TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.55 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1053/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 15 tháng 6 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Công dân với pháp luật”

tỉnh Bình Phước năm 2007CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay;

Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-UB ngày13/3/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 58/TTr-STP ngày 05/6/2007,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Công dân với pháp luật” tỉnh Bình Phước năm 2007.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức tốt cuộc thi “Công dân với pháp luật” tỉnh Bình Phước năm 2007.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH


Nguyễn Tấn Hưng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> 3FB5A5A54054EA1A4725769600260EF8 -> $file
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
$file -> KẾ hoạch tổ chức cuộc thi “Công dân với pháp luật” tỉnh Bình Phước năm 2007
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương