬i vµ dÉn n−íc nãng hiÖn hµnh.


Chó thÝch:


 1. L¾p dÆ thÖ thèng cÊp vµ tho¸t n−íc b»ng c¸c lo¹i èng chÊt dÎo kh«ng nªu tr«ng tiªu chuÈn nµy mµ cÇn tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn h−íng dÉn thiÕt kÕ riªng ®èi víi m¹ng l−íi cÊp vµ tho¸t n−íc b»ng èng chÊt dÎo.

 2. L¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ kÜ thuË tvÖ sinh trong c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng h−íng dÉn riªng cña thiÕt kÕ.

 3. Khi l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu c¸c hÖ thèng vßi phun n−íc vµ vßi x¶ n−íc, ngoµi tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ.
  1. L¾p ®Æt thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh vµ thiÕt bÞ cÊp nhiÖt trong nhµ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ ®· duyÖt. Khi cã nh÷ng kh¸c biÖt so víi khi thiÕt kÕ lµm thay ®æi c¸c nguyªn t¾c cña gi¶i ph¸p ®· chän hoÆc cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ®é bÒn v÷ng hay hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸c hÖ thèng vµ nåi h¬i th× ph¶i tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan thiÕt kÕ, nh÷ng kh¸c biÖt ®· tho¶ thuËn víi thiÕt kÕ ph¶i ghi vµo b¶n vÏ hoµn c«ng vµ sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, c¸c b¶n vÏ ®ã ph¶i giao cho bªn ®Æt hµng.  2. VËt liÖu thiÕt bÞ vµ thµnh phÇn dïng cho viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng, thiÕt bÞ vÖ sinh trong nhµ cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh.L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô tïng cÇn ph¶i tiÕn hµnh theo quy ®Þnh cña nhµ m¸y chÕ t¹o.  1. L¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ, nªn tiÕn hµnh b»ng ph−¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸. G¸ l¾p tr−íc c¸c mèi nèi, c¸c chi tiÕt cña ®−êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c t¹i x−ëng chÕ t¹o hoÆc nhµ m¸y.  2. Khi thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña quy ph¹m an toµn lao ®éng trong x©y dùng, còng nh− c¸c tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh vµ phßng ch¸y hiÖn hµnh.
  1. §Ó tiÕn hµnh l¾p ®Æt, bªn ®Æt hµng ph¶i giao cho bªn thi c«ng hå s¬ kÜ thuËt vµo thêi h¹n ®· ®Þnh, néi dung vµ khèi l−îng c«ng viÖc ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ x©y dùng c¬ b¶n vµ h−íng dÉn t¹m thêi vÒ c¬ cÊu vµ c¸ch bè trÝ c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt nhµ ë vµ c«ng tr×nh.  2. L¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh chØ nªn tiÕn hµnh khi ®Þa ®iÓm vµ khu vùc x©y dùng ®· ®−îc chuÈn bÞ xong.Chó thÝch: Khu vùc x©y dùng ®−îc tÝnh khi:

  • §èi víi nhµ ë c«ng nghiÖp -mét phÇn nhµ hay c¶ nhµ khi khèi tÝch lín h¬n 5000 m3, bao gåm toµn bé thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æt theo c¸c vÞ trÝ ®· ®Þnh (tÇng hÇm, gian s¶n xuÊt, ph©n x−ëng,v.v...) hay tæ hîp thiÕt bÞ (tr¹m nhiÖt, n¬i ®un n−íc nãngv.v...).

  • §èi víi nhµ ë vµ nhµ c«ng céng cã sè tÇng nhµ ®Õn 5 tÇng -tõng nhµ riªng, mét hay mét sè nguyªn, khi sè tÇng nhµ lín h¬n 5 tÇng -5 tÇng cña mét hay mét vµi ®¬n nguyªn.Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c tµi liÖu kÜ thuËt


  1. C¸c tµi liÖu kÜ thuËt giao cho c¸c c¬ quan x©y l¾p ph¶i ®Çy ®ñ ba bé phËn c¸c b¶n vÏ thi c«ng cã ddÇy ®ñ thuyÕt minh vµ dù to¸n.
  1. Bé b¶n vÏ thi c«ng cÇn cã tê ®Çu ®Ò cña ®å ¸n, c¸c mÆt hµng, mÆt c¾t c«ng tr×nh, trªn ®ã cã thÓ hiÖn c¸c hÖ thèng, s¬ ®å ®−êng èng cÊp n−íc, c¸c mÆt c¾t däc theo èng ®øng tho¸t n−íc, chi tiÕt cña c¸c hÖ thèng hoÆc c¸c chØ dÉn ë c¸c b¶n vÏ ®iÓn h×nh .


Chó thÝch: C¸c bé phËn kÕt cÊu x©y dùng cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng kÜ thuËt vÒ sinh bªn trong nhµ vµ trong viÖc x©y dùng nåi h¬i (mãng thiÕt kÕ, sµn c«ng t¸c, m−¬ng dÉn...). CÇn thÓ hiÖn trong b¶n vÏ kiÕn tróc, kÕt cÊu cña thiÕt kÕ.


  1. Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt c¬b¶n trong thiÕt kÕ cÇn chØ râ:
   1. C¸c ph−¬ng ph¸p ®Æt ®−êng èng xuyªn qua mãng vµ t−êng cña tÇng hÇm, còng nh− c¸ch bÞt kÝn c¸c lç chøa sau khi l¾p xong ®−êng èng;

   2. C¸c vÞ trÝ ®Æt dông cô kiÓm tra ®o l−êng vµ v¸n kho¸ (®ång hå ®o l−ul−îng, ¸p kÕ, van b¶o hiÓm …);

   3. C¸c ®o¹n èng c¸ch nhiÖt hoÆc c¸ch nh÷ng yÕu tè kh¸c vµ cÇu t¹o cña líp ng¨n c¸ch;

   4. C¸c ph−¬ng ph¸p g¾n cè ®Þnh ®−êng èng vµ thiÕt kÕ kÜ thuËt vÖ sinh trªn t−êng vµ v¸ch ng¨n nhÑ;

   5. VËt liÖu lµm èng;

   6. C¸c biÖn ph¸p c¸ch ©m cho m¸y b¬m vµ qu¹t giã;

   7. CÊu t¹o cña c¸c bé phËn treo, ®ai gi÷ vµ gèi tùa, còng nh− kho¶ng c¸ch cña chóng hoÆc chØ dÉn vÒ b¶n vÏ ®iÓn h×nh;

   8. C¸c ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh èng, èng hót giã vµ èng khãi nh« cao lªn trªn cña nhµ;

   9. Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m cña trôc m¸y qu¹t vµ m¸y bop−m víi t©m cña trôc ®éng c¬ ®iÖn;

   10. Lo¹i, thµnh phÇn s¬n ®Ó s¬n ®−êng èng dÉn c¸c lo¹i h¬i vµ khÝ ¨n mßn kim lo¹i;

   11. Lo¹i, thµnh phÇn s¬n chÞu löa dïng cho ®−êng èng dÉn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 70OC.
  1. B¶n thiÕt kÕ thi c«ng phÇn kÜ thuËt vÒ vÖ sinh bªn trong nhµ cÇn ph¶i cã:
 1. TiÕn ®é thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ t−¬ng øng víi tiÕn ®é x©y dùng chung;

 2. B¶ng thèng kª thiÕt bÞ, vËt liÖu b¸n thµnh phÈm chñ yÕu cÇn tiÕn ®é cung cÊp cho c«ng tr−êng;

 3. B¶ng kª c¸c m¸y mãc, c«ng cô thi c«ng vµ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn thiÕt;

 4. BiÓu ®å ®éng lùc cã chia theo ngµnh nghÒ;

 5. B¶n thuyÕt minh tãm t¸t vÒ c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ vµ c¸c ph−¬ng ph¸p thi c«ng, §ång thêi cã chØ dÉn vÒ kÜ thuËt an toµn.

Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt, cïng víi bn¶ thiÕt kÕ thi c«ng cã kÐm theo b¶n vÏ tÇng mÆt b»ng c«ng tr×nh hoÆc nh÷ng diÖn tÝch x©y döngiªng lÎ, cã chØ dÉn nh÷ng chç dïng lµm kho chøa vËt liÖu b¸n thµnh phÈm vµ x−ëng gia c«ng.
  1. B¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng thiÕ bÞ kÜ thuËt vÖ sinh bªn trong nhµ cÇn ph¶i ®−îckÜ s− tr−ëng cña ®¬n vÞ thi c«ng duyÖt.
  1. ViÖc l¾p ®Æt c¸c ®−êng èng cÊp vµ tho¸t n−íc, cÇn ®−îc kiÓm tra ngay tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh.


C¸c yªu cÇu ®ãi víi kÕt cÊu x©y dùng


  1. §é lªch cho phÐp vÒ kÝch th−íc kÕt cÊu x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh b»ng ph−¬ng ph¸p c«ng nghiÖp ho¸, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 1.


B¶ng 1  1. Tr−íc khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ nhiÖt trong nhµ cÇn ph¶i:
  • Hoµn thiÖn sµn th« gi÷a c¸c tÇng, t−êng vµ v¸ch ng¨n trªn ®ã sÏ ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh;

  • Hoµn thiÖn mãng hay mÆt b»ng ®Æt nåi h¬i, m¸y b¬m vµ thiÕt bÞ kÜ thuËt vÖ sinh kh¸c;

  • §µo c¸c r·nh tho¸t n−íc tõ nhµ ®Õn c¸c giÕng ®Çu tiªn, hoµn thµnh c¸c giÕng cã m¸ng thu n−íc;

  • Hoµn thiÖn gèi bª t«ng d−íi c¸c tuyÕn èng chÝnh b»ng gang ®Æt trong c¸c r·nh d−íi nÒn nhµ vµ trong c¸c hÇm kÜ thuËt, Gèi ph¶i cã r·nh nhá ®Ó ®Þnh vÞ ®−êng èng;

  • Dïng s¬n khã phai ®Ó ®¸nh dÊu nh÷ng cao tr×nh bæ sung trªn c¸c t−êng bªn trong c¸c phßng b»ng cao tr×nh thiÕt kÕ sµn hoµn thiÖn céng thªm 500mm. Cao tr×nh ®−îc ®¸nh dÊu d−íi d¹ng khèi mµu ®óng kÝch th−íc 13. 50mm; mÐp trªn cña dÊu ph¶i t−¬ng øng víi cao tr×nh;

  • §Æt c¸c khung cöa sæ, nÕu lµ nhµ ë vµ nhµ c«ng céng th× ®Æt c¶ bËu cöa sæ;

  • Hoµn thiÖn sµn (hoÆc c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ t−¬ng tù) t¹i nh÷ng chç ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®un trªn bÖ;

  • Tr¸t xong mÆt t−êng vµ tr¸t v÷a d−íi c¸c thiÕt bÞ ®un, ë nh÷ng n¬i ®Æt èng ë trong t−êng vµ trong sµn gi÷a c¸c tÇng;

  • L¾p xong kÝnh cöa sæ vµ t−êng bao;

  • ChuÈn bÞ thiÕt bÞ n©ng, mÆt b»ng ch÷a vËt liÖu trong vïng ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ n©ng.
  1. KÝch th−íc lç vµ r·nh ®Ó ®Æt èng trong nhµ nÕu kh«ng cã trong thiÕt kÕ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2.


B¶ng 2

Chó thÝch:

1) §èi víi lç trong sµn gi÷a c¸c tÇng, kÝch th−íc ®Çu tiªn lµ chiÒu dµi lç (song song víi t−êng). KÝch th−íc thø hai lµ chiÒu réng. §èi víi lç trong t−êng, kÝch th−íc thø nhÊt lµ bÒ réng, kÝch thøoc thø hai lµ chiÒu cao.

2) Lç xuyªn qua mãng nhµ vµ c«ng tr×nh, ®Ó ®Æt c¸c èng cña m¹ng l−íi cÊp bªn ngoµi, kh«ng ®−îc nhá h¬n 600x400mm, cßn cña m¹ng l−íi cÊp n−íc kh«ng ®−îc nhá h¬n D+200mm (D lµ ®−êng kÝnh èng).

3)§èi víi nhµ l¾p ghÐp tÊm lín th× c¸c lç vµ sµn trong c¸c cÊu kiÖn x©y dùng ®Ó ®Æt èng ph¶i ®−îc lµm s½n trong nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn ®ã.


  1. Trong c¸c phßng cã líp tr¸t hay líp èp mÆt th× ë nh÷ng chç ®Æt thiÕt bÞ ®un, thiÕt bÞ vÖ sinh, ®−êng èng ph¶i ®−îc hoµn thiÖn tr−íc khi ®Æt thiÕt bÞ vµ ®−êng èng. Tr−êng hîp cÇn ®Æt g¾n vµo t−êng hay v¸ch ng¨n th× g¾n ph¶i ®−îc ®Æt tr−íc khi tr¸t hay èp mÆt.BÒ mÆt cña líp tr¸t hay èp mÆt nh÷ng chç nãi trªn ph¶i ph¼ng víi líp tr¸t hay èp mÆt cña t−êng hay v¸ch ng¨n t−¬ng øng.

Ch©n vµ mÆt t−êng sau c¸c thiÕt bÞ ®un ph¶i ®−îc hoµn thiÖn vµ quÐt sínau khi l¾p xong ®ai gi÷.

  1. Khi thi c«ng x©y dùng xen kÏ víi l¾p ®Æt thiÕt bÞ vÖ sinh th× ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau:
   1. Thi c«ng líp lãt sµn, tr¸t v÷a tÇng vµ t−êng;

   2. X©y gèi ®ì ®Ó ®Æt phÔu thu n−íc;

   3. §Æt èng vµ c¸c gi¸ ®ì;

   4. Thö ¸p lùc c¸c ®−êng èng;

   5. Chèng thÊm cho sµn cung cÊp khu vÖ sinh;

   6. QuÐt líp lãt t−êng hay g¹ch èp men t−êng, hoµn thiÖn mÆt sµn;

   7. L¾p ®Æt bån t¾m; h) §Æt gi¸ ®ì d−íi chËu röa mÆt vµ c¸c mãc gi÷ b×nh x¶ n−íc;

   8. QuÐt v«i hoÆc s¬n lÇn ®Çu cho t−êngvµ trÇn, èp g¹ch cho t−êng;

   9. L¾p ®Æt chËu röa mÆt, chËu xÝ vµ b×nh x¶ chËu xÝ;

   10. QuÐt s¬n (v«i, ve) t−êng vµ trÇn nhµ lÇn thø hai;

   11. L¾p ®Æt vßi lÊy n−íc (tr−íc khi ®−a c«ng tr×nh vµo sö dông);
  1. Sau khi l¾p ®Æt ®−êng èng ®iÒu chØnh èng ph¶i chÌn cÈn thËn c¸c lç trªn sµn, t−êng vµ v¸ch ng¨n.
  1. Thµnh r·nh ®Æt èng ngÇm ë t−êng ngoµi cÇn ph¶i tr¸t v÷a tr−íc khi ®Æt èng. R·nh cña t−êng nhµ kh«ngnhÊt thiÕt ph¶i tr¸t v÷a tr−íc.


C¸c yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, ®−êng èng, phô tïng


  1. C¸c thiÕt bÞ van kho¸, van ®iÒu chØnh, van b¶o hiÓm ph¶i ®−îc kiÓm tra t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn Nhµ n−íc.  2. èng thÐp dïng cho hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh trong nhµ kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, rç, nÕp gÊp, vÕt x−íc s©u, vÕt lâm, vÕt hµn kh«ng thÊu.  3. Nh÷ng phô tïng nèi èng dÉn n−íc vµ èng dÉn h¬i n−íc nãng kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, rç kim vµ vÕt lâm d¹ng kª. Ren ph¶i tèt. §èi víi èng tr¸nh kÐm th× c¸c phô tïng còng ph¶i ®−îc tr¸nh kÏm hoÆc nÕu kh«ng tr¸nh kÐm th× nèi b»ng gang dÎo.  4. Tr−íc khi l¾p ghÐp èng gang tho¸t n−íc Vµ c¸c phô tïng ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng ®−êng èng vµ phô tïng nèi èng b»ng c¸ch quan s¸t bÒ ngoµi vµ gâ nhÑ b»ng bóa.Kh«ng ®−îc sö dông c¸c èng vµ phô tïng cã vÕt søt, rç vµ khuyÕt tËt kh¸c.

§èi víi èng sµnh ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng cña èng b»ng c¸ch quan s¸t thËt kÜ. èng kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, kh«ng cã vÕt lâm s©u, nÕu trµng men th× bÒ mÆt tr¸ng men ph¶i bao phñ toµn bé èng.2. C«ng t¸c chuÈn bÞ gia c«ng phô tïng chi tiÕt èng thÐp


  1. Nèi c¸c chi tiÕt vµ phô tïng èng thÐp ph¶i thùc hiÖn b»ng ren hoÆc hµn.
  1. M¨ng s«ng dïng ®Ó nèi ë chç cã ®ai h·m cÇn ph¶i c¾t v¸t mét mÆt.
  1. Nèi èng dÉn n−íc vµ h¬i n−íc b»ng ren ph¶i dïng ren h×nh trô hoÆc ren h×nh c«n. Ren trªn nh÷ng èng máng cÇn ph¶i thùc hiÖn b»ng v©n khÝa.KÝch th−íc chñ yÕu cña ren h×nh trô ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. Ren h×nh c«n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4.

B¶ng 3

Chó thÝch: §é dµi ren ng¾n h×nh trô ®−îc phÐp gi¶m kh«ng qu¸ 10% trÞ sè cho ë trong b¶ng.
B¶ng 4


  1. Khi dïng èng cã ren h×nh c«n bªn ngoµi ®Ó vËn chuyÓn c¸c chÊt cã ¸p suÊt tiªu chuÈn d−íi 10 daNcm2 ®−îc phÐp nèi b»ng m¨ng s«ng cã ren h×nh trô bªn trong, kÝch th−íc ren ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5.


B¶ng 5  1. C¸c chi tiÕt chÕ t¹o tõ èng cÇn ph¶i lµm s¹ch gê mÐp bªn trong vµ bªn ngoµi, ®Çu èng ®Ó hµn hay tiÖn ren, Ph¶i ¾t vu«ng gãc víi trôc cña èng. Ren ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng.Kh«ng ®−îc phÐp nèi phÇn ren háng hay ren kh«ng ®¶m b¶o clvµ nèi dµi qu¸ 10% phÇn c«ng t¸c cña mèi nèi.
  1. §Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng mèi nèi cÇn sö dông c¸c chÊt liÖu:
 1. Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng tíi 105OC dïng sîi flo hay sîi ®ay tÈm bét ch× mµu ®á hoÆc mµu tr¾ng trßn víi dÇu gia nguyªn chÊt.

 2. Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng trong èng dÉn lín h¬n 105OC ph¶i dïng sîi ami¨ng bÒn víi sîi ®ay tÈm graphit, hoµ trong dÇu gai nguyªn chÊt.
  1. Nh÷ng chç ngoÆt cña èng dÉn cÊp nhiÖt ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch uèn èng.Trong hÖ thèng cÊp n−íc nãng vµ n−íc l¹nh, nh÷ng chç rÔ ngoÆt ®−îc nèi b»ng c¸ch ®Æt cót 90O hay b»ng ®o¹n èng uèn cong. èng tr¸ng kÏm chØ ®−îc uèn ë tr¹ng th¸i nguéi.

§èi víi nh÷ng èng cã ®−êng kÝnh 100mm vµ lín h¬n cho phÐp ®−îc nèi uèn nÕp hay hµn.

  1. B¸n kÝnh nhá nhÊt cña cung uèn cho phÐp b»ng 1,5 ®−êng kÝnh trong èng.  2. §é «van cña tiÕt diÖn èng t¹i nh÷ng chç uèn (tØ sè cña hiÖu sè gi÷a ®−êng kÝnh ngoµi lín nhÊt vµ nhá nhÊt ®èi víi ®−êng kÝnh ngoµi nhá nhÊt) cña ®−êng èng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 10%.  3. Nèi c¸c chi tiÕt phô tïng b»ng ph−¬ng ph¸p hµn khi chuÈn bÞ vµ l¾p ®Æt khi èng thÐp ph¶i tiÕn hµnh theo yªu cÇu tiªu chuÈn cña Nhµ n−íc.  4. Khi chuÈn bÞ èng ®Ó hµn ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau:-khi hµn nèi tª vµ nhËp, trôc èng ph¶i vu«ng gãc víi nhau. Trôc cña nh¸nh nèi ph¶i trïng víi t©m cña lç trªn èng chÝnh;
  • Kh«ng ®−îc hµn èng nh¸nh vµo mèi nèi cña èng chÝnh;

  • Lç ®Ó hµn èng nh¸nh vµo mèi nèi cña èng chÝnh;

  • Lç ®Ó hµn èng nh¸nh trªn c¸c èng cã ®−êng kÝnh 40mm cÇn ph¶i khoan hoÆc ®ôc. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp sö dông hµn xØ ®Ó khoÐt lç trªn èng vµ c¾t èng ®−êng kÝnh 40mm nh−ng nh©TCVN ISO 900 thiÕt ph¶i l¸m nh½n gê mÐp b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ khÝ;

  • Khe hë gi÷a thµnh èng vµ mÐp èng nh¸nh hÝnh ch÷ T kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1mm.
   1. Tr−íc khi hµn cÇn ph¶i kiÓm tra t©m èng nhÊnh vµ lç khoan trªn èng chÝnh, ®é hë, sù trïng nhau cña c¸c mÐp hµn vµ ®é th¼ng ®øng cña c¸c èng ®øng.
   1. KiÓm tra chÊt l−îng mèi hµn c¸c ®−êng èng ph¶i quan s¸t tÊt c¶ c¸c mèi hµn sau khi ®· ®−îc tÈy s¹ch hÕt xØ vµ nèt b¸m cña hoa löa hµn, h×nh d¹ng bªn ngoµi ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau:
  • Ph¶i ph¼ng vµ ®−îc ®¾p cao ®Òu trªn toµn bé vßng trßn cña mèi hµn;

  • øng suÊt hµn ph©n bè ®Òu theo suÊt chiÒu dµi ®−êng hµn;

  • §−êng hµn ph¶i nh« lªn trªn mÆt èng 1,5 ®Õn 2mm khi bÒ dµy thµnh èng d−íi 6mm; cßn bÒ réng cña ®−êng hµn ph¶i phñ ra ngoµi gê mÐp v¸t tõ 1,5 -2mm;

  • T¹i mèi hµn kh«ng ®−îc cã vÕt nøt rç, khuyÕt tËt, mÐp hë, vÕt x−íc vµ vÕt hµn kh«ng thÊu còng nh− nh¶y bËc vµ kim lo¹i láng ch¶y vµo trong èng.   1. Thî hµn, c¸n bé thi c«ng hoÆc ®éi tr−ëng ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra chÊt l−îng hµn mét c¸ch cã hÖ thèng trong qu¸ tr×nh ghÐp vµ hµn s¶n phÈm.Khi kiÓm tra c«ng t¸c hµn cÇn chó ý:   1. KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ èng ®Ó hµn b»ng quan s¸t bªn ngoµi, theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 2.11.

   2. Thö b»ng n−íc hoÆc khÝ nÐn c¸c chi tiÕt, phô tïng ®−êng èng vµ c¸c hÖ thèng ®· l¾p xong ®Ó kiÓm tra ®é kÝn khÝt.
   1. §èi víi c¸c mèi nèi b»ng mÆt bÝch cña sö dông c¸c vßng ®Öm.Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng trong èng tíi 105OC th× dïng vßng ®Öm cao su chÞu nhiÖt.Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng trong èng lín h¬n 105OC th× dïng vßng ®Öm cao su ami¨ng dµy tõ 2 -3mm vµ ph¶i ®−îc nhóng tr−íc vµo n−íc nãng.  1. MÆt bÝch b»ng thÐp ph¶i ®Æt vu«ng gãc víitim èng. §Çu èc nªn ®Æt vÒ mét ph¸i cña mèi nèi. Trªn c¸c èng ®øng ªcu ®Æt quay vÒ phÝa d−íi. §Çu mót cña bul«ng kh«g ®−îc thõa ra ngoµi ®ai èc qu¸ 0,5 ®−êng kÝnh cña bul«ng.MÆt bÝch hµn vµo èng, ®Çu mót cña èng kÓ c¶ ®−êng hµn cña bÝch vµo èng kh«ng ®−îc nh« cao h¬n mÆt ph¼ng cña bÝch nèi hai mÆt bÝch tiÕp xóc víi nhau.

Vßng ®Öm trong c¸c mèi nèi bÝch, ph¶i réng ®Õn tËn lç bul«nh vµ kh«ng ¨n vµo bªn trong lßng èng. Kh«ng ®−îc dïng vßng ®Öm v¸t lÑm, hay nhiÒu vßng ®Öm ghÐp l¹i.

  1. C¸c lo¹i van ®Æt trªn ®−êng èng n−íc l¹nh, ph¶i cã ®Öm l¾p van b»ng ®ai cao su hoÆc chÊt dÎo c«n trªn ®−êng èng n−íc nãng cã nhiÖt ®é d−íi 180OC vµ trªn ®−êng èng dÉn h¬i ¸p suÊt thÊp ®Öm b»ng ªm«nit hoÆc tÊm cao su chÞu nhiÖt. C¸c van dïng cho h¬i ¸p suÊt cao, cÇn ph¶i cã nót xoay kim lo¹i vµ khÝt.  2. Vßng vµ ®·i cña van, còng nh− nót xoay cña nót van th¼ng cÇn mµi nh½n.

§−êng trôc trªn mÆt vu«ng cña nót van di ®éng vµ trôc cña van ®iÒu chØnh cÇn ph¶i øng víi h−íng chuyÓn ®éng cña n−íc trong èng.

  1. N¾p bÞt ë kho¸, van vµ vßi cÇn ph¶i lÌn kÝn. Vßng ®Öm cña n¾p bÞt sau khi lÌn cÇn ph¶i n»m vµo trong lç ë ®é s©u sao cho sau ®ã ®¶m b¶o xiÕt chÆt ®−îc l¾p bÞt.Sau khi n¾p bÞt ®· ®−îc xiÕt chÆt, viÖc vÆn trôvan hay xoay nót van ph¶i ®−îc dÔ dµng.

VËt liÖu lÌn n¾p bÞt cña kho¸, van, vêi khi n−íc cã nhiÖt ®é d−íi 100OC dïng sîi v¶i, gai ®ay (®èi víi n−íc nãng lÌn kh«). Khi nhiÖt ®é cao h¬n 100OC dïng sîi ami¨ng hay flo dÎo.

  1. ThiÕt bÞ van kho¸ ®Æt trªn ®−êng èng cÊp n−íc cã nhiÖt ®é tíi 140OC ph¶i ®Æt ®Öm b»n cao su chÞu nhiÖt hay b»ng phÝp. Cßn khi nhiÖt®é trong èng tíi 180OC vµ h¬i ¸p lùc thÊp dïng tÊm ®Öm b»ng phÝp.  2. §é sai lÑch cña kÝch th−íc trong khi gia c«ng phô tïng ®−êng èng so víi kÝch th−íc quy ®Þnh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2mm.  3. C¸c chi tiÕt vµ phô tïng èng cña hÖ thèng kÜ thuËt vÖ sinh chÕ t¹o b»ng thÐp cÇn ph¶i thö t¹i n¬i chÕ t¹o.

C¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi cña hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n−íc nãng, l¹nh ®−îc thö b»ng ph−¬ng ph¸p thuû lùc víi ¸p suÊt thö b»ng ¸p lùc c«ng t¸c céng víi 5 daN/cm2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 daN/cm2.


C¸c èng x¶ vµ èng trµn thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 2 daN/cm2 hoÆc b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5 C¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi èng thÐp ®Æt trong Panen chÞu nhiÖt ph¶i ®−îc thö b»n thuû lùc víi ¸p suÊt 10 daN/cm2..
Thêi gian thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ph¶i kÐo dµi tõ 1 ®Õn 2 phót. Nh−ng chç rß rØ cña ®−êng èng ph¸t hiÖn ®−îc khi thö ph¶i kÐo ®−îc söa ch÷a ngay.


  1. Van, vßi, trôc di ®éng vµ kho¸ van xoay dïng ®Ó ghÐp víi phô tïng èng hoÆc dïng trùc tiÕp vµo viÖc l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt, c¸p n−íc nãng l¹nh cÇn ®−îc thö b»ng thuû lùc víi ¸p suÊt 10daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5daN/cm2.  2. Thêi gian thö b»ng thuû lùc kÐo dµi tõ 1 -2 phót, thö b»ng khÝ nÐn lµ 0,5 phót. Trong khi thö, ¸p suÊt chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®−îc gi¶m.  3. Khi thö c¸c chi tiÕt vµ phô tïng nèi èng b»ng khÝ nÐn, cÇn ph¶i nhóng ch×m trong n−íc. Kh«ng cho phÐp söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt trong qu¸ tr×nh thö (v× èng chÞu ¸p lùc).Khi thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng.  1. Kh«ng cho phÐp hµn nh÷ng chç cong trong Panen chÞu nhiÖt;


Gia c«ng phô tïng nèi èng tho¸t n−íc b»ng gang


  1. MÆt c¾t cña èng vµ phô tïng cÇn ph¶i vu«ng gãc víi trôc cña chóng ®ång thêi trªn c¸c mÐp kh«ng ®−äc cã khe nøt. Mèi nèi ph¶i ®−îc x¶m b»ng gai tÈm bitum råi x¶m kÜ b»ng xi m¨ng ami¨ng, xi m¨ng në hoÆc l−u huúnh nãng ch¶y bÞt kÝn khe hë miÖng loe cho phÐp sö dông nh÷ng vËt liÖu kh¸c mµ cã thÓ ®¶m b¶o ®−îc ®é kÝn khÝt vµ ®é bÒn v÷ng cña mèi nèi.

  2. MiÖng loe cña èng tho¸t n−íc cã chøa chÊt ¨n mßn cÇn ph¶i ®−îc x¶m b»ng sîi tÈm nhùa råi ®æ xi m¨ng chèng ¨n mßn (chèng axit) hoÆc b»ng nh÷ng vËt liÖu kh¸c cã kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn. §èi víi líp ®Öm cao su chÞu axit.
  1. §é sai lÖchvÒ kÝch th−íc c¸c mèi nèi èng so víi kÝch th−íc quy ®Þnh kh«ng v−ît qu¸ 5mm.
  1. §−êng èng tho¸t n−íc l¾p trong khu vÖ sinh ph¶i thö b»ng c¸ch ®æ ®Çy n−íc trong thêi gian 10 phót. Khi thö tÊt c¶ c¸c lç trªn ®−êng èng (trõ lç trªn cïng) ph¶i ®−îc bÞt kÝn. Sau khi thö ph¶i x¶ hÕt n−íc.
  1. §Ó ng¨n ngõa r¸c r−ëi R¬i vµo èng trong khu vÖ sinh, ®Çu c¸c èng nh¸nh ph¶i cã n¾p ®Ëy.


C«ng t¸c chuÈn bÞ cho l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ phô tïng èng


  1. C¸c bé phËn èng ®· chÕ t¹o cho hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n−íc nãng, l¹nh vµ tho¸t n−íc ®−a ®Õn c«ng tr−êng ph¶i ®ãng trong thïng hoÆc ghÐp thµnh tõng kiÖn ®Ó thuËn lîi cho viÖc chuyªn chë. Trªn mçi kiÖn hay thïng ph¶i d¸n nh·n hiÖu nhµ m¸y chÕ t¹o, sè hiÖu ®¬n vÞ ®Æt hµng, sè hiÖu èng ®øng vµ tÇng nhµ. C¸c phô tïng van, kho¸, khíp nèi c¸c chi tiÕt ®ai mãc, gi¸ treo, èng lång... ph¶i ®ãng thµnh kiÖn riªng.  2. C¸c bé phËn èng dïng cho nåi h¬i, tr¹m bom vµ tr¹m nhiÖt còng nh− nót ®ång hå cÇn ph¶i ghÐp ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ tÊm ®Öm, ®ai èc vµ c¸c vËt liÖu gia cè kh¸c.  3. Nh÷ng phôtïng chi tiÕt b»ng thÐp kh«ng tr¸ngd kÏm cÇn ph¶i quÐt s¬n dÇu.ChËu röa, thïng röa b»ng thÐp vµ c¸c bÓ chøa t−¬ng tù cÇn ph¶i b¶o vÖ mÆt trong vµ mÆt ngoµi b»ng chÊt chèng ¨n mßn kim lo¹i.Nh÷ng lo¹i s¬n dïng ®Ó quÐt (b¶o vÖ thiÕt bÞ chøa n−íc nãng, l¹nh cho sinh ho¹t ¨n uèng) kh«ng ®−îc lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng n−íc dïng.  1. ThiÕt bÞ vÖ sinh ®−a ®Õn c«ng tr−êng cÇn ph¶i ®ång bé víi c¸c thiÕt bÞ vµ v¹t liÖu gia cè.  2. C¸c bé phËn nåi h¬i b»ng gang ®−a ®Õn c«ng tr−êng ph¶i ®−îc xÕp thµnh côm hay ®ãng hßm, ph¶i ®−îc thö s¬ bé trong x−ëng chÕ t¹o hay ph©n x−ëng l¾p ghÐp.  3. ThiÕt bÞ trao ®æinhiÖt, m¸y b¬m li t©m trªn hÖ cïng víi ®éng c¬ ®iÖn ph¶i cã èng t¶i t¹i khíp nèi.B¸nh xe c«ng t¸c cña b¸nh xe li t©m ph¶i quay ®−îc b»ng tay vµ kh«ng va ch¹m vµ vë b¬m.Trôc cña ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau nhê khíp b¸n nguyÖt vµ ph¶i n»m trªn mét ®−êng th¼ng. Khíp nèi ph¶i g¾n chÆt trªn trôc. æ bi m¸y b¬m cÇn lau s¹ch vµ b«i mì.

Khi m¸y b¬m vµ ®éng c¬ ®iÖn nèi víi nhau b»ng d©y cuaroa th× mÆt cña b¬m vµ ®éng c¬ ph¶i cïng trªn mét mÆt ph¼ng. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña d©y cuaroa.

  1. C¸c thiÕt bvÞ ®o l−êng, kiÓm tra vµ thiÕt bÞ tù ®éng cÇn ph¶i ®−îc ®Æt riªng biÖt.  2. Tr−íc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cÇn ph¶i ®æ thuû lùc, ¸p lùc thö 10daN/cm2, thêi gian thö 2 ¸p lùc chØ trªn ¸p kÕ kh«ng ®−îc gi¶m trong khi thö.  3. Bé t¶n nhiÖt cÇn l¾p vµo ®−êng èng víi líp ®Öm dµy 1,5mm. Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hay cao su ami¨ng khi nhiÖt ®é cña n−íc tíi 140OC.  • Vßng ®Öm cao su ami¨ng - khi nhiÖt ®é cña n−íc trong èng lín h¬n 104OC Cã thÓ dïng cao su chÞu nhiÖt hoÆc c¸c - t«ng tÈm n−íc vµ tÈm dÇu gai nguyªn chÊt

  • Khi nhiÖt ®é n−íc trong èng nhá h¬n 105OC.
  1. Côm t¶n nhiÖt, phô tïng t¶n nhiÖt vµ ®èi l−u thö b»ng thuû lùc víi ¸p lùc thö b»ng ¸p lùc lµm viÖc céng víi 5daN/cm2 hay thö b»ng khÝ nÐn víi ¸p suÊt 1,5daN/cm2. Thêi gian thö b»ng thuû lùc lµ 2 phót, cßn thö b»ng khÝ nÐn lµ 0,3 phót. ¸p lùc kh«ng ®−îc gi¶m trong thêi gian thö, sau khi thö ph¶i dèc s¹ch n−íc trong èng vµ thiÕt bÞ ®un.
  1. §Ó tr¸nh hiÖn t−îng t¾c èng, c¸c bé phËn dun nãng cña dµn cÊp nhiÖt cÇn ph¶i thæi khÝ, sau khi thö thuû lùc, c¸c èng nh¸nh nèi víi dµn cÊp nhiÖt ph¶i ®ång thêi ®ãng l¹i b»ng nót.


3. C¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt
C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng
3.1. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËtvÖ sinh cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu kÜ thuËt sau:


  • C¸c mèi nèi ph¶i kÝn, c¸c chi tiÕt vµ c¸c gi¸ ®ì trªn toµn b«n hÖ thèng ph¶i ch¾c ch¾n;

  • Kh«ng cã chç cong, chç gÉy, nøt trªn c¸c ®o¹n th¼ng cña ®−êng èng dÉn n−íc vµ khÝ;

  • C¸c van kho¸ vµ van ®iÒu chØnh, thiÕt bÞ b¶o hiÓm vµ c¸c dông cô kiÓm tra ®o l−êng ph¶i lµm viÖc b×nhth−êng, ®ång thêi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng phôc vô söa ch÷a vµ thay thÕ dÔ dµng;

  • §¶m b¶o th¶i hÕt kh«ng khÝ vµ dèc hÕt n−íc rakhái hÖ thèng khi cÇn thiÕt;

  • §¶m b¶o ®é dèc cña ®−êng èng theo thiÕt kÕ;

  • Cè ®Þnh ch¾c ch¾n l−íi b¶o vÖ b»ng truyÒn ®éng cña m¸y b¬m vµ m¸y qu¹t.3.2. Tr−íc khi ®Æt ®−êng èng ph¶i kiÓm tra ®−êng èng cã s¹ch hay kh«ng. Nh÷ng phÇn ®Ó hë t¹m thêi trong ®−êng èng ®· l¾p cÇn cãp nót t¹m. Kh«ng ®−îc nót b»ng sîi gai, sîi d©y hoÆc giÎ.
3.3. Mèi nèi vµ c¸ch lµm kÝn mèi nèi ®−êng èng dÉn khÝ, dÉn n−íc cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 2.1; 2.10; 2.11; 2.12.
3.4. C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®−îc trªn ®−êng èng ph¶i bè chÝ ë c¸c vÞ trÝ ®Æt van kho¸ vµ nh÷ng chç cÇn thiÕt kh¸c ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p èng.
3.5. C¸c mèi nèi th¸o l¾p ®−îc cña ®−êng èng dÉn n−íc vµ dÉn khÝ còng nh− van kho¸, cöa kiÓm tra, tÈy röa ph¶i bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc sö dông. Khi ®Æt èng hë kh«ng ®−îc bè trÝ c¸c mèi nèi èng trong t−êng, v¸ch ng¨n, sqµn vµ c¸c kÕt cÊu x©y dùng kh¸c cña ng«i nhµ.
3.6. §èi víi ®−êng èng ®Æt kÝn ë tÊt c¶ c¸c chç cã mèi nèi th¸o l¾p ®−îc vµ cã van kho¸ cµn ph¶i lµm cöa ®Ó dÔ th¸o l¾p.
3.7. Kho¶ng c¸ch tõ ®−êng èng chÝnh ®Õn van ®Æt trªn èng ®øng hoÆc èng nh¸nh kh«ng ®−îc qu¸ 120 mm.
3.8. §−êng èng ®øng ph¶i th¼ng ®øng, ®é lÖch so víi ph−¬ng th¼ng ®øng khi ®Æt hë kh«ng ®−îc qu¸ 2mm trªn 1m chiÒu dµi.
3.9. Trong nhµ ë vµ nhµ c«ng céng nªn ®Æt èng hë. Kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt líp v÷a tr¸t hoÆc líp èp t−êng ®Õn trôc èng ngang cña c¸c hÖ thèng cÊp n−íc nãng vµ n−íc l¹nh, ph¶i b»ng 35mm, víi ®−êng èng tõ 32mm ®Õn 50mm, nÕu ®−êng kÝnh èng tõ 40 ®Õn 50 mm cho phÐp sai lÖch lµ ± 5mm. Khi ®Æt èng trong r·nh hoÆc trong hép t−êng, ®−êng èng kh«ng ®−îc ch¹m vµo bÒ mÆt cña kÐt cÊu x©y dùng,
3.10. C¸c ®−êng èng dÉn, thiÕt bÞ ®un nãng vµ c¸c lß s−ëi khi dÉn chÊt cã nhiÖt ®é lín h¬n 105OC cÇn ®Æt c¸ch xa c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y cña ng«i nhµ mét kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 100 mm. HoÆc nh÷ng kÕt cÊu nµy cÇn thiÕt ph¶i ®−îc c¸ch nhiÖt.
3.11. §−êng èng ph¶i g¾n chÆt vµo c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ hoÆc b¾t chÆt vµo gèi tùa. Kh«ng ®−îc phÐp Æt ®−êng èng dÉn trªn gi¸ ®ì b»ng gç. C¸c mèi hµn cña ®­êng èng kh«ng ®­îc tú trªn gèi tùa.
3.12. KÕt cÊu treo, gi¸ ®ì vµ gèi tùa di ®éng cña ®−êng èng cÇn ph¶i b¶o ®¶m cho ®−êng èng dÞch chuyÓn ®−îc tù do khi sö thay ®æi cña nhiÖt ®é.
3.13. Kho¶ng c¸chgi÷a c¸c vËt treo, ®ì ®o¹n èng thÐp n»m ngang lÊy theo b¶ng 6, nÕu nh− kh«ng cã chØ dÉn nµo kh¸c trong thiÕt kÕ.
B¶ng 6

3.14. Trong c¸c nhµ ë vµ nhµ c«ng céng ®−êng èng cÊp n−íc kh«ng cÇn g¾n ch¨c khi ®é cao cña tÇng ®Õn 3m, tr−êng hîp khi ®é cao cña tÇng nhµ h¬n 3m th× ®Æt neo gi÷a èng vµo ®iÓm gi÷ ®é cao cña tÇng nhµ.

C¸c ®iÓm gi÷ ®é cao èng ®øng trong nhµ c«ng nghiÖp ph¶i lÊy c¸ch nhau 3m.

3.15. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm neo cña ®−êng èng tho¸t n−íc b»n gang cã miÖng loe trong tr−êng hîp èng ®Æt n»m ngang kh«ng qu¸ 2m. cßn ®èi víi èng ®øng cÇn mét ®iÓm cè ®Þnh cho mét tÇng nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 3m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo cho lo¹i èng tho¸t n−íc b»ng sµnh kh«ng ®−îc lín h¬n 1,5m.

§iÓm cè ®Þnh ph¶i bè trÝ bªn d−íi miÖng loe.

3.16. C¸c chç xuyªn qua sµn t−êng trong vµ v¸ch ng¨n cña ®−êng èng thÐp dÉn c¸c chÊt cã nhiÖt ®é tõ 40 ®Õn 105OC (èng cÊp n−íc nãng, èng n−íc ng−ng tô...) ph¶i ®Æt èng lång ®Ó èng cãthÓ d·n në tù do khi nhiÖt dé chÊt bªn trong thay ®æi.

§−êng èng dÉn cã chÊt nhiÖt ®é cao h¬n 105OC khi ®Æt èng xuyªn qua c¸c kÕt cÊu dÔ ch¸y vµ khã ch¸y ph¶i ®Æt trong èng lÌn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khe hë gi÷a èng lång vµ èng dÉn theo toµn bé chu vi, kh«ng ®−îc nhá h¬n 15mmkhi dïng d©y ami¨ng vµ kh«ng nhá h¬n 100mm khi kh«ng cã d©y ami¨ng.

3.17. Khi l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ ®un n−íc nãng cÇn ph¶i dïng d©y däi vµ èng thuû b×nh.

3.18. C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ thiÕt bÞ ®un cïng lo¹i bè trÝ trong c¸c phßng, cÇn ph¶i ®−îc ®Æt theo mét kiÓu vµ trªn cïng mét ®é cao thèng nhÊt.

3.19. §èi víi c¸c nhµ t¾m cã nÒn kh«ng ch¸y cho phÐp ®−îc ®Æt trùc tiÕp thïng ®un n−íc nãng khi dïng nhiÖt liÖu r¾n.

Trong c¸c phßng cã nÒn b»ng gç, d−íi c¸c cét ®un n−íc nãng cÇn lµm ®Õ b»ng h¸i líp g¹ch ®Êt sÐt nung, phÝa tr−íc cña cét ®un nªn ®Æt mét tÊm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¹y cã kÝch th−íc kh«ng nhá h¬n 500x700 mm.

3.20. Khi l¾p ®Æt thïng ®ùng n−íc nãng vµ c¸c nót ®iÒu dÉn trªn kÕt cÊu gç, t¹i c¸c chç tiÕp xóc gi÷a kimlo¹i vµ gç cÇn lãt mét líp cac t«ng ami¨ng dÇy 4 ®Õn 5mm.

3.21. C¸c khu vÖ sinh ®Æt trªn bÖ, ngang møc víi nÒn. Tr−íc khi l¾p ®Æt khu vÖ sinh cÇn ph¶i kiÓm tra sao cho mÐp trªn cña èng ®øng tho¸t n−íc tÇng d­íi vµ bÖ ®ang chuÈn bÞ l¾p ®Æt cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng.

TiÕn hµnh ®Æt buång vÖ sinh sao cho trôc cña èng ®øng tho¸t n−íc gi÷a c¸c tÇng ph¶i trïng nhau. ViÖc liªn kÕt khu vÖ sinh víi èng th«ng h¬i ph¶i tiÕn hµnh tr−íc khi ®Æt tÊm ng¨n c¸ch cña t−êng ®ã.


  1. ViÖc quan s¸t bªn ngoµi. Còng nh− viÖc kiÓm tra thuû lùc c¸c ®−êng èng dÉn trong tr−êng hîp ®Æt hë ph¶i tiÕn hµnh tr−íc khi ®ãng kÝn chóng.ViÖc quan s¸t bªn ngoµi vµ thö c¸c èng ®−îc c¸ch nhiÖt ph¶i tiÕn hµnh tr−íc khi bäc líp vËt liÖu c¸ch nhiÖt.  1. C¸c hÖ thèng cug cÊp n−íc l¹nh, n−íc nãng tr−íc khi ®−a vµo sö dông ph¶i tÈy röa cÈn thËn b»ng  2. ViÖc nèi c¸c hÖ thèng cÊp nhiÖt vµ hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong nhµ víi m¹ng l−íi bªn ngoµi trong ®iÒu kiÖn mïa ®«ng ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ng¨y tr−íc khi®−a c¸c hÖ thèng vµo sö dông.  3. Khi thi c«ng ë nh÷ng n¬i cã l¾p ®Æt ®−íng èng vµ c¸c thiÕt bÞ, phô tïng cÇn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng hai cña tiªu chuÈn nµy.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 178.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương