Ủy ban nhân dân thị XÃ VĨnh longtải về 15.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích15.47 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ VĨNH LONG
Số: 4096/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 31 tháng 12 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh qui định mức thu phí kim tĩnh


tại Nghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH LONG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 7911/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Long V/v qui định mức thu phí kim tĩnh tại Nghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long;

Xét tờ trình số 140/TTr.PLĐ-TB&XH ngày 04/12/2008 của Phòng Lao động Thương binh & xã hội thị xã Vĩnh Long về việc xin tăng mức thu Kim tĩnh tại khu Nghĩa địa nhân dân và tờ trình số 157/TTr.PLĐ-TB&XH ngày 19/12/2009 của Phòng lao động Thương binh & xã hội thị xã Vĩnh Long về việc giải trình giá thành xây dựng một kim tĩnh và các khoản chi khác của Nghĩa địa nhân dân thị xã Vĩnh Long,


Xét Tờ trình số 837/TTr.TC ngày 10/12/2008 của Phòng Tài chính - kế hoạch thị xã Vĩnh Long về việc thẩm tra tăng mức thu kim tĩnh tại Nghĩa địa Nhân dân thị xã Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Phê duyệt điều chỉnh qui định mức thu phí kim tĩnh tại Nghĩa địa nhân dân Thị xã Vĩnh Long, với những nội dung chủ yếu sau:

Nội dung điều chỉnh:

- Mức thu chưa điều chỉnh: 2.500.000 đồng/1kim tĩnh (theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 09/05/2008 của Ủy ban Nhân dân TXVL)

- Mức thu được điều chỉnh lên: 3.300.000 đồng/1kim tĩnh (Ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 7911/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Long.

Điều 2. Các Ông(bà) Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Vĩnh Long, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TXVL, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Vĩnh Long căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND TXVL (b/c);

- Như điều 2 (thực hiện);


- Lãnh đạo VP;

- Đ/c Thảo CVNC;

- Lưu: VP.3.05.07


-------------------------------------

ST-KT:nguyenThiKimPhuong31.12.08 Nguyễn Việt Thanh

D:\KIMPHUONG\2008\VHXH\QĐdieuchỉnhmucthuNghiadiaNhandan.doc: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương