CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNHtải về 16.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích16.01 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1387/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 14 tháng 7 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt chi phí bồi thường và chi phí phục vụ GPMB xây dựng công trình: Hồ thủy lợi số 6 - Khu Kinh tế Quốc phòng Bù Gia Phúc - Bù Gia Mập, thuộc địa bàn xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BQP ngày 12/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu kinh tế - Quốc phòng Bù Gia Phúc - Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước của Quân khu 7;

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-BQP ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán công trình Hồ Thủy lợi số 6, thuộc Dự án Khu kinh tế Quốc phòng Bù Gia Phúc - Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước/Quân khu 7;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và số 65/2006/QĐ-UBND ngày 18/6/2006 của UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UB ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 952/STC-GCS ngày 10/7/2008, theo Tờ trình số 51/TTr-HĐBT ngày 03/7/2008 của Hội đồng Bồi thường GPMB Quyết định số 1777,


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Phê duyệt chi phí bồi thường và chi phí phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Hồ thủy lợi số 6 - Khu kinh tế Quốc phòng Bù Gia Phúc - Bù Gia Mập, thuộc địa bàn xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Danh sách các hộ theo Phương án:

- Gồm 52 hộ;

- Có 52 biên bản;

- Số hộ được bồi thường: 52 hộ.2. Tổng diện tích đất giải tỏa : 280.882,2 m2.

Trong đó:

- Đất nông nghiệp có GCNQSDĐ được bồi thường : 3.743 m2;

- Đất nông nghiệp nhận khoán không được bồi thường : 277.139,2 m2.3. Tổng chi phí bồi thường và phục vụ GPMB: 2.239.299.535 đồng (Hai t, hai trăm ba mươi chín triu, hai trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm ba mươi lăm đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường đất nông nghiệp : 26.201.000 đồng;

- Chi phí bồi thường nhà, VKT : 204.115.535 đồng;

- Chi phí bồi thường cây trồng : 1.996.160.000 đồng;

- Chi phí phục vụ GPMB : 9.823.000 đồng;

- Chi phí thẩm định : 3.000.000 đồng.

(Có Bng tng hp chi tiết kèm theo)Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phước Long; Hội đồng Bồi thường GPMB Quyết định số 1777 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương