Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túYtải về 295.28 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích295.28 Kb.
#3739
  1   2   3   4   5
Phụ lục 1:

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng)
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………………………


Số:........../QĐ-UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

....................(1) ngày ...... tháng ...... năm 201...QUYẾT ĐỊNH


Thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


xã (phường, thị trấn) ...........................

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Kế hoạch số ……../KH-UB ngày…..tháng ….năm 201… về tổ chức cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng của Ủy Ban nhân dân cấp xã;

- Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ……………………………, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma tuý;

2. Ông (bà) ………………………………., cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã, Thường trực Tổ công tác cai nghiện;

3. Ông (bà) …………………………………………................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Tổ trưởng, Thường trực và các thành viên Tổ công tác cai nghiện ma tuý có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và được hưởng các chế theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày…..tháng……năm 201… đến ngày…..tháng…..năm 201...

Trưởng các phòng, ban cấp xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Các Phòng (ban) cấp xã;

- Lưu: VT Uỷ ban nhân dân.CHỦ TỊCH

(Ký tên đóng dấu)Phụ lục 2:

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI CỘNG ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng)

Mẫu 1. Mẫu Quyết định về quản lý cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình;

Mẫu 2. Quyết định cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cộng đồng;

Mẫu 3. Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng.

Mẫu 1. Mẫu Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đìnhỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………………………


Số:........../QĐ-UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

....................(1) ngày ...... tháng ...... năm 201...QUYẾT ĐỊNH


Quản lý cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


xã (phường, thị trấn) ...........................

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Căn cứ vào hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình của anh (chị) ............................;

- Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác cai nghiện ma túy;QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình cho anh (chị) ................................................

sinh ngày ....../...../....... …..; nơi ở hiện nay: ..........................................................................;

thời gian cai nghiện là 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Tổ công tác cai nghiện ma túy, Công an, Y tế xã (phường, thị trấn) phối hợp với gia đình, Tổ trưởng tổ dân phố (Trưởng thôn, ấp, bản) xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, giúp đỡ anh (chị) ....... triển khai kế hoạch cai nghiện cá nhân đã lập.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Anh chị có tên tại Điều 1, Tổ trưởng tổ công tác cai nghiện ma túy, Tổ trưởng tổ dân phố (thôn, ấp, bản) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT Uỷ ban nhân dân.


CHỦ TỊCH

(Ký tên đóng dấu)


Mẫu 2. Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………………………

Số:........../QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

....................(1) ngày ...... tháng ...... năm 201...Каталог: tinh -> pctp -> Lists -> Vn%20bn -> Attachments
tinh -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007
tinh -> Tập thể tạo thành vòng tròn lớn tay nắm tay, toàn bài chúng ta sử dụng 8 bước. Nhịp bước chân được thể hiện như sau
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011
Attachments -> TỈnh yên bái sè: 1551/Q§-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Công văn số 1007/bnn-ktht ngày 09/4/2012 về việc tham gia dự thảo ctmtqg phòng, chống ma túy 2012-2015
Attachments -> Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2008
Attachments -> TỈnh yên bái số: 523/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 295.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương