TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc danh mục các văn bản qppl hết hiệu lực do ubnd tỉnh bình phưỚc ban hành giai đOẠN 01/01/1997 ĐẾN 31/12/2011tải về 2.58 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích2.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC

DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH GIAI ĐOẠN 01/01/1997 ĐẾN 31/12/2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bình Phước)


STT

Tên loại văn bản

Số, Ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

1

Chỉ thị

01/1997/CT-UB

02/01/1997

V/v Nhanh chóng ổn định chỗ ăn, ở, làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu thành lập Tỉnh.

 

2

Chỉ thị

02/1997/CT-UB

02/01/1997

V/v: Tiếp tục áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Sông Bé trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

3

Chỉ thị

03/1997/CT-UB

20/01/1997

V/v Tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1997.

 

4

Chỉ thị

04/1997/CT-UB

21/01/1997

V/v Tổ chức đón Tết Đinh Sửu.

 

5

Chỉ thị

05/1997/CT-UB

25/01/1997

V/v Triển khai đợt 2 công tác thực hiện NĐ 87/CP và Chỉ thị 814/TTg của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

 

6

Chỉ thị

08/1997/CT-UB

28/021997

V/v Chế độ thông tin báo cáo.

 

7

Chỉ thị

11/1997/CT-UB

07/3/1997

V/v Thiết lập trật tự kỷ cương trong khai thác khoáng sản.

18/2004/CT-UBND thay thế

8

Chỉ thị

12/1997/CT-UB

08/3/1997

V/v Củng cố, tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật.

 

9

Chỉ thị

13/1997/CT-UB

12/3/1997

V/v Tổ chức quản lý thu mua chế biến hàng nông sản vụ mùa năm 1997.

 

10

Chỉ thị

15/1997/CT-UB

31/3/1997

V/v Tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ.

 

11

Chỉ thị

16/1997/CT-UB

04/4/7997

V/v Tổ chức thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Phòng cháy chữa cháy.

 

12

Chỉ thị

18/1997/CT-UB

10/4/1997

V/v Tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/1997).

 

13

Chỉ thị

19/1997/CT-UB

10/4/1997

V/v: Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão các cấp và đẩy mạnh thu quỹ phòng, chống lụt, bão (PCLB) năm 1997.

 

14

Chỉ thị

21/1997/CT-UB

21/4/1997

V/v Công tác thi đua khen thưởng 1997.

 

15

Chỉ thị

23/1997/CT-UB

21/4/1997

V/v Triển khai, tổ chức thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước.

 

16

Chỉ thị

24/1997/CT-UB

23/4/1997

V/v Tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra thu BHXH trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

17

Chỉ thị

25/1997/CT-UB

28/4/1997

V/v Hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường và kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới.

 

18

Chỉ thị

26/1997/CT-UB

02/5/1997

V/v Tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp năm học 1996-1997.

 

19

Chỉ thị

27/1997/CT-UB

08/5/1997

Về việc bầu cử đại biểu quốc hội khóa X và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Bình Phước.

 

20

Chỉ thị

28/1997/CT-UB

26/5/1997

V/v tổng điều tra Nông thôn và nông nghiệp thời điểm 01/6/1997.

 

21

Chỉ thị

29/1997/CT-UB

09/6/1997

V/v Tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế trong thời gian tới.

 

22

Chỉ thị

30/1997/CT-UB

09/6/1997

V/v Triển khai thanh tra ngành điện lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn năm 1995 - 1996.

 

23

Chỉ thị

32/1997/CT-UB

27/6/1997

V/v Triển khai cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

thực hiện đến ngày 31/10/1997

24

Chỉ thị

33/1997/CT-UB

30/6/1997

V/v Triển khai thực hiện Quyết định 340/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

25

Chỉ thị

34/1997/CT-UB

08/7/1997

V/v Tăng cường thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật Lao động.

 

26

Chỉ thị

35/1997/CT-UB

09/7/1997

V/v Triển khai thực hiện quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước.

 

27

Chỉ thị

36/1997/CT-UB

21/7/1997

V/v Triển khai thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu.

 

28

Chỉ thị

37/1997/CT-UB

21/7/1997

V/v Tăng cường quản lý kinh doanh làm dịch vụ bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.

42/CT-UB thay thế

29

Chỉ thị

39/1997/CT-UB

28/7/1997

V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998.

 

30

Chỉ thị

40/1997/CT-UB

29/7/1997

V/v Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

 

31

Chỉ thị

47/1997/CT-UB

19/9/1997

V/v Tổng kết công tác xây dựng phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc 2 năm (1996-1997).

 

32

Chỉ thị

48/1997/CT-UB

20/10/1997

V/v Chấn chỉnh lại hệ thống kinh doanh xăng dầu và quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

 

33

Chỉ thị

49/1997/CT-UB

25/10/1997

V/v Tăng cường chỉ đạo thực hiện chiến lược dân số kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000 trên địa bàn tỉnh.

 

34

Chỉ thị

50/1997/CT-UB

31/10/1997

V/v Tổ chức thực hiện "Những ngày tiêm chủng toàn quốc năm 1997".

 

35

Chỉ thị

51/1997/CT-UB

04/11/1997

V/v Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

 

36

Chỉ thị

53/1997/CT-UB

14/11/1997

V/v Triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 820/TTg ngày 03/10/1997 của Thủ Tướng Chính Phủ

 

37

Chỉ thị

55/1997/CT-UB

11/12/1997

V/v tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 1998.

 

38

Chỉ thị

56/1997/CT-UB

15/12/1997

V/v Tổng kết thực hiện Pháp lệnh Khiếu nại - Tố cáo của công dân.

 

39

Chỉ thị

01/1998/CT-UB

05/01/1998

V/v Tổ chức Tết Mậu Dần - 1998.

 

40

Chỉ thị

02/1998/CT-UB

18/02/1998

V/v Chuẩn bị Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 1997 - 1998.

 

41

Chỉ thị

04/1998/CT-UB

19/3/1998

V/v Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn Tỉnh.

 

42

Chỉ thị

05/1998/CT-UB

27/3/1998

V/v Tổ chức thực hiện dán tem 7 mặt hàng nhập khẩu.

 

43

Chỉ thị

08/1998/CT-UB

24/4/1998

V/v Công tác phòng chống thiên tai lụt, bão năm 1998.

 

44

Chỉ thị

13/1998/CT-UB

13/5/1998

V/v Tổ chức các kỳ thi Tốt nghiệp năm học 1997-1998.

 

45

Chỉ thị

14/1998/CT-UB

20/5/1998

V/v Triển khai cuộc thanh tra diện rộng chuyên đề Đo lường - Chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

46

Chỉ thị

15/1998/CT-UB

20/5/1998

V/v Tổ chức tháng hành động vì trẻ em hàng năm từ 15/5 đến 30/6.

14/2008/CT-UB thay thế

47

Chỉ thị

19/1998/CT-UB

06/7/1998

V/v Tăng cường thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa trong tỉnh Bình Phước nhân kỷ niệm 51 năm ngày TBLS.

 

48

Chỉ thị

20/1998/CT-UB

06/7/1998

V/v Tổng điều tra tình hình cơ bản hộ gia đình.

 

49

Chỉ thị

21/1998/CT-UB

21/7/1998

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 

50

Chỉ thị

22/1998/CT-UB

30/7/1998

V/v Hoàn thành dứt điểm công tác khen thưởng, tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

23/1998/CT-UB thay thế

51

Chỉ thị

24/1998/CT-UB

11/9/1998

V/v Tổng kết 10 năm ngày biên phòng (1989-1999) và kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Bộ Đội biên phòng (1959-1999).

 

52

Chỉ thị

26/1998/CT-UB

14/9/1998

V/v Dán tem hàng nhập khẩu (Gạch ốp lát, Máy bơm nước điện các loại).

 

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương