1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phầntải về 19.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.33 Kb.

BỘ NỘI VỤ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1418/BNV-CCHC
V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/3/2013, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 932/BNV-CCHC hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) về một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 củ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống nhất một số vấn đề sau đây:1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần

a) Một số tiêu chí thành phần (TCTP) tại Công văn số 932/BNV-CCHC có sai sót với Quyết định số 1294/QĐ-BNV, được chỉnh sửa lại như sau:

- TCTP 2.1.2: Thực hiện thang điểm đánh giá đúng với TCTP 2.1.2 tại Bảng 2 định số 1294/QĐ-BNV là "nếu thực hiện đúng quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì điểm đánh giá là 0,5, nếu không đúng quy định thì điểm đánh giá bằng 0".

- TCTP 5.6.3: Thực hiện theo thang điểm đánh giá của TCTP 5.6.3 tại Bảng 2 định số 1294/QĐ-BNV là "Trên 70% số cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng trong năm thì điểm đánh giá là 1; từ 50% - 70% thì điểm đánh giá là 0,5; dưới 50% thì điểm đánh giá bằng 0".

b) Bổ sung hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần như sau:

- TCTP 1.5.2 về sáng kiến trong triển khai công tác CCHC: Là những giải pháp, biện pháp, mô hình, cách làm mới được áp dụng và đem lại hiệu quả trong thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm của tỉnh, được tỉnh tổng hợp, đánh giá trong báo cáo cải cách hành chính năm.

- TC 4,4 về phân cấp quản lý: Các tỉnh thống nhất tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai phân cấp quản lý đối với các nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa có hướng dẫn của Chính phủ hoặc bộ quản lý ngành (như TCTP 5.1.1; 5.4.1, 5.4.3 v.v..): Các tỉnh chấm điểm 0 để Bộ Nội vụ có cơ sở báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ có liên quan.

- TCTP 5.2.1 về tuyển dụng công chức:

+ Việc đánh giá tuyển dụng đúng quy định hay không là căn cứ vào Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng công chức;

+ Nếu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện có chỉ tiêu biên chế trong năm 2012 nhưng không thực hiện tuyển dụng thì coi như không thực hiện đúng quy định tuyển dụng, điểm đánh giá bằng 0;

+ Nếu năm 2012 cơ quan nào không có chỉ tiêu biên chế và không tổ chức tuyển dụng thì lấy kết quả tuyển dụng của năm trước gần với năm 2012 để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm.

- TCTP 5.2.2 về tuyển dụng viên chức:

+ Việc đánh giá tuyển dụng viên chức đúng quy định hay không đúng quy định căn cứ vào Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng viên chức (năm 2012 thực hiện theo Thông tư 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ; từ năm 2013 thực hiện theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ);

+ Nếu đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện có chỉ tiêu tuyển dụng trong năm 2012 nhưng không thực hiện tuyển dụng thì coi như không thực hiện đúng quy định, điểm đánh giá bằng 0;

+ Nếu năm 2012 không có chỉ tiêu và đơn vị sự nghiệp công lập không tổ chức tuyển dụng viên chức thì lấy kết quả tuyển dụng viên chức của năm trước gần với năm 2012 để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm.

- TCTP 5.2.3 về bố trí công chức: Vì chưa có hướng dẫn về vị trí việc làm nên các tỉnh chỉ đánh giá kết quả bố trí công chức theo ngạch của các đơn vị thuộc tỉnh để chấm điểm theo đúng thang điểm quy định của tiêu chí thành phần.

- TCTP 5.4.4 về chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính: Các tỉnh có chính sách này thì phải được thể hiện bằng quy chế, quy định cụ thể. Nếu đánh giá là có chính sách thì phải kèm theo các văn bản nêu trên để kiểm chứng.

- TCTP 5.6.1 về đạt chuẩn công chức cấp xã: Thống nhất lấy tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các bộ phận quản lý ngành để đánh giá.

- TCTP 5.6.2 về đạt chuẩn của cán bộ cấp xã: Thống nhất lấy tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ các chức danh cán bộ cấp xã theo quy định của Chính phủ hoặc các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội để đánh giá.

- TCTP 5.6.3 về tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm: Thống nhất thống kê số lượng cán bộ, công chức toàn tỉnh được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm.

- TCTP 8.2.1 về số lượng thủ tục hành chính (TTHC) ở địa phương được giải quyết theo cơ chế một cửa: Thống kê tổng số TTHC được thực hiện ở địa phương ở cả 3 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); tổng số TTHC đã được giải quyết theo cơ chế một cửa để từ đó tính tỷ lệ % TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa.

- TCTP 8.2.2 về số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: Tính tổng số TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông của cả tỉnh

2. Về tài liệu kiểm chứng

- Tài liệu kiểm chứng là các kế hoạch, báo cáo, số liệu thống kê v.v… đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với các tài liệu đã được gửi Bộ Nội vụ theo quy định (như báo cáo cải cách hành chính, kế hoạch…) các tỉnh chỉ nêu tên văn bản tại cột tài liệu kiểm chứng của Bảng tổng hợp kết quả. Các tài liệu khác, đề nghị sao gửi kèm theo Bảng tổng hợp kết quả hoặc tổng hợp gửi bản điện tử theo email.

- Tài liệu kiểm chứng đối với tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin (TC 7.1 của Bảng 2 Quyết định số 1294/QĐ-BNV) là báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm tỉnh đã gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng yêu cầu các tỉnh giải trình rõ về cách tính điểm và các số liệu liên quan.3. Về thời gian gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm

Các tỉnh gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của mình về Bộ Nội vụ chậm nhất vào ngày 21/5/2013.4. Về kinh phí triển khai

Đề nghị các tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh.Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Bộ Nội vụ về việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các tỉnh. Đề nghị các tỉnh triển khai thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CCHC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương