Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 159.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích159.64 Kb.

Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 330:2004Bé X©y dùng

--------


céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:32 /2004/Q§-BXD

----------

Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2004


QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng Bé X©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 330 : 2004 " Nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm "
bé tr­ëng Bé X©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;
- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,

quyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam :

TCXDVN 330 : 2004 " Nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm "§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o

§iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

Bé tr­ëng bé x©y dùng

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3

- VP ChÝnh Phñ

- C«ng b¸o §· ký

- Bé T­ ph¸p

- Vô Ph¸p chÕ

- L­u VP&Vô KHCN

NguyÔn Hång Qu©n

TCXDVN

Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam
TCXDVN 330: 2004


nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng

yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm

Aluminium alloy bars - Technical requirements and Test methods

Lêi nãi ®Çu


Tiªu chuÈn TCXDVN 330: 2003 "Nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ". Bé X©y Dùng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 32/2004/Q§-BXD, ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2004.

nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng -

yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm

Aluminium alloy bars- Technical requirements and Test methods
1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng.2. §Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷.

- Nh«m hîp kim ®Þnh h×nh lµ nh«m ®­îc s¶n xuÊt theo kÝch th­íc mÆt c¾t ngang vµ chiÒu dµi x¸c ®Þnh.

- Anèt ho¸ bÒ mÆt lµ xö lý bÒ mÆt b»ng «xy hãa d­¬ng cùc, t¹o thµnh mµng «xÝt nh©n t¹o bÒn v÷ng sau ®ã ®­îc nhuém mµu vµ bÞt lç.

- Nhuém mµu ®iÖn ho¸ lµ qu¸ tr×nh t¹o líp mµu «xÝt anèt ®Æc tr­ng b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn ph©n.

- BÞt lç lµ qu¸ tr×nh hy®rat ho¸ mµng oxÝt nh©n t¹o trªn bÒ mÆt thanh nh«m ®­îc t¹o thµnh bëi qu¸ tr×nh anèt ho¸ vµ nhuém mµu ®Ó gi¶m ®é rç vµ khuyÕt tËt trªn bÒ mÆt s¶n phÈm vµ t¨ng ®é bÒn mµu víi m«i tr­êng tù nhiªn.

- Phñ bãng ED lµ qu¸ tr×nh ®iÖn ho¸ kÕt tña líp s¬n bãng kh«ng mµu trªn bÒ mÆt thanh nh«m, t¹o nªn bÒ mÆt s¶n phÈm mét líp s¬n bãng, ®Ñp, bÒn mµu.

- Vßng trßn ngo¹i tiÕp: Lµ ®­êng kÝnh cña ®­êng trßn nhá nhÊt mµ nã bao kÝn mÆt c¾t ngang cña profin.

3. Tµi liÖu viÖn dÉn.

- TCVN 197: 2002 VËt liÖu kim lo¹i - Thö kÐo ë nhiÖt ®é th­êng.

- TCVN 5841 - 1994. Nh«m vµ hîp kim nh«m. D¹ng pr«fin. Sai lÖch kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng.

- Tiªu chuÈn ISO 6362/3-1990. Extruded rectangular bar - Tolerances on dimensions.

- Tiªu chuÈn ISO 6362/4-1988. Extruded profiles - Tolerances on Shape and dimensions.

- Tiªu chuÈn ISO 6362/1-1986. Technical conditions for inspection and delivery

- Tiªu chuÈn ISO 6362/5-1991. Exstruded round, square and hexagonal bars - Tolerances.

- Tiªu chuÈn Anh quèc BS 4300/16:1984.

- Tiªu chuÈn nhµ n­íc Céng Hßa Nh©n D©n Trung Hoa GB 3191- 82. Nh«m vµ hîp kim nh«m dïng cho ®ïn Ðp d¹ng ®Þnh h×nh.

- Tiªu chuÈn nhµ n­íc Céng Hßa Nh©n D©n Trung Hoa GB/T 5237-93. Nh«m vµ hîp kim nh«m ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng kiÕn tróc.4. Yªu cÇu kü thuËt.

4.1. Yªu cÇu chung

Nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng yªu cÇu vËt liÖu hîp kim ph¶i cã ®ñ tÝnh n¨ng c«ng nghÖ, ®é bÒn c¬ lý, ®¶m b¶o chèng ¨n mßn tèt, cã kh¶ n¨ng xö lý ®­îc bÒ mÆt, nhuém mµu, s¬n bãng bÒ mÆt, s¬n tÜnh ®iÖn … Ngoµi ra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh l¾p ghÐp, tÝnh chÞu lùc, tÝnh thÈm mü vµ tÝnh kinh tÕ cao, phï hîp víi kiÕn tróc hiÖn ®¹i.

4.2. Tiªu chuÈn thµnh phÇn hãa häc:

Nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ thµnh phÇn hãa häc ®­îc nªu ë b¶ng 1

B¶ng 1: C¸c yªu cÇu vÒ thµnh phÇn hãa häc hîp kim nh«m (%)M¸c nh«m

Si

Mg

Mn

Cu

Fe

Cr

Zn

Ti

T¹p chÊt

Al

Riªng lÎ

Tæng céng

6063

0,20,6

0,450,9

≤0,1

≤0,1

≤0,35

≤0,1

≤0,25

≤0,1

≤0,05

≤0,15

Cßn l¹i

6061

0,4 0,8

0,8  1,2

≤0,15

0,15  0,4

< 0,7

0,04 0,35

≤0,25

≤0,15

< 0,05

<0,15

Cßn l¹i

4.3. Tiªu chuÈn c¬ lý:

Nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh chÊt c¬ lý ®­îc nªu ë b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4

B¶ng 2: C¸c yªu cÇu vÒ tÝnh chÊt c¬ lý

TT


Tªn chØ tiªu chÊt l­îng

§¬n vÞ

Møc chÊt l­îng


1

§é bÒn kÐo kh«ng nhá h¬n

N/mm2

165

2

§é d·n dµi t­¬ng ®èi kh«ng nhá h¬n

%

8

3

§é cøng kh«ng nhá h¬n

HV

58

B¶ng 3: TÝnh chÊt c¬ lý cña nh«m hîp kim 6063 sau khi nhiÖt luyÖn

ChÕ ®é nhiÖt luyÖn

C­êng ®é chÞu uèn

(0.2% kg/mm2)C­êng ®é d·n tèi ®a

( kg/mm2)Tû lÖ d·n dµi

§é cøng Br

(kg/mm2)C­êng ®é chÞu ®øt cao nhÊt

(kg/mm2)C­êng ®é chÞu mái

(kg/mm2)t =1.6mm

d= 12.7mm

0

T1

T4T5

T6

T38T381

T382


5.0

9.0


9.0

15.0


22.0

24.5


19.0

27.5


9.0

15.5


17.5

19.0


24.5

26.0


21.0

29.5


-

20

2212

12

910

12


-

-

--

-

--

-


25

42

-60

73

8270

95


7.0

10.0


-

12.0


15.5

15.5


12.5

19.0


5.5

6.5


-

7.0


7.0

-

--

B¶ng 4: TÝnh chÊt c¬ lý cña nh«m hîp kim 6061sau khi nhiÖt luyÖn

ChÕ ®é nhiÖt luyÖn

C­êng ®é chÞu uèn

(0.2% kg/mm2)C­êng ®é d·n tèi ®a

( kg/mm2)


Tû lÖ d·n dµi§é cøng Br

(kg/mm2)C­êng ®é chÞu ®øt cao nhÊt

(kg/mm2)C­êng ®é chÞu mái

(kg/mm2)t= 1.6mm

d= 12.7mm

0

T4

T65.5

15.0


28.0

12.5

24.5


31.5

25

22

1230

65

9530

25

178.5

17.0


21.0

6.5

10.0


10.0

4.4. Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu dung sai kÝch th­íc mÆt c¾t ngang ( chiÒu réng, chiÒu cao vµ chiÒu dµy) ®­îc nªu ë b¶ng 5a & 5b.H×nh 1

A- KÝch th­íc kim lo¹i, trõ chiÒu dµy thµnh trong mÆt c¾t rçng.

B- ChiÒu dµy thµnh trong mÆt c¾t rçng.

Ci hoÆc Ce - KÝch th­íc kh«ng gian trong mÆt c¾t hë.

D- KÝch th­íc kh«ng gian trong mÆt c¾t rçng

* Chó thÝch: C¸c kÝch th­íc trªn lµ kÝch th­íc ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 5a vµ 5b.

Dung sai mÆt c¾t ngang s¶n phÈm phï hîp víi qui ®Þnh dung sai mÆt c¾t ngang cña tiªu chuÈn GB/T 5237-93 vµ tiªu chuÈn ISO 6362/4-1988.

B¶ng 5a: Dung sai kÝch th­íc mÆt c¾t ®Æc cña profin

KÝch th­ícSai lÖch giíi h¹n

KÝch th­íc kim lo¹i 2, 3 ( ≥ 75% cña kÝch th­íc kim lo¹i)

KÝch th­íc kim lo¹i 4, ( ≥ 75% cña kÝch th­íc kim lo¹i Ci hoÆc Ce )

MÆt c¾t hë

A


ChiÒu dµy thµnh cña mÆt c¾t rçng5,

B


Kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn chuÈn

®Õn 5

> 5 ®Õn 15

> 15 ®Õn 30

> 30 ®Õn 60

> 60 ®Õn 100

> 100 ®Õn 150

> 150 ®Õn 200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

§Õn 3.2

> 3.2 ®Õn 6.30

> 6,30 ®Õn 12.50

> 12,50 ®Õn 20.00

> 20,00 ®Õn 25.00


±0,15

±0,18


±0,20

±0,23


±0,25

±10% kÝch th­íc ( nh­ng kh«ng v­ît qu¸ ±1,50 max, ±0,25 min)

±0,15

±0,18


±0,20

±0,23


±0,25

±0,25

±0,30


±0,36

±0,41


±0,46

±0,3

±0,36


±0,41

±0,46


±0,50

-

±0,41


±0,46

±0,52


±0,58

-

-

±0,50±0,56

±0,64


-

-

--

±0,76


-

-

--

-


> 25,00 ®Õn 40,00

> 40,00 ®Õn 50,00

> 50,00 ®Õn 100,00

> 100,00 ®Õn 150,00

> 150,00 ®Õn 200,00

> 200,00 ®Õn 250,00±0,30

±0,36


±0,60

±0,86


±1,10

±1,35


±0,30

±0,36


±0,60

±0,86


±1,10

±1,35


±0,54

±0,60


±0,86

±1,10


±1,35

±1,65


±0,58

±0,66


±0,96

±1,25


±1,55

±1,90


±0,66

±0,78


±1,20

±1,65


±2,10

±2,50


±0,76

±0,92


±1,45

±2,00


±2,50

±3,00


±0,88

±1,05


±1,70

±2,40


±3,05

±3,70


-

±1,25


±2,05

±2,80


±3,55

±4,30


1. Khi sai lÖch kÝch th­íc quy ®Þnh kh¸c víi sai lÖch vÒ 2 phÝa th× gi¸ trÞ sai lÖch giíi h¹n ®­îc tÝnh lµ trung b×nh céng sai lÖch lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña kÝch th­íc ®ã.

2. Khi x¸c ®Þnh sai lÖch cña profin h×nh gãc kh«ng ®­îc phÐp dùa trªn c¸c kÝch th­íc ®­êng th¼ng mµ ph¶i x¸c ®Þnh theo gãc.

3. Sai lÖch nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c kÝch th­íc nh­ x hoÆc z cña h×nh ngay c¶ khi y > 75%. Phô thuéc kho¶ng c¸ch a tõ mÆt chuÈn ®èi víi sai lÖch mµ cã thÓ ¸p dông ®­îc cho kÝch th­íc x vµ z. Sö dung c¸c cét t­¬ng øng Ci vµ Ce.

4. Theo tho¶ thuËn gi÷a c¬ së s¶n xuÊt vµ ®Æt hµng, cã thÓ thay viÖc quy ®Þnh Ce ( kÝch th­íc ngoµi) b»ng quy ®Þnh Ci ( kÝch th­íc trong).

5. §­îc ¸p dông khi kh«ng gian hoµn toµn kÝn vµ cã diÖn tÝch ≥ 70mm2 ; nÕu kh«ng sö dông cét A ( mÆt c¾t hë)

B¶ng 5b: C¸c yªu cÇu vÒ kÝch th­íc mÆt c¾t ngang.TT

KÝch th­íc danh nghÜa (mm)

Dung sai cho phÐp (mm)

1

 3

0,15

2

3  6

0,18

3

6  12

0,20

4

12  19

0,23

5

19  25

0,25

6

25  38

0,30

7

38  50

0,36

8

50  100

0,61

9

100  150

0,86

10

150 200

1,12

11

200  250

1,37

4.5. Sai lÖch cña mét gãc ®· ®­îc cho tr­íc ®èi víi mÆt c¾t cña profin t¹i bÊt kú ®iÓm nµo ph¶i tháa m·n yªu cÇu dung sai gãc s¶n phÈm nªu ë b¶ng 6.

B¶ng 6: Dung sai cho phÐp gãc s¶n phÈm.ChiÒu dµy danh nghÜa thµnh máng nhÊt, mm

Sai lÖch cho phÐp (max)

§Õn 1,6

Lín h¬n 1,6 ®Õn 5,0

Lín h¬n 5,0


20

1,50

10


Khi dung sai gãc cho phÐp chØ yªu cÇu ( + ) hoÆc ( - ) tøc lµ gÊp 2 lÇn trÞ sè cho phÐp.

4.6. Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu dung sai b¸n kÝnh gãc l­în s¶n phÈm ®­îc nªu ë b¶ng 7.

B¶ng 7: Dung sai cho phÐp b¸n kÝnh gãc l­în s¶n phÈm.

B¸n kÝnh gãc l­în (mm)


Dung sai cho phÐp (mm)

R

 4,7

 0,4

R

> 4,7

 0,1RKhi dung sai gãc cho phÐp chØ yªu cÇu ( + ) hoÆc ( - ) tøc lµ gÊp 2 lÇn trÞ sè cho phÐp.

4.7. Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu dung sai ®é ph¼ng trªn bÒ mÆt s¶n phÈm ®­îc nªu ë b¶ng 8.

LÊy th­íc th¼ng ®o ngang bÒ mÆt s¶n phÈm bÊt kú chç nµo, khe hë ®­îc ®o cã gi¸ trÞ lín nhÊt cña khe hë nh­ h×nh 3 .H×nh 3

B¶ng 8: Dung sai cho phÐp ®é ph¼ng bÒ mÆt s¶n phÈmBÒ mÆt s¶n phÈm B (mm)

Dung sai cho phÐp (mm)

BÒ mÆt s¶n phÈm ph¼ng B  25

 0,10

BÒ mÆt s¶n phÈm ph¼ng B  25

 0,4% x B

BÒ mÆt s¶n phÈm cong

0,13/cung ®é 25mm

4.8. Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu dung sai ®é cong s¶n phÈm.

§é cong cña s¶n phÈm lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm xa nhÊt cña mÆt d­íi s¶n phÈm ®Õn mÆt b»ng ngang cña bµn ®o (sau khi mµ ®é cong ®· æn ®Þnh l¹i do träng l­îng b¶n th©n cña s¶n phÈm). §é cong cña s¶n phÈm cã thÓ ®o trªn tæng ®é dµi c¶ thanh s¶n phÈm (ht) hoÆc dïng th­íc th¼ng 300mm ®o bÒ mÆt däc theo chiÒu dµi, x¸c ®Þnh khe hë lín nhÊt (hs) nh­ h×nh 4. Dung sai cho phÐp ®é cong s¶n phÈm ®­îc quy ®Þnh ë b¶ng 9.


H×nh 4


B¶ng 9: Dung sai cho phÐp ®é cong s¶n phÈm.

§­êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp (mm)

§é dµy s¶n phÈm (mm)

§é cong s¶n phÈm (mm)

Trªn ®é dµi

bÊt kú 300mm (hs)

Trªn tæng ®é dµi s¶n phÈm Lm (ht)

  38

 2,4

< 1,3

< 3xL

 2,4

< 0,3

< 0,7xL

 38

 2,4

< 0,3

< 0,7xL

 2,4

< 0,3

< 0,7xL

4.10. Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu dung sai ®é vªnh s¶n phÈm ®­îc nªu ë b¶ng 10.

§Æt s¶n phÈm trªn bµn ph¼ng chê cho æn ®Þnh theo h­íng chiÒu dµi s¶n phÈm ®o cù ly lín nhÊt cña mÆt bµn vµ mÆt d­íi cña s¶n phÈm gäi lµ N (mm) (h×nh 5).H×nh 5

LÊy gi¸ trÞ N (mm) chia cho chiÒu réng cña s¶n phÈm ®­îc ®é vªnh thùc tÕ cña s¶n phÈm. C¨n cø vµo ®­êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp cña mÆt c¾t s¶n phÈm tra b¶ng 10 ®­îc ®é vªnh tiªu chuÈn. §é vªnh cña s¶n phÈm ph¶i nhá h¬n trÞ sè ®é vªnh tiªu chuÈn ghi trong b¶ng 10, th× ®¶m b¶o yªu cÇu.

B¶ng 10: Dung sai cho phÐp ®é vªnh s¶n phÈm


§­êng kÝnh vßng

trßn ngo¹i tiÕp§é vªnh mm / mm réng

Mçi mÐt

§é dµi s¶n phÈm

> 12,5  40

< 0,087

< 0,176

> 40  80

< 0,052

< 0,123

> 80  250

< 0,026

< 0,079

4.11. Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu dung sai chiÒu dµi s¶n phÈm ®­îc nªu d­íi ®©y.

B¶ng 11: Sai lÖch giíi h¹n chiÒu dµi quy ­íc


§­êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp

ChiÒu dµi quy ®Þnh, mm

®Õn 1000

Tõ 1000 ®Õn 1500

Tõ 1500 ®Õn 5000

Tõ 5000 ®Õn 7000

 60

+ 2,0

+ 2,5

+ 2,5

+ 3,5

60 ®Õn 100

+ 2,0

+ 2,5

+ 3,5

+ 4,0

100 ®Õn 140

+ 3,0

+ 3,5

+ 4,0

+ 5,0

140 ®Õn 180

+ 3,5

+ 4,0

+ 5,0

+ 6,5

180 ®Õn 250

+ 4,5

+ 5,0

+ 6,5

+ 8,0

4.12. BÒ dµy tèi thiÓu cña tiÕt diÖn thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh.

§é dµy thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh kh«ng nªn thÊp h¬n c¸c trÞ sè nªu ë b¶ng 12.

B¶ng 12: §é dµy mÆt c¾t ngang thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh§­êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp, mm

Môc ®Ých sö dông

ChiÒu dµy mÆt c¾t ngang, mm

 35

KÕt cÊu cöa ra vµo

KÕt cÊu cöa sæ

KÕt cÊu v¸ch, ®è, ®Ønh m¸i kÝnh

C¸c lo¹i kh¸c1,2  1,4

1,15  1,2

1,2  2,0

1,0  2,035 ®Õn 50

KÕt cÊu cöa ra vµo

KÕt cÊu cöa sæ

KÕt cÊu v¸ch, ®è, ®Ønh m¸i kÝnh

C¸c lo¹i kh¸c1  1,2

1,15  1,2

1,4  1,7

1,2  3,550 ®Õn 100

KÕt cÊu cöa ra vµo

KÕt cÊu cöa sæ

KÕt cÊu v¸ch, ®è, ®Ønh m¸i kÝnh

C¸c lo¹i kh¸c1,4  1,8

1,2  1,4

1,7  1,8

2,0  4,5 100

KÕt cÊu cöa ra vµo

KÕt cÊu cöa sæ

KÕt cÊu v¸ch, ®è, ®Ønh m¸i kÝnh

C¸c lo¹i kh¸c1,8  2,0

1,4  1,8

2,0  2,5

4,0  8,04.13. ChÊt l­îng bÒ mÆt nh«m hîp kim ®Þnh h×nh.

4.13.1. ChÊt l­îng líp mµng «xy ho¸:

Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu líp mµng «xy hãa s¶n phÈm ®­îc nªu ë b¶ng 13.

B¶ng 13: Yªu cÇu vÒ líp mµng «xy hãa.

TT

Tªn chØ tiªu chÊt l­îng

§¬n vÞ

Møc chÊt l­îng

1

Líp mµng thanh nh«m Anod


m

8  25

2

Líp mµng thanh nh«m Anod ED

m

15  35

4.13.2. BÒ mÆt s¶n phÈm:

+ BÒ mÆt s¶n phÈm ph¶i s¹ch, kh«ng cho phÐp cã vÕt r¹n, bong líp, hoÆc bät khÝ.

+ BÒ mÆt s¶n phÈm ph¶i bãng, mµu s¾c ph¶i ®ång ®Òu kh«ng ®­îc loang mµu.

+ Trªn bÒ mÆt s¶n phÈm cho phÐp vÕt ma s¸t, vÕt x­íc rÊt nhá bÐ ®é s©u nhá h¬n 0,05mm. Cho phÐp ®o¹n ®Çu 20mm cña s¶n phÈm kh«ng cã mµng «xy ho¸.5. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm.

5.1. LÊy mÉu ®Ó kiÓm tra:

+ MÉu ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc nhµ s¶n xuÊt ph¶i ph©n tÝch theo mÎ cña tõng lß luyÖn ®óc. Kh¸ch hµng cã thÓ lÊy mÉu bÊt kú ®Ó kiÓm tra. §èi víi s¶n phÈm th× mÉu ph¶i ®­îc tÈy bá líp mµng «xy ho¸.

+ MÉu kiÓm tra dung sai, c¬ tÝnh vµ mµng «xy ho¸ lÊy 02 thanh bÊt kú cña mçi lo¹i s¶n phÈm, mçi thanh lÊy mét mÉu thö.

+ L­îng mÉu tèi thiÓu lÊy nh­ sau:

- §èi víi s¶n phÈm cã ®­êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp hoÆc chiÒu dµy  10mm lÊy mét mÉu cho mçi l« hµng  1000kg.

- §èi víi s¶n phÈm cã ®­êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp hoÆc chiÒu dµy lín h¬n 1050mm lÊy mét mÉu cho mçi l« hµng  2000kg.

- §èi víi s¶n phÈm cã ®­êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp hoÆc chiÒu dµy lín h¬n  50mm lÊy mét mÉu cho mçi l« hµng  3000kg.

- L« hµng ®­îc chÊp thuËn nÕu tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ trªn mÉu ®· kiÓm tra ®Òu ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh. NÕu mét chØ tiªu kh«ng ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh, ®­îc phÐp lÊy mÉu kiÓm tra l¹i lÇn hai, víi sè l­îng mÉu gÊp ®«i kÕt qu¶ lÇn hai lµ kÕt qu¶ cuèi cïng. ChØ mét chØ tiªu kh«ng ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh l« hµng ®ã bÞ lo¹i bá.

5.2. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc:

Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm tra cña m¸y: ASTM E415-95, hoÆc theo c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cña TCVN 5911-1995, TCVN 5912-1995, TCVN 5913-1995, TCVN 5914-1995, hoÆc theo ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sau:

5.2.1. Nguyªn t¾c cña ph­¬ng ph¸p.

Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch b»ng m¸y quang phæ lµ kÝch thÝch b»ng hå quang ®iÖn ë ®iÖn ¸p cao vµ ®èt mÉu trong m«i tr­êng khÝ ar t¹o mÉu thµnh c¸c ®¸m m©y nguyªn tö, ë c¸c b­íc sãng t­¬ng øng cho v¹ch phæ t­¬ng øng. Sau ®ã ®èi chiÕu víi ®­êng chuÈn ®· ®­îc x©y dùng trong m¸y, rót ra ®­îc tû lÖ nång ®é nguyªn tè ®ã víi c¸c nguyªn tè nÒn sÏ ®­îc kÕt qu¶ ph©n tÝch cña tõng nguyªn tè.5.2.2. C¸c b­íc tiÕn hµnh ph©n tÝch mÉu trªn m¸y quang phæ.

B­íc 1: LÊy mÉu ph©n tÝch quang phæ .

- MÉu ph©n tÝch cã thÓ lÊy bÊt kú trong c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nh«m thanh ®Þnh h×nh hoÆc thµnh phÈm.

- MÉu ph©n tÝch ph¶i thËt ph¼ng, ph¶i lµm s¹ch bÒ mÆt cña mÉu (lµm s¹ch líp «xÝt).

B­íc 2: Ph©n tÝch nhiÒu ®iÓm trªn cïng mét mÉu sau ®ã lÊy kÕt qu¶ trung b×nh.

5.3. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra c¬ tÝnh:5.3.1. §é bÒn kÐo:

Thùc hiÖn theo tiªu chuÈn TCVN 197 : 20025.3.2. §é d·n dµi t­¬ng ®èi:

Thùc hiÖn theo tiªu chuÈn TCVN 197 : 20025.3.3. §é cøng:

Dïng m¸y ®o ®é cøng Model B Tester vµ mÉu chuÈn Rockwell E Scale ®Ó hiÖu chØnh m¸y. Sau ®ã dïng m¸y ®Ó kiÓm tra ®é cøng s¶n phÈm. Tõ trÞ sè ®äc ®­îc trªn m¸y tra b¶ng ®­îc gi¸ trÞ ®é cøng cña s¶n phÈm. §¬n vÞ tÝnh lµ HV

5.4. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh dung sai kÝch th­íc mÆt c¾t ngang.

Dïng th­íc chuÈn Panme ®é chÝnh x¸c 0,01mm ®Ó x¸c ®Þnh ®é dµy vµ th­íc cÆp ®é chÝnh x¸c 0,02mm ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th­íc mÆt c¾t ngang. Dung sai kÝch th­íc mÆt c¾t ngang ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu b¶ng 5.

5.5. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh dung sai gãc s¶n phÈm.

Dïng th­íc ®o gãc ®é chÝnh x¸c 2' x¸c ®Þnh gãc s¶n phÈm.

5.6. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh dung sai b¸n kÝnh gãc l­în s¶n phÈm.

Dïng d­ìng ®o gãc, ®o x¸c ®Þnh b¸n kÝnh gãc l­în s¶n phÈm ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu b¶ng 5.

5.7. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh dung sai ®é ph¼ng bÒ mÆt s¶n phÈm.

Dïng th­íc c¨n l¸ ®é chÝnh x¸c 0,01mm x¸c ®Þnh khe hë s¶n phÈm. Dïng th­íc cÆp ®é chÝnh x¸c 0,02mm ®o kiÓm tra kÝch th­íc bÒ mÆt cña s¶n phÈm.

5.8. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh dung sai ®é cong s¶n phÈm.

Dïng bµn ®o ph¼ng, th­íc mÐt ®é chÝnh x¸c 1mm, th­íc th¼ng 300mm vµ th­íc cÆp ®é chÝnh x¸c 0,02mm ®Ó x¸c ®Þnh dung sai ®é cong s¶n phÈm.

5.9. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh dung sai ®é vªnh s¶n phÈm.

Dïng bµn ®o ph¼ng, th­íc mÐt ®é chÝnh x¸c 1mm, th­íc th¼ng 300mm vµ th­íc cÆp ®é chÝnh x¸c 0,02mm ®Ó x¸c ®Þnh dung sai ®é vªnh s¶n phÈm.

5.10. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh dung sai chiÒu dµi s¶n phÈm.

Dïng th­íc mÐt cÊp chÝnh x¸c 1mm ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi s¶n phÈm.

5.11. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra x¸c ®Þnh mµng «xy hãa s¶n phÈm.

Ph­¬ng ph¸p ®o ®é dµy b»ng dßng ®iÖn c¶m øng ®iÖn tõ.

Sö dông m¸y Elcometer A355 ®é chÝnh x¸c 1m vµ nh÷ng mÉu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh ®é dµy mµng «xy ho¸.

§Çu tiªn chØnh l¹i m¸y b»ng mÉu chuÈn ( chän mÉu cã ®é dµy gÇn gièng víi ®é dµy mµng «xy ho¸ cÇn ®o ). M¸y sau khi chØnh trªn mµn h×nh ph¶i hiÖn 4 con sè 0.

Sau khi chuÈn ®­îc m¸y tiÕn hµnh ®o, trÞ sè hiÖn trªn mµn h×nh chÝnh lµ ®é dµy mµng «xy ho¸, ®¬n vÞ ®o cña m¸y lµ m.

6. Bao gãi, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn

6.1. Bao gãi:

Thanh nh«m hîp kim ®Þnh h×nh dïng trong x©y dùng ph¶i ®ãng gãi bëi mµng PE hoÆc cuèn giÊy trªn tõng thanh s¶n phÈm. Sau ®ã ®­îc ®ãng bã theo tõng chñng lo¹i s¶n phÈm, hai ®Çu dïng ®ai quÊn ch¾c ch¾n vµ cã nh·n m¸c râ rµng. Trªn nh·n hµng ho¸ ®­îc ghi theo quy ®Þnh nh·n hµng ho¸ ( ChØ thÞ sè 28/2000/CT-TTG vµ quyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTG.)

6.2. B¶o qu¶n, vËn chuyÓn:

- B¶o qu¶n s¶n phÈm ®­îc xÕp ®Æt trong kho, ®Æt ngay ng¾n trªn ®Öm gç, hoÆc cao su, ®é cao kh«ng xÕp qu¸ cao trªn 3m tr¸nh ®æ, tr¸nh n¬i m­a dét, tr¸nh nguån nhiÖt qu¸ nãng (nhiÖt ®é b¶o qu¶n <1000C).

- Khi vËn chuyÓn cÇn nhÑ tay, chó ý kh«ng ®Ó x©y s¸t bÒ mÆt.------***------

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương