Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 17.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.93 Kb.
#1079

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 2393/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Thẩm định rà soát, bổ sung, điều chỉnh

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1880/SKHĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt Hội đồng Thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thẩm định rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà) và lãnh đạo đại diện các cơ quan sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Đinh Quốc Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng:

Bà Bồ Ngọc Thu - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thư ký Hội đồng:

Ông: Vũ Văn Nga - Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Ủy viên phản biện Hội đồng:

- Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

5. Thành viên Hội đồng:

Lãnh đạo các đơn vị sau đây:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Xây dựng;

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Nội vụ;

- Sở Ngoại vụ;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

Kính mời lãnh đạo các đơn vị sau đây tham gia Hội đồng Thẩm định:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

- Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá báo cáo hồ sơ thẩm định rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt theo quy định.

- Các thành viên là lãnh đạo các đơn vị có tên tại mục 5, Điều 1 gửi danh sách cụ thể đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Hội đồng giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ và có quyết định phê duyệt hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một
Каталог: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012

tải về 17.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương