TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.92 Kb.
#4783


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1193/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 16 tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Điều chuyển chủ đầu tư nguồn vốn Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007 tỉnh Yên Bái
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 21/3/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 125/TTr-SKHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển chủ đầu tư nguồn vốn Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS năm 2007 tỉnh Yên Bái từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sang Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh. Nguồn vốn cụ thể của Dự án theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan khẩn trương tổ chức bàn giao cụ thể các nội dung hoạt động và nguồn vốn thực hiện của Dự án từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sang Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Yên Bái và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu: VT,VX.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị HạnhКаталог: tinh -> pctp -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011
Attachments -> TỈnh yên bái sè: 1551/Q§-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Công văn số 1007/bnn-ktht ngày 09/4/2012 về việc tham gia dự thảo ctmtqg phòng, chống ma túy 2012-2015
Attachments -> Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008
Attachments -> TỈnh yên bái số: 523/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 10.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương