TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.17 Kb.
#3907


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2037/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tại Văn bản số 2014/UBND-ĐT ngày 22/6/2011 và Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 131/TTr-SXD ngày 04/8/2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa (đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/5/2010) với nội dung sau:

Điều chỉnh chức năng quy hoạch khu đất gồm một phần các thửa đất số 17, 165, 04, 170, 09, 155 - tờ bản đồ số 15 và một phần thửa đất số 69, tờ bản đồ số 11 với tổng diện tích khoảng 4.565m2 từ chức năng quy hoạch đất dịch vụ đô thị - công trình giáo dục sang chức năng quy hoạch đất ở hiện hữu.

(Bản vẽ vị trí khu đất điều chỉnh quy hoạch do Sở Xây dựng thẩm định ngày 04/8/2011).

Điều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh các vị trí trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.

Căn cứ nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Tân Tiến có trách nhiệm công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn, quản lý việc thực hiện xây dựng theo nội dung quy hoạch được điều chỉnh.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phan Thị Mỹ Thanh
Каталог: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012

tải về 11.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương