Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thểtải về 33.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích33.42 Kb.
#2909
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔNG THỂ

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Quý Đôn trên địa bàn

Phường Tân Thiện và Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (giai đọan 1)

(Kèm theo Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh)


I. Các căn cứ để lập Phương án

Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Công văn số 27/UBND-SX ngày 03/4/2008 của UBND tỉnh về việc thay đổi Phương án đầu tư xây dựng đường Lê Quý Đôn.

II. Số liệu tổng hợp về địa điểm, diện tích các loại đất, hiện trạng sử dụng đất

1. Địa điểm triển khai thực hiện dự án:

Đất thu hồi dọc hai bên đường đường Lê Quý Đôn đoạn từ ngã ba Lê Quý Đôn - Phú Riềng Đỏ đến ngã tư Lê Quý Đôn - Nguyễn Huệ trên địa bàn phường Tân Thiện và Tân Xuân, thị Xã Đồng Xoài.

Phạm vi giải phóng mặt bằng 10,5 m tính từ tim đường hiện hữu ra hai bên đường; tổng chiều dài tuyến đường 1.755 m.

2. Tng din tích đất thu hi để thc hin d án: 36.545 m2. Trong đó: Diện tích đất thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 9.826 m2; 26.561 m2 đường hiện hữu và 158 m2 suối.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

- Đất thu hồi để thực hiện dự án thuộc hành lang bảo vệ đường bộ (HLBVĐB) do các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng từ trước đây. Đất được sử dụng để xây dựng nhà ở và kinh doanh, hầu hết là nhà cấp 4, bán kiên cố và tiền chế. Ngoài ra, còn một số công trình phụ như: Hàng rào, sân vườn, hồ nước...

- Phần lớn cây trồng là các lọai cây trồng để lấy bóng mát và một ít cây ăn trái.

III. Số liệu tổng hợp về số hộ, số lao động trong khu vực thu hồi đất

Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất: 320 hộ. Trong đó, có 01 hộ bị thu hồi hết đất phải bố trí tái định cư.IV. Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư

1. Chính sách bi thường, h tr: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Riêng quy định bề rộng HLBVĐB quy định cụ thể như sau:

a) Trước ngày 21/12/1982: HLBVĐB là 03 m tính từ tim đường ra mỗi bên.

b) Từ ngày 22/12/1982 đến ngày 16/7/1993: HLBVĐB là 8,5 m tính từ tim đường ra mỗi bên.

c) Từ ngày 17/7/1993 đến ngày 03/7/1997: HLBVĐB là 10 m tính từ tim đường ra mỗi bên.

d) Từ ngày 04/7/1997 đến ngày 16/11/2001: Chỉ giới đường đỏ là 14 m và chỉ giới xây dựng là 17 m tính từ tim đường ra mỗi bên.

đ) Từ ngày 17/11/2001 đến ngày 13/4/2005: HLBVĐB như sau :

- Từ ngã ba đường Phú Riềng Đỏ - Lê Quý Đôn đến ngã ba Cầu Sắt là 15 m từ tim đường ra mỗi bên;

- Từ ngã ba Cầu Sắt đến đường vành đai phía đông (qua ngã tư Sóc Miên) là 14 m từ tim đường ra mỗi bên.

e) Từ ngày 14/4/2005 đến nay: HLBVĐB toàn tuyến là 15 m tính từ tim đường ra mỗi bên.2. Đơn giá bồi thường đất:

Áp dụng đơn giá đất quy định tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008.3. Đơn giá bi thường, h tr v tài sn khác (nhà, vật kiến trúc, cây trồng...):

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 311/SXD-KTKT ngày 06/5/2008 về việc đề nghị thay thế đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất, UBND tỉnh quy định đơn giá bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, công trình xây dựng áp dụng theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh và nhân với hệ số điều chỉnh 1,8.

Riêng các quy định điều chỉnh thì thực hiện như sau:

- Nhà cấp II chưa lát nền: Giảm trừ 315.000 đồng/m2 sàn xây dựng;

- Nhà cấp III và nhà cấp IVA, IVB chưa lát nền: Giảm trừ 190.000 đồng/m2 sàn xây dựng;

- Nhà cấp IVC và bán kiên cố, nhà tạm chưa lát nền: Giảm trừ 80.000 đồng/m2 sàn xây dựng;

- Nền nhà lát bằng tre: Đơn giá bồi thường là 42.000 đồng/m2;

- Nhà cấp 4 và bán kiên cố có chiều cao tường thấp hơn 2,7 m (đo tại vị trí tường có chiều cao cao nhất đến nền nhà) thì giảm đơn giá 20%;

- Nhà tạm có chiều cao tường thấp hơn 1,6m (đo tại vị trí tường có chiều cao cao nhất đến nền nhà) thì giảm đơn giá 20%;

- Nhà, công trình xây dựng xây gạch nhưng không tô trát vữa mặt tường thì giảm đơn giá 15%;

- Đơn giá gác gỗ trong nhà cấp IV và bán kiên cố: 220.000 đồng/m2;

- Đơn giá hỗ trợ di dời nhà tiền chế khung thép, vì kèo thép, mái tôn, vách tôn hoặc lưới B40: 210.000 đồng/m2.V. D toán chi phí bi thường h tr v đất, tài sn ước tính: 8.424.300.000 đồng (Tám tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm ngàn đồng).

Trong đó:

- Bồi thường đất ở : 2.400.000.000 đồng;

- Bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp : 4.624.300.000 đồng;

- Bồi thường về nhà, công trình phụ : 1.000.000.000 đồng;

- Bồi thường về cây trồng : 100.000.000 đồng;

- Các khoản hỗ trợ : 300.000.000 đồng.

VI. Nguồn kinh phí thực hiện dự án

Sử dụng từ nguồn ngân sách thị xã Đồng Xoài năm 2008.VII. Chính sách tái định cư

- Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm khu vực giao đất tái định cư: Tại khu phân lô tái định cư phường Tân Bình.

- Tổng số lô đất giao tái định cư: 01 lô.

- Diện tích lô đất: Theo quy họach phân lô đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đơn giá thu tiền sử dụng đất: Giao UBND thị xã Đồng Xoài lập phương án giá và gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.VIII. Tiến độ thực hiện phương án

Dự kiến thời gian thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Quý II và Quý III năm 2008.Ngoài ra, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND thị xã Đồng Xoài phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ dự án này (chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất) trên cơ sở thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Đồng Xoài./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn LợiКаталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 33.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương