Tcxdvn 347: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 347: 2005tải về 72.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích72.36 Kb.

TCXDVN 347: 2005

TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam


TCXDVN 347: 2005

(ISO 834-7)


thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 7- c¸c Yªu cÇu riªng ®èi víi cét

Fire- resistance tests- Elements of building construction-

Part 7- Specific requirements for columnsHµ Néi- 2005
Lêi giíi thiÖu

TCXDVN 347: 2005 (ISO 834-7) –“ Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 7- C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi cét” quy ®Þnh c¸c yªu cÇu riªng khi thö nghiÖm chÞu löa bé phËn kÕt cÊu cét cña toµ nhµ. C¸c yªu cÇu cho c¸c bé phËn mang t¶i trong tiªu chuÈn nµy phï hîp víi c¸c yªu cÇu chung vµ chi tiÕt ®· ®­îc nªu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).

TCXDVN 347: 2005 (ISO 834-7) –“ Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 7- C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi cét , ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§-BXD ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005.

Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam
thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 7- c¸c Yªu cÇu riªng ®èi víi cét

Fire- resistance tests- Elements of building construction-

Part 7- Specific requirements for columns
1- Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c tr×nh tù ph¶i tu©n thñ ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÞu löa cña cét khi tiÕn hµnh thö nghiÖm víi chÝnh cét ®ã.


Cét th­êng ®­îc thö nghiÖm víi tÊt c¶ c¸c c¹nh hoµn toµn tiÕp xóc víi nhiÖt. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ sù tiÕp xóc nhiÖt th­êng Ýt h¬n bèn mÆt, c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp xóc thÝch hîp ph¶i ®­îc m« pháng l¹i.
Cã thÓ ¸p dông thö nghiÖm nµy cho c¸c d¹ng kÕt cÊu kh¸c kh«ng ®­îc thö nghiÖm khi kÕt cÊu tu©n theo ph¹m vi ¸p dông ®­îc nªu trong c¸c phÇn kh¸c nhau cña bé tiªu chuÈn nµy hoÆc khi ®­îc ¸p dông më réng phï hîp víi ISO/TR 12470. V× ISO/TR 12470 chØ ®­a ra h­íng dÉn chung, nªn viÖc ph©n tÝch ¸p dông më réng cho tr­êng hîp riªng chØ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn gia vÒ kÕt cÊu chÞu löa.
H­íng dÉn chung vÒ ph­¬ng ph¸p thö nghiÖm ®­îc nªu trong phô lôc A.
2- Tµi liÖu viÖn dÉn

- TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1). Thö nghiÖm chÞu löa- C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ - PhÇn 1: C¸c yªu cÇu chung.

- ISO/TR 12470. Thö nghiÖm chÞu löa- H­íng dÉn ¸p dông vµ më réng c¸c kÕt qu¶.

-ISO/IEC. An toµn ch¸y -Tõ vùng .


3- ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

3. 1. Cét

Bé phËn ®øng kh«ng ng¨n c¸ch cã chÞu t¶i cña kÕt cÊu toµ nhµ3. 2. §é lÖch t©m khèng chÕ

Kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh tÝnh tõ t©m trôc ®øng cña cét tíi n¬i mµ t¶i träng t¸c dông.3 .3. TÊm chÊt t¶i

C¸c tÊm ph¼ng ®­îc sö dông gi÷a thiÕt bÞ chÊt t¶i vµ mçi ®Çu cét ®Ó ®¶m b¶o ¸p dông ®óng cña t¶i träng t¸c ®éng.


4- Ký hiÖu vµ thuËt ng÷ viÕt t¾t

Theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN.342 :2005(ISO 834- 1) .5- ThiÕt bÞ thö nghiÖm

C¸c thiÕt bÞ ®­îc dïng cho thö nghiÖm nµy bao gåm mét lß nung, thiÕt bÞ chÊt t¶i, c¸c khung ®Ó cè ®Þnh vµ ®ì vµ c¸c dông cô nh­ ®· nªu trong TCXDVN.342 :2005 (ISO 834- 1) .

VÝ dô vÒ thiÕt bÞ thö nghiÖm ®­îc tr×nh bµy trong h×nh 1.

1- §Çm thuû lùc 4- Cét

2- Khung chÊt t¶i 5.-TÊm chÊt t¶i

3- Lß
H×nh 1- VÝ dô vÒ bè trÝ thö nghiÖm cho cét chÞu t¶i
6 - §iÒu kiÖn thö nghiÖm

6. 1.. C¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn biªn

C¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn biªn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®· nªu trong TCXDVN.342 :2005 (ISO 834- 1) vµ c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy.


6 . 2. ChÊt t¶i

6. 2.1. TÊt c¶ c¸c cét ph¶i ®­îc thö nghiÖm theo t¶i träng tÝnh to¸n nh­ quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 6.3 a), b) hoÆc c) cña TCXDVN 342 :2005 (ISO 834- 1), cã tham kh¶o ý kiÕn cña ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn kÕt cÊu ®Ó thiÕt kÕ cho phï hîp. C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n t¶i träng ph¶i ®­îc chØ râ vµ nªu c¸c nguån cung cÊp .


6. 2. 2. Khi chiÒu cao cña mÉu thö ®­îc ®Ò xuÊt lín h¬n kÝch th­íc phï hîp cña lß thÝ nghiÖm, t¶i träng ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp víi hÖ sè ®é m¶nh cña c¸c bé phËn chÞu t¶i ®­a vµo thö nghiÖm, sao cho t¹o ®­îc møc t¶i®Çy ®ñ cña kÕt cÊu cã kÝch th­íc b»ng thËt.
6.2. 3. C¸c ®Çu cña mÉu thö ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o cô thÓ ®Ó truyÒn t¶i ®óng tõ c¸c tÊm chÊt t¶i tíi mÉu thö víi c¸c ®iÒu kiÖn yªu cÇu vÒ c¸ch cè ®Þnh vµ ®é lÖch t©m. C¸c mÆt chÞu t¶i t¹i ®Ønh vµ ®¸y cét trªn danh nghÜa ph¶i song song vµ vu«ng gãc víi trôc cña cét ®Ó tr¸nh sù xuÊt hiÖn c¸c m« men uèn.
6. 2.4. §Ó b¶o vÖ cho thiÕt bÞ chÊt t¶i chèng nhiÖt cÇn cã bé g¸ èng lång t¹i mçi ®Çu cña mÉu thö. Nh÷ng èng lång nµy ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó ®Æt cét ®óng vÞ trÝ vµ t¹o líp chÌn kÝn t­¬ng øng cho c¸c bÒ mÆt bªn trong lß vµ ph¶i ®­îc l¾p gi÷ thÝch hîp vµ chèng ®ì sao cho cét tån t¹i ®óng vÞ trÝ trong suèt thêi gian cÊp nhiÖt.
Ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông ®Ó t¹o líp tr¸t kÝn ph¶i cho phÐp mÉu thö di ®éng trong ph¹m vi lß mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn t¶i träng ®­îc truyÒn tõ dµn thiÕt bÞ chÊt t¶i tíi mÉu thö hoÆc tíi viÖc cè ®Þnh c¸c ®Çu cña mÉu thö.
6 .2. 5. HÖ thèng chÊt t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng c©n b»ng bï vÒ biÕn d¹ng tèi ®a cho phÐp cña mÉu thö.


7- ChuÈn bÞ mÉu thö.

7. 1. ThiÕt kÕ mÉu thö.

Trong thùc tÕ, khi c¸c mèi nèi cã trong líp b¶o vÖ chèng ch¸y th× bÊt kú mÉu thö nµo kÕt hîp víi líp b¶o vÖ chèng ch¸y ph¶i cã Ýt nhÊt mét mèi nèi ®¹i diÖn ®Æt ë kho¶ng gi÷a chiÒu cao mÉu thö.


Khi trªn cét cã vá bäc rçng th× c¸c vá bäc rçng ®ã ph¶i ®­îc giíi h¹n l¹i ®Ó nã biÓu hiÖn vÒ c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp xóc vµ cè ®Þnh nh­ trong thùc tÕ. Khe hë t¹i ®Ønh cét vµ gi÷a c¸c vá bäc rçng víi cét ph¶i ®­îc chÌn kÝn khi nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ vËy cã thÓ tån t¹i trong thùc tÕ.
Khi lµm thö nghiÖm víi cét cã sö dông líp b¶o vÖ chèng ch¸y, viÖc gia c«ng, chuÈn bÞ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng cã c¸c øng suÊt nh©n t¹o xuÊt hiÖn trong líp b¶o vÖ chèng ch¸y do cã t¶i träng t¸c ®éng
7. 2. KÝch th­íc mÉu thö

MÉu thö ph¶i cã kÝch th­íc b»ng thËt . §èi víi c¸c bé phËn cã chiÒu cao lín h¬n 3m , kÝch th­íc tèi thiÓu cña mÉu thö tiÕp xóc víi löa ph¶i kh«ng nhá h¬n 3m. ChiÒu cao tæng thÓ kh«ng v­ît qu¸ chiÒu cao chÞu nhiÖt vµ céng thªm mét kho¶ng 300mm t¹i mçi ®Çu. ChiÒu cao céng thªm nµy ph¶i ®­îc gi¶m tèi thiÓu ®Ó phßng ngõa sù dÉn nhiÖt tõ mÉu thö khi thö nghiÖm vµ ph¶i ®­îc sö dông vµo viÖc ®Æt cét vµo vÞ trÝ bªn trong thiÕt bÞ chÊt t¶i vµ ®Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch cña thiÕt bÞ chÊt t¶i víi kh«ng khÝ trong lß.


7.3. Sè l­îng mÉu thö

Sè l­îng mÉu thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®· nªu trong tiªu chuÈn nµy vµ trong TCXDVN 342 :2005 (ISO 834- 1).


7.4. Lµm kh« mÉu thö

Trong thêi gian thö nghiÖm, ®é bÒn vµ hµm l­îng Èm c¸c mÉu thö ph¶i gÇn ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn dù kiÕn trong khi sö dông b×nh th­êng. MÉu thö ph¶i bao gåm c¸c vËt liÖu chÌn vµ chÌn mèi nèi. H­íng dÉn vÒ lµm kh« mÉu thö ®­îc nªu trong TCXDVN 342 :2005 (ISO 834- 1). Sau khi sù c©n b»ng ®¹t ®­îc, hµm l­îng Èm hoÆc tr¹ng th¸i b¶o d­ìng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh vµ ghi chÐp l¹i. BÊt kú kÕt cÊu ®ì nµo kÓ c¶ ®­êng viÒn c¹nh cña khung thÝ nghiÖm ®Òu kh«ng ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu nµy.


7. 5. L¾p ®Æt vµ cè ®Þnh mÉu thö

7. 5. 1. C¸c ®Çu cét ph¶i ®­îc cè ®Þnh chèng xoay hoµn toµn hoÆc liªn kÕt khíp ®Ó m« pháng c¸c ®iÒu kiÖn sö dông nh­ trong thùc tÕ. Tuy nhiªn, c¸c sè liÖu kh«ng thÓ chuyÓn trùc tiÕp tõ ®iÒu kiÖn cè ®Þnh nµy sang ®iÒu kiÖn cè ®Þnh kh¸c . Khi cÇn cã th«ng tin ®Çy ®ñ, nhiÒu thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi c¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh kh¸c nhau cho c¸c ®Çu cét. Khi mét hoÆc c¶ hai ®Çu cét ®Òu dïng khíp, th× b¶o ®¶m r»ng ë ®ã kh«ng cã kiÒm chÕ ma s¸t.


7.5. 2. Khi sö dông mèi nèi- khíp th× khíp ph¶i l¾p b¶n lÒ h×nh cÇu, con l¨n h×nh trô hoÆc c¹nh dao gi÷a mét ®Çu cét víi thiÕt bÞ chÊt t¶i. Khi sö dông con l¨n h×nh trô, trôc cña con l¨n ph¶i song song víi trôc yÕu cña cét.
7.5. 3. Khíp b¶n lÒ ph¶i ®­îc l¾p ®Æt gi÷a hai tÊm chÊt t¶i ( mét tÊm tiÕp xóc víi thiÕt bÞ chÊt t¶i cßn mét tÊm tiÕp xóc víi cét) ®Ó c¶i thiÖn viÖc ph©n bè t¶i trªn mÆt c¾t ngang cña cét.
7.5. 4. Khíp b¶n lÒ ph¶i ®Æt chÝnh x¸c vµo trôc trung t©m cña cét. Cho phÐp ®é lÖch t©m sau khi chÊt t¶i L/500 (L lµ chiÒu dµi mÊt æn ®Þnh cña cét) hoÆc tèi ®a b»ng 7 mm. Ph¶i ®Æc biÖt chó ý lµm gi¶m tèi thiÓu ma s¸t trong c¸c khíp
7. 5. 5. Khi sö dông c¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh cho ®Çu cét, ph¶i b¶o ®¶m tiÕp xóc gi÷a c¸c tÊm chÊt t¶i víi c¸c ®Çu cét.
8-Trang bÞ dông cô ®o

8.1. CÆp nhiÖt ngÉu lß nung

CÆp nhiÖt ngÉu ®­îc trang bÞ ®Ó ®o nhiÖt cña lß vµ ph¶i ®­îc ph©n bè hîp lý ®Ó thu ®­îc nh÷ng sè ®o ®¸ng tin cËy vÒ nhiÖt ®é trªn c¸c vïng cña mÉu thö . C¸c nhiÖt kÕ nµy ph¶i ®­îc cÊu t¹o vµ ®Æt ®óng vÞ trÝ tu©n theo TCXDVN 342 :2005 (ISO 834-1).


Tèi thiÓu ph¶i cã s¸u cÆp nhiÖt ngÉu ®Æt theo tõng cÆp trong lß trªn c¸c c¹nh ®èi diÖn nhau cña mÉu thö t¹i c¸c ®iÓm 1/4, 1/2 vµ 3/4 cña chiÒu dµi tiÕp xóc víi nhiÖt.
C¸c cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ, c¸ch (100  50) mm tÝnh tõ mÐp cña tõng mÆt mÉu thö , hoÆc kh«ng nhá h¬n 400 mm tÝnh ®Õn ®Ønh lß vµ kh«ng chuyÓn dÞch qu¸ 50 mm so víi vÞ trÝ ban ®Çu trong thêi gian thö nghiÖm. Mçi cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®Þnh h­íng sao cho mÆt A h­íng vÒ phÝa t­êng sau cña lß vµ bé phËn c¸ch nhiÖt th× quay mÆt vÒ mÉu thö.
8.2. CÆp nhiÖt ngÉu mÉu thö

Khi cét ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp hoÆc b»ng vËt liÖu kh¸c vµ khi cã c¸c th«ng tin vÒ ®Æc tÝnh chÞu nhiÖt ®é cao cña vËt liÖu, th× viÖc ®o nhiÖt ®é cña mÉu thö cho phÐp dù ®o¸n ®­îc sù ph¸ ho¹i mÉu thö vµ cho phÐp sö dông kÕt qu¶ trong viÖc ®¸nh gi¸ kü thuËt. ViÖc sö dông ®inh vÝt, hµn hoÆc t¸n lµ c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®Ó g¾n cÆp nhiÖt ngÉu vµo kÕt cÊu thÐp . CÇn b¶o ®¶m ®o¹n d©y dÉn dµi tèi thiÓu 50 mm cho tõng cÆp cÆp nhiÖt ngÉu tån t¹i trong vïng ®¼ng nhiÖt tíi chç nèi nhiÖt.C¸c cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®­îc ®Æt t¹i bèn cao ®é kh¸c nhau, t¹i mçi cao ®é ph¶i cã Ýt nhÊt ba cÆp nhiÖt ngÉu. Cao ®é trªn vµ d­íi tÝnh tõ ®Çu cña ®o¹n chÞu nhiÖt cña cét ph¶i cã kho¶ng c¸ch lµ 600 mm, cßn t¹i hai cao ®é trung gian ph¶i ®­îc ®Æt ph©n c¸ch ®Òu nhau. C¸c vÞ trÝ ®iÓn h×nh ®Æt cÆp nhiÖt ngÉu t¹i mçi cao ®é kh¸c nhau ®­îc tr×nh bµy trong h×nh 2.


  1. cét thÐp h×nh ch÷ I

  2. Cét thÐp h×nh hép

  3. Cét bª t«ng cèt thÐp


H×nh 2- C¸c vÞ trÝ ®IÓn h×nh ®Æt cÆp nhiÖt ngÉu mÉu thö

8. 3. §o biÕn d¹ng

§iÓm kh«ng ( zero) cña thö nghiÖm lµ ®é biÕn d¹ng trôc ®o ®­îc sau khi cho t¶i t¸c ®éng, ngay khi b¾t ®Çu thö nghiÖm, tr­íc khi khëi ®Çu cÊp nhiÖt vµ sau khi ®é biÕn d¹ng ®· ®­îc æn ®Þnh.


BiÕn d¹ng theo ph­¬ng trôc däc cña cét ph¶i ®­îc ®o trong c¸c kho¶ng thêi gian 1 phót trong suèt thêi gian thö nghiÖm cã sö dông m¸y biÕn d¹ng kiÓu biÕn n¨ng hoÆc kiÓu mÆt sè.
9- Tr×nh tù thö nghiÖm

9.1. Cho t¶i t¸c ®éng

ViÖc cho t¶i t¸c ®éng vµ kiÓm tra t¶i trªn cét ph¶t tu©n TCXDVN 342 :2005 (ISO 834-1) vµ ®iÒu 6.2 trong tiªu chuÈn nµy.


9.2. KiÓm tra lß

ViÖc ®o vµ kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p lùc trong lß ph¶i tu©n theo TCXDVN 342 :2005 (ISO 834-1).


9.3. §o l­êng vµ quan tr¾c

ViÖc quan s¸t mÉu thö theo c¸c tiªu chÝ vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i vµ tiÕn hµnh ®o l­êng vµ quan tr¾c ph¶i tu©n theo TCXDVN 342 :2005 (ISO 834-1).


10. Tiªu chÝ tÝnh n¨ng

TÝnh chÞu löa cña cét ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ so víi tiªu chÝ vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i ®· ®­îc nªu trong TCXDVN 342 :2005 (ISO 834-1).


11.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm

ViÖc thö nghiÖm ®­îc xem lµ hîp lÖ khi c¸c b­íc ®­îc tiÕn hµnh theo ®óng c¸c h­íng dÉn trong ph¹m vi giíi h¹n ®Æc tr­ng cho c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò trang bÞ dông cô thö nghiÖm, c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm, chuÈn bÞ mÉu thö, sö dông c¸c dông cô ®o vµ tr×nh tù thö nghiÖm vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

Thö nghiÖm còng ®­îc coi lµ hîp lÖ khi c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi löa liªn quan ®Õn nhiÖt ®é lß, ¸p lùc vµ nhiÖt ®é xung quanh v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n trªn cña c¸c dung sai ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy .

12 . BiÓu thÞ kÕt qu¶.

C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm vÒ tÝnh chÞu löa ph¶i ®­îc biÓu thÞ tu©n theo quy ®Þnh trong TCXDVN 342 :2005 (ISO 834-1).

Khi mét thö nghiÖm ®­îc thùc hiÖn víi mét mÉu thö mµ mÉu ®ã chÞu mét t¶i träng sö dông vµ ®­îc ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ râ t¶i träng nµy nhá h¬n t¶i träng lín nhÊt cã thÓ x¶y ra theo mét quy ph¹m ®­îc chÊp nhËn, kh¶ n¨ng chÞu t¶i ph¶i ®­îc ghi trong biÓu thÞ kÕt qu¶ víi thuËt ng÷ “ h¹n chÕ”. C¸c chi tiÕt ph¶i ®­îc cung cÊp trong b¸o c¸o thö nghiÖm vÒ sù sai lÖch t¶i träng nµy.
13- B¸o c¸o thö nghiÖm

B¸o c¸o thö nghiÖm ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong TCXDVN 342 :2005 (ISO 834-1).Phô lôc A

(Tham kh¶o)

H­íng dÉn chung vÒ ph­¬ng ph¸p thö nghiÖm
A.1 Quy ®Þnh chung

Tr×nh tù thö nghiÖm trong tiªu chuÈn nµy ®­îc tr×nh bµy víi gi¶ thiÕt r»ng thö nghiÖm ®­îc øng dông cho c¸c thanh ®øng chÞu t¶i träng nÐn. Ph­¬ng ph¸p nµy còng thÝch hîp cho viÖc ®¸nh gi¸ c¸c thanh chÞu t¶i träng kÐo, nghÜa lµ c¸c thanh ®øng chÞu kÐo. Trong tr­êng hîp ®ã, thiÕt bÞ gèi ®ì ph¶i lµ liªn kÕt c¬ häc cã thÓ truyÒn t¶i träng kÐo


A.2 C¸c yªu cÇu trong thiÕt kÕ

A.2 .1 . C¸c ®iÒu kiÖn gèi ®ì t¹i ®Çu mót

T¶i träng cho phÐp cét cã thÓ chÞu ®­îc phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn t¹i ®Çu mót. §èi víi nh÷ng cét m¶nh ®­îc gi¶ thiÕt lµm viÖc kiÓu khíp, th× ngay c¶ nh÷ng lùc nhá do ma s¸t trong ph¹m vi gèi ®ì, cã thÓ lµm t¨ng ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng chÞu t¶i . Trong thö nghiÖm ch¸y, mét sù kiÒm chÕ kh«ng cè ý ë ®Çu cét cã thÓ t¹o ra ¶nh h­ëng lµm t¨ng tÝnh chÞu löa. Cã thÓ sö dông gèi ®ì biªn h×nh cÇu hoÆc h×nh trô ®Ó t¹o ra sù xoay tù do.


A.2-2 .Lµm kh« cho c¸c èng lång t¹i ®Çu mót

èng lång t¹i ®Çu mót bao gåm èng vá bäc b»ng bª t«ng xung quanh c¸c ®Çu cét, ®iÒu quan träng lµ chóng ph¶i ®­îc lµm kh« vµ c©n b»ng ®é kh« t­¬ng tù nh­ ®èi víi mÉu thö, ®Ó tr¸nh c¸c m¶nh vôn, ph¸t sinh h¬i n­íc qu¸ møc hoÆc c¸c t¸c ®éng lµm l¹nh trong khi lµm thö nghiÖm.


A-3. ChÊt t¶i

Cét ph¶i ®­îc thö nghiÖm d­íi sù chÊt t¶i vµ c¸c ®iÒu kiÖn gèi ®ì t­¬ng øng víi thiÕt kÕ khi kh«ng cã ch¸y. Th«ng th­êng kh«ng thÓ t¸i hiÖn l¹i trong thö nghiÖm, nh÷ng thay ®æi m« men biªn hoÆc t¶i träng cã thÓ x¶y ra trong khi cã ch¸y thùc.


NÕu kh«ng thÓ t¸i hiÖn l¹i c¸c ®iÒu kiÖn sö dông thùc tÕ th× c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm thay thÕ cã thÓ ®­îc lý t­ëng ho¸ vµ t¶i träng thö nghiÖm ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn ®ã.
ë nh÷ng n¬i kh«ng thÓ t¸i hiÖn l¹i c¸c ®iÒu kiÖn sö dông biªn thùc tÕ, th× c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm ®¹i diÖn ph¶i ®­îc lý t­ëng ho¸ vµ t¶i träng thö nghiÖm ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn ®ã còng nh­ c¸ch cè ®Þnh ®­îc sö dông.
A. 4. §o nhiÖt ®é

ViÖc ®Æt c¸c nhiÖt kÕ mÉu thö ph¶i thùc hiÖn sao cho ®¹t ®­îc c¸c th«ng tin cã Ých tèi ®a vÒ biÓu ®å nhiÖt ®é cña cét .


T¹i nh÷ng vÞ trÝ sö dông c¸c kÕt cÊu hçn hîp (vÝ dô tiÕt diÖn thÐp cã lç rçng ®­îc ®æ ®Çy bª t«ng) viÖc nhËn biÕt nhiÖt ®é cña c¸c cÊu kiÖn riªng biÖt còng nh­ vÒ gradien nhiÖt qua c¸c kÕt cÊu lµ ®Òu cã Ých vµ cã thÓ cho phÐp ®¸nh gi¸ kü h¬n vÒ c¸c sè liÖu.
C¸c nhiÖt kÕ ®­îc sö dông ®Ó ®o nhiÖt ®é gi÷a cét vµ líp b¶o vÖ chèng ch¸y. Th«ng tin thu ®­îc cã thÓ ngo¹i suy cho viÖc b¶o vÖ chèng ch¸y víi cïng vËt liÖu b¶o vÖ nh­ nhau, cho c¸c kiÓu cét vµ vËt liÖu kh¸c, víi c¸c nhiÖt ®é tíi h¹n kh¸c nhau.
A.5. TÝnh n¨ng cña cét trong thö nghiÖm

Sù biÕn d¹ng trôc cña c¸c bé phËn ®øng cã thÓ ph¸t sinh tõ sù gi·n në nhiÖt, co ngãt tõ viÖc lµm kh« c¸c cÊu kiÖn, hoÆc biÕn d¹ng trôc khi chÊt t¶i do mÊt ®é bÒn hoÆc diÖn tÝch c¾t ngang bÞ gi¶m .


Mét cét thÐp cã thÓ bÞ gi·n në do nhiÖt ®é t¨ng cao cho tíi khi cét cßn cã thÓ chèng ®ì ®­îc t¶i träng thö nghiÖm . Khi kh«ng thÓ chèng ®ì ®­îc n÷a, sù co ngãt sÏ x¶y ra v× d­íi t¸c dông t¶i träng, thÐp bÞ vâng côc bé hoÆc toµn bé,. V× vËy chiÒu dµi cét ®­îc ®o sÏ®¹t møc tèi ®a vµ sau ®ã ®¶o ng­îc l¹i.
§èi víi èng thÐp ®æ ®Çy bª t«ng th× sÏ phøc t¹p h¬n. Khi èng ®ang chÞu t¶i, biÕn d¹ng ban ®Çu ph¶i t­¬ng tù nh­ ®èi víi cét kÕt cÊu thÐp. V× èng thÐp bÞ nung nãng nªn nã biÕn d¹ng vµ truyÒn t¶i vµo phÇn bª t«ng, nh­ng vÉn gi÷ cho bª t«ng bÞ lÌn chÆt. Bª t«ng tiÕp tôc chÞu t¶i thÝ nghiÖm, cho ®Õn khi nã kh«ng thÓ lµm viÖc ®­îc n÷a.
C¸c cét gç dÉn nhiÖt kÐm h¬n cét thÐp. Khi thö nghiÖm cho thÊy ®é gi·n në ban ®Çu lµ nhá vµ nhiÖt ®é trung b×nh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang ®ì t¶i kh«ng thay ®æi. Sau mét thêi gian sù ch¸y thµnh than xuÊt hiÖn vµ diÖn tÝch c¾t ngang cña cét bÞ thu nhá l¹i vµ biÕn d¹ng trôc theo h­íng chÊt t¶i xuÊt hiÖn.

Phô lôc B

(Tham kh¶o)

¸p dông trùc tiÕp c¸c kÕt qu¶

C¸c kÕt qu¶ cña thö nghiÖm chÞu löa ®­îc ¸p dông cho cét t­¬ng tù kh«ng lµm thö nghiÖm víi ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng ®iÒu sau ®©y cho lµ ®óng:
  1. ChiÒu dµi kh«ng t¨ng lªn.

  2. T¶i träng vµ ®é lÖch t©m kh«ng t¨ng lªn.

  3. C¸c ®iÒu kiÖn biªn kh«ng thay ®æi

  4. C¸c kÝch th­íc cña mÆt c¾t ngang kh«ng gi¶m.

  5. C­êng ®é ®Æc tr­ng vµ tû träng cña mäi vËt liÖu c¬ b¶n kh«ng ®æi.

  6. Sè l­îng c¸c bÒ mÆt chÞu nhiÖt lµ kh«ng ®æi.

  7. Kh«ng cã sù thay ®æi trong thiÕt kÕ tiÕt diÖn (nh­ c¸c thanh cèt thÐp trªn tiÕt diÖn)


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương