COÄng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 15.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích15.23 Kb.

UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC


Soá: 1309/QÑ-UBNDCOÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Bình Phöôùc, ngaøy 01 thaùng 6 naêm 2011QUYEÁT ÑÒNH
Cho pheùp thaønh laäp Hieäp hoäi

Chaên nuoâi gia caàm tænh Bình PhöôùcCHUÛ TÒCH UÛY BAN NHAÂN DAÂN TÆNH BÌNH PHÖÔÙC
Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 45/2010/NÑ-CP ngaøy 21/4/2010 cuûa Chính phuû quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Caên cöù Thoâng tö soá 11/2010/TT-BNV ngaøy 26/11/2010 cuûa Boä Noäi vuï quy ñònh chi tieát thi haønh Nghò ñònh soá 45/2010/NÑ-CP ngaøy 21/4/2010 cuûa Chính phuû quy ñònh veà toå chöùc, hoaït ñoäng vaø quaûn lyù hoäi;

Xeùt ñeà nghò cuûa oâng Vuõ Maïnh Huøng - Tröôûng Ban Vaän ñoäng thaønh laäp Hieäp hoäi Chaên nuoâi gia caàm tænh Bình Phöôùc taïi Ñôn xin thaønh laäp ngaøy 24/5/2011 vaø Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï taïi Tôø trình soá 555/TTr-SNV ngaøy 26/5/2011,


QUYEÁT ÑÒNH:
Ñiu 1.

1. Cho pheùp thaønh laäp Hieäp hoäi Chaên nuoâi gia caàm tænh Bình Phöôùc (döôùi ñaây goïi taét laø Hieäp hoäi).

2. Ñòa ñieåm laøm vieäc cuûa Hieäp hoäi: Taïm thôøi ñaët taïi Vaên phoøng Hoäi Doanh nghieäp treû tænh Bình Phöôùc.

Ñieàu 2.

1. Hieäp hoäi coù tö caùch phaùp nhaân, coù con daáu rieâng, coù taøi khoaûn rieâng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Hieäp hoäi hoaït ñoäng theo nguyeân taéc töï nguyeän, töï quaûn vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.

2. Hieäp hoäi ñöôïc ngaân saùch nhaø nöôùc hoã trôï kinh phí ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng do UBND tænh giao theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

3. Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân coù traùch nhieäm giuùp Chuû tòch UBND tænh thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi Hieäp hoäi treân ñòa baøn.

4. Trong thôøi haïn 90 ngaøy, keå töø ngaøy Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh, Ban Vaän ñoäng thaønh laäp Hieäp hoäi phaûi toå chöùc Ñaïi hoäi ñeå chính thöùc baàu ra Ban Chaáp haønh Hieäp hoäi vaø hoaït ñoäng theo nhieäm kyø.

5. Sau khi keát thuùc Ñaïi hoäi, Ban laõnh ñaïo Hieäp hoäi coù traùch nhieäm göûi keát quaû Ñaïi hoäi ñeán UBND tænh (thoâng qua Sôû Noäi vuï), bao goàm:

a) Vaên baûn ñeà nghò pheâ duyeät Ñieàu leä Hieäp hoäi;

b) Bieân baûn thoâng qua Ñieàu leä Hieäp hoäi, Bieân baûn baàu Ban Chaáp haønh Hieäp hoäi (coù danh saùch keøm theo);

c) Lyù lòch trích ngang ngöôøi ñöùng ñaàu Hieäp hoäi (neáu ngöôøi ñöùng ñaàu Hieäp hoäi thuoäc dieän quaûn lyù cuûa cô quan coù thaåm quyeàn thì phaûi ñöôïc söï ñoàng yù baèng vaên baûn cuûa cô quan coù thaåm quyeàn theo quy ñònh veà phaân caáp quaûn lyù caùn boä);

d) Phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Hieäp hoäi;ñ) Nghò quyeát Ñaïi hoäi.

Ñiu 3. Caùc oâng (baø): Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh, Giaùm ñoác Sôû Noäi vuï, Giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, Tröôûng Ban Vaän ñoäng thaønh laäp Hieäp hoäi Chaên nuoâi gia caàm tænh Bình Phöôùc vaø Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy kyù./.
CHUÛ TÒCH

Tröông Taán Thieäu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương