Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäctải về 404.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích404.32 Kb.
#2982

QUYẾT ĐỊNH

Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa UBND tænh veà vieäc


Phê duyệt danh sách đối tượng cấp phát Công báo miễn phí

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 25 /VPUBND-HC ngày 16 tháng 6 năm 2006,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách đối tượng và số lượng Công báo tỉnh cấp phát miễn phí (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Ngoài số lượng Công báo cấp phát miễn phí nêu trên, Trung tâm Công báo căn cứ nhu cầu của độc giả, trực tiếp hoặc thông qua các đại lý, cá nhân có đủ điều kiện phát hành Công báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phương thức lấy thu bù chi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 và Giám đốc Trung tâm Công báo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KTCHỦ TỊCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

(Ñaõ kyù )
NGUYEÃN VAÊN THOAÛ


DANH SAÙCH

(Phát hành Công báo tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân ban haønh

kèm theo Quyết định số 1040 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh)STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số lượng

phát hành

Ghi chú

I. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, DNNN trên địa bàn tỉnh (161 cuốn).Thường trực Tỉnh uỷ

2

BT, PBT.Thường trực HĐND tỉnh

1

PCT.HĐND tỉnhVăn phòng Tỉnh ủy

20

LĐVP, CVVP.Văn phòng UBND tỉnh

30

CT,PCT, LĐVP, Trưởng phó các bộ phận, CVVP.VP. HĐND & ĐĐBQH

15

Phó trưởng Đoàn ĐBQH, LĐVP, CVVP.Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh

1


Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

1


Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1


Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

1


Ban Dân vận Tỉnh uỷ

1


Đảng uỷ Khối cơ quan

1


Báo Bình Phước

1


Tỉnh đoàn

1


Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1


Hội Nông dân Việt Nam tỉnh

1


Hội Cựu chiến binh tỉnh

1


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

1


Liên đoàn Lao động tỉnh

1


Sở Thương mại và Du lịch

1


Sở Thể dục - Thể thao

1


Sở Văn hoá - Thông tin

1


Sở Tài chính

1


Sở Tư pháp

1


Sở Nội vụ

1


Sở Lao động - TB&XH

1


Sở Kế hoạch và Đầu tư

1


Sở Nông nghiệp &PTNT

1


Sở Tài nguyên và Môi trường

1


Sở Y Tế

1Sở Giáo dục và Đào tạo

1Sở Xây dựng

1


Sở Công nghiệp

1


Sở Khoa học và Công nghệ

1


Sở Bưu chính - Viễn thông

1


Sở Giao thông – Vận tải

1


Đài PT-TH

1


Bưu điện tỉnh

1


Công an tỉnh

1


Thanh Tra tỉnh

1


Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

1


Toà án nhân dân tỉnh

1


Bộ Chỉ huy Quân sự

1


Bộ Chỉ huy Biên phòng

1

Chi cục Kiểm lâm


1


Chi cục phát triển Lâm nghiệp

1


Trường Chính trị

1


Ngân hàng Nhà nước

1


Ngân hàng NN&PTNT

1


Ngân hàng Công thương

1


Ngân hàng đầu tư &PT

1


Ngân hàng Chính sách XH

1


Kho bạc Nhà nước

1


Chi cục Quản lý thị trường

1


Cục Thuế tỉnh

1


Điện lực tỉnh

1


Cục Thống kê

1


Uỷ ban Dân số - GĐ&TE

1


Ban quản lý các KCN

1


Bảo hiểm xã hội

1


Ban Dân tộc

1


Hội đồng liên minh các hợp tác xã

1


Cục Hải Quan

1


Chi cục Thuỷ lợi &PCLB

1


Chi nhánh Quỹ HTPT

1


Công ty Xổ số kiến thiết

1


Công ty Tư vấn XD &ĐTPT

1

Công ty Sách Thiết bị T. học


1


Công ty Dược vật tư y tế

1


Công ty Cổ phần tư vấn XD BP

1


Công ty Cao su Lộc Ninh

1


Công ty Cao su Bình Long

1


Công ty Cao su Đồng Phú

1


Công ty Cao su Phú Riềng

1


Công ty Cao su Sông Bé

1


Công ty Cấp thoát nước

1


Công ty CPVT C.trình GTBP

1


Tỉnh Hội đông y

1


Bảo Việt Bình Phước

1


Bệnh viện đa khoa tỉnh

1


Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

1


Ban Bảo vệ chăm sóc SKCB Tỉnh ủy

1

Phân xã TTXVN tại Bình Phước


1

Lâm trường Minh Đức


1

Ban QLRPH Tà Thiết


1

Ban QLRPH Lộc Ninh


1

Ban QLRPH Bù Đốp


1

Ban QLRPH ĐăkMai


1

Ban QLRPH ĐăkƠ


1

Ban QLRPH Bù Gia Phúc


1

Ban QLRPH Đức Bổn


1

Ban QLRPH Thọ Sơn


1

Ban QLRPH Đồng Nai


1

Ban QLRPH Bom Bo


1

Ban QLRPH Thống Nhất


1

Lâm trường Nghĩa Trung


1

Ban QLR Đồng Xoài


1

Ban QLR kinh tế Suối Nhung


1

Ban QLR kinh tế Tân Lập


1
II. TT. Huyện, thị ủy, TT.HĐND, UBND các huyện, thị (82 cuốn).Thị ủy Đồng Xoài

3

BT,PBT, VP Huyện, thị ủy.Huyện ủy Đồng Phú

3

ntHuyện ủy Bình Long

3

ntHuyện ủy Phước Long

3

ntHuyện ủy Bù Đăng

3

ntHuyện ủy Lộc Ninh

3

ntHuyện ủy Chơn Thành

3

ntHuyện ủy Bù Đốp

3

ntTT.HĐND Thị xã Đồng Xoài

2

PCT HĐND và UVTT HĐND huyện, thị.TT.HĐND huyện Đồng Phú

2

ntTT.HĐND huyện Bình Long

2

ntTT.HĐND huyện Phước Long

2

ntTT.HĐND huyện Bù Đăng

2

ntTT.HĐND huyện Lộc Ninh

2

ntTT.HĐND huyện Chơn Thành

2

ntTT.HĐND huyện Bù Đốp

2

ntUBND Thị xã Đồng Xoài

5

Ct, PCT, LĐVPUBNDUBND huyện Đồng Phú

5

ntUBND huyện Bình Long

5

ntUBND huyện Phước Long

6

ntUBND huyện Bù Đăng

6

ntUBND huyện Lộc Ninh

5

ntUBND huyện Chơn Thành

5

ntUBND huyện Bù Đốp

5

nt

III. Danh sách 94 xã, phuờng, thị trấn (Đảng ủy và UBND, 188 cuốn).

Thị xã Đồng Xoài (7 xã, phường)1

UBND phường Tân Đồng

2
2

UBND phường Tân Xuân

2
3

UBND phường Tân Bình

2
4

UBND phường Tân Phú

2
5

UBND xã Tiến Thành

2
6

UBND xã Tân Thành

2
7

UBND xã Tiến Hưng

2
Huyện Đồng Phú (11xã, thị trấn)1

UBND thị trấn Tân Phú

2
2

UBND xã Thuận Lợi

2
3

UBND xã Thuận Phú

2
4

UBND xã Đồng Tâm

2
5

UBND Xã Đồng Tiến

2
6

UBND xã Tân Phước

2
7

UBND xã Tân Hưng

2
8

UBND xã Tân Lợi

2
9

UBND xã Tân Hòa

2
10

UBND xã Tân Tiến

2
11

UBND xã Tân Lập

2
Huyện Bình Long (14 xã, thị trấn)1

UBND thị trấn An Lộc

2
2

UBND xã Thanh An

2
3

UBND xã An Khương

2
4

UBND xã Thanh Bình

2
5

UBND xã Tân Khai

2
6

UBND xã Đồng Nơ

2
7

UBND xã Tân Hiệp

2
8

UBND xã Minh Đức

2
9

UBND xã Tân Lợi

2
10

UBND xã Phước An

2
11

UBND xã Tân Hưng

2
12

UBND xã Thanh Lương

2
13

UBND xã Thanh Phú

2
14

UBND xã An Phú

2
Huyện Chơn Thành (9 xã, thị trấn)1

UBND thị trấn Chơn Thành

2
2

UBND xã Thành Tâm

2
3

UBND xã Minh Thành

2
4

UBND xã Nha Bích

2
5

UBND xã Minh Thắng

2
6

UBND xã Minh Hưng

2
7

UBND xã Minh Long

2
8

UBND xã Minh Lập

2
9

UBND xã Tân Quan

2
Huyện Lộc Ninh (15 xã, thị trấn)1

UBND thị trấn Lộc Ninh

2
2

UBND xã Lộc An

2
3

UBND xã Lộc Hòa

2
4

UBND xã Lộc Hiệp

2
5

UBND xã Lộc Tấn

2
6

UBND xã Lộc Thạnh

2
7

UBND xã Lộc Thiện

2
8

UBND xã Lộc Thái

2
9

UBND xã Lộc Thuận

2
10

UBND xã Lộc Điền

2
11

UBND xã Lộc Hưng

2
12

UBND xã Lộc Thành

2
13

UBND xã Lộc Khánh

2
14

UBND xã Lộc Thịnh

2
15

UBND xã Lộc Quang

2Huyện Bù Đốp ( 7 xã, thị trấn)
1

UBND thị trấn Thanh Bình

2
2

UBND xã Hưng Phước

2
3

UBND xã Phước Thiện

2
4

UBND xã Thiện Hưng

2
5

UBND xã Thanh Hòa

2
6

UBND xã Tân Tiến

2
7

UBND xã Tân Thành

2Huyện Phước Long (18 xã, thị trấn)
1

UBND thị trấn Thác Mơ

2
2

UBND thị trấn Phước Bình

2
3

UBND xã Đắk Ơ

2
4

UBND xã Bù Gia Mập

2
5

UBND xã Bình Thắng

2
6

UBND xã Đức Hạnh

2
7

UBND xã Phú Nghĩa

2
8

UBND xã Đa Kia

2
9

UBND xã Bình Phước

2
10

UBND xã Long Bình

2
11

UBND xã Sơn Giang

2
12

UBND xã Phước Tín

2
13

UBND xã Long Hưng

2
14

UBND xã Bù Nho

2
15

UBND xã Long Hà

2
16

UBND xã Phú Riềng

2
17

UBND xã Phú Trung

2
18

UBND xã Long Tân

2HHuyện Bù Đăng (13 xã, thị trấn)
1

UBND thị trấn Đức Phong

2
2

UBND xã Đắk Nhau

2
3

UBND xã Minh Hưng

2
4

UBND xã Bom Bo

2
5

UBND xã Đồng Nai

2
6

UBND xã Thọ Sơn

2
7

UBND xã Phú Sơn

2
8

UBND xã Đoàn Kết

2
9

UBND xã Phước Sơn

2
10

UBND xã Thống Nhất

2
11

UBND xã Đức Liễu

2
12

UBND xã Nghĩa Trung

2
13

UBND xã Đăng Hà

2
IV. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (52 cuốn).

1

Ông Nguyễn Ngọc Am, PCT Hội Khuyến học tỉnh.

1
2

Ông Giang Văn Khoa, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh

1
3

Bà Võ Thủy Cúc, Bí thư Huyện ủy Bình Long

1
4

Ông Nguyễn Thế Lịch, Phó CHT. Bộ CHBP tỉnh

1
5

Ông Hoàng Công Duyên, PCT Hội CCB tỉnh

1
6

Ông Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

1
7

Ông Hà Anh Dũng, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện Bình Long

1
8

Ông Hoàng Lâm, Tổng Biên tập Báo Bình Phước

1
9

Ông Trương Duy Điểu, Chủ tịch UBND huyện Phước Long

1
10

Bà Phạm Thị Bích Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chơn Thành

1
11

Linh mục Lê Vinh Đởm, PCT Ủy ban Đoàn kết tôn giáo tỉnh

1
12

Ông Phan Sỹ Giản, Giàm đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1
13

Ông Trần Văn Gôm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

1
14

Ông Trần Hữu Loan, Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Đồng Phú

1
15

Ông Điểu Mriêng, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng

1
16

Ông Lâm Văn Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

1
17

Ông Đỗ Quốc Quýt, Giám đốc Cty Cao su Sông Bé

1
18

Bà Trần Thị Kim Sang, Giám đốc Sở Y tế

1
19

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh

1
20

Ông Lê Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Đồng Phú

1
21

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Công an tỉnh

1
22

Bà Trần Ngọc Út, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

1
23

Ông Nguyễn Bá Tòng, Giám đốc Cty cao su Lộc Ninh

1
24

Ông Điểu Thiệt, nông dân sản xuất xã Đồng Nơ, huyện Bình Long

1
25

Ông Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

1
26

Bà Phạm Thị Anh Thư, Chuyên viên Sở Nội vụ

1
27

Bà Nguyễn Ngọc Sương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

1
28

Ông Bùi Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

1
29

Ông Ma Ly Phước, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

1
30

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh

1
31

Bà Mai Thanh Huệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin

1
32

Ông Nguyễn Văn Năm, Bí thư Huyện ủy huyện Bù Đăng

1
33

Ông Điểu Điều, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

1
34

Bà Trần Thị Bích Lan, Giáo viên trường THCS Tân Phú

1
35

Bà Đào Nữ Thanh Đào, Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh

1
36

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Lệ, Phước Long

1
37

Bà Đào Thị Lanh, Ban Tuyên giáo Thị ủy Đồng Xoài

1
38

Bà Lê Thị Hằng, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện Phước Long

1
39

Ông Nguyễn Hữu Luật, Bí thư Tỉnh ủy

1
40

Bà Úy Thị Luyện, Giám đốc Cty Sách – TBTH tỉnh

1
41

Ông Võ Quyết Chiến, Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh

1
42

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, Trưởng ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo

1
43

Ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch UBND huyện Bình Long

1
44

Bà Lê Thị Thúy Hồng, Trưởng phòng kỹ thuật – Chi cục Thú y

1
45

Ông Nguyễn Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

1
46

Ông Bùi Thế Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

1
47

Ông Nguyễn Duy Thiết, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp

1
48

Ông Trương Tấn Thiệu, Bí thư Thị ủy thị xã Đồng Xoài

1
49

Ông Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng

1
50

Ông Nguyễn Văn Tới, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

1
51

Ông Bùi Duy Trinh, công nhân Nông trường cao su Xa Cam, Cty Cao su Bình Long

1
52

Ông Nguyễn Hồng Trà, Bí thư Tỉnh đoàn

1V. Danh mục khác (23 cuốn).


1
Công báo Trung ương
12
Nộp lưu chiểu
93
Dự phòng
13Tổng cộng
510

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KTCHỦ TỊCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

(Ñaõ kyù )

NGUYEÃN VAÊN THOAÛ


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 404.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương