Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 36.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích36.91 Kb.
#2930
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1037/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại: Tờ trình số 49/TTr-SNN ngày 27/4/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi, PCT-TT. UBND tỉnh, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Phú Quới, PGĐ Sở NN&PTNT, PTB. T. trực.

3. Ông Hoàng Văn Huệ, GĐ Công an tỉnh, P. Trưởng ban.

4. Ông Trần Văn Lộc, PGĐ Sở NN & PTNT, P. Trưởng ban.

5. Ông Nguyễn Quốc Bình, PCHT.BCH Quân sự tỉnh, P. Trưởng ban.

6. Ông Lê Văn Phong, PCHT.BCH BĐ Biên phòng, thành viên.

7. Ông Đặng Công Bầu, CN Hậu cần. BCH QS tỉnh, thành viên.

8. Ông Nguyễn Thành Long, PGĐ. Đài PT - TH tỉnh, thành viên.

9. Ông Trương Văn Phẩm, PGĐ. Sở Tài chính, thành viên.

10. Ông Lê Đăng Nhật, PGĐ. Sở TN & MT, thành viên.

11. Ông Nguyễn Thanh Bình, PGĐ. Sở KH&ĐT, thành viên.

12. Ông Võ Văn Mãng, PGĐ. Sở LĐ, TB&XH, thành viên.

13. Ông Lê Văn Uy, GĐ. Sở Công thương, Thành viên.

14. Ông Nguyễn Minh Quang, PGĐ. Sở TT và TT, thành viên.
15. Ông Vũ Đình Trúc, P. CCT Chi cục Kiểm lâm, thành viên.

16. Ông Nguyễn Minh Chiến, Q. CCT. Chi cục Lâm nghiệp, thành viên.

17. Ông Nguyễn Văn Tám, CT. UBND huyện Bù Đốp, thành viên.

18. Ông Trần Quang Ty, CT. UBND huyện Bù Gia Mập , thành viên.

19. Ông Nguyễn Thành Chương, CT. UBND H. Đồng Phú, thành viên.

20. Ông Trần Văn Thu, CT. UBND huyện Lộc Ninh, thành viên.

21. Ông Huỳnh Anh Minh, CT. UBND huyện Hớn Quản, thành viên.

22. Ông Nguyễn Anh Hoàng, CT. UBND huyện Bù Đăng, thành viên.

23. Ông Nguyễn Hoàng Thái, CT. UBND TX. Phước Long, thành viên.

24. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa , P. CVP Sở VH-TT-DL, thành viên.

Mời các ông (bà) có tên sau đây làm thành viên của Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh:

1. Ông Trần Văn Gôm, Chủ tịch UB. MTTQVN tỉnh.

2. Ông Hoàng Thành Dũng, Chánh tòa hình sự - Tòa án tỉnh.

3. Ông Đoàn Như Viên, Tổng biên tập Báo Bình Phước.

4. Ông Lê Khắc Nguyên, Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh.

5. Ông Nguyễn Đình Sang, Phó trưởng ban – Ban Dân tộc tỉnh.

6. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Điều 2. Thành lập các tổ công tác trực thuộc Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Tổ công tác huyện Đồng Phú

- Ông Nguyễn Thành Chương, CT. UBND H. Đồng Phú, Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Văn Cao, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ phó.

- Ông Dương Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện, tổ viên.

- Ông Trần Văn Vinh, CHT. BCH quân sự huyện, tổ viên.

- Ông Nguyễn Minh Khoa, TP. TN&MT huyện, tổ viên.

2. Tổ công tác huyện Bù Gia Mập

- Ông Trần Quang Ty, CT. UBND huyện Bù.G.Mập, Tổ trưởng.

- Ông Trần Quốc Hùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ phó.

- Ông Nguyễn Khắc Trường, Trưởng Công an huyện, tổ viên.

- Ông Lê Quang Oanh, CHT. BCH Quân sự huyện, tổ viên.

- Ông Huỳnh Văn Bửu, TP. Tài nguyên và MT huyện, tổ viên.

- Ông Phan Trung Vinh, PĐT. Đội KLCĐ&PCCCR số 1, tổ viên.

3. Tổ công tác huyện Bù Đăng

- Ông Nguyễn Anh Hoàng, CT. UBND huyện Bù Đăng, Tổ trưởng.

- Ông Phạm Văn Hoàng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ phó.

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an huyện, tổ viên.

- Ông Tôn Việt An, CHT. BCH Quân sự huyện, tổ viên.

- Ông Trần Bá Tùng, ĐT. Đội KLCĐ&PCCCR số 1, tổ viên.

4. Tổ công tác huyện Lộc Ninh

- Ông Trần Văn Thu, CT. UBND huyện Lộc Ninh, Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Văn Tuân, Q.Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ phó.

- Ông Võ Hùng Minh, Trưởng Công an huyện, tổ viên.

- Ông Nguyễn Hùng Cường, CHT. BCH Quân sự huyện, tổ viên.

- Ông Trần Hùng, TP. TN&MT, tổ viên.

5. Tổ công tác huyện Bù Đốp

- Ông Nguyễn Văn Tám, CT. UBND huyện Bù Đốp, Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ phó.

- Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Công an huyện, tổ viên.

- Ông Trần Quang Hợp, CHT. BCH Quân sự huyện, tổ viên.

- Ông Vũ Văn Hiếu, TP. TN&MT, tổ viên.

6. Tổ công tác huyện Hớn Quản

- Ông Huỳnh Anh Minh, CT. UBND huyện Hớn Quản, Tổ trưởng.

- Ông Đỗ Chí Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Tổ phó.

- Ông Ngô Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện, tổ viên.

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa, CHT. BCH Quân sự huyện, tổ viên.

- Ông Lê Trung, PĐT. Đội KLCĐ&PCCCR số 2, tổ viên.

7. Tổ công tác thị xã Phước Long

- Ông Nguyễn Hoàng Thái, CT. UBND TX. Phước Long, Tổ trưởng.

- Ông Hoàng Xuân Lương, PCT. UBND TX. Phước Long, Tổ phó.

- Ông Bùi Thanh Kỷ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, tổ viên.

- Ông Vũ Văn Hải, P.Trưởng Công an huyện, tổ viên.

- Ông Nguyễn Quốc Soài , CHT. BCH Quân sự huyện, tổ viên.

- Ông Đinh Thanh Tuấn, CT. UBND phường Sơn Giang, tổ viên.

8.Tổ công tác tuyên truyền

- Ông Nguyễn Minh Quang, PGĐ Sở TT&TT, Tổ trưởng.

- Ông Trần Văn Lộc, PGĐ Sở NN&PTNT, Tổ phó.

- Ông Đoàn Như Viên, Tổng biên tập Báo Bình Phước, tổ viên.

- Ông Nguyễn Thành Long, PGĐ. Đài PTTH tỉnh, tổ viên.

- Ông Lê Khắc Nguyên, Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh, tổ viên.

- Ông Nguyễn Đình Sang, P. Trưởng ban - Ban Dân tộc tỉnh, tổ viên.

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, tổ viên.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, P. CVP Sở VH-TT và DL, tổ viên.

9. Tổ thư ký

- Ông Vũ Đình Trúc, P. Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm, Tổ trưởng.

- Ông Trần Quốc Hoàn, Chuyên viên, Văn phòng UBND tỉnh, tổ viên.

- Ông Vương Văn Hào, TP. QLBVR – Chi cục Kiểm lâm, tổ viên.Điều 3.

- Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh có trách nhiệm: Triển khai và kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh; kiểm tra, đôn đốc các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ công tác các huyện, thị có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng của các huyện, thị xã; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác bảo vệ rừng tại các xã và các đơn vị chủ rừng.

- Tổ công tác tuyên truyền có trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh.- Tổ thư ký có trách nhiệm: Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh và các tổ công tác; báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của UBND tỉnh.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 36.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương