Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích14.96 Kb.
#2888
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1030/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 5 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án Cải tạo rừng nghèo kiệt và trồng mới lại

bng cây Cao su ti Tiu khu: 190, 191 - Ban QLRPH Đồng NaiỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;

Căn cứ Công văn số 209/BNN-LN ngày 24/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển diện tích đất có rừng sang trồng Cao su;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Công văn số 1183/UBND-SX ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh về việc quy hoạch rừng và đất rừng chuyển đổi cho Công ty TNHH Nam Trâm thuê để trồng Cao su;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Công văn số 422/ SNN-LN ngày 14/5/2008 về việc phê duyệt Dự án cải tạo rừng sản xuất để trồng mới bằng cây Cao su,


QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt và trồng mới lại bằng cây Cao su (kèm theo Dự án), với những nội dung chính như sau:

- Diện tích, vị trí, quy hoạch: 89,6 ha tại khoảnh 4, 6, - tiểu khu 190; khoảnh: 1, 2, 3 - tiểu khu 191, thuộc lâm phần Ban QLRPH Đồng Nai (huyện Bù Đăng), thuộc quy hoạch rừng sản xuất, trong đó:

* Khoanh nuôi bảo vệ rừng: 6,4 ha rừng phục hồi (IIB).

* Trồng Cao su: 83,2 ha; gồm: 78,2 ha rừng nghèo kiệt bị tác động mạnh (IIIA1), 5 ha đất trồng cây nông nghiệp.

- Loài cây, phương thức trồng: Trồng mới hoàn toàn bằng cây Cao su trên 83,2 ha.

- Kế hoạch thực hiện: Bắt đầu từ năm 2008.

- Thời gian thuê đất lâm nghiệp: 01 chu kỳ sản xuất của cây Cao su (27 năm).

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Trâm đầu tư 100%;

- Hình thức quản lý, sử dụng đất: Thuê đất trồng Cao su và giao khoán quản lý, bảo vệ rừng.

Điu 2. Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn Ban QLRPH Đồng Nai và Công ty TNHH Nam Trâm trình tự, thủ tục: Khai thác tận thu, tận dụng lâm sản; cho thuê đất lâm nghiệp và thực hiện Dự án theo đúng qui định hiện hành.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Giám đốc: Ban QLRPH Đồng Nai, Công ty TNHH Nam Trâm; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. Y BAN NHÂN DÂN TNH

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương