Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 12.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.78 Kb.
#1078

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAISố: 2882/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 392/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (chi tiết xem đề cương đính kèm Quyết định này). Đơn vị chủ trì thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch: UBND thị xã Long Khánh. Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có năng lực để lập hồ sơ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Về kinh phí thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 giao Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh PhúcКаталог: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012

tải về 12.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương