Kính gửi: Công ty tnhh forte Grow Medical Việt Namtải về 14.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.46 Kb.
#24537

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­___________

_________________________

Số 684/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2013

V/v hướng dẫn chính sách thuế.

Kính gửi: Công ty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam


Địa chỉ: 20. Đại lộ Tự Do, VSIP 1, TX. Thuận An, Bình Dương

MST: 3700373820

Cục Thuế có nhận được công văn số 02-2013/CV-FGM ngày 09/01/2013 của Công ty về việc hướng dẫn chính sách thuế.

Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định:

    “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

    b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Tại Điều 1 Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài Chính quy định sửa đổi Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài Chính quy định:

   “Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

    - Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi hoa hồng môi giới bán hàng cho cá nhân Việt Nam không kinh doanh theo hợp đồng môi giới đã ký, thì khoản chi hoa hồng này Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức khống chế quy định tại điểm 2.19 điều 6 thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài Chính.

    Để có cơ sở hạch toán vào chi phí hợp lý, thì Công ty phải đảm bảo các hồ sơ sau: hợp đồng hoa hồng môi giới đã ký giữa Công ty và cá nhân môi giới, trong đó có quy định rõ mức hoa hồng được hưởng và hợp đồng mua bán giữa Công ty và khách hàng; Phiếu chi tiền có ký nhận của cá nhân, giám đốc Công ty ký tên chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Đồng thời khi chi tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định nêu trên.

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P.TT & HT ;- Lưu HCQT-TV-AC

(130111/108/1967) Đã ký : Võ Thanh BìnhCV T1/2013-MT


tải về 14.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương