Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.16 Kb.
#2711
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1011/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 18 tháng 5 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn

huyện Đồng Phú cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng số ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú tại Công văn số 560/UBND-NC ngày 27/4/2012 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 07/5/2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

1. Chuyển giao việc công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch do UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Đồng Phú sang Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, kể từ ngày 01/7/2012.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch được chọn Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Điều 2.

1. UBND huyện Đồng Phú chỉ đạo:

- UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Quyết định này.

- Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh thông báo rộng rãi việc chuyển giao công chứng nói trên để nhân dân biết, thực hiện.2. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện; tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các Tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, các Tổ chức hành nghề công chứng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Phú và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 11.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương