C ng ty tnhh vµ Xy dùng anfatải về 26.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích26.09 Kb.
#15396
To : ANFA Co., Ltd.

C«ng ty TNHH vµ X©y dùng ANFA


No. 136 Tran Duy Hung Str.,

Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 784 2939 Fax. (84-4) 784 2939

E-mail :Attn. : Mr. Tran Quoc Vu - Director

Main activities : Producing and trading in building materials. Construction.


To : binh duong co., ltd.

C«ng ty TNHH B×nh D­¬ng


No. 448 Bach Dang Str.,

Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 984 2474 Fax. (84-4)

Attn.: Mr. Thai Duy Bao - Director

Main activities : Trading in building materials.

To : C«ng ty TNHH X©y dùng vµ Trang trÝ Néi thÊt - BIECO

Building and Interior Equipment Co.Ltd.

No.89 Nguyen Khuyen Str.,

Dong Da Dist., Hanoi

Tel. (84-4) 823 2355 Fax. (84-4) 823 2355

E-mail :

Attn.: Mr. Nguyen The Duoc - DirectorBusiness-line : Construction. Building material production. Tradin in interior eqpt...
To : Building Installing Co.

C«ng ty X©y l¾p Th­¬ng m¹i 1 - BIC


No. 605 Minh Khai Str.,

Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 971 2584, 971 6636 Fax. (84-4) 862 1116

E-mail : bic@fpt.vnAttn. : Mr. Do Cong Toan - Director

Main activities : Construction, erection. Producing, trading, import-export of buildig materials.


To : Development Economic J.S.C for Vietnamese Young Talents

C«ng ty CP Ph¸t triÓn Kinh tÕ Hç trî Tµi N¨ng TrÎ ViÖt Nam


8th Flr., No. 14 Tran Binh Trong Str.,

Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 942 2163, 942 2164, 942 2165 Fax. (84-4) 942 2162

E-mail : devyt@hn.vnn.vnAttn. : Mr. Tran Hong Thuy - Director

Main activities : Construction. Trading in building materials. Maritime agent and broker.


To : HANOI Construction Co. No. 1

C«ng ty X©y dùng sè 1 Hµ Néi - HCC1


No. 2 Ton That Tung Str.,

Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 852 4245, 852 3631, 852 0590 Fax. (84-4) 852 0978

E-mail : hcc1@hn.vnn.vnAttn. : Mr. Dang Viet Ho - Director

Main activities : Construction. Hotel and tourism services. Trading in building materials. Labor forces supply.


To : HANOI Construction Investment Co.

C«ng ty §Çu t­ X©y dùng Hµ Néi - HANCIC


No. 76 An Duong Str.,

Tay Ho Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 829 3841, 8292974, 829 3805 Fax. (84-4) 829 2391

E-mail : hancic@hn.vnn.vnAttn. : Mr. Dao Tien Dzung - Director

Main activities : Construction. Trading in construction machines & materials. Export labour.


To : C«ng ty Ph¸t triÓn XNK vµ §Çu t­ - VIEXIM

Export-Import Development and Investment Co.

No. 34 Ly Nam De Str.,

Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel. (84-4) 823 1963, 733 4393 Fax. (84-4) 823 0286

E-mail : viexim@fmail.vnn.vn

Attn.: Mr. Vo Trung Chau - Director


Business-line : Trading in garment, handicrafts and fine art articles, building material
To : C«ng ty Mü nghÖ XuÊt khÈu vµ Trang trÝ Néi thÊt

Fine Art Exports and Interior Decoration Co. - VIETRACIMEX2

No. 71 Bach Dang Str.,

Hai Ba Trung Dist., Hanoi

Tel. (84-4) 862 3537 Fax. (84-4) 862 3383

E-mail : imexcofaid@metnam.vn

Attn.: Mr. Pham Trinh Kien - DirectorBusiness-line : Production of fine art articles, interior decoration. Exporting transport.
To : C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i H¶i D­¬ng

Hai Duong Trading Co.Ltd.

No.13 Minh Khai Str.,

Hai Ba Trung Dist., Hanoi

Tel. (84-4)984 2002 Fax. (84-4)

E-mail :

Attn.: Mr. Doan Hai Duong - Director


Business-line : Trading in interior decoration items, office equipment, construction materials.
To : LOC PHAT Construction and Trade Co., Ltd.

C«ng ty TNHH X©y dùng Th­¬ng m¹i Léc Ph¸t


No. 109 C4 Thanh Cong Area,

Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 835 1862 Fax. (84-4) 835 1862

E-mail :Attn. : Mr. Tran Nguyen Thuc - Director

Main activities : Construction. Trading in petrol, building materials.


To : TAN MAI Construction Co., Ltd.

C«ng ty TNHH X©y dùng T©n Mai


No. 7 A32 Nghia Tan Str.,

Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 836 1273 Fax. (84-4) 836 1273

E-mail : tanmai@fpt.vnAttn. : Mr. Do Quoc Khanh - Director

Main activities : Civil and industrial, irrigation construction. Production of concrete. Trading in construction materials.


To : TAN QUANG Construction Mechanical J.S.C.

C«ng ty CP C¬ khÝ vµ X©y dùng T©n Quang


No. 7+9 Doan Ke Thien Str., Mai DÞch Ward,

Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 764 4466, 837 1374, Fax. (84-4) 837 1374

E-mail :Attn. : Mr. Tran The Ton - Director

Main activities : Transport and irrigation construction. Earth levelling. Trade of building magerials.


To : Tien duc Trading Co. Ltd.

C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i TiÕn §øc

No. 198B Tay Son Str.,

Dong Da Dist., Hanoi

Tel. (84-4) 857 2312, 857 2315 Fax. (84-4) 857 2330

E-mail :

Attn.: Mr. Nguyen Van Dam - DirectorBusiness-line : Operating & Managing Thu Do supermaket. Construction, interior materials.
To : VIETNAM Building Industrial Material J.S.C.

C«ng ty CP VËt liÖu C«ng nghiÖp vµ X©y dùng ViÖt Nam - BIM


Rm. 307, 319 Tay Son Str.,

Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 563 7759 Fax. (84-4) 511 5192

E-mail : kcchn@fmail.vnn.vnAttn. : Mr. Nguyen Phi Long - Director

Main activities : Trading in building and industrial materials.


To : Vietnam Construction Invetment and Export Import Holding Corp.

C«ng ty §Çu t­ X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam - CONSTREXIM HOLDINGS


No. 39 Nguyen Dinh Chieu Str.,

Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 822 9338, 974 4836 Fax. (84-4) 978 0489, 974 2701

E-mail : constrexim@fpt.vnAttn. : Mr. Nguyen Quoc Hiep - Director

Main activities : Construction. Trading and developing house. Tradin in building material.


To : Water Transport Project Construction Consultant Co.

C«ng ty T­ vÊn X©y dùng C«ng tr×nh Thuû 1


Thang Long Highway, Co Nhue Hamlet,

Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) 754 4838, 754 3163 Fax. (84-4) 836 4534

E-mail : wacose@hn.vnn.vnAttn. : Mr. Ngo Quy Thuc - Director

Main activities : Trading in building materials.


To : Co., Ltd.

C«ng ty


No.

Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. (84-4) Fax. (84-4)

E-mail :Attn. : Mr.

Main activities :
tải về 26.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương