Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 22.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.56 Kb.
#3107


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1050/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 6 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán khảo sát địa hình,

khoan thăm dò nước ngầm và lập Báo cáo KTKT Dự án: Cấp nước sinh

hoạt tập trung khu trung tâm xã Thiện Hưng, huyện Bù ĐốpỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/12/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia về nước sạch và VSMTNT đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 66/2003/TTLT-BTC-NN&PTNT ngày 03/7/2003 của liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán vốn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch & VSMTNT;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ đơn giá khảo sát công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 81/TTr-SNN ngày 06/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi phí khảo sát địa hình, khoan khảo sát thăm dò nước ngầm và lập Báo cáo KTKT Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp do Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT lập, với các nội dung sau:

I. Tên, mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án

1. Tên Dự án:

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.2. Hình thức dự án: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

3. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

4. Mục tiêu và nhiệm vụ:

a) Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp với mục tiêu:

- Cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho UBND xã, Trạm Y tế, các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, khu chợ và các hộ dân ấp 2, ấp 3, ấp 6 với khoảng 350 hộ dân thuộc xã Thiện Hưng.

- Cải tạo môi trường sống, tình trạng sức khỏe cho nhân dân lao động.

- Tạo tập quán sử dụng nước sạch và tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước.

- Góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và VSMTNT nâng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch vào năm 2010 là 85%.

b) Nhiệm vụ: Cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho 350 hộ dân với khoảng 1.750 nhân khẩu sinh sống tại khu vực nêu trên.

II. Nội dung thực hiện

1. Điều tra cơ bản:

Điều tra 350 hộ dân để xác định hộ dân có nhu cầu sử dụng nước do công trình cung cấp và hiện trạng sử dụng nước của các hộ dân trong khu vực trung tâm xã. Qua kết quả điều tra làm cơ sở để tính toán công suất cấp nước của công trình.2. Khảo sát địa hình phục vụ lập Báo cáo KTKT Dự án:

Khối lượng thực hiện:

- Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2: 7 điểm.

- Khống chế thủy chuẩn hạng 4: 2 km.

- Đo vẽ bình đồ tuyến ống khu nhà máy và các giếng khoan, bình đồ tỷ lệ 1/1000, h = 1m, khối lượng: 20 ha.

- Trắc dọc tuyến ống: 4.5 km.b) Khoan khảo sát thăm dò nước ngầm:

Khoan thăm dò 03 hố khoan với chiều sâu mỗi hố khoan là 90 m, bơm hút thí nghiệm xác định lưu lượng khai thác, lấy và phân tích mẫu nước của hố khoan. Nếu hố khoan đạt lưu lượng yêu cầu sẽ gia cố thành giếng để trở thành giếng khai thác.c) Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án theo Điều 35 của Luật Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.III. Dự toán chi phí thực hiện

Dự toán: 299.759.407 đồng

(Hai trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi chín ngàn,

bốn trăm lẻ bảy đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình: 41.063.248 đồng

- Chi phí khoan thăm dò nước ngầm: 244.536.559 đồng

- Chi phí điều tra cơ bản, nghiệm thu khảo sát: 4.409.600 đồng

- Chi phí lập Báo cáo KTKT dự án: 29.750.000 đồng(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)

IV. Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư về nước sạch & VSMT năm 2008 được ghi trong kế hoạch năm 2007.V. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2007.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Điều tra cơ bản: Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT tự thực hiện.

2. Khoan khảo sát thăm dò nước ngầm, khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn.

Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Giám đốc Ban QLDA ngành Nông nghiệp & PTNT, Thủ trưởng các ban, ngành và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn HưngКаталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 22.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương